0 projects

ENERGIX-Stort program energi

FCH JU Simulation, Statistics and Experiments Coupled to develop Optimized aNd Durable micro-CHP systems using ACcelerated Tests

Hovedmålsetting for Second Act har vært å øke forståelsen av degradering av brenselscelle systemer. Gjennom å bedre forstå degraderingsmekanismene har målet vært å utvikle komponenter med forbedret levetid for PEM- og direkte metanol systemer. Gjennom analyse av data fra langtidstester av eksiste...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

FCH JU Contaminant Risk Assessment

HyCoRA har et overordnet mål i å redusere kostnad av kvalitetskontroll av hydrogen drivstoff. Kartlegging av sannsynlighet for å finne forurensninger i drivstoff har vært gjort ved å utføre prøvetakning fra hydrogen fyllestasjoner og analyse av disse prøvene i henhold til gjeldende standarder for...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

SYNKNØYT-Progr.f.synkrotron- og nøytron

Local structure of lead-free relaxor piezoelectrics (LOCPIEZO)

-

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

FCH JU High temperature electrolyser with novel proton ceramic tubular modules of superior efficiency, robustness, and lifetime economy

High temperature electrolysers produce H2 efficiently utilising electricity from renewable sources and steam from solar, geothermal, or nuclear plants. CO2 can be co-electrolysed to produce syngas and fuels. The traditional solid oxide electrolyser cell (SOEC) produces wet H2 at the steam side. E...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

FCH JU High temperature electrolyser with novel proton ceramic tubular modules of superior efficiency, robustness, and lifetime economy

High temperature electrolysers produce H2 efficiently utilising electricity from renewable sources and steam from solar, geothermal, or nuclear plants. CO2 can be co-electrolysed to produce syngas and fuels. The traditional solid oxide electrolyser cell (SOEC) produces wet H2 at the steam side. E...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

New skin regeneration and wound healing products from eggshell membrane

Biovotec, i samarbeid med Nortura og Adigo, sluttfører nå validering og optimaliseringen av eggeskallkalk (ES)/eggeskallmembran (ESM) separasjons prosessen ved Nortura Revetal. Prosesslinjen vil dermed bli kvalifisert for produksjon av både ES og ESM. Dette vil gjøre at Nortura kan selge to nye p...

Awarded: NOK 15.3 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Green binder for carbon products

Det overordnede målet med prosjektet 'Green binder for carbon products' er å utvikle nye, biobaserte bindemidler for karbonprodukter som brukes i den metallurgiske industrien, som erstatning for de fossile tjærebaserte bindemidlene som brukes idag. Dette vil både kunne redusere CO2-avtrykkene ti...

Awarded: NOK 10.8 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Østfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

High Purity Cellulose

Borregaard er en ledende spesialcelluloseleverandør til den globale kjemiske industrien. Borregaard celluloseprodukter er et viktig råmateriale for ulike cellulosederivater, slik som celluloseacetat, celluloseetere og nitrocellulose. Disse produktene brukes i et bredt spekter av applikasjoner som...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Østfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

New CTMP fibre product

Follacell AS har som mål å produsere en ny og skreddersydd fiber produkt kalt CTMP-strong. Det nye produktet åpner opp for muligheten å bruke disse fibrene i nye bruksområder hvor CTMP fibrer ikke brukes i dag. Det er et betydelig potensial for verdiskaping gjennom det planlagte innovasjonspr...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Novel environmentally friendly production methods for improved Li-ion batteries

Utviklingen innen Li-ionebatteri har kommet langt allerede og er per i dag den ledende teknologien innen batterier til bærbart elektronisk utstyr. Men det er fremdeles forbedringspotensialer både innen egenskaper til materialene som brukes til elektrodene og i forhold til produksjonsprosessene. ...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

High force piezo aktuator

Den kraften man kan få ut av en piezo aktuator (muskel) avhenger av flere faktorer: - Kjemisk sammensetning (Noen materialer har høyere piezo koeffisient enn andre.) - Utformingen av metallelektrodene har også betydning. - Plassering av piezo elementet i forhold til hvor man ønsker kraften ti...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Vestfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Eyde Biokarbon

Smelteverksindustrien på Sørlandet bruker store mengder fossilt kull/koks i sine prosesser. Den overordnede ideen i prosjektet «Eyde Biokarbon» er å etablere produksjon av fornybare og bærekraftige bioenergiprodukter, her biokull, basert på lokalt trevirk e til erstatning for fossile råstoffer og...

Awarded: NOK 0.56 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Agder

ENERGIX-Stort program energi

High productivity Czochralski silicon ingot casting

Norwegian Crystals AS er en nyetablert produsent av monokrystallinske silisiumskiver som ligger i Glomfjord , Nordland. Waferbaserte solceller er i dag den dominerende teknologien for energiproduksjon fra sollys, og utgjør ca 90 % av årlig installert kapa sitet. Etter en bratt læringskurve i løpe...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Nordland - Nordlánnda

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nye produkter og videreforedlingsprosesser fra kullforekomstene på Svalbard

Store Norske er hjørnesteinsbedriften på Svalbard og den viktigste bidragsyteren til et robust familiesamfunn i Longyearbyen. For å sikre arbeidsplassene på Svalbard må Store Norske være en pådriver for nye inntektsmuligheter i kulldriften som er vår kje rnevirksomhet. Vårt prosjekt vil gjøre e...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Svalbard

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Development of advanced production methods for enhanced performance of low-cost disposable printed electronics

Thin Film Electronics ASA (Thinfilm) er kjent som en av verdens ledende selskaper innen trykt elektronikk. Thinfilm var først til å demonstrere masseproduksjon av heltrykte minner. Trykt elektronikk som er produsert i stor skala i rulle-til-rulle (R2R) produksjonsliner er ideell for bruk i lavkos...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

National Smart Grid Laboratory & Demonstration Platform

Med støtte fra Forskningsrådet, har NTNU og SINTEF bygget et nasjonalt Smart Grid laboratorium i Trondheim. Laboratoriet er systemorientert dvs. velegnet for å teste og verifisere samspill mellom komponenter og delsystemer og kan tilby en moderne laboratorieinfrastruktur for forskning, demonstras...

Awarded: NOK 28.6 mill.

Project Period: 2014-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Thermo Responsive Elastomer Composites for cold climate application

Lave temperaturer er kjent for å representere en utfordring for elastomermaterialer, siden mange blir uakseptabelt stive eller sprø ved nedkjøling. Selv om bruken av elastomerer i olje- og gassindustrien er relativt beskjeden sammenlignet med andre materialer, så er rollen til disse materialene s...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Functional oxides for clean energy technologies: fuel cells, gas separation membranes and electrolysers

Det nasjonalt koordinerte Nano2021-prosjektet Functional Oxides for Clean Energy Technologies (FOXCET) koordineres av SINTEF med UiO og NTNU som øvrige partnere. Prosjektet startet i 2014 og løper til utgangen av 2019. Prosjektet fokuserer på å øke den fundamentale forståelsen omkring transport a...

Awarded: NOK 31.2 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Large Scale Thermal Energy Storage

EnergyNest AS er et ungt, norsk teknologiselskap som realiserer en innovativ løsning for lagring av termisk energi på stor skala. Mangel på fleksible, skalerbare og kostnadseffektive energilagringssystemer er i dag en av de største utfordringene for den globale kraftindustrien. Å finne en løsning...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Akershus

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

11th Natural Gas Conversion Symposium i Tromsø 5-9 juni 2016

NTNU arrangerte i 2016 konferansen 11th Natural Gas Conversion Symposium i Tromsø, 5-9 juni. NGCS er en konferanseserie innen konvertering av naturgass til kjemikalier og drivstoff, der deltakere fra industri, universiteter og forskningsinstitutter fra hele verden møtes hvert 3. år. Bakgrunnen fo...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Support from NFR to host the 20th European Conference on Fracture - ECF20

After a strong competition, in August 2010 the European Structural Integrity Society (ESIS) council voted Norway to arrange the Twentieth European Conference on Fracture (ECF20), in the first week of July 2014. It is for the first time to be held in Norwa y in the more than 35 years history of Eu...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Post-Combustion Carbon Capture Using MOFs: Materials and Process Development

Menneskeskapte CO2-utslipp er kjent for å forårsake global oppvarming, der gjennomsnitts-temperaturen på jorda øker. Det globale vitenskapelige samfunnet har satt en 2 °C terskel for den globale temperaturøkningen der man antar at irreversible effekter av klimaendringene vil unngås. Dette nødvend...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Thermoelectric Material Solutions for High Temperature Thermoelectric Generators

Omlag 60 % av all energi som produseres går i dag tapt som spillvarme. De største tapene er innen energiproduksjonsektoren, men både transportsektoren og industrien følger tett etter. For eksempel utnytter en bil kun i underkant av 40 % av energi en som tilføres gjennom drivstoffet, resten tapes ...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

Novel Bimodal Metallocene Polyethylene Production Technology

En ny prosess for produksjon av bimodal polyetylen (PE) basert på metallocene katalysator skal utvikles; prosessen skal ha god operabilitet, høy aktivitet med lavere kostnader og et større produktvindu enn eksisterende prosesser. Prosessen er spesielt int eressant for kommersiell bimodal PE pga....

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Telemark

ENERGIX-Stort program energi

Dynatec lav-energi produksjonsreaktor for silisium

Dynatec reaktoren er en ny norsk patentert metode for å produsere rent solcelle og elektronikk silisium billig. Metoden går ut på å kombinere en kjemisk reaktor med en sentrifuge for å øke hastigheten på veksten dramatisk. De to metodene som brukes i dag er Siemens reaktoren og fludized bed. Sie...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Østfold

NAERINGSPH-Nærings-phd

Egenskapene til legeringen EN 1982 i sjøvann under påvirkning av et sterkt magnetisk felt. Corrosion of EN 1982 in a magnetic field.

Nikkel-aluminium bronse (NAB) blir ofte brukt i bl.a. propeller og sjøvannspumper, der det er høye krav til korrosjonsbestandighet. Legeringen presterer erfaringsmessig godt i sjøvann, men problemer har oppstått når legeringen benyttes i nærheten av et sterkt magnetfelt og i galvanisk kobling til...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Møre og Romsdal

SYNKNØYT-Progr.f.synkrotron- og nøytron

HIGH POWER BATTERIES PROBED BY NEUTRON SCATTERING

Oppladbare litium-ion- og metallhydridbatterier har utmerkede egenskaper for hybrid-elektriske kjøretøyer. Dette inkluderer høy effekttetthet, muligheter for rask lading, høy levetid og lav driftstemperatur. I tillegg har nikkel-metallhydridbatteriene (NiMH) meget gode sikkerhetsegenskaper. I ...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Akershus

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Carbon Dioxide as a Future Feedstock for Chemicals, Polymers, and Fuels

Det FUTUREFEED prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF, Universitet i Oslo (UiO), Høgskolen i Sør-øst Norge (HSN) og Norner, med hensikt å finne nye møter å ta i bruk karbon dioksid (CO2) som et bærekraftig råmaterial og mulig erstatningsreagens for fossil-baserte kjemiske byggestein. P...

Awarded: NOK 30.6 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

FunPERL - Overflatebelagt ekspandert perlitt som lettvekt fyllstoff i mørtel- og sementformuleringer

Den svært konkurranseutsatte byggebransjen står foran store utfordringer mot produktiviteten som begrenses av høy vannopptak, lang tørketid og høy densitet i mørtel og sement. Byggeindustrien etterlyser derfor innovative mørtel og sement formuleringer med lav densitet, høy mekanisk styrke og lav...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

FCH JU Systematic, Material-oriented Approach using Rational design to develop break-Through Catalysts for automotive PEMFC

The SMARTCat project is part of the European Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking, and the aim has been to develop new concepts and production methods of fuel cells for automotive applications. The consortium has built a new concept of electrodes based on new catalyst architecture (ternar...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage