0 projects

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Energihuben

Future Energy Hub er et forskningsprosjekt og en samskapingsarena støttet av Forskningsrådet, Rogaland fylkeskommune og lokalt næringsliv. Prosjektet ble initiert av Forskningsnettverket for miljøvennlig energi ved UiS. Målet er å skape grønnere bygg og byer. Året 2023 har vært travel med å styr...

Awarded: NOK 20.3 mill.

Project Period: 2018-2025

Location: Rogaland

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Forskningsmobilisering Agder

Forskningsmobilisering Agder har følgende satsingsområder: - Ny teknologi knyttet til digitalisering, automatisering og robotisering - Ny teknologi og nye forretningsmodeller for omstilling til grønn økonomi. Målet med forskningstøttet innovasjon er skape nye og trygge eksisterende arbei...

Awarded: NOK 18.7 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Agder

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Mobiliseringsprosjektet i Finnmark 2017-2019 - FORREGION

Økt samarbeid med FoU-miljø har bidratt til å styrke innovasjonsevnen og konkurransekraften for næringslivet i Finnmark. Mobiliseringsprosjektet har tatt i bruk virkemidler som stimulerer næringslivet til økt bruk av FoU i sitt utviklingsarbeid og har hatt Finnmark fylke som geografisk avgrensnin...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

VRI Rogaland - mobilisering til innovasjon gjennom forskning

Rogalands mobiliseringsprosjekt i FORREGION heter VRI Rogaland. Vi har i perioden 2017-2020 hatt følgende satsingsområder: 2017-2019: Teknologi med framtid og Bioøkonomi 2020: Klimasmart verdiskaping Prosjektet tilbyr fire virkemidler: kompetansemegling, forprosjekter, nettverksmøter og st...

Awarded: NOK 12.6 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Rogaland

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Mobilisering til forskningsbasert innovasjon i industrien på Helgeland

Nordland innretter Forskningsrådets regionsatsing til å forsterke næringslivets konkurransekraft og verdiskaping gjennom forskningsbasert innovasjon. Helgeland er et industrielt tyngdepunkt i Norge, og industrien har et stort potensial i økt bruk av forskningsbasert kompetanse. I tillegg er flere...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Nordland - Nordlánnda

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

VIT - virkemidler for FoU og innovasjon i Troms

VIT, Virkemidler for FoU og innovasjon i Troms, er finansiert gjennom FORREGION-programmet og Troms og Finnmark fylkeskommune. Prosjektet er tuftet på strategien «Arktisk innovasjon, FoUoI-strategi for Troms». VIT har fire satsingsområder; rom/jord, marine ressurser, reiseliv og leverandørindustr...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

INNOVATIVE ØSTFOLD - Mobilisering til forskningsbasert innovasjon

Innovative Østfold er et tilbud til bedrifter i fylket som ønsker å ta i bruk forskning og utvikling i sitt omstillings- eller innovasjonsarbeid. Innovative Østfold har en gruppe personer som kalles kompetansemeglere til rådighet for bedriftene. I perioden 2017-2019 har disse hatt sitt virke med ...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Østfold

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Regional mobilisering av bedrifter til forskningsbasert innovasjon i Trøndelag

DistriktForsk er Trøndelag fylkeskommunes regionale satsing for å styrke og utvikle distriktsnæringslivet i Trøndelag. Prosjektet skal bidra til forskningsbasert innovasjon og verdiskapning i Trøndersk næringsliv. Prosjektet har som mål å mobilisere flere bedrifter til å ta forskning i bruk i ...

Awarded: NOK 19.3 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Mobilisering til forskningsbasert innovasjon i Møre og Romsdal

Mobiliseringsprosjektet i Møre og Romsdal (MobPro) har som målsetning at flere av regionens bedrifter og kommuner øker sine evner til å fornye og konkurrere ved hjelp av systematisk og forskningsbasert innovasjon. Kravet om hurtig fornyelse og forbedringer i et næringsliv som i høy grad opererer ...

Awarded: NOK 12.4 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Møre og Romsdal

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Innovasjonsregion Telemark 2017-2019

Innovasjonsregion Telemark skal hjelpe bedriftene i utvikling av metodikk, tilføre kompetanse som bedrer innovasjonsprosessene og forankre bruk av virkemiddelapparatet strategisk i bedriftene. Innovasjonsregion Telemark tilbyr et proaktivt veilederkorps som gjennom ulike virkemidler søker å hjelp...

Awarded: NOK 10.7 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Telemark

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

MOBIFORSK Hordaland

Noreg står ovanfor store omstillingsutfordringar og det er naudsynt å utvikle meir berekraftige og klimavenlege løysningar i næringslivet. For å bidra til naudsynt fornying og omstilling har MobiFORSK lagt til rette for meir forskingsbasert innovasjon i næringslivet. I tillegg har MobiFORSK hatt ...

Awarded: NOK 11.5 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Vestland

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon - Oslo og Akershus

Viken fylkeskommune og Oslo kommune har hatt god nytte av Forregion-programmet, og har levert godt på alle resultatindikatorer. Dette arbeidet skal fortsette i 2020 samtidig som vi prøver å integrere de tre Forregion-satsingene i Viken Regionens strategier innenfor FoU og innovasjon og nyskapin...

Awarded: NOK 20.3 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Mobilisering til forskningsbasert innovasjon Innlandet

Forskningsbasert innovasjon i regionene Innlandet (FORREGION Innlandet) er et regionalt utviklingsprosjekt der Innlandet fylkeskommune sammen med FoU-sektoren, Forskningsrådet, Innovasjon Norge og næringslivet skal stimulere til utvikling innenfor strategiske satsingsområder. I prosjektet har reg...

Awarded: NOK 14.4 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Innlandet

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

FORREGION 2017-2019: Mobilisering til forskningsbasert innovasjon i Buskerud

Det ble et annerledes år for prosjektet på grunn av Covid 19 pandemien. Pandemien ga store utfordringer for næringslivet og vi ser at kometansemeglerne fikk en viktig rolle overfor bedriftene. Forregion i Buskerud har i 2020 hatt stor aktivitet innenfor de fire tematiske satsingsområdene; Nye anv...

Awarded: NOK 11.5 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Buskerud

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Grønn verdiskaping og film- og multimediabasert industri; Mobilisering til forskningsbasert innovasjon i Vestfold 2017-2019.

Mobiliseringsprosjektet skal bistå i å ta i bruk forskning i sitt innovasjonsarbeid. Vi er spesielt på utkikk etter SMBer som har vært etablert en stund og trenger restrukturering i tillegg til at vi hjelper bedrifter av alle størrelser med å finne forskningspartnere til dere prosjekter samt virk...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Telemark

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Mobilisering til forskingsbasert innovasjon i Sogn og Fjordane 2017-2019

Bakgrunnen for prosjektet er Forskingsrådet si ordning Regional satsing for forskingsbasert innovasjon 2017-2019 (FORREGION) og framhald i 2020, saman med fylket sitt behov for å mobilisera sterkare til bruk av FoU for å nå måla om berekraftig verdiskaping. Det regionale hovudmålet var 1% veks...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Vestland

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

NORSI II

NORSI sitt fokus har vært på å øke kvaliteten på forskerutdanningen samt gi muligheten for studentene til å bli innlemmet i et akademisk forskningsnettverk. NORSI har i perioden 2012 ? 2020 hatt mer enn 200 aktive studenter og involvert rundt 100 faglige fra institusjoner i Norge og internasjonal...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage