0 projects

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

COLOSSAL: Collaboration on “Flow across Scales” (Brazil, France, Norway, USA)

Vann sirkulerer under jordoverflaten, i størrelsesorden fra porene i bergarter og jordsmonn til reservoarer og geologiske bassenger. Vann kan blandes med miljøgifter eller med andre væsker, som for eksempel CO2. Hvordan disse væskene beveger seg er et åpent spørsmål. Gjennom forskning og undervis...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Non-Newtonian Flow in Porous Media

En av de store prestasjonene på det nittende århundre var oppdagelsen av Navier-Stokes-ligningen som beskriver bevegelsen til vanlige væsker. Før det kom, kunne oppførselen til væsker katalogiseres, men ikke forutsies. Etterpå ble det å forutsi bevegelse av væsker et spørsmål om å løse ligningen ...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

NTNU-Chinese Collaboration on Next Generation Power Electronics Converters for Renewable Energy

Den økende integreringen av fornybare energikilder i kraftsystemet vil øke avkarboniseringen av energisektoren. Integrering av storskala fornybare energikilder krever endringer i både design og drift av det eksisterende kraftsystemet. For å øke samhandlingen mellom fornybare energikilder og kraft...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

EduSmart: Education and Knowledge Development for Smart City Governance and Performance Management in the High North

Det er en tiltakende debatt om smarte byer og samfunn, og om bærekraftig utvikling av ulike regioner over hele verden. Denne debatten finner også sted i Arktis og Nordområdene. Samtidig som «smart by»-initiativer øker i størrelse, krever selve konseptet som er utviklet utenfor Arktis lokal kunnsk...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Nordland - Nordlánnda

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

History politics and war memories of the North. A Norwegian-Russian cooperation project in education and research

Historien om andre verdenskrig og minner om krigen i nord har spilt en sentral rolle i forholdet mellom nabostatene Norge og Russland. Særlig viktig har minner knyttet til Den røde armes frigjøring av Øst-Finnmark i oktober 1944 vært. Minnet om frigjøringen har utgjort et hovedelement i fortellin...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Troms - Romsa - Tromssa

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Excellence in graduate education and research in the cognitive and neural underpinnings of (typical and atypical) language development

Formålet med prosjektet, og i tråd med INTPART programmet, er å utvikle samarbeid gjennom gode koblinger mellom høyere utdanning og forskning. Vårt hovedmål er å styrke master- og phd-utdanningen på området avansert forskning om språkutvikling gjennom aktiv student deltakelse i PI-ledet forksning...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Metabolic and signaling crosstalk of vitamin-derived cofactors - a training platform for systems medicine

Systemmedisin har vist seg som et viktig fagfelt for å identifisere sykdomsmekanismer og biomarkører, samt følge og forutsi effekten av behandlinger og for å utvikle nye kombinatoriske terapier. Vi ønsker å utvikle og implementere et eget studieprogram innen systemmedisin i Norge. Dette prosjekte...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Indo-Norwegian Collaboration in Intelligent Offshore Mechatronics Systems (INMOST)

Prosjektet INMOST er et samarbeid mellom India og Norge om intelligente offshore mekatronikk-systemer der en etablerer et langsiktig samarbeidet mellom høyt anerkjente indiske universiteter for forskning og utdanning i verdensklasse: National Institute of Technology Goa (NIT Goa), Indian Institu...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Agder

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

iFOODnet: Towards a Norway-Japan Innovative Research & Training Network Driving Next-Generation Food Systems

iFOODnet er et tverrfaglig og tverrsektorielt nettverk for opplæring og forskning for norske og japanske matvitenskap-studenter. Visjonen for prosjektet iFOODnet er å utvikle et langsiktig norsk-japansk partnerskap innen forskning og utdanning, som er knyttet til fire tverrsektorielle innovasjons...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

International Network for Image-based Diagnosis

Den første INID-skolen ble holdt i partneruniversitetet i CUSAT, India (27.02.2023-03.03.2023). Med fokus på MEDISINSKE BILDER FORSTÅELSE: https://inid.cusat.ac.in/index.html Vi arrangerte også den 11. EUROPEAN Workshop on Visual Information Processing (EUVIP) på Gjøvik i september 2023: https://...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Collaboration on Intelligent Machines 2 (COINMAC-2)

Teknologi er med på å endre samfunnet og måten vi arbeider og samhandler på. Vi er omgitt av datamaskinteknologi og roboter som gradvis blir mer intelligente og er i stand til å tilpasse seg til våre behov og preferanser. Takket være fremgang i maskinlæring og kunstig intelligens, ser vi en stor ...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

SQuID: developing data simulation tools for research and teaching of multi-level statistical analyses

Nesten alle vitenskapelige disipliner krever nå noe kunnskap i kvantitative metoder, med sterk relevans for samfunnet når det gjelder virkningene av naturfagundervisning og forskning. Innsamling og analyse av data i biovitenskap forbedres også raskt med store datasett fra DNA sekvensering med høy...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

The role of Universities in building Innovation and Entrepreneurship Ecosystems

Prosjektet Universitetenes rolle i å bygge innovasjons- og entreprenørskapsøkosystemer (UNEEC) ser på universiteter som spiller en stor rolle i sine regioner. Målet vårt er å styrke forståelsen av universitetene i styringsrelasjoner til regionale og nasjonale interessenter, i samsvar med universi...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Rogaland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Environmental sustainability, marine economies and gendered socio-economic inequalities:A Norway-Brazil partnership in research and teaching

«Environmental sustainability, marine economies and gendered socio-economic inequalities (ENMARINE): A Norway-Brazil partnership in research and teaching (2020-2026)» er et tverrfaglig strategisk partnerskap i undervisning og forskningsutvikling, tematisk rettet mot skjæringspunktene mellom miljø...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Bergen-Harvard Cancer Studies Phase 2: Continued Partnership for Responsible Education, Research and Innovation

INTPART prosjektet ‘Bergen-Harvard Cancer Studies: A Partnership for Excellent Education and Research’ ble etablert i 2016 som et samarbeid mellom CCBIO, et senter for fremragende forskning ved Universitetet i Bergen (UiB), og 'Vascular Biology Program (VBP)' ved Boston Childrens Hospital og Harv...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

COOPERATION BETWEEN NORWAY AND BRAZIL IN RESEARCH AND EDUCATION FOR IMPROVED BREEDING IN SUSTAINABLE AQUACULTURE

Havbruk er den raskest voksende næringsmiddelindustrien i verden, og står for mer enn 50% av fisken til konsum over hele verden. Havbruk er også en av de viktigste og internasjonale næringene i Norge. NORBRAQUA vil etablere et langsiktig samarbeid mellom Norge og Brasil innen forsknings- og forsk...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Nordland - Nordlánnda

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Brazil-Norway Research, Education and Competence transfer

Hovedmålet for INTPART-prosjektet "Brazil-Norway Research, Education and Competence transfer" (BN-REC) er å etablere langsiktig og internasjonalt ledende samarbeid innen Økt Olje Utvinning (IOR) utdannings- og forskningsgrupper i Norge (NORCE Norwegian Research Center (NORCE), Universitetet Stava...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Rogaland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Centre for Optical and Acoustical Sensor Technology

Senter for optisk og akustisk sensorteknologi skal styrke Norges kompetanse innen teknologi for ultralyd og optiske komponenter. Anvendelsene er innen medisin, maritim teknologi og miljøovervåkning. Målet skal nås ved å samarbeide med to verdensledende laboratorier, Stanford Microphotonics Labora...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Buskerud

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Norway-Japan Partnership for Excellent Education and Research in Aquaculture- Phase 2

ExcelAQUA2.0 er en felles plattform for fremragende utdanning og forskning innen bærekraftig havbruk og fiskebiologi mellom Norge og Japan. Fra japan deltar syv forskningsinstitutter og Universitet. Prosjektet integrerer forskning og utdanning av høy kvalitet gjennom samarbeid med fremragende for...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Transnational Partnership for Excellent Research and Education in Disruptive Technologies for a Resilient Future

Prosjektet "Transnasjonalt partnerskap for fremragende forskning og utdanning i forstyrrende teknologier for en spenstig fremtid (DTRF)" vil gjennom samarbeid mellom Vestlandsforsking, Høgskulen på Vestlandet og sju verdensledende universiteter i USA, India, Kina og Japan, etablere et langvarig p...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Partnership for Education and Cooperation in Operational Oceanography

PECO2 prosjektet bygger på marine tjenesteutvikling og har som mål å styrke utdanning, trening koordinering og videreutvikling av operasjonell oseanografi og marine tjenester gjennom strategisk internasjonalt nettverk og partnerskap. Prosjektet er dermed godt forankret og kompatibelt med både IN...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Permafrost thaw RIsks to nature and Society: Multidisciplinary efforts towards solving a multi-dimensional problem

Permafrost er den eneste delen av kryosfæren som er bebodd av mennesker, og permafrost-tining og tilknytning av landflateendring er derfor et flerdimensjonalt problem som påvirker både naturen og samfunnet. Det er et presserende behov for å kombinere kunnskap for å identifisere, kvantifisere og f...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Advances in heterogeneous catalysis through integrated theoretical and experimental efforts

CATHEX er et prosjekt som bringer sammen verdensledende og anerkjente forskningsgrupper i et nettverk som skal fremme utdanning og innovasjon innen kjemisk teknologi, rettet mot å løse globale utfordringer. Synergien og målene i CATHEX skal oppnås gjennom: - Samarbeid mellom de norske partnerne...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Landslide mitigation of Urbanized Slopes for Sustainable Growth

Klimautfordringen er kanskje den mest betydningsfulle problemstillingen som påvirker flest nasjoner og virksomheter globalt i dag. Samfunnet er vitne til hyppige og omfattende skredhendelser, som jordskred, snøskred og flomskred, over hele verden som følge av klimatrender. Selv om Norge er utsatt...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Development of Collaborative Academic and Research Program to Study Ice Accretion on Structures in Cold Regions

Atmosfærisk ising på strukturer er en bekymring for drift, vedlikehold, sikkerhet og økonomiske perspektiver. Med økningen av menneskelig industriell virksomhet i Nord, må ising tas med i designhensyn da dette kan både påvirke strukturell stabilitet og drift, og kan forårsake problemer knyttet ti...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Knowledge-sharing between the Norwegian Continental Shelf and the Brazilian Offshore on Well Abandonment - BRANOR

Når en brønn ikke lenger er øknomisk fosvarlig å holde i drift så er det et krav at den "lukkes" permanent. Det er dette vi kaller permanent plugging og forlating (P&A) av brønner. Etter å ha gjennomført plugging og forlating skal brønnen stå i sin sluttilstand uten å lekke til ytre omgivelser i ...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Rogaland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Nor-SA2023: Joint evaluation and mitigation of emerging contaminatn risks

Økte bekymringene knyttet til opphopning av nye forurensninger i akvatiskmiljø er en global bekymring. Nor-SA2023-prosjektet, som er tett knyttet til SANOCEAN-forskningsprosjektet Marine Sewage Outfalls - Environmental Impact Evaluation, har sterk vekt på utdanning og kunnskapsdeling til fordel f...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Rogaland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

An International Network to Enhance Older Adult Transitions between Emergency Departments & Communities (iNET)

iNET har bidratt til å etablere et verdensledende nettverk av forskere, beslutningstakere, tjenesteytere og studenter for utvikling og testing av strategier for pasientforløp mellom legevakt/akuttmottak og de kommunale helse- og omsorgstjenestene. I prosjektet har vi kommet langt i å etablere en ...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Integrating Macroeconomics, Climate Physics and Game Theory for Innovative Education and Research

IMAGINE prosjektet bygger på den nylig utviklede muligheten til å fremskrive klimaendringer og forutsi deres økonomiske konsekvenser ved hjelp av innovative og mer dynamiske modell-verktøy. Spesifikt vil vi i IMAGINE prosjektet bruke modellen NorESM2-DIAM, som har blitt utviklet innenfor et tidli...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

DSYNE: Digital System Requirements for Natural Resources Engineering

Industrier som utvinner naturressurser - olje, gass, energi, mineraler og kjemiske produkter - er viktige bidragsytere til økonomiene i Norge, Brasil og USA. I alle disse tre landene bygger firmaer som utvikler naturressurser anleggene som trenges. Slike anlegg er dyre å designe og bygge. Industr...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo