0 projects

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PRIO PES RAMMEBEVILGNING 2020

PRIO's strategy emphasizes the importance of diversifying its sources of funding, and seeking longer-term funding, both of which can be achieved by increased participation in Horizon 2020, and by influencing the development of the European Commission's ninth framework programme for research and d...

Awarded: NOK 0.51 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Inspirational creative practice: the work of artists in times of war and violent conflict (INSPIRE)

Hvordan kan kunstneriske uttrykk inspirere mennesker til å kjempe for sosial rettferdighet? Hva inspirerer og motiverer folk til å involvere seg i slik kreativ praksis? INSPIRE utforsker kunstneres- og kreativ praksis sin rolle i og etter voldelig konflikt. Prosjektet introduserer inspirasjon som...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Warring with Machines: Military applications of AI and the relevance of Virtue Ethics

Warring with Machines vil utarbeide et etisk rammeverk utvikling og implementering av kunstig intelligensteknologi i militære settinger. Prosjektets primære fokus er menneskene - militært personell gjennom hele kommandostrukturen - som i kampsituasjoner vil interagere med militærteknologi der ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Re-submission ERC Adv - CORE: Collective Obligations RE-considered: towards an historical geography of duties

The objective of Re-Core is to submit a modified version of the CORE application. The project will do this by focusing its research on the matter of collective obligations (rather than duties as more broadly conceived), by restricting the historical scope of the research (to the post-Cold War era...

Awarded: NOK 0.48 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Talking while fighting: Civil conflict ceasefire conference

Ceasefires are a common feature of almost all armed conflicts. Yet despite their importance, we currently lack a clear understanding of how ceasefires influence civil war. In particular, it is not clear why or when ceasefires occur, how they affect the behavior of armed actors, or the role they p...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PRIO PES RAMMEBEVILGNING 2019

PRIO's strategy emphasizes the importance of diversifying its sources of funding, and seeking longer-term funding, both of which can be achieved by increased participation in Horizon 2020, and by influencing the development of the European Commission's ninth framework programme for research and d...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

SIS-UTENRIKS-Støtte til utenrikspolitiske institutter fra UD

SIS PRIO: PRIO Middle East Centre (P-MEC)

...

Awarded: NOK 12.8 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

EducAid: Improving education for Rohingya refugees from Myanmar living in Bangladesh

Hvilke barrierer hindrer Rohingya-flyktningbarn som bor i Bangladesh fra å ta utdanning av en viss kvalitet? Hvordan kan disse barrierene brytes? Hvordan kan utdanningsprogrammer hjelpe unge Rohingya-flyktninger til å håndtere de sosioøkonomiske og psykososiale virkninger av tvungen migrasjon? Ro...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Norwegian Centre for Humanitarian Studies: Research network on humanitarian efforts

Det er et anerkjent behov for å forstå og avklare rollen humanitær hjelp spiller som en del av en bredere internasjonal innsats for å løse globale utfordringer, slik som de som er beskrevet i Agenda 2030 og FNs bærekraftsmål (SDG) spesielt. I lys av økte krav om humanitær bistand rundt om i verde...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

All is fair in law and war: Judicial behavior in conflict-affected societies

Væpna konfliktar har katastrofale konsekvensar for millionar av menneske over heile verda. Manglande evne til å la dei ansvarlege for menneskerettsbrot og krigsbrotsverk stå til rette bidreg til ein straffefridomskultur, som kan føra til meir vald og konflikt. Prosessar som støttar ofre og hel...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Active Citizenship Today

Active Citizenship Today er et formidlingsprosjekt som har resultert i en brosjyre som presenterer hovedfunnene fra prosjektet Active Citizenship in Culturally and Religiously Diverse Societies (ACT). I europeisk sammenheng blir det lagt stadig større vekt på viktigheten av medborgerskap og s...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Do no harm: Ethical humanitarian innovation and digital bodies

Prosjektet har bidratt til det internasjonale offentlige ordskiftet rundt bruk av teknologi i kriser. Dette gjelder også der teknologi skaper risiko. Prosjektmedlemmene er ledende internasjonalt på feltene humanitær etikk, humanitær teknologi og innovasjon, humanitære data og den digitale transfo...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Street-level Autocrats: Individual Decisions with Collective Consequences

"Street-level autocrats" prosjektet omhandler hvordan sikkerhetsstyrkenes handlinger er avgjørende for å forstå hva som skjer når store sosiale bevegelser utfordrer et regime, samt hva som skjer etter at en revolusjon eller væpnet konflikt har endt. Det er ikke gitt at hverken politiet eller mili...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Micro-Foundations of Conflict Escalation (MiCE)

Hvorfor eskalerer noen lavintensitetskonflikter til store kriger? Hvorfor forblir noen ikke-voldelige konflikter ikke-voldelige, mens andre utvikler seg til kriger? Litteraturen mangler fortsatt gode svar på slike spørsmål. Prosjektet «The Micro-Foundations of Conflict Escalation» (MiCE) hadde so...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Securing the victory? Understanding dynamics of short-run and long-term success in popular uprisings and democratization

Ikkevoldelige motstandsbevegelser har ofte klart å fjerne diktatorer, men kortsiktig suksess gir ingen garanti for langsiktig suksess. Mange opprør som har skapt store problemer for autokratiske regimer på kort sikt har ikke ført til full overgang til demokrati. Mange protestbevegelser har falt s...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Institutt for fredsforskning (PRIO)

...

Awarded: NOK 0.54 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Forskergrupper ved Institutt for fredsforskning (PRIO)

...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Dynamics of Environmental Change and Conflict

Among the many potential devastating consequences of climate change, the risk of societal disruption and violent conflict stand out as especially worrisome. This proposal responds to the KLIMAFORSK call for providing a better understanding of the risks climate change poses to social systems. It i...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

The Impact of Security Force Assistance on State Fragility

SFAssist fokuserer på internasjonal assistanse knyttet til kapasitetsbygging innen sikkerhetssektoren, security force assistance (SFA). SFA gis til land i det globale sør for å håndtere utfordringer som opprør, terror, organisert kriminalitet og ukontrollert migrasjon. SFA er ofte framstilt som e...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PRIO PES RAMMEBEVILGNING 2018

PRIO's strategy for 2014-2017 emphasizes the importance of increasing PRIO's participation in projects funded through the European Commission's Horizon 2020 R&D programme. PRIO is in the process of developing a new strategy for the next four-year period (to be implemented from June 2018 onwards),...

Awarded: NOK 0.47 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Refugee Education: Building Durable futures

Utdanning står sentralt i situasjoner med krise og konflikt, som et middel for å beskytte barn og unge på kort sikt, og for å bidra til fredelig sameksistens på lengre sikt. Men hvordan kan utdanning bidra til en trygg framtid for individer og samfunn, når det hersker stor usikkerhet om hvor denn...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Social media in armed conflict: The case of Myanmar

I 2018-21 samarbeidet Institutt for fredsforskning (PRIO) med Myanmar Institute for Peace and Security (MIPS) om å overvåke sosiale medier i Myanmar, intervjue brukere av sosiale medier, bygge en database om væpnet konflikt og analysere bruk av sosiale medier i væpnet konflikt. Våre funn: Funn...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Humanitarianism, Borders, and the Governance of Mobility: The EU and the Refugee Crisis

Europas yttergrenser har vært i fokus i kjølvannet av det som er blitt kjent som "flyktningekrisen". Den økte kontrollen av disse grensene over de siste to til tre tiårene er rettet mot å regulere og forhindre det som er ansett som uønsket eller irregulær migrasjon. De ulike politiske tiltakene f...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

FINEX: Financial Exclusion, Islamic Finance and Housing in the Nordic Countries

Noen muslimer mener at visse elementer i det moderne finansielle systemet ikke er forenelig med religiøse normer. Noen tolker Koranens forbud mot riba til å bety et forbud mot renter i en moderne forstand. Andre mener imidlertid at Koranens forbud mot riba egentlig handler om en form for ågerrent...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Dynamics of Conflict-Related Sexual Violence

Dette prosjektet satte søkelys på årsaker til seksuell vold i væpnede konflikter og repressive kontekster og hva som kan gjøres for å redusere eller eliminere slik vold. Prosjektet har produsert en rekke akademiske artikler samt to originale datasett og en større oppdatering av et ledende eksiste...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Societal transformation in conflict contexts

I samfunn hvor det er krig eller alvorlig undertrykkelse, hva er det som motiverer enkeltpersoner til å iverksette tiltak for sosial rettferdighet når det innebærer stor risiko og usikkerhet? Hvordan inspirerer slike små, men ofte heroiske hverdagslige handlinger utført av vanlige mennesker, stør...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

CROP: Quantifying Conflict Risk of Agricultural Productivity Changes

Det er utbredt frykt for at klimaendringene kan føre til tap av levekår og redusert matsikkerhet og forhindre økonomisk utvikling i sårbare samfunn. Stagnerende økonomi og utbredt fattigdom er i sin tur blant de viktigste forklaringene på borgerkrig. Hittil har det meste av den generaliserende fo...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate variability, food insecurity, and social conflict

Among the many potential devastating consequences of climate change, the risk of societal disruption and violent conflict stand out as especially worrisome. This proposal responds to the KLIMAFORSK call for providing a better understanding of the risks climate change poses to social systems. It i...

Awarded: NOK 0.24 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PRIO PES RAMMEBEVILGNING 2017

PRIO's strategy for 2014-2017 emphasizes the importance of increasing PRIO's participation in projects funded through the European Commission's Horizon 2020 R&D programme. The RCN's Project Establishment Support framework grant that PRIO has received over the last years has greatly facilitated PR...

Awarded: NOK 0.99 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Re-submission ERC CoG - TRANSFORM

In times of radical uncertainty and flux, how do individual deeds inspire collective action or lead to new institutional practices in ways that determine the direction a society takes? What can we learn from conflict contexts about the driving forces of societal transformation? TRANSFORM studies ...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo