41,709 projects

KULTUREN-Program for kulturforskning

The politicised cod - contested knowledge in troubled waters

Cod is the major whitefish stock in the Norwegian economic zone. It provides work and meaning for commercial and recreational fishers and for managers and scientists. Fishers have taxonomically differentiated between different types of cod while the gover nment until the late 1970s, dealt with on...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

FORNY infrastrukturmidler 2005

FORNY infrastrukturmidler skal benyttes til å få fram en vellykket kommersialisering annet hvert år. Prosjektet vil sette i verk følgende tiltak: 1. Systematisk idestimulering ved å gjennomgå alle løpende prosjekt med hensyn til kommersialiseringsideer. 2 . Holdningsendring og kulturbygging for f...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Troms - Romsa - Tromssa

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Samisk modernisering og revitalisering i nordnorske kyststrøk

Med modernisering sikter en til framveksten av samiske institusjoner og organisasjoner knyttet til det politiske/administrative-, kulturelle- og næringsmessige området og de konsekvenser dette har for det samiske samfunn i forhold til diversitet og identi tet. Med revitalisering sikter en til den...

Awarded: NOK 0.64 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SIP-Strategiske instituttprogram

Kompensasjon for økte utgifter i forbindelse med fusjonen av NORUT Finnmark og NIBR Alta

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2004-2006

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MOBI-Mobilisering

Forskningsbasert kompetansemegling i Troms - se samme prosjekt nytt prosjektnr 173848.

Norges Forskningsråd har utlyst midler i forbindelse med FKM og har invitert Fylkes-kommuner og forskningsinstitutter til å delta på vegne av et regionalt partnerskap med minst tre aktører. I Troms består partnerskapet av Troms Fylkeskommune, NHO og Norut Gruppen. FKM i Troms er forankret i Regi...

Awarded: NOK 0.47 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler v/NORUT Informasjonsteknologi

Søknad om FORNY infrastrukturmidler for 2004 fra Norut IT. Tidligere har Norut Gruppen mottatt infrastrukturmidler fra FORNY. I 2004 søker de tre datterselskapene Fiskeriforskning, Norut IT og Norut Teknologi om midler hver for seg. Samordning/koordinering av aktiviteten gjøres av Norut Gruppen v...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Troms - Romsa - Tromssa

GRUNNB-Grunnbevilgninger

Kompensasjon for arbeidsgiveravgif

...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Troms - Romsa - Tromssa

KUNI-Kunnsk.gr.l. f.næring og innov

Knowledge acquisition and learning potential und changing conditions in the marine resource based industry

...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Troms - Romsa - Tromssa

GRUNNB-Grunnbevilgninger

Kompensasjon for arbeidsgiveravgift

...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Legedekning og stillingsstabilitet som utfordringer for fastlegeordningen.

Tilfredsstillende legedekning og stillingsstabilitet er avgjørende forutsetninger for at fastlegeordningens intensjoner om kontinuitet i forholdet mellom pasient og lege skal kunne oppfylles. Den overordnete problemstillingen for prosjektet er å undersøke hvordan fastlegeordningen fungerer i omr...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Troms - Romsa - Tromssa

UTDANN-Utdanning og læring

Learning Environment and Cultural Encounters in School. A Study of Parental Involvement in Lower Secondary School

...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SIP-Strategiske instituttprogram

Building competence for multi-diciplinary research on natural resource management.

...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Troms - Romsa - Tromssa

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Awarded: NOK 18.0 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MARKSAM-Marked og samfunn

Institusjonell endring i utmarka: Konfliktlinjer, forvaltningssystemer og rettferdighet.

Rettssituasjonen for betydelige deler av utmarka i Norge er uklar/omstridt. Pågående diskurser (Samerettsutvalget, Fjellovens virkeområde, revideringen av PBL), og ytre press (kommersialisering, internasjonale og nasjonale miljøkrav) gjør at framtida sy nes usikker for lokale interesser. Det ...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MARKSAM-Marked og samfunn

Handel, miljø og markedsadgang - WTO og norsk fiskerinæring.

Prosjektet søker først å belyse implikasjonene av den økende veksten miljøspørsmål har i handelssammenheng, og hvordan dette slår ut på henholdsvis globalt (WTO) og regionalt (NAFTA, EU, ASEAN) nivå. Tunge aktørers (USA, EU, Kina) rolle og atferd studeres nærmere. Dernest vurderer prosjektet kon...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Troms - Romsa - Tromssa

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Phenology as an indicator of climate change effects

...

Awarded: NOK 10.9 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/NORUT

UiTØ, HiN, NORUT og Forskningsparkene i Tromsø og Narvik har vært samarbeidspartnere i FORNY Nord-Norge. NORUT Gruppens FORNYaktiviteter omfatter 5 forskningsselskapene (se vedlegg). Den nye kommersialiseringsenheten (KE) heter NorInnova AS - et kommersialiseringsselskap for nye teknologi- og for...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SIPNIKT-SIP-NHD: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Development of Techniques for Civilian Use of Spaceborne Radar Technology in Earth Mapping and Observation

...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Troms - Romsa - Tromssa

VS2010-Verdiskapning 2010

Fra forankring til utvikling og forskning. Status og utviklingsaktiviteter for Tromsømodulen VS2010

Prosjektet er en videreføring av VS2010 arbeidet til Tromsømiljøet som startet høsten 2001. Status per oktober 2002 er at det pågår et løpende utviklingsarbeid i de deltakende bedrifter, nettverk og partnerskap. Det har i 2002 vært to klare utviklingstrekk i Tromsø-miljøets arbeid. For det første...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Troms - Romsa - Tromssa

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Når kvinner krysser grenser: Russisk kvinneinnvandring til Nord-Norge

Prosjektet fokuserer på et relativt nytt fenomen i Nord-Norge, nemlig den økte innvandringen av russiske kvinner. Mange av dem lever, eller har levd, i parforhold med norske statsborgere. Reaksjonene i landsdelen både på kvinnene og parforholdene har vari ert fra omfavnelse til avvisning. Ved hje...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SIP-Strategiske instituttprogram

Innovation - Coastal Futures

Prosjektet skal bygge opp instituttets kompetanse om innovasjoner i perifere naturressursbaserte regioner. Det vil bli lagt vekt på teori- og metodeutvikling på internasjonalt nivå. I tillegg vil en gjøre delstudier av innovasjonsprosesser som i dag er i gang - særlig i Nord-Norge - og som har p...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Troms - Romsa - Tromssa

PLAN-Planlegging

Kystsoneforskning ("Goastal Futures") - Forprosjekt

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Troms - Romsa - Tromssa

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

EnviTools - New Spaceborne Radar Methods for Glacier Characterisation as Tools for Arctic Environment and Resource Monitoring

...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MARE-Marine ressurser,miljø og forv

Market-based allocation-mechanisms for coastal resources

Project summary: The management of the Norwegian coastal resources can be said to have three major long-run objectives, expressed in various government publications. Industrial activities in the coastal zone shall generate as much income (value added) to the Norwegian com munity as possible, it m...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MARKSAM-Marked og samfunn

Entry info foreign markets: A comparative study of regulatory regimes impact on entry mode decisions in the salmon fish farming industry.

<.zeta.> undersøke hvilken innflytelse det regulative rammeverk har på valg av adgangsform (oppkjøpere, datterselskap, utenlandske salgs/markedsavdelinger, samarbeid etc.) blant oppdrettsselskap i Norge, Skottland og Chile betraktes som interessant. For d et første så opererer de under ulike nasj...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Troms - Romsa - Tromssa

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Sømløse Tjenester - konstruksjon av enhetlige, dynamiske og kontekstsensitive nettbaserte tjenester tilpasset universell aksess

Bakgrunnen for dette prosjektet er antagelsen om at de mest suksessfulle nettbaserte tjenestene i framtiden vil være de tjenestene som ovenfor brukeren i størst mulig grad framstår som en enhetlig tjeneste uansett om tjenesten aksesseres fra stasjonære el ler mobile enheter og over ulike kommunik...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Troms - Romsa - Tromssa

OVERVÅK-Overvåkn.av marine/terrestr.s.

Snow Parameter Retrieval from Remote Sensing data for Improved Monitoring and Management of Water Resources. SnowMan

We will improve the understanding of how satellite-measured microwaves and light interact with snow cover in mountainous areas and, thereby, develop new and improved algorithms for snow parameter retrieval. The main parameters are snow water equivalent, s now cover area, snow wetness, albedo and ...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND. Kystlandskap i endring - en analyse av muligheter og konflikter i kjølvannet av økende fisketurisme i Nord-Norge.

Det nordnorske kystlandskapet er i endring. De natur- og kulturmiljøer som tidligere var tilknyttet fiskerinæringa tas nå i økende grad i bruk til reiselivsrelaterte formål. Dette er spesielt synlig innenfor fisketurisme, en type reiselivsaktivitet som er i sterk vekst. En ser allerede fysiske k...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2000-2007

Location: Troms - Romsa - Tromssa