0 projects

ROMFORSK-Program for romforskning

Quantification of Global Ammonia Sources constrained by a Bayesian Inversion Technique

Grunnstoffet nitrogen er en nødvendig bestanddel i alle livsformer. I atmosfæren foreligger nitrogen i hovedsak som ikke-reaktivt N2 (utgjør ca 78% av atmosfærens sammensetning), mens reaktivt nitrogen finnes i små mengder etter omdanning av N2 til mer reaktive forbindelser som nitrat og ammoniak...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2017

STIM-OA gjelder alle fagfelt og er åpen for alle godkjente forskningsinstitusjoner i Norge. Se Forskningsrådets definisjon av forskningsinstitusjon. STIM-OA-ordningen dekker kostnader til publisering av artikler i tidsskrift med fullverdig åpen tilgang ("Gull Open Access"). Ordningen dekker ikke...

Awarded: NOK 37,000

Project Period: 2018-2018

Location: Viken

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Plastic pollution; a global Challenge Towards harmonised understanding, education and methodology in Europe, USA and China (PlastPoll)

Vi vet at plastavfall finnes overalt i det marine miljøet. Samtidig vet vi fortsatt for lite om geografisk distribusjon og kilder, plastens effekter på økosystemet og om hvilke metoder som fungerer best for å identifisere og måle plastforurensning. Det arktiske havet og tilstøtende havområder e...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Viken

SSF-Svalbard Science Forum

Smart sensor networks for ozone concentration measurement: investigation for new tools in environmental monitoring

As ozone (EN - 14625:2012) is highly relevant for the Earth's climate, ecosystems, and human health, the goal of O3NET is to assess the reliability of specific "smart sensors" for the determination of near-surface ozone mixing ratio in remote areas. Conducting this study at the Svalbard is of str...

Awarded: NOK 67,999

Project Period: 2018-2018

Location: Viken

SSF-Svalbard Science Forum

The Role of Sea Ice in the Production and Release of Volatile Organic Compounds (VOCs)

Unicellular algae produce VOCs in response to the environmental conditions within the brine channels of sea ice. This production is likely to be in response to the elevated salinities in these channels. Grazing pressure from zooplankton, advection of under ice water, organic matter decay (within ...

Awarded: NOK 12,573

Project Period: 2018-2019

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 Ramme 2018

NILU har i over 20 år deltatt i EUs rammeprogram for forskning, (Framework programmes, FP) med betydelig suksess. Dette er bygget på deltagelse i internasjonalt forskningssamarbeid som går mye lenger tilbake i tid. Instituttet har ambisjon om å opprettholde et høyt antall EU-prosjekter og annen i...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Viken

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Framing "Aerosols, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure" in Norway

Dette prosjektet har vært viktig på flere måter: For å videreutvikle ACTRIS som forskningsinfrastruktur i Norge, for å ivareta norske vitenskapelige interesser og for å styrke posisjonen for norske institutter i den europeiske forskningsinfrastrukturen ACTRIS i fremtiden. ACTRIS (Aerosols, Clo...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Viken

ROMFORSK-Program for romforskning

Satellite Aerosol Amount and Classification Retrieval Over Bright Surfaces at High Latitude: A Novel Perspective - SALVI

De siste 100 år har temperaturen i Arktis økt omlag dobbelt så mye som den globale middeltemperaturen. Klimaeffekten av aerosoler er meget usikker for høye breddegrader. Om vinteren og våren kan langtransportert forurensing fra oppvarming av hus og fakling gi Arktisk tåke. Boreale skogbranner kan...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Source-Exposure Relationships for Airborne Organic Contaminants of Emerging Concern in Northern Terrestrial and Freshwater Ecosystems

Både forskere og forvaltning er interessert i å identifisere nye kjemiske stoffer som representerer en mulig risiko for helse og miljø i nordområdene. En del kjemiske stoffer har potensiale for langtransport til avsidesliggende områder, som Arktis. Flere av disse er kjente og regulerte persistent...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Viken

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2016

STIM-OA gjelder alle fagfelt og er åpen for alle godkjente forskningsinstitusjoner i Norge. Se Forskningsrådets definisjon av forskningsinstitusjon. STIM-OA-ordningen dekker kostnader til publisering av artikler i tidsskrift med fullverdig åpen tilgang ("Gull Open Access"). Ordningen dekker ikke...

Awarded: NOK 38,000

Project Period: 2017-2017

Location: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Automated Machine Learning and Data Integration Platform for Air Quality

Selv om luftkvalitet i Europa har bedret seg betydelig i løpet av de siste tiårene, er det fortsatt anslått at mer enn 1500 dødsfall hvert år i Norge, kan kobles til konsekvensen av dårlig luftkvalitet. I henhold til Verdens helseorganisasjon er det anslått på verdensbasis at 7 millioner årlig dø...

Awarded: NOK 0.56 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Viken

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling til NILU (2017-2020)

I eksperimentell toksikologi, pågår det et paradigmeskifte mot økt bruk av in vitro modeller, i samsvar med 3 R prinsippet for å redusere, erstatte eller forbedre dyreforsøk. Det er viktig å utvikle nye, avanserte in vitro modeller, som vil kunne karakterisere fare og risiko raskere og billigere,...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Viken

SSF-Svalbard Science Forum

Impact of Vertical Variability of Aerosol Single-Scattering Properties on Radiative Forcing in Arctic

This project will try to solve two important issues associated with aerosol studies in Arctic both from optical and radiation point of view. The first part of the grant is related to aerosol columnar properties, which might help to retrieve an information about aerosol influence on the radiative ...

Awarded: NOK 72,993

Project Period: 2017-2017

Location: Viken

SSF-Svalbard Science Forum

UV Intercomparison and Integration in a High Arctic Environment

The Arctic is a region which to high extent influences the atmospheric behaviour in the Northern hemisphere and for this reason attracts the attention of the scientific community. The Atmosphere Research Flagship Programme (http://nysmac.npolar.no/research/flagships/atmosphere.html) is an activit...

Awarded: NOK 0.39 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 Ramme 2017

NILU har i over 20 år deltatt i EUs rammeprogram for forskning, (Framework programmes, FP) med betydelig suksess. Dette er bygget på deltagelse i internasjonalt forskningssamarbeid som går mye lenger tilbake i tid. Instituttet har ambisjon om å opprettholde et høyt antall EU-prosjekter og annen i...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Innovative Nanopharmaceuticals: Targeting Breast Cancer Stem Cells by Novel Combination of Epigenetic and Anticancer Drugs with Gene Therapy

En utfordring i behandling av brystkreftpasienter er høy tilbakefallsfrekvens. Dette prosjektet har hatt fokus på sirkulerende kreftstamceller, som er en viktig årsak til tilbakefall hos pasientene. Målet med prosjektet var å utvikle ny medisin for behandling av brystkreft ved hjelp av målrettet ...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

Solar effects on natural climate variability in the North Atlantic and Arctic

Selv om det er sterke bevis for at globale klimaendringer i hovedsak skyldes økte utslipp av klimagasser, er det fortsatt knyttet stor usikkerhet til bidragene fra naturlige klimavariasjoner. Sistnevnte inkluderer solens 11-årige syklus som kan påvirke temperaturen regionalt, selv uten å påvirke ...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Viken

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2015

STIM-OA gjelder alle fagfelt og er åpen for alle godkjente forskningsinstitusjoner i Norge. Se Forskningsrådets definisjon av forskningsinstitusjon. STIM-OA-ordningen dekker kostnader til publisering av artikler i tidsskrift med fullverdig åpen tilgang ("Gull Open Access"). Ordningen dekker ikke...

Awarded: NOK 38,000

Project Period: 2016-2016

Location: Viken

SSF-Svalbard Science Forum

Halocarbon production by snow and ice algae. RiS ID 10435

This project aims to determine the role of snow and ice-bound algae in the production of halocarbons (hydrocarbon gases that contain a halogen such as bromine, iodine or chlorine), generating a comprehensive field data set via gas and biological field analyses. When released into the lower atmosp...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2016-2017

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Clean energy production - Environmental technologies - Cleaner air

Fokus på grønn teknologi og grønn omstilling er økende. CEC har vært en satsning innen grønt skifte, og en plattform for samarbeid mellom FoU aktører og relevant næringsliv. CEC-nettverket har hatt to hovedfokusområder: sensorteknologier (1) og prosesskontroll og assessment-tjenester (2) i en...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 Ramme 2016

NILU har i over 20 år deltatt i EUs rammeprogram for forskning, (Framework programmes, FP) med betydelig suksess. Dette er bygget på deltagelse i internasjonalt forskningssamarbeid som går mye lenger tilbake i tid. Instituttet har ambisjon om å opprettholde et høyt antall EU-prosjekter og annen i...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Viken

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

JPI Oceans - Mikroplast - BASEMAN - NILU - Defining the baselines and standards for microplastics analyses in European waters

Den fundamentale utfordringen som må løses før vi kan undersøke risikoen av marin plast, er mangelen av standardiserte metoder for prøvetaking og måling av plast. Som følge er det mangel på nøyaktige data på mengder mikroplastikk og deres sammensetning i det marine miljøet. BASEMAN er et tverrfa...

Awarded: NOK 0.61 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Viken

ROMFORSK-Program for romforskning

Understanding soil moisture in the Northern Areas: Toward an integrated representation of the Arctic Hydrological Cycle

Klimaforskning viser at vi også her i Norge løper større risiko for langvarige perioder med ekstremvær i fremtiden, i form av både nedbør og tørke. PhD-studenten har i sitt doktorgradsarbeid sett på hvordan man best kan bruke data-assimilering til å kombinere satellittobservasjoner av jordfuktigh...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

THE CHANGING ARCTIC CRYOSPHERE : SNOW AND SEA ICE IMPACT ON PREDICTION AND CLIMATE OVER EUROPE AND ASIA

Klimaendringene skjer raskt i Arktis, og klimamodellene antyder at vi kan forvente ytterligere omfattende endringer i dette århundret. Den globale oppvarmingen er ekstra kraftig på høye nordlige breddegrader, der lufttemperaturen ved overflaten har økt dobbelt så raskt som det globale gjennomsnit...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Viken

SAMANSVAR-Ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar

Social Responsible Crowdsourcing for Environmental Research and Decision-Making

Crowdsourcing is the process of getting ideas, data or services from a large group of people, and especially from an online community and through information and communication technologies (ICTs). The iResponse project followed a case-based approach to address societal-environmental challenges in...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Development, Evaluation and Application of a Nested Exposure Assessment Model for Organic Contaminants in the Nordic and Arctic Region

Rasjonelle kontrolltiltak for å beskytte økosystemer i nordområdene våre mot skadelige effekter av persistente organiske miljøgifter krever kunnskap om sammenhenger mellom utslipp (kilder) og nivåer (eksponering). Gjennom dette prosjektet har vi oppnådd en bedre forståelse av hvordan ulike tilfør...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Viken

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2014

STIM-OA gjelder alle fagfelt og er åpen for alle godkjente forskningsinstitusjoner i Norge. Se Forskningsrådets definisjon av forskningsinstitusjon. STIM-OA-ordningen dekker kostnader til publisering av artikler i tidsskrift med fullverdig åpen tilgang ("Gull Open Access"). Ordningen dekker ikke...

Awarded: NOK 61,000

Project Period: 2015-2015

Location: Viken

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Integration of the New Lab Facility for Chemical Analyses in Barentsburg into International Cooperation in the Arctic

Miljølaboratoriet ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) ble allerede etablert i 2005 som en integrert fasilitet i Forskningsparken, Longearbyen. UNIS miljølaboratorium er satt opp for organisk sporanalyse og metodeutvikling innen arktisk miljøforskning og for høyere utdanning. Laboratoriet ...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 Ramme 2015

NILU har i over 20 år deltatt i EUs rammeprogram for forskning, (Framework programmes, FP) med betydelig suksess. Dette er bygget på deltagelse i internasjonalt forskningssamarbeid som går mye lenger tilbake i tid. Instituttet har ambisjon om å opprettholde et høyt antall EU-prosjekter og annen i...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Viken

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NILU

...

Awarded: NOK 40.6 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Viken