0 projects

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Challenges for the Ecology Movement: An Exchange in Between Academics and Activists

The ecology movement deals with the biggest social and political threat of our time. Some of the most central challenges it faces are questions of ?green growth? and alternatives to the market, the possibilities and limitations of urbanization, the ethics of an ecological society and the link in...

Awarded: NOK 0.29 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Getting on in life: Strategies of middle-class reproduction

Hvordan framstår og opprettholdes sosiale klasseforskjeller i et forholdsvis egalitært samfunn som det norske? Dette prosjektet har undersøkt hvordan klasseforholdene opprettholdes på flere måter. Et sentralt poeng i prosjektet er at ulikhet i det norske samfunnet ikke kan uttømmende beskrives eo...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

SANCOOP-South Africa - Norway research co-operation on climate, the environment og clean energy

Exploring the relationship between belief systems and climate change adaptation

Beliefs and belief systems influence perceptions of climate change, as well as responses to climate risks and vulnerability. Although belief systems provide stable points of reference that help people to make sense of the world, it is also important for individual and collective beliefs systems t...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

The causal effect of college quality on wages

During the second half of the 20th century, the educational level has increased substantially in all western countries. The educational expansion has resulted in a transition from an élite system of higher education to a mass system of higher education, w here being a graduate is necessary but no...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Hvor står norsk miljøsosiologi - og hvor går veien videre?

I 2013 retter vi søkelyset mot miljøproblemer og hvordan de er blitt håndtert i norsk sossiologi. På seminarets første dag er temaet "Hva er norsk miljøsosiologi?". Der settes hovedfokus på tilstanden i sosiologgien og utfordringene faget står overfor. De l 2 konsentrerer seg om miljøproblemer sl...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Oslo

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

Norwegian Research Network in Political Geography

Prosjektet er et nettverkstiltak for å fremme forskning innenfor politisk geografi i Norge. Arbeidet i nettverket har fokusert på fire forskningstema blant politiske geografer i Norge: (1) Demokrati og medborgerskap, (2) Naturressurser og styresett, (3) Væpnete konflikter og geografiske informasj...

Awarded: NOK 0.52 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Oslo

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

Kausale mekanismer, identifikasjon og modellering: Tre tiltak for forbedring av doktorgradsutdanningen i sosiologi

Å forstå årsaksrelasjoner er en viktig del av all samfunnsvitenskap, også sosiologi. Sosiologer forsøker f.eks. å besvare spørsmål om hvordan oppvekstvilkår, likhet og ulikhet og andre sosiale strukturer påvirker mennesker. Å skille årsak-virkningsforhold fra andre forhold i statistiske analyser...

Awarded: NOK 0.89 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

A comparative study of socio-technical innovations and sustainability factors for up-scaling in village scale solar power supply models

Solcellekraftverk på landsbynivå: Krevende, men også lovende Dette prosjektets målsetning var å bidra med ny kunnskap om faktorer som har betydning for mulighetene for desentralisert bruk av solcelleteknologi i det Globale Sør. Bruken av solcelleteknologi har økt blant mennesker uten tilgang t...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2012-2018

Location: Oslo

SYKEFRAVÆR-Forskn.om årsaker til sykefrav

The sick leave costs of reconciling work and parental care among middle-aged - the role of job characteristics and eldercare policy

Prosjektet "The sick leave costs of reconciling work and parental care among middle-aged - the role of job characteristics and eldercare policy" belyser fravær fra yrkesaktivitet og mulige helsekonsekvenser av å kombinere yrkesaktivitet med foreldreomsorg. Den aldrende befolkningen i Norge, og el...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

Institusjonell endring i demokratiske samfunn

Sosial endring er et sentralt tema i samfunnsvitenskapene. Men når samfunn endrer seg, skjer det først og fremst ved at institusjonene endrer seg. Selv om institusjoner skaper sosial stabilitet, er de selv i endring; om enn langsommere enn i andre deler av samfunnet. Fra slutten av 1900-tallet v...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Remittances, Standard of Living and Integration: A study of Tamils living in Scandinavian capitals (REMIT-INT)

Hovedmålet med dette prosjektet var å studere pengeoverføringspraksis og dets konsekvenser for levestandard og integreringsprosessen av tamiler. Prosjektet dreier seg om tamiler som bor i de skandinaviske hovedstedene, Oslo, København og Stockholm. Prosjektet tok tre hypoteser. Disse kan besk...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

Norsk sosiologforenings nasjonale fagseminar 2012: Sosiologiske vinterleker - Sosiologiske blikk på idrett og samfunn

I 2012 retter vi søkelyset mot idrettens rolle i samfunnet. På seminarets første dag er temaet idrettsorganisering med tittelen: Folkebevegelse - butikk eller sunnhetsdirektorat? Den andre dagen er temaet idrett som integrasjon med tittelen: For folk, Gud eller fedreland? Begge dagene vil bestå ...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Social Conditions of Freedom in Contemporary Modernity

Prosjektet analyserer frihetens sosiale betingelser i dagens vestlige verden med særlig fokus på Norge. Resultatene som har kommet frem hittil i form av en bok og artikler som er skrevet og enten publisert eller sendt inn til tidsskrifter, kan oppsummeres slik: I Norge og store deler av den vest...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Nordisk sosiologkongress 2011

...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Friends or foes? Understanding the Role of Firms and Workplaces for worker Health - Gender and sickness absence

In my doctoral project I intend to shed light on the relation between gender and sickness absence and will try to identify work-related causes to gender differences in sickness absence. One of the most stable and prominent finding in research on sickness absence is that women have higher absence...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Voices of the Future: Values and visions of Norwegian Youth on Responses to Climate Change

Voices of the future-prosjektet har undersøkt hvordan ungdom i Norge oppfatter framtiden i en verden preget av klimaendringer, og hvilke følger det har for deres følelse av handlekraft, ansvar og politisk engasjement. Ungdommen vi har snakket med gjennom gruppesamtaler og individuelle intervjuer...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2011-2018

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Measuring and Explaining Discrimination in the Labour Market: New Understandings and Political Solutions

De senere årene har stadig flere norskfødte barn av innvandrere fullført utdanning og kvalifisert seg til deltakelse i arbeidsmarkedet. DISCRIM-prosjektet skal undersøke om disse gruppene har samme muligheter for å få jobb som andre nordmenn med samme utdanning og kompetanse, eller om de blir ...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Norsk sosiologforenings nasjonale fagseminar 2011: Norsk sosiologi - i går, i dag, i morgen

Årets seminar setter vi Norsk sosiologi som fag og fagmiljø under lupen. Et innlegg om utfordringer og utviklingstrekk i norsk og skandinavisk sosiologi gir bakgrunn for videre debatt. Mange sosiologmiljøer har blitt evaluert i 2010. Leder av evalueringsk omiteen og et av komitémedlemmene vil inn...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Workshop om "The Nordic Welfare State Model" i Oslo november 2009 og i Beijing 2010

The project is a collaboration between ISS at UiO and CASS on organizing three workshops in the period between 2008 and 2010 bases on the theme "The Nordic Welfare State Model: An Answer to Chinese and Norwegian Challenges". The first workshop held in ear ly November 2008, which was funded by RCN...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Oslo

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

The social meaning of children. Reproductive choice, gender and social class

The inability of the western world to reproduce its population is expected to have dramatic consequences for the future; the conception of a "fertility crisis" has entered the public debate of many countries. By contrast, individual women and men may rega rd the possibility to choose to have fewe...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Critical journalism in China: Journalists, social activists and new spaces of representation

I prosjektet har jeg gjennom intervjuer og tekstanalyser undersøkt hvordan kinesiske journalister og aktivister formidler samfunnsspørsmål og problemer ut til offentligheten. Den kinesiske offentlige sfæren er underlagt politisk kontroll. I perioden etter 2008 har sensuren blitt mer omfattende, o...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Village scale solar systems for development: Transfer of social and technological innovations between India and Kenya

This social science based research project will analyse Indian experiences with implementation and social organisation of village solar PV power plants and their socio-economic impacts. Furthermore, the project will actively transfer experiences from Indi a to Kenya on implementation and social o...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Norsk Sosiologforenings nasjonale fagseminar 2009: Det sosiologiske blikk fra toppen og sosiologiens blikk på eliten

Norsk Sosiologforening (NSF) er en sammenslutning av sosiologer og masterstudenter i sosiologi. Sosiologforeningen fremmer sosiologers felles interesse og er et forum for faglig kontakt mellom sosiologer i Norge. Foreningen har for tiden ca.700 medlemmer. En av foreningens viktigste oppgaver er ...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Street capital: Black cannabis dealers in a white welfare state

...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2009-2009

Location: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Discourses on Public Service Broadcasting in Norway and Sweden

Discourses on public service broadcasting in Norway and Sweden In my PhD-thesis I am conducting a comparative analysis of discourses on public service broadcasting (PSB) in Norway and Sweden between 2000 and 2007. The analysis is focused around three dif ferent contexts: The public debate about ...

Awarded: NOK 77,000

Project Period: 2009-2009

Location: Oslo

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Song, Tao, Kina, statsstipend 2008/09

...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Ukjent Fylke og 2 andre

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Zeng, Qun kinesisk spes 2008

...

Awarded: NOK 12,460

Project Period: 2008-2008

Location: Oslo

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Wang, Jufen kinesisk spes 2008

...

Awarded: NOK 12,460

Project Period: 2008-2008

Location: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

CARAVAN - Climate change: A Regional Assessment of Vulnerability and Adaptive capacity for the Nordic countries

...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Oslo og 2 andre

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Joint Nordic Postdoctoral Fellowship Program (SCANCOR)

-Vi har skapt et stipendprogram for postdoktorer av ypperste kvalitet, som har hatt stor betydning for karrierene til yngre nordiske forskere innenfor samfunnsvitenskap og organisasjonsteori. Programmet har lagt til rette for at postdoktorer har fått veiledning av og har publisert artikler med se...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2008-2016

Location: Oslo og 2 andre