0 projects

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Production of high quality goat milk through increased use of Norwegian feed resources and improved feed utilization

Produksjon av geitemjølk med høy kvalitet ved økt bruk av norske fôrmidler og forbedret fôrutnyttelse Norsk geitemjølksproduksjon har en viktig rolle i norsk landbruk ved å produsere mjølk og mjølkeprodukter av høy kvalitet basert på utnyttelse av lokale fôrressurser og som landskapspleier. ...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2014-2021

Location: Akershus

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

a three month training and research paper write up at SA-YSSP

As part of my PhD research in ?Silvopastural livestock production systems in Ethiopia?, in order to quantify the effect of resettlement on the environment, and settler and native communities, I undertook, vegetation survey around resettlement villages a nd a questionnaire survey with resettled ...

Awarded: NOK 14,999

Project Period: 2013-2014

Location: Akershus

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Development of a transformative experimental evolution paradigm for single-celled eukaryotes

-

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Genome-based improvement of bovine milk fat composition

En dedikert database for lagring av millioner av TINE sine FTIR-spektra har blitt videreutviklet i dette prosjektet og inneholder i dag FTIR-spektra fra perioden februar 2007 til juni 2014. Videre har vi etablert metodikk som gjør det mulig å predikere med stor nøyaktighet mengden av de viktigste...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Genome-based improvement of salmon sea lice resistance

En viktig målsetning i prosjektet har vært å utvikle og implementere genombaserte seleksjonsmetoder for å bedre resistensen mot lakselus hos oppdrettslaks. Som grunnlag for en slik implementering ble det i prosjektperioden gjennomført to storskala smittetester for lakselus hos VESO Vikan i regi a...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

The Atlantic salmon genome sequence as a tool for precision breeding

Presisjonsavl har som mål (1) å betra presisjonen til avlsverdiprediksjonar og dermed avlsframgangen; (2) å unngå å innføra eller utvikla eigenskapar som øydelegg dyrevelferd, og betra genetisk resistens for fiskesjukdommar; og samstundes (3) å forvalta genetisk diversitet, som kan vera i fare ve...

Awarded: NOK 13.7 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Sykdomskontroll og forbedret dyrevelferd ved hjelp av genetiske markører: Osteochondrose og Birkelandfraktur H1247154

I prosjektet har en nå genotypet 693 hester. En er i prosess med å imputere genotyper på 240 hester til høyere tetthet: vil bli brukt til å søke å identifisre gener med stor effekt på enten osteochondrose i has, eller Birkelandfraktur. Prosjektet har innsøkt en stipendiat ved NMBU, Adamstua v. pr...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2013-2019

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Genomic selection for feed efficiency and reduced environmental impact in dairy cattle

En datasimuleringsprogramvare som kan simulere strukturerte melkeavlsprogram, med flere genetiske nivåer som elite-avlsnivå, produksjonsnivå og flere land, dvs. over landseleksjon og bruk av data. Programmet kan håndtere flere egenskaper som melkeproduksjon og inntak av fôr. Mengden av DNA-data k...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2013-2019

Location: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Causes of piglet mortality, and the impact of uterine environment, maternal behavioural traits and their genetic component (218900)

Omlag 14-15 % av de levendefødte smågrisene i hvert kull dør før avvenning, og legger vi til de dødfødte, så blir tapstallet nærmere 20 %. De fleste grisunger dør av ihjelligging eller sult, og dette problemet er størst i store kull. I vår feltundersøkelse med 52 besetninger fra tre ulike regione...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Termoregulering hos hest ved lave temperaturer og vind/nedbør: behov for tilleggsvarme og dekken - H1147184

Svært mange hesteeiere bruker dekken på sine ridehester når de er ute på dagtid, selv om værforholdene er bra. I vårt forsøk ble 10 ridehester som var vant til å gå med dekken, trenet til å velge om de fortsatt ville ha på dekken eller om de ville at dekk enet skulle tas av. Foreløpige resultater...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Akershus

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Functional characterization of a genetic polymorphism strongly associated with stress responsiveness in salmonid fishes.

This project aims at developing strategic bilateral collaboration with the group of Professor Patricia M. Hinkle, University of Rochester to carry out a specific pre-project on a recently discovered polymorphism affecting skin pigmentation and physiologic al responses to stress in salmonid fishes...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Akershus

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Exome sequencing in Atlantic salmon

Development of an exon capture array for Atlantic salmon will be an important tool for large-scale characterization of exonic sequences and gene copy number variation (CNV) in both Atlantic salmon and the closely related brown trout. Obvious applications of the array are improved accuracy in var...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Konferanse: Landbruk og klimagasser

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2011-2012

Location: Akershus

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Reduced inequality in health by prevention of diabetes in Pakistani immigrants through blood glucose regulation in a randomised intervention

InnvaDiab III Innvandrer Diabetes InnvaDiab III; forebygging av type 2 diabetes (T2D) hos pakistanske kvinner. Forekomsten av overvekt, fedme og T2D øker i Norge som i resten av verden. Det er gruppen av sør-asiatiske innvandrere, hovedsakelig fra Pakistan, India og Bangladesh som har den største...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK 13C-bikarbonatmetoden - en non-invasiv, snabb och enkel metod för korrekt bestämning av energiförbrukning hos häst

Denna ansökan avser bruk av en non-invasiv, 13C-bikarbonat tracer (13C-BT) teknik, för bestämning av energiförbrukning hos häst. Projektet syftar till att visa att denna metod kan generaliseras till att användas non-invasivt under väsentligt skilda fysiol ogiska, näringsmässiga och omgivnings-mäs...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Akershus

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Bioprospecting opportunities at the interface between host and parasite genomes

Many species of parasites have evolved mechanisms to manipulate the physiology and behaviour of their hosts. Such effects include shifting energy flow within the host towards producing parasite biomass in stead of gonads (host castrators), or induce behav ioral patterns rendering the host more li...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Felles nordisk avlsverdivurdering av ridehester- INTERSTALLION NORDEN

Syftet med denna studie är således: 1. Att säkra upp material och metoder för inhemsk Norsk avelsvärdering 2. Att kunna ta fram Nordiska avelsvärden för hingstar, som även kommer att innefatta hingstar från andra länder (t.ex. Tyskland och Holland) vilka avänds flitigt i de Nordiska länderna D...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

A genomic solution to reduce clinical mastitis in Norwegian Red cattle

Populærvitenskapelig framstilling: Mastitt er den mest vanlige storfesykdommen i verden. Sykdommen fører til store økonomiske kostnader for melkeprodusenter og innebærer negative konsekvenser for dyrevelferden. Norge var det første landet i verden som etablerte et nasjonalt helsekortsystem på st...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2009-2015

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

A genetic solution to reduce boar taint in intact male pigs

This application targets the prioritised area of Competitive Production of raw materials in the Food Research Program. Our specific focus goal is the development and implementation of a practical solution to boar taint. Today, the castration of young male pigs has been widely employed as solutio...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Akershus

BILATNAER-Bilat.samarb.m.N-AM,Kina,Jpn,I

Increased value creation in food production through characterizing and mitigating emissions of greenhouse gases from agriculture in Norway

Food production results in greenhouse gas (GHG) emissions. On the other hand, agricultural soils also have a potential to sequester carbon, and thus mitigate CO2 emission. Optimizing food production while minimizing net GHG emissions, represents a signifi cant challenge for Norwegian agriculture....

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Strengthening the competitive edge for the three Norwegian horse breeds through sports and breeding, Postdoc

The Norwegian horse breeds have changed rapidly the last decades from working horses to horses used mainly in sports- and leisure, with strong competition in the market from imported, specialized breeds. The demand for Norwegian breeds has decreased, and the population sizes are small, making the...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2009-2016

Location: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Broiler feed enrichment with selenium, n-3 fatty acids and histidine. Implications for human health, meat quality and animal health

The composition of broiler feed concentrate is essential to meat quality and bird health. Meat composition may also affect human health. In Norway, broiler consumption is high and increasing, whereas the consumption of fish (giving long chain n-3 fatty ac ids) is decreasing. Broilers given tradit...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Akershus

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Exploiting the plasticity in social life history; physiology of extreme longevity in honeybee diutinus workers

Our studies have documented direct effects of vitellogenin on stress resistance and longevity during summer. However, although vitellogenin RNAi in workers living under favorable ambient conditions provides functional insight, it does not directly address the role of vitellogenin in extreme work...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Quality Goat Milk for Cheese Production / Kvalitetsmjølk for kvit geitost

The pattern of consumption of goat milk in Norway is currently changing, and consumers are more inclined to cheese than whey products (brown cheese). This calls for an improvement of overall quality and especially of flavour and rennet coagulation propert ies of the milk. The present project will...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Akershus

UTRED-Utredning

Kunnskapsstatus - Inn på tunet

...

Awarded: NOK 0.63 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Akershus

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Guest researcher: Behavioral syndromes in salmonid fish-Ecological and evolutionary implications

The project concerns a guest researcher that will add valued competence to an already running NFR financed research project. the candidate, working at the level of a psot-doctoral fellow, will in turn receive valuable training in behavioral analysis and m olecular biology. Scientifically, the pro...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Akershus

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Jonasson, Bjarni Island stp 07/08

...

Awarded: NOK 52,500

Project Period: 2007-2008

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Potential of muscle profiling on value-addition of products and consumer satisfaction under Norwegian beef production conditions

Matforsk deltar i et EU-prosjekt på kvalitet og sikkerhet av storfekjøtt hvor utnyttelsen av utradisjonelle stykningsdeler er en sentral del av prosjektet. Ny forskning i USA har vist at ved å bruke utradisjonelle metoder for nedskjæring og utbeining kan verdien av slaktet økes betydelig. I EU-p...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Akershus

PROSDIV-Diverse

Towards self-sustainable European regional cattle breeds (EURECA)

Prosjektet omhandler bevaring og bruk av lokale/regionale kuraser: " status og organisering av eksisterende bevaringsprogrammer for disse i Europa " kartlegging av metodikk og software for forvaltning av genressurser " utvikling av perspektiver og retning slinjer for å utvikle raser og vellykkede...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Improvement of the NorFor feed evaluation system for cattle with special emphasis on feed passage kinetics in the rumen (184240)

Feed evaluation systems are used for describing the nutritive value of feeds and the nutritional requirements of the animal. Therefore, they are vital for understanding of nutrition and for developing and implementing nutritional strategies in animal prod uction. The practical goal of feed evalua...

Awarded: NOK 10.4 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Akershus