0 projects

PUBL-Publisering/prosjektinform

Språkvask av bokmanus Negotiating Love

...

Awarded: NOK 15,000

Project Period: 2004-2007

Location: Oslo

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Studier av profesjonell yrkesutøvelse- kompetanseoppbygging i profesjonsforskning

Med bakgrunn i profesjonenes sentrale samfunnsmessige rolle og Høgskolen i Oslos (HiO) utdanningsprofil, er profesjonsstudier definert som et sentralt satsingsområde. I høgskolens strategiplan for FoU legges det vekt på å utvikle sterke fagmiljø og nettve rk. Så vel generelle trekk ved profesjone...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Skjønn, tillit og likebehandling.

Når velferdsstatens frontlinjebyråkrater har stort rom for skjønn, blir det nærmest umulig å holde dem ansvarlig. Og ofte må de også bruke utenom-vitenskapelige begrunnelser for å få fattet en adekvat avgjørelse i en konkret sak, dvs. kunnskap som går uto ver den rent empiriske dokumentasjonen og...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Oslo

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Profesjonsetikk og yrkesutøvelse

De profesjonelle forvalter store samfunnsressurser, og deres handlinger har store konsekvenser for borgernes liv og velferd. I yrkesutøvelsen forvalter de også visse verdier og normer og i stigende grad er det blitt tydelig at de selv tar, og å ta, stilli ng til normativt problematiske spørsmål. ...

Awarded: NOK 0.82 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Database for studiar av rekruttering og kvalifisering til velferdsstatens yrke

Etter den andre verdenskrigen har det vokse fram mange nye utdanningar og yrkesgrupper, noko som har ført til sterk vekst i den offentlege sysselsettinga. Desse yrkesutøvarane spelar ei sentral rolle i å realisere velferdsstatlege mål, og dei har vorte om tala som "velferdsstatens yrker". Deira o...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

PROFESJO-Profesjonsstudier ved de statlige høgskolene

Database for studiar av rekruttering og kvalifisering til velferdsstatens yrke

Etter den andre verdenskrigen har det vokse fram mange nye utdanningar og yrkesgrupper, noko som har ført til sterk vekst i den offentlege sysselsettinga. Desse yrkesutøvarane spelar ei sentral rolle i å realisere velferdsstatlege mål, og dei har vorte om tala som "velferdsstatens yrker". Deira o...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo