41,709 projects

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbåndsutbygging i Glåmdalsregionen

Prosjektet bredbåndsutbygging i Glåmdalen er et samarbeidsprosjekt for kommunene i Glåmdalen (Kongsvinger, Eidskog, Grue, Sør-Odal, Åsnes og Våler) og hvor Hedmark fylkeskommune har prosjektansvaret. Samarbeidskonstellasjonen er et resultat av at kommunen e ligger i samme geografiske område, ønsk...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Innlandet

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbånd til Lødingen Vestbygd Fase 2

Prosjektet skal ha en særlig oppmerksomhet mot å samordne regionale initiativ knyttet til utbygging av en moderne infrastruktur for IT, slik at pris på IT-tjenester i ulike deler av Nordland er konkurransedyktig med de beste fylker i Norge. I St.meld. nr. 49 (2002-2003) ?Breiband for kunnskap og...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Nordland - Nordlánnda

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbånd i Rogaland

Prosjektsøker er Rogaland Fylkeskommune som sammen med flere regionråd gjennomfører prosjektet. Kommunene som er med i prosjektet tilhører 3 ulike regioner. Det foreligger konkrete målsettinger på antall telefonsentraler i hver region som skal oppgraderes til å kunne levere DSL-baserte bredbånds...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Rogaland

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Digitale DistriktsAgder - Alle alltid på i Agder

Prosjektet er et samarbeid mellom alle de 30 kommunene på Agder og begge fylkeskommunene. Utgangspunktet for prosjektet er 'Det Digitale Distriktsagder fase 1', der 18 kommuner og begge fylkeskommunene arbeidet sammen om å få et bedre bredbåndstilbud, sam t å effektivisere og utvikle egen organis...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Agder

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbåndsinfrastruktur til kommuner i Finnmark

Finnmark fylkeskommune besluttet våren 2003 å involvere seg sterkere i utbygging av bredbåndsinfrastruktur. Fylket har opprettet Bredbånd Finnmark As som i disse dager etablerer fiberforbindelse fra Alta til Hammerfest. Kommunene i Finnmark har vært me get aktive ifb. Høykom ordningene og satt...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Med rett til offentlige tjenester - bredbåndtilgang for alle i Indre Østfold

Østfold prioriterer bredbåndsutbygging i gjeldende fylkesplan og regionale utviklingsplaner. I Østfold er det etablert et felles samarbeidsorgan, Østfold Utvikling, som setter fokus på felles utfordringer og gjør hovedgrep for å utvikle Østfoldsamfunnet. Østfold Utvikling består av Østfoldkonfera...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Østfold

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Utbygging av bredbåndsnett i Tinn kommune

Vi ønsker med denne søknaden å bidra til at bosetting og næringsvirksomhet i disse områdene kan opprettholdes og eventuelt økes. Det er en viktig faktor for alle i dag å ha en god infrastruktur både i veier og for elektronisk kommunikasjon. I endel av om rådene i Tinn vil ikke den elektroniske i...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Telemark

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Full bredbåndsdekning i Grong kommune i Nord-Trøndelag

Prosjektet er et samarbeid mellom kommunen, fylkeskommunen og det lokale selskapet Grongnett AS. GrongNett er en naturlig samarbeidsplartner for å nå målet om full bredbåndsdekning. Det lokale bredbåndsselskapet har siden 2003 bygd trådløst, lavkapasite tsnett til sentrale områder i kommunen. S...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Breibandløftet Sogn og Fjordane. Breibandutbygging til 37 bygdelag i Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane hadde ved årsskiftet omlag 80% breibanddekning, noko som plasserer fylket på ein fjerde sisteplass nasjonalt. 1. august 2006 er 158 telesentralar bygd ut og fire sentralar er under bygging av totalt 203 sentralar. Av dei 98 sentralane som har fått breiband sidan 1. januar 2005 e...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Vestland

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Breiband til grender i indre Hordaland

Prosjektet har som formål å byggje ut breiband i mindre grender i kommunane Granvin, Ulvik, Vaksdal og Voss. Dei kommersielle aktørane finn det ikkje interessant å byggje ut breiband i desse områda, då kvar enkelt grend eller sentral i grenda har for lite kundegrunnlag til at kommersiell utbyggi...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Vestland

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Full BREDbåndsDEkning i hele Sør-Trøndelag

Sør-Trøndelag fylke har generelt sett en høy dekningsgrad på ca 90-95%, men analyser viser at enkelte kommuner og småsteder ute i distriktet har relativt dårlig eller ingen dekning. Årsaken er i de fleste tilfeller at kommersielle aktører ikke ser det som tjenlig å bygge ut i disse områdene, da ...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbånd Nord-Gudbransdal

Innholdet i denne prosjektbeskrivelsen har som overordnet formål å gi en beskrivelse og en handlingsplan for utbygging av bredbånd til alle husstander i udekkede områder i region Nord-Gudbrandsdal. Sentrale FoU-utfordringer er at dette er utbyggingsområde r som er lite "attraktive" for de fleste ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Ukjent Fylke

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbåndsutbygging i Midt-Telemark

I dette prosjektet søkes det om midler til utbygginger av 2 områder i hver av kommunene Bø og Nome. Denne bredbåndsutbyggingen vil utløse nytt bredbåndstilbud samlet sett til ca. 314 abonnenter. Disse har i dag ikke mulighet til å benytte seg av de digi tale tjenestene som er utviklet for Midt-...

Awarded: NOK 0.34 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Telemark

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbånd til fiskerisamfunnet Senjahopen

Prosjektet skal etablere et spredenett for bredbåndstjenester i Senjahopen i Berg kommune. Nettet vil basere seg på bruk av fiberoptiske kabler i kombinasjon med radioløsninger og dsl baserte løsninger via Telenor sitt lokale kobbernett. Prosjektet vil og så dekke bygda Ersfjorden, som ligger på ...

Awarded: NOK 0.83 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Troms - Romsa - Tromssa

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbånd Nordvest - En regionalt koordinert utbyggingsengasjement for Møre og Romsdal.

Etter initaitiv fra Møre og Romsdal fylke er det foretatt en kartlegging av hvitflekker i Møre og Romsdal som kan være aktuelle for utbygging. Søknaden omfatter ikke alle hvitflekker i fylket, men kun områder der kommune eller andre interesserte har vist interesse for å delta i utbyggingen. Dette...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Møre og Romsdal

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Trådløs bredbåndsutbygging for innbyggerne i ASP-kommunene Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot, basert på WiMAX-teknologi

Prosjektet er et utviklings- og gjennomføringsprosjekt, og er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot (ASP-kommunene i Hedmark). De fire kommunene har bidratt til ADSL-utbygging av alle telesentraler i kommuene. Det gir en gjennomsnittlig dekningsgrad i dag ...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Innlandet

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

BREIBANDUTBYGGING RUKKEDALEN OG NORDBYGDANE

Prosjektet skal ved hjelp av fiberutbygging legge til rette for bredbåndstenester i 2 dalfører i Hallingdal (Rukkedalen i Nes kommune og Nordbygdene i Ål kommune). Desse områdene har i dag ikke en reell bredbåndstilgang og det ligger heller ikke inne i kj ente planer. Utbyggingen vil gi tilbud ti...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Buskerud

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Breiband i Signaldalen

Storfjord kommune ligger i Nord-Troms. Storfjord har flere bygdelag og det har i lang tid vært konkurranse og dragkamp mellom bygdene. Gode interne bredbåndsløsninger vil være et godt virkemiddel til å binde sammen de ulike bygdelagene. Det oppleves som s vært vanskelig når et område ikke får et ...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Troms - Romsa - Tromssa

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbånd i Torsken

Prosjektet skal etablere et lokalt fiberbasert spredenett fra Gryllefjord til Flakstavåg, via Medby, Sifjord, Grunnfarnes og Torsken. Med utbyggingen skal man nå fram til 95 % av husholdningene, alle bedrifter og alle offentlige bygg med et kraftfullt br edbåndsnett som gir kapasiteter fra 100 M...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Troms - Romsa - Tromssa

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Breiband til bygder og nøkkelbedrifter i kommunane Fyresdal, Hjartdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje i Telemark.

Dei siste 3 åra er det investert omlag 35 mill kr i regionen for å bygge breiband-infrastruktur. Størstedelen av dette er stamnett i form av fiber, men spreienett (ADSL, radio, direkte fiber) er bygd der det ikkje var andre tilbud. Dette prosjektet tar si kte på å vidareføre denne planmessige utb...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Telemark

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Full bredbåndsdekning i kommunene Lierne og Røyrvik, samt deler av Namsskogan i Nord-Trøndelag

Full bredbåndsdekning i Nord-Trøndelag er et ambisiøst mål som fylkestinget har vedtatt og som kommunene støtter opp om. Det fylkeseide e-verket, Nord-Trøndelag E-verk, har økonomiske muskler til å realisere målet. Styret i NTE har satt av inntil 80 milli oner kroner for å kunne gi et bredbåndsti...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Nasjonalt Digitalt Cinematek

Nasjonalt Digitalt Cinematek vil utnytte ny digital kinoteknologi og den nye internasjonale standarden for digital kinovisning (DCI-standarden) til å etablere digitale cinematek i seks norske byer, der alle landsdeler er med. Den eksisterende kinofilmens fysiske begrensninger har gjort det umulig...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Oslo

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

EINAR - EIendomsinformasjon på Nett hos ARkivverket

Arkivverket (Riksarkivet og åtte statsarkiv) ønsker å gjøre digitale kopier av eiendomsinformasjon i etaten enkelt tilgjengelig for alle brukere via etatens nettsted, Digitalarkivet. Eiendomsinformasjonen består av oversikt over tinglyste eiendomsdokumen ter og gjenparter av disse (tinglysingsma...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Oslo

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Simultan, on-line PACS og multimedia. Innføring av fjernstyring av MR- og CT-laboratorier i Norsk Helsenett

Prosjektet kombinerer PACS med et flerkanalers videokonferanse-system slik at avanserte røntgenlaboratorieundersøkelser med CT og MR kan fjernbetjenes ved at 1 radiolog kan være faglig ansvarlig for radiologiske undersøkelser samtidig på flere ulike lokas joner. Prosjektet vil gi en god ressursut...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Min e-postkasse

Midt-Telemarkkommunene har tatt på alvor KS sin e-kommunestrategi og ønsker gjennom utviklingsaktiviteter å stimulere både leverandører og egne organisasjoner til å gjøre de forberedelser som er nødvendig for at kommunene skal kunne gjennomføre denne stra tegien. Sikkerhetsportalen, Altinn og Min...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Telemark

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

LAB-NOR: Elektronisk system for sikker formidling av forespørsler og svar om utlevering av helseopplysninger mellom helseforetak

Kombinasjonen av økt mobilitet i befolkningen, fritt sykehusvalg og funksjonsfordeling mellom helseforetak medfører at relevant helseinformasjon ikke nødvendigvis er tilgjengelig for den institusjonen som yter helsehjelp på et gitt tidspunkt. I den nasjon ale strategien for IT-utvikling i helse- ...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Ukjent Fylke

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

OSIKUS: Open Skule - InterKommunalt UndervisningsSamarbeid

Prosjektet vil etablera eit regionalt skulenett mellom kommunane Fjell, Sund, Øygarden og Hordaland Fylkeskommune med felles katalogteneste. I samarbeid med fylket vert det etablert felles løysing i form av skuleportal med ulike innhaldstenester og læring splattform: På denne måten vert det etabl...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Vestland

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Spor i snø. Nasjonalt digitalt arkiv og eMuseum for skiidrett.

"Spor i snø" skal bli et fullverdig eMuseum. Som gjest fra hele verden skal du gå inn i museet og få oppleve skihistorien gjennom film, lyd og bilder. Du skal søke i en base som har ulike digitale arkiver, resultater og presentasjoner. "Spor i snø" er en del av "Trysil-Knut nasjonalt senter for s...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Innlandet

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

GRUVI - Videokommunikasjon i samarbeid grunnskole / videregående skole (VIKOM Samarbeid)

Målet er forbedring av effektivitet og kvalitet i kompetanseutviklingen for lærere og elever i Vestfoldskolene, i tråd med målsettinger uttrykt av overordnede skolemyndigheter. Strategier i "eNorge 2009", "Program for digital kompetanse", "Kunnskapsløftet " og "Lærende Nettverk" anviser retninger...

Awarded: NOK 0.94 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Vestfold

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Sophusportalen - Fornying og kunnskapsformidling for skulane og barnehagane i Nordfjordkommunane

Dei sju Nordfjordkommunane Bremanger, Eid, Gloppen, Hornindal, Selje, Stryn og Vågsøy har gjennom fleire år hatt eit fruktbart og godt samarbeid innanfor IKT. I samband med Høykom-satsinga har Nordfjordkommunane tidlegare gjennomført tre større prosjekt, som alle er sett i drift og vert utvikla v...

Awarded: NOK 0.64 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Vestland