0 projects

BIONÆR-Bionæringsprogram

SUMFOREST - Mixed species forest management. Lowering risk, increasing resilience. (REFORM)

Skog med treslagsblanding er kjent for økt vekst og redusert risiko sammenlignet med artsrene bestand. Fordelen av blandingsskog kan være avgjørende i en usikker fremtid med økende skader som følge av klimaendringene. I Norge dominerer bare tre treslag i naturskogen og bare to av dem, gran og fur...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

Trapped in a cold-adapted body: the causes and consequences of phenotypic change in a rapidly warming Arctic

Det er knyttet stor usikkerhet til om arter klarer å tilpasse seg klimaendringene raskt nok. Svalbard er et av de stedene på kloden med raskest økning i temperatur. I vårt prosjekt har vi belyst effekten av klimaendring på fysiologien, adferden og bestandsdynamikken til svalbardrein. Vår studie v...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Optimising the configuration of woody riparian buffer strips along rivers to enhance biodiversity and ecosystem services (Oscar)

Effekter av skogsbuffere langs vassdrag på økosystemtjenester Skogssoner/skogsbuffere (eng.: wooded riparian zones) nær elvebredder bidrar med en rekke økosystemtjenester og økt biodiversitet. I sum vil positive effekter også kunne øke nedover langs et vassdrag. Skogsbuffere kan fungere som mi...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Safeguarding fish health - In situ water quality analysis in RAS aquaculture systems using living cell sensors and micro/nanotechnology

En mikrofluidisk enhet designet til bruk som en in-situ sensor for vannkvalitet ved produksjon av fisk har blitt utviklet og testet i prosjektet. Sensoren består av levende Aliivibrio fischeri-organismer som får redusert bioluminescerende respons når de eksponeres til stressorer som medfører dårl...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Bioconversion of low-cost fat materials into high-value PUFA-Carotenoid-rich biomass

På grunn av et økende fokus på sunne dietter og magre produkter, produseres det store mengder overskudd med animalsk fett årlig. Dette overskuddet blir i dag brukt videre til energiproduksjon eller andre formål som genererer lave verdier. Målet til Lipofungi prosjektet var å øke verdien av animal...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Viken

EU-STRA-Strålevern

CONCERT: European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Research

Det EU finansiert Concert prosjektet (European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Research) har stimulert integrasjon og felles satsing innenfor europeisk strålevernforskningen, inkludert radioøkologi. Prosjektet er basert på satsningsområder som er identifisert av de eu...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Viken

EU-STRA-Strålevern

SHAMISEN/NMBU - Nuclear Emergency Situations - Improvement of Medical And Health Surveillance

EU-OPERRA SHAMISEN prosjektet begynte i 2016, med mål om å produsere anbefalinger som skulle bidra til helseovervåkning og kommunikasjon med befolkning som er berørt av kjernekraftulykker. Tidligere erfaringer antydet at dette var et område som ikke hadde blitt tilstrekkelig behandlet i beredskap...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Viken

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Utvikling innen partikkelvitenskap og separasjon: Toårig IWA konferanse

International Association of Water (IWA) er verdens største medlemsorganisasjon innenfor vann og avløp som samler fagpersoner, administratorer og ledere innen fagfeltet. IWA har en egen spesialistgruppe for partikkel separasjon, som også er ansvarlig for organiseringen av en toårig konferanse. Ko...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

From place-based natural resources to value-added experiences: Tourism in the new bio-economy

BIOTOUR-prosjektet, finansiert av Norges Forskningsråd (NFR) i perioden 2016-2021, har analysert nøkkelbetingelser for framtidens utvikling av det naturbaserte reiselivet i Norge. Prosjektet var organisert i fem integrerte arbeidspakker: (i) Det naturbaserte reiselivet i den norske bioøkonomien; ...

Awarded: NOK 35.1 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Functional traits across primary producer groups and their effects on tundra ecosystem processes

Høyere planter, moser og laver dominerer vegetasjonen over tregrensen. Individuelle arter innen disse gruppene er karakterisert av bestemte egenskaper, slik som næringsinnhold, høyde, veksthastighet og bladstørrelse. Disse egenskapene kan variere både innen den enkelte art og mellom arter. Når, f...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Viken

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Development of a new ray model for understanding the coupling between dielectric spheres for photovoltaics with higher efficiency

Innenfor dette prosjektet etablerte vi et teoretisk rammeverk for en stråle-bølgekorrespondanse teori i en og to dimensjoner. Ved å bruke denne teorien optimaliserte vi tykkelse og brytningindeksen for tynnfilm-krystallene silisiumsolceller. Vi undersøkte to dimensjonale nanostrukturer på toppen ...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

The role of bioenergy in the future energy system

Ved inngangen til 2020-tallet har både skog- og energisektorene lagt bak seg ett tiår med relativt store endringer drevet fram av klimapolitikk, globalisering og digitalisering. I de neste tiårene vil trolig fortsatt fokus på klimaendringer og bærekraft prege utviklingen i begge sektorene. Én s...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Viken

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Determination of entomological indices to assess dengue transmission, predict dengue outbreaks, and evaluate vector control interventions

Bakgrunn. Denguefeber er den raskest økende myggoverførte virussykdommen i verden. Den anslås å forårsake ca. 390 millioner infeksjoner og 22.000 dødsfall årlig i mer enn 100 land. Det finnes ingen effektiv vaksine eller behandling. Hovedvektoren er Aedes aegypti mygg. Det finnes fire serotyper a...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Viken

SSF-Svalbard Science Forum

Phenotyping of flora of Svalbard by vibrational spectroscopy of pollen and seeds RiS 10113

Due to unique habitat, plant populations of Svalbard present a perfect experimental pool for investigation of reproduction fitness and strategies in the extreme environment. The field study on Svalbard will cover sampling of pollen and seed of graminoids. Biochemical composition of pollen and see...

Awarded: NOK 37,222

Project Period: 2015-2016

Location: Viken

ISPNATTEK-ISP - naturvit. og teknologi

Mathematical research at Norwegian University of Life Sciences

I Vesten er ischemisk hjertesykdom en av de vanligste, og ofte dødelige, sykdommer som dreper millioner av mennesker hvert år. I mange tilfeller klarer ikke den tradisjonelle manuelle analysen av EKG signaler å identifisere det ischemiske området. Videre gir standard metoden bare et grovt bilde a...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Viken

EU-STRA-Strålevern

Effects of Chronic LOw-dose Gamma Irradiation on GAstrointestinal Tumorigenesis

Ioniserende stråling er koblet til en rekke kreft i mennesker, inkluderte gastrointestinal tumorer. Men informasjon om lavdoser og lav dose hastigheter effekter mangler. Prosjektet brukt en ApcMin/+ mus model som er følsomme til utviklingen av gastrointestinal tumorer. I 2015, mer en 500 mus ble ...

Awarded: NOK 0.38 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

SET 8: Design and Operational Strategies for Low Energy and High IEQ Buildings

Beregnet energiforbruk fra prosjekteringsfasen samsvarer sjeldent fullt ut med målt energiforbruk når bygget er ferdigstilt. Det er en rekke momenter det er vanskelig å vite på forhånd, som væreforhold, hva som blir reell bruk m.m. Prosjektet ønsker å analysere bygg i drift og se på innsparingspo...

Awarded: NOK 83,523

Project Period: 2014-2016

Location: Viken

EU-STRA-Strålevern

Radioactive particle transformation processes

En stor andel av ikke-flyktige radionuklider slik som uran og plutonium som slippes ut i miljøet fra kjernevåpen og kjernekraftsyklusene vil forekomme som partikler med størrelser fra mindre enn mikrometer til fragmenter (>2 mm). Slike partikler kan transportere store mengder radioaktivitet og as...

Awarded: NOK 0.32 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Mitigation of greenhouse gas emission from cropped soils by mafic mineral applications

MIGMIN-prosjektets mål er å utforske muligheten for å redusere utslipp av lystgass (N2O) fra landbruket ved å heve pH i jorden (motvirke forsuring). Dette vil senke klima-pådrivet fra matproduksjon fordi N2O er en kraftig klimagass som svarer for en stor andel av landbrukets totale klima-pådriv. ...

Awarded: NOK 0.81 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Viken

SANCOOP-South Africa - Norway research co-operation on climate, the environment og clean energy

Climate change - can lichens protect themselves using UV-induced melanins?

Laver dominerer i store områder for eksempel i tørre økosystemer og i Arktis og Antarktis. Økologisk er laver viktige både i Sør-Afrika og i Norge. For tørre områder i Sør-Afrika kan tap av laver føre til alvorlig erosjon. Dessuten kan tap av laver føre t il mindre nitrogenfiksering siden laver m...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Viken

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

NORA - Nitrous oxide research allience training network A Marie Curie ITN

The fate of anthropogenic nitrogen is at the core of our environmental predicament. Human activities have more than doubled the annual input of reactive nitrogen to the biosphere compared to prehistoric levels, causing escalating emissions of nitrous oxid e (N2O) which contributes to global warmi...

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Viken

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Carbon Capture in Molten Salts

Mål: Å utvikle en ny metode for å rense avgasser for CO2 med påfølgende frigjøring av ren CO2 for transport og lagring. Prosjektets hovedmål er å finne ut hvordan vi kan få ned temperaturen, beholde effektiviteten og samtidig senke energiforbruket i denne spesielle prosessen. Teknisk innhold: ...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Viken

EU-STRA-Strålevern

Ostinato - Acceleration of Parkinson pathogenesis by chronic low-dose rate gamma exposure

Health risks of radiation exposure are of particular concern to the public, as highlighted by the challenges from the Fukushima accident. Although it is well established that ionising radiation can increase the risk of cancer, in recent years there has been an increased focus on the potential for...

Awarded: NOK 0.39 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Viken

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Interaction of multifactor climate change and soil pollution in forest management: Testing a model plant species, European aspen

...

Awarded: NOK 10,000

Project Period: 2013-2013

Location: Viken

IS-JSPS-JSPSmobilitet fra Japan

Reevaluation of pollen limitation and resource limitation in plant reproduction

...

Awarded: NOK 0.24 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Viken

IS-NORDIC-Nordic Pilot Programme for NSF

Mechanisms underlying day-length sensitivity in wild Arabidopsis accessions through molecular, population-based, and quantitative approache

...

Awarded: NOK 84,000

Project Period: 2013-2013

Location: Viken

EU-STRA-Strålevern

Cooperation in education and training in Nuclear Chemistry

Kjernekraft-renessansen vil kreve en betydelig økning av antall spesialister i Europa, deriblant også kjernekjemikere. Utdanning i kjernekjemi og opplæring innen kjernekjemiske problemstillinger er fragmentert og varierer stort i de forskjellig Europeiske land, og dette prosjektet (CINCH-II) håpe...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Viken

EU-STRA-Strålevern

COordination and iMplementation of a pan-European instrumenT for radioecology

Økende alder på nukleære anlegg, store mengder radioaktivt avfall, rester fra uran gruvedrift og ny æra for nukleær energi i Europa, har bidratt til stor bekymring knyttet til behovet for fremtidig forskningskompetanse, rekruttering og utdanning i strålevern inklusivt radioøkologi i Europa. Det E...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Viken

EU-STRA-Strålevern

Innovative integrated tools and platforms for radioecological emergency preparedness and post-accident response in Europe

-

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

FORURENS Nanoparticle Characterisation in Environmental Media: Linking exposure to effects

Det viktigste forskningsfokuset når det gjelder NanoCharm er karakterisering av de fyskio-kjemiske tilstandsformer av nanopartikler i naturlige media, med vekt på den eksponeringsdelen av dose-respons tester. Vår sentralhypotese var at mangel av data om kjemisk karakterisering svikter robustheten...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2013-2019

Location: Viken