0 projects

PUBL-Publisering/prosjektinform

Reciprocal Haunting: Dialogism, Intertextuality and the Discourses of Class, Gender and Psychology in Pat Barker's Regeneration Trilogy

...

Awarded: NOK 36,144

Project Period: 2010-2010

Location: Østfold

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - HiØ

På bakgrunn av tideligere aktiviteter innenfor innovasjon-nyskapingsutvikling som infrastrukturmidlene fra FORNY har bidratt med kan vi si at HiØ kommet noen steg lengre innenfor temaområde kommersialisering.Det har ennå i ikke blitt laget /implemitert no en faste prosedyrer innen de elementene s...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Østfold

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Utvikling av elektrisk motorsykkel

...

Awarded: NOK 89,999

Project Period: 2009-2009

Location: Østfold

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Barnehagens arbeid for inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne i et profesjonsperspektiv

Prosjektets hensikt er å få fram kunnskap om grunnlag for å arbeide for inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen i et profesjonsperspektiv. Prosjektet vil prøve å besvare den overordnete problemstillingen : Hvilke forhold skaper grunnla g for barnehagens arbeid for inkludering ...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Østfold

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Punctually Responsivety in Autonomous Contexts

...

Awarded: NOK 4,169

Project Period: 2008-2009

Location: Østfold

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler - Høgskolen i Østfold 2008

På bakgrunn av tideligere gjennomførte program og prosjekter er det skapt et godt grunnlag for videreføring av innovasjons-nyskapningsutvikling ved HiØ.Fire av de seks aktiviteter fra 2007 FORNY-infrastrukturmidler har vært ekstra bidragsytere til informa sjon og økt bevisshet rundt kommersialise...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Østfold

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Kvalitetsreformens vurderingsformer i høgskolen

Prosjektet gjennomføres i regi av høgskolens høgskole-pedagogiske fagmiljø - PULS (Program for undervisning, læring og studiekvalitet). PULS skal først og fremst fungere som kjerne i et arbeidsfellesskap av forskere og i liten grad drive sine egne prosjek ter. En stipendiat skal arbeide fram de t...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Østfold

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2007 - Høgskolen i Østfold.

På bakgrunn av tidligere gjennomførte program og prosjekter er det skap et godt grunnlag for forventninger til videreføring av innovasjons- og nyskapningsutvikling ved HiØ, samarbeidspartnere i næringslivet og offentlige etater. FORNY -prosjektets hensikt er stimulere tiltak mot ansatte og stude...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Østfold

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tolerance and curriculum. Conceptions of tolerance in the multicultural unitary Norwegian compusory school.

...

Awarded: NOK 31,550

Project Period: 2007-2007

Location: Østfold

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Etablering og Vedlikehold av Tilgjengelighetsdata gjennom Mobilt Brukersamarbeid

MoBruk er et forprosjekt som bygger på resultatene fra Tilgjengelighetsdataprosjektet, et samarbeid mellom bla.a. Oslo Kommune, Statens Kartverk, Deltasenteret, Norges Handikapforbund og Norges Blindeforbund. Ett av resultatene fra dette prosjektet er et nettsted, der brukerne via et kartgrensesn...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Østfold

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Dolezalova, Katarina Tsjekkia STP 06/07

...

Awarded: NOK 45,300

Project Period: 2006-2006

Location: Østfold

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2006 - Høgskolen i Østfold

Det er nødvendig å sørge for at de ansatte ved HiØ både har tid, er motivert for og har de nødvendige ressurser, for å få til en varig holdningsendring til kommersialisering. Det er derfor nødvendig at infrastrukturtiltakene som etableres, evner å løse Hi Ø sine utfordringer. HiØ legger vekt på a...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Østfold

SMADRIFT-Ordning for finansiering av små driftsm.

Små driftsmidler - Høgskolen i Østfold

...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Østfold

MOBI-Mobilisering

Delprosjekt - Etablering av kompetanseplattformen Østfoldportalen

HiØ har siden 1994 hatt Innovasjon og virksomhetsutvikling som satsningsområde.Dette er fulgt opp i strategiske handlingsplaner og dokumenter og senest i Strategisk Plan for HiØ2004-07 (vedtatt 21.06.04).I peroden november 2003 til mars 2004 ble det utf ørt et samarbeidsprosjekt mellom avdeling...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Østfold

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

4 norske spes til Kina 2005 v/ Hong Wu

...

Awarded: NOK 32,000

Project Period: 2005-2005

Location: Østfold

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Etablering av pre-inkubator ved høiskolen i Østfold som ledd i høgskolene system for kommersalisering av FoU resultater

Høgskolen i Østfold søker på infrastrukturmidler gjennom Forny programmet. Infrasrukturmidlene det søkes om vil bli benyttet til å realisere mål i henhold til høgskolens strategiske plan og strateginotat vedrørene entreprenørskap og nyskaping ved HiØ. Det vil bli lagt vekt på å etablere en pre-i...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Østfold

IS-SOE-Samarbeid med Sørøst- Europa

Syvertsen, C M SOE04/05-63

...

Awarded: NOK 20,000

Project Period: 2004-2004

Location: Østfold

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Et inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv- omstillinger i arbeidslivet, arbeidsorganisering og arbeidsvilkår.

Prosjektet er forutsatt å videreføre og utvikle de regionale samarbeidsrelasjonene som er etablert mellom arbeidsgivere, ansattes organisasjoner og forskningsmiljøene i Østfold, og samtidig knytte forskning om avgrensede problemstillinger til internasjona le forskernettverk miljøet bak prosjektet...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Østfold

MOBI-Mobilisering

Videreutvikling av InnovationNet

HiA, HiB, HiBu, HiG, HSK, HiN, HiS, HiT, HiTø, HVE, HiN, HiØ og HiÅ samarbeider om å videreutvikle Norgesnettet for Innovasjon og Virksomhetsutvikling og styrke kompetansen til studenter og ansatte ved høgskolene og medarbeidere i næringslivet på fagområd et og fremme gode holdninger til entrepre...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Østfold

MOBI-Mobilisering

nHS ØSTFOLD 2002-2004: Utvikling av en organisasjonsmessig infrastruktur for innovasjon og nyskaping

Høgskolen i Østfold har siden 1996 hatt innovasjon og virksomhetsutvikling som satsingsområde. Dette er jevnlig fulgt opp gjennom strategiske planer. Høgskolen i Østfold har aktivt deltatt i mange program og aktiviteter innen dette fagområde. På denne bakgrunn er det skapt et godt grunnlag for,...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Østfold