0 projects

SIP-Strategiske instituttprogram

Innvandring, kvalifisering og et inkluderende arbeidsliv

Forskning om minoriteter på det norske arbeidsmarkedet peker på to hovedutfordringer: 1) Personer med minoritetsbakgrunn må tilføres nødvendig kompetanse for å bli etterspurt, og 2) Arbeidsgivere må få kunnskap og erfaringer som reduserer den usikkerhet de opplever ved å skulle ansette personer ...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Oslo

OST-Øst-Europa-programmene

Poverty, social assistance and social inclusion: developments in Estonia and Latvia in a comparative perspective

...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

DEMOG-Demografi/befolkningsspørsmål

Fertility of Palestinian women: a comparative analysis of contextual and individual determinants

...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Den gode oppvekst - en studie av fattigdom og sosial eksklusjon i barnefamilier

Prosjektet setter søkelyset på hvordan fattigdom og sosial eksklusjon rammer barn og barnefamilier. Det vil bli fokusert på to hovedområder: - opplevelse av barnefattigdom, mestring og ressursfordeling og - barnefattigdommens varighet. I de to de lprosjektene er det aktuelt å bruke flere...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

HTF-Helsetjenester og helseøkonomi

Institusjoner og faglig utvikling i norsk barne- og ungdomspsykiatri. Utformingen av en offentlig politikk for barn med psykiske problemer.

Prosjektet er en studie av den historiske utviklingen av barne- og ungdomspsykiatrien i Norge 1945-2000, og den politiske prosessen som ligger bak denne utviklingen. Prosjektet har tre hovedproblemstillinger. Målet er å studere formingen av de institusjon elle rammene, relasjonene til andre hjelp...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Norske arbeidslivsrelasjoner i endring: Mot en virksomhetsdrevet transformasjon av arbeidskraftstrategier, belønningssystemer og ..........

Programmet skal analysere hvordan endringer i virksomhetenes arbeidskraftsstrategier påvirker det kollektive forhandlingssystemet og relasjonene mellom arbeidsgivere og arbeidstakere i lys av endrete vilkår for verdiskaping, arbeidskraftstilbud og velferdsordninger i norsk økonomi. Progra...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Aldring, funksjonshemming og omsorg i et høyteknologisk samfunn (samfinans m/IT-funk)

Prosjektet handler om eldre funksjonshemmede som bor utenfor institusjon, deres behov for pleie-, omsorgs- og tilsynstjenester og utviklingen av omsorgsteknologi - både de muligheter den gir og de ulemper den fører med. En grunnleggende antakelse er at ut formingen og implementeringen av omsorgst...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

VS2010-Verdiskapning 2010

Verdiskapning, bedriftssamarbeid og arbeidslivsrelasjoner i endring. Partssamarbeid og partenes strategier, Fafo - Nordvestforum

Modulen er basert på et samarbeid mellom Forskningsstiftelsen Fafo i Oslo og bedriftsnettverket Nordvest Forum (NVF i Ålesund. Denne søknaden bygger på det arbeidet som er gjort i modulen i 2001 og 2002. Modulen består av en bedriftsutviklingsagenda, netv erksagenda og en forskningsagenda. Innenf...

Awarded: NOK 12.4 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - FAFO

...

Awarded: NOK 320.0 mill.

Project Period: 1997-2022

Location: Oslo