0 projects

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Drivers of Regional Growth and Economic Development

Tilhørende delprosjekt 1 og 2 viser studien til Harald Dale-Olsen (2017), Labour demand and supply changes in Norway following an imposed harmonization of payroll-tax rates?, at arbeidsgiveravgiften kan være viktig for hvor bedrifter etablerer seg, særlig for de bedriftene som sysselsetter menn. ...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Bymiljøavtaler som redskap for bærekraftig bo- areal- og transportutvikling

Dette prosjektet hadde som hovedmål å undersøke hvilket potensial helhetlige bymiljøavtaler/byvekstavtaler (heretter byvekstavtaler- BVA) har for å oppnå en bærekraftig bo-, areal- og transportutvikling. Vi har studert: - hvordan BVA utformes i samspillet mellom statlige, regionale og lokale my...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Expertization of public inquiry commissions? Democracy and good governance in a Europeanized administrative order

Offentlige utredninger er en viktig del av offentlig politikk og forvaltning i de nordiske landene. Tidligere forskning har vist hvordan offentlige utredningsutvalg dels fungerer som en forlengelse av forvaltningen, dels er en måte å involvere interessegrupper i politikkutforming på, og dels brin...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Legal governance in land use planning. Balance between national and municipal power and between private initiative and public control

"Legal governance in land use planning [GOVLAND]» har sett nærare på dei rettslege styringsverktøya som regulerer tilhøvet mellom nasjonal og kommunal kompetanse i norsk arealforvaltning. Den rettslege reguleringa av kommunal arealplanlegging, tolkinga av regelverket og den daglege forvaltninga a...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Vestland

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Political leadership in local councils. Comparing Norway and Denmark.

I dette prosjektet har vi utviklet interaktivt politisk lederskap som teoretisk konsept. Bakgrunnen er et antatt behov for sterkere politisk lederskap som følge av mer komplekse og uløselige problemer som må håndteres av nasjonale, så vel som lokale myndigheter. I den tradisjonelle tilnærmingen t...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Governing private provision of public space: developing governance models and urban design that ensure inclusive, democratic public space

I DEMOSSPACE har vi studert den demokratiske rollen til offentlige rom. Byrom har fått økt oppmerksomhet i byutviklingsdebatten, der tilgang til gode byrom løftes frem som viktig for bærekraftig byutvikling. Samtidig er offentlige rom under press fra en markedsstyrt byutvikling og fortettingspoli...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Urbanization - productivity, distribution, and policy

Prosjektet har analysert lønnsdannelsen og lønnsforskjeller med bruk av registerdata på individnivå etter fire dimensjoner - by/utkant, lav/ høy utdanning, privat/offentlig sektor, og kjønn. Forståelsen er at de fire dimensjoner virker sammen og skaper forskjellig regional utvikling. Det er mye ...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Financing local governments: Determinants and effects of taxes and grants

Lokale skatter og statlige overføringer er de viktigste kommunale finansieringskilder i alle land. Formålet med prosjektet er å utføre empiriske analyser som belyser hvordan skattefinansiering og overføringer påvirker økonomiske og politiske utfall i norske kommuner. Eiendomsskatten er kontrover...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Reshaping the Map of Local and Regional Self-Government. A study of the Norwegian Local Government Reform (NLGR) processes 2014-2019

Prosjektet følgde dei to store strukturreformene i det norske kommunalsystemet, kommunereforma og regionreforma, frå dei vart initierte i 2014/2015, fram til implementering i 2020. Prosjektet har vore eit samarbeid mellom norske og nordiske samfunnsforskarar og forskingsmiljø, og det har resulter...

Awarded: NOK 16.1 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Vestland

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

The Norwegian National Election Studies of 2017 and 2021

Den norske valgundersøkelsen er et pågående forskningsprosjekt som har som formål å analysere valg, valgresultater, velgeratferd og velgernes holdninger over tid. Valgundersøkelsene i 2017 og 2021 bygger videre på den store mengden tidligere forskning som er gjennomført innenfor dette prosjektet,...

Awarded: NOK 37.5 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Bymiljøavtaler som redskap for bærekraftig areal- og transportutvikling

Bymiljøavtaler innebærer at staten, fylkeskommunene og kommunene går sammen om å nå målene nedfelt i Stortingets klimaforlik og i Nasjonal Transportplan. Dette gjelder spesielt for målet om at all vekst i persontransport i storbyområder skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Dette forprosjektet...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Demokrati, likeverd og lokalsamfunnet. Velferd og utdanning i en global verden.

Nettverkets hovedfokus har vært på skolens betydning i lokalsamfunnet. Nettverket har med basis i tidligere og pågående prosjekter ved forskningsinstituttene, og felles innsamla data i regi av nettverket, jobbet med formidling, publisering og utvikling av nye prosjekter. I tillegg til publiserte ...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Evaluering av PBL (2008),fungerer plandelen etter intensjonene?

Forskningsprosjektet har, blant annet i temanummer i Kart&plan, belyst flere aspekter av hvorvidt, og eventuelt i hvilken utstrekning, plandelen fungerer etter intensjonene og fører til økt lokal og regional bærekraft, gjennom helhetlig samfunns- og arealplanlegging. I et temanummer i Kart&plan p...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Democracy and Governance in Regional Context

Network activity A recognition of the social and political significance of the topic of Democracy and spatial planning, is shared by several international scholars. These scholars have shown interest in collaboration with researchers at NMBU. A network o f these researchers will enable collabora...

Awarded: NOK 63,319

Project Period: 2014-2015

Location: Viken

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

From service provider to network node: Does the Counties' coordination role contribute to goal attainment and public sector innovation?

Hovedfokus i året som er gått har vært å arbeide videre med den unike rollen til fylkeskommunen som samfunnsutviklingsaktør. Countynode har som mål å identifisere betingelsene for at fylkeskommunen kan fungere som nettverksnode, en arbeidsform som er helt sentral for fylkeskommunen som samfunnsut...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

The case of coordinated land use and transport policy: Investigating new tools for regional governance and policy coordination

Prosjektet tar utgangspunkt i to offentlige styringsreformer som endrer vilkårene for å samordne areal- og transportpolitikken på regionalt nivå i Norge: Forvaltningsreformen fra 2010 og revisjonen av Plan- og bygningsloven (PBL) i 2009. Prosjektet analyserer hvordan reformene har påvirket fylken...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Planning and Sustainable Urban Land use

Forskningsprosjektets målsetting er å bidra til økt innsikt i urbane tomtemarkeder og samspillet mellom markedskrefter, institusjonelle forhold og planlegging. Hensikten er å bidra til raskere realisering av målsetting om bærekraftig arealbruk. Transformasjonsområde er unikt mht. eiersituasjonen...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Viken

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Climate emission and energy use planning at the local level: Top-down directives and bottom-up responses

Prosjektet hadde som målsettning å gjøre en studie også av svenske kommuners arbeid med klima og energi. Den svenske loven om kommunal energiplanlegging fra 1977 er et typisk eksempel på myk regulering, og dennes gjennomslag i kommunal planlegging har vist seg å være ytterst mager. Fra 1990-talle...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Governance and learning: Policy tools and capabilities for better governance design

På alle prosjektets empiriske arbeidspakker er det gjennomført dokumentstudier, litteraturgjennomganger og intervjuer, og resultater er formidlet gjennom foredrag og publikasjoner (og flere er i prosess). Arbeidspakken om byutvikling og arkitektur har gjennomført litteraturgjennomgang av nors...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

De-collectivisation of Decision-Making and the Decline of a Local Mandate

Prosjektet har gitt ei ei oppdatert framstilling av dagens kommunale leiarskap, med spesielt fokus på topp-leiinga i kommunane, rådmanns- og ordførarrollene.Etter innføringa av "timeglasprinsippet" - at ordførar (og andre)må vende seg til rådmannen for å få informasjon om kommunen sine tenesteakt...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2012-2018

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

The challenges of building trust: Reputation and brand management in municipalities

Omdømmebygging i norske kommuner fremstår som særegen i internasjonal sammenheng og var svært populært da vi søkte om midler til vårt forskningsprosjekt. Dette var en trend som ble understøttet av nasjonale myndigheter, blant annet gjennom opprettelsen av Distriktssentrets omdømmeskole og «Saman ...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Handling conflict in compact city/centra development: How is local sustainable planning managed through new planning tools and practices?

NORSK POPULÆRVIT RAPPORT Prosjektet har belyst at idealet om den kompakte byen kan sies å tilhøre en økologisk moderniseringstradisjon, noe som innebærer at den økonomiske veksten kan fortsette, men den skal skje på en måte som belaster miljø og naturressurser minst mulig. Men dette innebærer ikk...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Democratic legitimacy by performance?

Prosjektet undersøker hva kommunal styring og tjenesteproduksjon betyr for legitimiteten til det lokale demokrati. Tradisjonelt har man tenkt seg at legitimitet først og fremst er et spørsmål om demokratiske valg og beslutningsprosedyrer. Men de siste årene er det argumentert for at vi i større g...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Nordland - Nordlánnda

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Economic development paths in Norwegian regions: Constructing regional advantage in central and peripheral regions

På bakgrunn av teori om hvordan konstruksjon av regionale konkurransefordeler fordrer koplinger mellom relatert kunnskap og en tilpasset næringspolitikk søker prosjektet å generere ny innsikt i hvorvidt og hvordan næringsutvikling skjer på forskjellige må ter i ulike typer regioner i Norge. Prosj...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Capabilities for regional innovation in a globalizing world

Studien retter søkelyset mot den geografiske dimensjonen i bedriftenes innovasjonsprosesser. Både klyngeteorier og Triple-Helix perspektivet synes å ta for gitt at innovasjonsevnen styrkes gjennom et tett regionalt samarbeid. En tredje dominerende teori, åpne innovasjonssystemer, har vært lite op...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Rogaland