0 projects

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

In Vitro Fish: New 3D models for nutritional and toxicological research

Fremtidens fôr til oppdrettsfisk består av nye utradisjonelle ingredienser som gir en annen ernærings- og miljøgiftprofil sammenliknet med fiskefôr basert på marine ingredienser. For å sikre sunn fisk og for å få kunnskap om hvilke konsekvenser endringene i fiskens diet og introduksjonen av nye m...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Utvikling og validering av metodikk for bruk av høytetthets genotypingsplattformer i slektskapsanalyse og sporing av atlantisk laks

I oppdrettsnæringen er det en målsetning å minimere risiko for rømming av fisk. I den grad rømninger likevel forekommer, er det ønskelig at rømt/forvillet fisk kan skilles fra naturlig forekommende villfisk med stor grad av sikkerhet, samt kunne spôres tilbake til rett oppdrettsanlegg, også i til...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Sikker prosjektering og drift av eksponert lokalitet

Innføringen av Norsk Standard for flytende oppdrettsanlegg august 2003 med påfølgende revisjon i 2009 har ført til at den tekniske sikkerheten til oppdrettsanlegg langs Norskekysten har blitt bedre - og antall rømt oppdrettsfisk er redusert relativt sett hvis vi tar høyde for den formidable produ...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Møre og Romsdal

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Integrating genomics and system biology to improve the capacity for synthesis, transport, and filet deposition of EPA/DHA in salmon

Oppdrettslaks er en viktig kilde til sunne, langkjedede omega-3-fettsyrer (EPA og DHA), men dessverre ikke i samme grad som før. Fram til årtusenskiftet ble oppdrettslaks fôret med fiskeolje som erstatning for de omega-3-rike byttedyrene som vill laks spiser. Men fiskeolje er en begrenset ressurs...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Intestinal function and health in Ballan wrasse

Berggylt har vist seg som en svært effektiv spiser av lakselus når den blir plassert sammen med laksen i oppdrettsmerder. For å sikre tilgang på lusespisere har man startet med oppdrett av berggylt. Selv om viktige skritt mot produksjon av effektiv og sunn berggylt er tatt, er det fortsatt mange ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Genomics of omega-3 in Atlantic salmon

Fiskeoljer er en viktig kilde til de marine omega-3 fettsyrene EPA og DHA, som er essensielle komponenter i kostholdet til både mennesker og fisk. Fiskeoljer er en begrenset ressurs. I OMEGA3GENOMICS fokuserte vi derfor på fiskens individuelle genetiske kapasitet til å syntetisere og deponere EPA...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Developing novel socio-environmental indicators and management tools for a sustainable aquaculture (AquaAccept)

Hovedmålet med AquaAccept-prosjektet er å undersøke de akseptable virkningene av akvakultur på marine kystområder fra et tverrfaglig synspunkt, og involverer eksperter innen biologi, økologi, økonomi, sosiologi og informatikk. Det endelige målet med prosjektet er å gjennomføre et beslutningsstøtt...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Rogaland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Antibody ELISAs - an alternative to challenge trials for batch potency testing of fish vaccines

Prosjektets hovedmål har vært å legge det faglig grunnlaget å bruke antistoffsvar etter vaksinering til å kvalitetskontrollere dagens kombinasjonsvaksiner for Atlantisk laks, slik at dagens mest brukte metode (smitteforsøk) kan fases ut. Resultatene viste at antistoffmetoden var i stand til ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

The cleanerfish lumpfish (Cyclopterus lumpus L.)- Immunity, diseases and health

Rognkjeks benyttes som rensefisk for å fjerne lus fra oppdrettslaks. Rognkjeks som brukes til lakselus- bekjempelse er oppdrettet, og er derfor et miljøvennlig, skånsomt og bærekraftig alternativ til medikamentelle og mekaniske behandlingsmetoder. Ettersom rognkjeks er en effektiv lusespiser, har...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Insects as a source of sterols for Atlantic salmon

Kolesterol er essensielt for mange fysiologiske prosesser. Den gir struktur til cellemembraner og er en forløper for gallesyre, steroidhormoner og vitamin D. Vertebrater, som mennesker og fisk, har en egenproduksjon av kolesterol og trenger ikke å få dette tilført fra maten. Fytosterol, plantever...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Apparent availability and requirements of microminerals in salmon (APREMIA)

Å vurdere tilgjengeligheten av mikromineraler i fôr opp mot mineralernæringen hos fisk er en stor utfordring. Prosjektet tok sikte på å beskrive en systematisk tilnærming som kombinerer forskjellige metoder for å vurdere tilgjengeligheten og behovet for sink (Zn), mangan (Mn) og selen (Se) i atla...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Sats Marint konferansen 4. - 5. februar 2015

Søknad om delstøtte til gjennomføring av 2 dagers konferanse. Arrangementet er et samarbeid mellom NCE Aquaculture og Norsk Sjømatsenter hvor Norsk Sjømatsenter har ansvaret for den praktiske planleggingen og gjennomføringen av konferansen. "Sats marint 2015 !" konferansen fokuserer på kunnskap...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2014-2015

Location: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Basic studies of epithelial responses in the context of gill proliferative disease in Atlantic salmon.

Proliferative gjellesykdommer (PGS) er en stor utfordring i lakseoppdrett. Mange mikroorganismer påvises i syke gjeller. Den viktigste vertsrespons er en overvekst av cellene på gjelleoverflaten i en grad som hemmer respirasjonen. Et koppevirus er påvist i gjeller med PGS og spiller trolig en rol...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Akershus

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Fremtidens smoltproduksjon - tredje konferanse om resirkulering av vann i akvakultur

Nofima har i flere år hatt et sterkt forskningsfokus på bruk av resirkulering av vann i akvakultur, helse, velferd og robusthet hos smolt. I 2010 åpnet daværende Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen Nofima senter for resirkulering i akvakultur på Sunndalsøra. Den siste konferansen om «Fr...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2014-2015

Location: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Insects as natural feed ingredients for sustainable salmon farming

Insekter kan sikre fremtidens fiskefôr. I AquaFly har vi undersøkt om insekt kan være en trygg og sunn ingrediens for fremtidens fôr til laks. Prosjektet har sett på om man kan skreddersy insektmel som ingrediens i et bærekraftig fôr som dekker oppdrettslaksens ernæringsbehov og sikrer produks...

Awarded: NOK 13.3 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Resistance towards chemotherapeutants in Caligus species

Resistens hos caligide ektoparasitter mot tilgjengelige kjemiske behandlinger er et økende problem i lakseoppdrett. Caligus arter representerer en potensiell fare for laksefisk i oppdrett på den nordlige halvkule (Caligus elongatus og C. clemensi) og en alvorlig trussel på den sørlige halvkule (C...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Fish Virus Vaccines (ViVaFish)

Kontroll av virussykdommer er nødvendig dersom akvakultur skal være langsiktig miljømessig og etisk bærekraftig. ViVaFish vil frembringe ny kunnskap, verktøy og metoder som er relevante for vaksinering av oppdrettsfisk mot virussykdommer, og redusere de mangler som finnes i dagens forebyggende ar...

Awarded: NOK 24.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Behavioural and genomic characteristics of selected farmed salmon families related to robustness, welfare and performance

Prosjektets hovedmålsetning er å styrke kunnskapsgrunnlaget og metodikken for avl av oppdrettslaks opp mot økt robusthet og ytelse. Mens tradisjonell avl av laks er i stor grad basert på informasjon innhentet i ferskvannsfasen, ved slaktestørrelse og fra kontrollerte sykdomstester, har BEHAVEGENE...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Norsk fiskeri- og havbruksnæring og klimaet 2014

Prosjektet (konferansen) arrangeres i samarbeid mellom SINTEF Havbruk, NINA og Veterinærinstituttet hvor det blir presentasjoner med avsatt god tid til spørsmål og diskusjon fra deltakerne. Gjennomgående spørsmål vil være knyttet til - Klimaendringe r, muligheter og utfordringer for fiskeri...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2014-2014

Location: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

PRV PROTect Targeting piscine orthoreovirus (PRV) infection in Norwegian Atlantic salmon aquaculture

I norsk lakseoppdrettsnæring stilles det høye krav til produktkvalitet og dermed også til fiskens helse. Gode prosedyrer for håndtering av infisert fisk er også sentralt for å unngå for store tap pga sykdom. Virusinfeksjoner er et problem for norsk lakseoppdrett siden det så langt ikke er utvikle...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Møre og Romsdal

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Gill disease in Atlantic salmon - studies of multiple factors in challenge models

INTRODUKSJON God gjellehelse er en nøkkelfaktor for vekst og velferd hos laks. Gjellene er et organ med flere livsviktige funksjoner, og multifaktoriell gjellesykdom er årsaken til betydelige tap av laks i sjøvannsfasen i norske oppdrettsanlegg. Både infeksiøse og ikke-infeksiøse faktorer forårs...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Akershus

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

support on ENVIronmental salmon FARMing with Canada, China, Japan and Australia

The present proposal is a preparatory project for possible two larger grant proposals to develop a common projects between partners within 4 countries (China, Canada, Japan and Australia) and which will be led by SINTEF Fisheries and Aquaculture(SFA). We aim to submit these project applications ...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Antimicrobial peptides and proteins mediating viral defense in Atlantic salmon

Pankreas sykdom forårsaker stor skade på oppdrettslaks, og den utløsende agent er salmonid alfavirus (SAV). Det er nødvendig å oppdage virus før epidemien. Dette prosjektet studert de antimikrobielle peptider som er i stand til å beskytte laks fra SAV3 virus, en subtype av SAV. Antimikrobielle pe...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Nordland - Nordlánnda

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Sustainability and local community acceptance as determinants of industry structure and growth

Akvakultur sektoren er avhengig av lokal aksept for å eksistere og vokse. Både reelle og opplevde effekter påvirker sektorens vekstmuligheter. Dette prosjektet gir ny innsikt om de regionale økonomiske effektene av akvakultur. Videre vil det estimere de negative eksterne effektene av sykdommer og...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Rogaland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Sustainable aquaculture - regulation and reputation

Hovedmålet med STARR er å oppnå mer kunnskap om havbruksnæringens omdømme, og hvordan samfunnets aksept for havbruksindustri påvirker og påvirkes av gjeldende rammevilkår, deriblant reguleringer. Vi har gjennomført en grundig kartleggingen av diskursen om havbruksnæring i norske medier. Alle arti...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Reducing environmental sensitivity

Atlantisk laks (1.2 millioner tonn) og regnbueørret (70 000 tonn) utgjør størstedelen av norsk akvakulturproduksjon. Høy tilvekst hos fisken er en viktig egenskap før økonomien i fiskeoppdrett. For å oppnå høy tilvekst må miljøforholdene for fisken være optimale. I sjø-fasen blir fisken oppdrette...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Infrastruktur og system for økt fôringskontroll i store merder - for økt utnyttelse av fôrressurser og redusert miljøavtrykk

Fôret er den største, enkelte innsatsfaktoren når det gjelder ressurser som nedlegges i produksjon av laks. De ernæringsmessige innsatsfaktorene i fôret er gjenstand for en betydelig knapphet på verdensbasis og med dagens situasjon i verdens matforsyning er det strengt nødvendig at disse ressurse...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Rogaland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Use of gnotobiotic cod larvae (Gadus morhua L.) to unravel host-microbe interactions

Bruk av gnotobiotiske torskelarver for å avdekke vert-mikrobeinteraksjoner I dette prosjektet ønsket vi å undersøke hvilken effekt bakterier har på vekst, overlevelse, genekspresjon og metabolom hos torskelarver. Vi har tidligere utviklet et system hvor vi kan klekke og holde torskelarver uten b...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Carrying capacity of native low-trophic resources for fish feed ingredients - the potential of tunicate and mussel farming

Økt utnyttelse av marine organismer som beiter på plankton lavt i næringsnettet har senere år fått økt interesse i forbindelse med behov for nye, næringsrike bærekraftige fôrkilder til fiskeoppdrett. Sekkedyr (Ciona intestinalis) og blåskjell (Mytilus edulis) er foreslått som kandidater til dyrki...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Gjellesykdommer og immunresponser hos fisk. Forskningstermin i Australia.

Vårsemesteret 2014 vil i sin helhet bli viet til forskning i Barbara Nowak sin gruppe ved Universitetet i Tasmania (forskningstermin). Barbara Nowak har i en årrekke markert seg som aktiv forsker innen fiskesykdommer og immunologi, særlig innen gjellesykd ommer som har vært et stort problem for o...

Awarded: NOK 65,999

Project Period: 2014-2014

Location: Vestland