0 projects

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

GPU Ocean workshop 2018

Åpen workshop i prosjektet GPU Ocean, med prosjektdeltagere, inviterte gjester og deltagere påmeldt via prosjektets nettsider. Temaene er fra dataassimilering og modellensembler, med applikasjoner innen operasjonell oseanografi. Workshopen holdes 29.-30. august 2018 på Hotell Refsnes Gods, ca. en...

Awarded: NOK 17,999

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Precipitation measurements and snow surveys in the Pyramiden and Barentsburg areas, RiS ID 10946

The Arctic freshwater budget is driven primarily by precipitation. Accurate evaluation of precipitation is crucial for a variety of reasons, such as verification of numerical weather forecast, hydrological and climate models. Spring snow surveys and further data analysis could make possible to ob...

Awarded: NOK 11,349

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

MARTINI - Understanding and predicting water quality for ecosystem-based management of Norwegian fjords, coastal waters and seas

Hovedfokuset til MARTINI var EUs vanndirektiv (WFD). WFD ble implementert i norsk lov i 2007 (kalt Vannforskriften) og har som mål å forbedre og beskytte den kjemiske og biologiske tilstanden til alle norske vannforekomster ved hjelp av økosystembasert forvaltning. Miljømålet til WFD var å oppnå ...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

NFR PES MET NORWAY 2018

Meteorologisk institutt har planer om å være med i 18 søknader i 2018. Fordelingen er: 1 stk som koordinator 9 stk som arbeidspakkeledere for minimum 1 wp i hver søknad. Kan være opptil 3 wp i en søknad 8 stk om vanlig deltaker Meteorologisk institutt er i en særstilling i Europa med yr og dets...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Advanced models and weather prediction in the Arctic: Enhanced capacity from observations and polar process representations (ALERTNESS)

Bedre værvarsling i Arktis Klimaendringene fører til økt næringsaktivitet i Arktis, men med røffe værforhold kan det være risikofylt å ferdes i området. Alertness-prosjektet har ambisjoner om å utvikle verdensledende kompetanse innen produksjon av pålitelige og nøyaktige værvarsler, til nytte for...

Awarded: NOK 23.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

EU-STRA-Strålevern

CONFIDENCE: COping with uNcertainties For Improved modelling and DEcision making in Nuclear emergenCiEs - MET

I alvorlige tilfeller av en atomulykke må håndtering av situasjonen svært ofte ta hensyn til store usikkerheter. Spesielt når det gjelder prognoser for spredning av atomforurensning i miljøet. Dette prosjektet handler om håndtering av denne usikkerheten i atmosfærisk modellering av spredning. Usi...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Personal overseas fellowship to support Ph.D project regarding present and future ice loads on infrastructure in Norway

The personal overseas research grant will be spent on a three month study visit to NCAR, for Ph.D. student Bjørg Jenny Kokkvoll Engdahl. The work will contribute to the Ph.D. project: Improved predictions and future changes of atmospheric icing in Norway, which is a part of the larger project Win...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Enhancing the Salience of climate services for marine mobility Sectors in European Arctic Seas

Den raske oppvarmingen i Arktis har store samfunnsøkonomiske konsekvenser. Klimaendringer i Arktis - spesielt reduksjonen av havisen - driver fram vekst i marine næringer som skipsfart, turisme og fiskeri. Marine næringer og aktører krever mer presise og langsiktige arktiske vær- og klimavarsle...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

High Resolution Air Quality Information for Policy

Mangel på pålitelig informasjon om konsentrasjoner av luftforurensning og befolkningens eksponering for dårlig luft er et hinder for gode vurderinger av effekter av luftforurensning og for planlegging og implementering av gjennomførbare og effektive tiltak. AirQuip prosjektet har utviklet et nytt...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

NFR PES MET NORWAY

Meteorologisk institutt har planer om å være med i 18 søknader i 2017. Fordelingen er: 1 stk som koordinator 10 stk som arbeidspakkeledere for minimum 1 wp i hver søknad. Kan være opptil 3 wp i en søknad 7 stk om vanlig deltaker De 6 første er som følger: 1) Jørn Kristiansen, LIKE ? ?LIdar Knowl...

Awarded: NOK 0.69 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Developing and advancing Seasonal Predictability of Arctic Sea ice

Det overordnede målet for SPARSE er å undersøke om mer nøyaktig og pålitelig informasjon om havis vil forbedre prediksjon for arktisk havis på sesongmessige tidsskalaer. Vi bruker tre forskjellige metoder for å utforske dette spørsmålet: 1) ved å bruke den regionale koblede is-havmodellen (ROMS-C...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Changed weather related risks by reducing global warming by half a degree: Supporting HAPPI by harvesting from competence and tools in EVA.

I 2015 vedtok FNs klimakonvensjon (UNFCCC) et mål om å forsøke å begrense global oppvarming til 1,5 grader over førindustrielt nivå, selv om det fantes lite kunnskap om forskjellene i klima og dets konsekvenser mellom 1,5 og 2 grader global oppvarming, eller hva som ville kreves for å nå 1,5 grad...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Post-processing Climate Projection Output for Key Users in Norway

For langsiktig planlegging er det viktig at mulige fremtidige klimaendringer og deres konsekvenser tas med som beslutningsgrunnlag der det er relevant. Hva som er relevant klimainformasjon varierer fra sektor til sektor. I PostClim har Norsk klimaservicesenter (KSS) og Norsk regnesentral (NR) fåt...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

GPU Ocean - heterogeneous computing of drift in the ocean

Å kunne beregne driften til oljesøl, isfjell og andre flytende objekter i havet er viktig både av hensyn til miljø og sikkerhet. De numeriske sirkulasjonsmodellene vi har i dag har en god representasjon av de komplekse fysiske prossessene som driver havsirkulasjonen. Havstrømmene kan variere svær...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

NFR PES MET NORWAY

1)Malte Müller, WP 1 stk, FMI (FI),SC5-01-2016-2017, 2)Bruce Hacket, WP 1 stk, Univ. Bremen (DE),H2020-EO-2016-3," Services for Earth Observation and Forecast of Sea Ice Dynamics" 3)Harald Schyberg, WP 3 stk, NERSC (UK), H2020-BG-2016-2017-09, "An integrated Arctic observation system" 4)Trond Ive...

Awarded: NOK 0.73 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Scientific Data Network

Norsk vitenskaplig dataforvaltningsnettverk (NorDataNet) er et virtuelt dataforvaltningsystem der eksisterende geofaglige dataforvaltningssystemer knyttes sammen vha standardiserte søksmetadata som utveksles gjennom maskinelle grensesnitt. Formålet er å forenkle prosessen med å finne, laste ned o...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2015-2023

Location: Oslo

ISPNATTEK-ISP - naturvit. og teknologi

GeoAccessNO

GeoAccessNO er et forprosjekt som har sett på forbedringer i den nasjonale evnen til å sikre forskningsarven innenfor geofag. Prosjektet har sett på både fysiske og digitale data, samt kobling av data og programvare gjennom arbeidsstrømmer. Prosjektet har hatt et spesielt fokus på det å sikre ...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

ISPNATTEK-ISP - naturvit. og teknologi

Workshop series on Operational oceanography for Norwegian Coastal Waters

De viktigste havvarslene i dag er stormflo- og bølgevarsler. Videre benyttes resultater for havstrøm til å beregne drivbaner for olje, og i forbindelse med søk- og redningsoperasjoner. Disse varslene kan dra god nytte av bedre utnyttelse av eksisterende observasjoner. På lang sikt kan varslene...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

NFR PES MET NORWAY

1)Øyvind Breivik, C, MET, H2020-DRS-2014-2015, DRS-11-2015, "Disaster-resilience: safeguarding and securing society, including adapting to climate change" 2)Nick Hughes, C, MET, EO-2-2015, "Stimulating wider research use of Copernicus Sentinel Data" 3)Nick Hughes, W (1), Uni. Cambridge or Uni.Anc...

Awarded: NOK 0.65 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Meteorologisk institutt

...

Awarded: NOK 29.2 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Wind, Ice and Snow Load Impacts on Infrastructure and the Natural Environment.

Atmosfærisk ising fører med jevne mellomrom til skader på kraftnettet, som brudd på ledninger og havarerte master. Funn som er gjort i prosjektet Wind, Ice and Snow Load Impacts on Infrastructure and the Natural Environment (WISLINE) tyder på at problemet vil reduseres i store deler av Sør Norge ...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

RETROSPECT - ocean analysis using optimal observation strategies

RETROSPECT har vært et samarbeidprosjekt mellom Meteorologisk institutt, Havforskningsinstituttet og Nansensenteret for miljø og fjernmåling. De overgripende målene i RETROSPECT har vært (1) bedre integrering av de operasjonelle havmodellene utviklet nasjonalt og innenfor Copernicus, (2) å evalue...

Awarded: NOK 12.6 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

COoRdinated Downscaling EXperiment - Empirical-Statistical Downscaling Methods

The workshop is part of a series that will develop the core ESD comparison framework, evaluate and refine methodologies and engage stakeholders directly in coexploration and utilization of combined ESD/RCM data archives. A draft experiment framework has b een developed through the CORDEX Science ...

Awarded: NOK 59,838

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2014 Meteorologisk institutt

...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Mitigation of particles and black carbon: Problem or potential for future climate evolution. Assessment through an AeroCom phase III

AeroCom-P3 will contribute to reducing the uncertainty in estimates of aerosol radiative forcing (RF), and thus improve our understanding of natural and anthropogenic drivers of climate change. The relationship between human influence and natural variabi lity in the climate system and quantifica...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Isfjorden - past and present climate

The project will enhance the collaboration between Russia (Arctic and Antarctic Research Institute [AARI], St.Petersburg State University [SPbSU]) and Norway (Norwegian Meteorological Institute [met.no]) within several of the prioritized topics in the cal l: Climate change, effects of climate cha...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Rapidly Updated Forecasts for Wind Energy Production

-

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

COASTWATCH: A planning and decision support system for extreme weather events in coastal regions

...

Awarded: NOK 98,999

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo

POLRES-Polarforskning POLRES

GLAC.AIR Contribution of Airborne Microbial Communities to Organic Carbon Production to Supraglacial Arctic Habitats - Origin and Fate

...

Awarded: NOK 54,648

Project Period: 2012-2013

Location: Vestland

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

Klima og meteorologi kunnskap til barn og unge

met.no har en 5 år gammel utstilling på EIS, denne trenger nå en stor oppgradering. Å gi barn og unge muligheten til å utforske vær og klima ser vi på som svært viktig. Vi vil derfor gå inn med betydelige midler til å bygge om utstillingen og foreta en ma rkant kvalitetsheving. Søknaden til Forsk...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Oslo