0 projects

BIONÆR-Bionæringsprogram

FOODHYPERSENS: Towards comprehensive analytical methods for partially hydrolysed gluten to assess product safety for celiac disease patients

Cøliaki er en sykdom der kornproteinet gluten fører til inflammasjon i tynntarmen. Den eneste behandlingen er en livslang glutenfri diett. For å bli godkjent som glutenfritt kan ikke produkter inneholde mer enn 20 mg/kg gluten. Dagens analysemetoder for deteksjon av gluten i mat og drikke er ikke...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Tverrsektorielle samhandlingskonsultasjoner som innovativt tillegg til tverrfaglig pakkeforløp for langvarig og sammensatt smertetilstand

Det store omfanget av langvarige og sammensatte smertetilstander av uavklar årsak er et stort helse-og samfunnsproblem som medfører nedsatt livskvalitet og fungering, familie-problemer og tap av arbeidsevne. Pasienter som rammes savner en samordnet ivaretagelse fra de ulike helsetjenesteyterne og...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Fellesutlysning gjennom Global Alliance for Chronic Diseases - GACD

...

Awarded: NOK 0.42 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Ukjent Fylke

BIONÆR-Bionæringsprogram

METADIS: STAY Sulfur amino acids, energy metabolism and obesity

Overvekt og fedme er et økende problem over hele verden. Verdens helseorganisasjon rapporterer at 1,9 milliarder mennesker var overvektige og 650 millioner var fete i 2016. Fedme er forbundet med økt risiko for kroniske sykdommer som diabetes, hjerte- og karsykdom, kreft og dødelighet. I løpet av...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

GROW: Self-assembly of nanoparticle structures for optics applications. Anna Stephenson

...

Awarded: NOK 0.28 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Bidrag til NordForsk utlysningen nordic health data reserch project on COVID-19

...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Catching-up with metastatic colorectal cancer heterogeneity

Prosjektet har som mål å generere ny molekylærbiologisk kunnskap om tarmkreft med spredning, og bruke dette til å forutsi effekten av behandling, samt finne nye effektive behandlinger. Tarmkreft er den nest mest vanlige kreftsykdommen i Norge. Spredning til leveren er den viktigste årsaken til dø...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

ADHD medication rates vary between regions. Are restrictive or liberal ADHD prescription practices better for long-term prognosis?

Det er godt dokumentert mange randomisert kontrollerte studier (RCTer) og systematiske reviewer av disse medisinering ved ADHD reduserer symptomer i de påfølgende uker og måneder. Dette er ukontroversielt i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). Pasienter henvist til BUP har ofte noen symptomer for...

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Artificial intelligence - a novel tool in assisted reproduction technology

Fruktbarheten har gått ned i mange industrialiserte land de siste tiårene. Dette kan delvis skyldes sosiale og økonomiske forhold, men også en mulig økning i problemer med å få barn. Mellom 10 og 15% av par er ufrivillig barnløse. Metoder for assistert befruktning, det vil si befruktning utenfor ...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Flexible Assertive Community Treatment How is the model adapted and implemented in different Norwegian contexts?

Formålet med prosjektet er å studere hvordan Flexible Assertive Community Treatment (FACT) oversettes og implementeres i ulike norske kontekster, og å undersøke nytteverdien for pasientene. FACT-modellen er utviklet i Nederland og USA (ACT), innenfor andre organisatoriske, strukturelle og geograf...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Innlandet

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering

Refusjon av støtte til OA

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Agder

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

NordPerMed: Nordisk collaboration for personalized medicine

...

Awarded: NOK 0.28 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Pragmatic Trial for HIV Pre-Exposure Prophylaxis Roll-Out in Tanzania

Det siste tiåret har andelen av befolkningen i Tanzania som er smittet med hiv blitt nesten halvert (den er gått ned fra 8,3% til 4,7%). Hivforekomsten blant menn som har sex med menn (MSM) og kvinner som selger sex (KSSS) er imidlertid nesten 5 ganger høyere enn dette. Forebyggende bruk av antir...

Awarded: NOK 15.4 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Defining the long-term outcome of psychotic disorders: Calculating risk.

Utviklingen av en alvorlig psykiske lidelse er vanskelig å forutsi på enkelt-person nivå. Noen har god behandlingsrespons og kommer seg raskt og fullstendig, mens andre har tilbakefall eller vedvarende symptomer og dårlig funksjon. Mer konkret kunnskap om disse forskjellene er nødvendig for å...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Active Learning Norwegian Preschool(er)s (ACTNOW)

Fysisk aktivitet er viktig for å fremme barn si helse og utvikling. Det er imidlertid aukande bekymring knytt til lågt fysisk aktivitetsnivå hjå barnehagebarn. Ettersom 97% av 3-5 år gamle barn i Noreg går i barnehagen, er barnehagen ein unik arena for fremming av fysisk aktivitet, helse og utvik...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Prevention of sudden cardiac death in young individuals - early detection of cardiomyopathies and personalized recommendations

Mer enn halvparten av alle hjertedødsfall skjer plutselig. Hos unge er plutselig hjertedød ofte den første manifestasjon av en arvelig hjertemuskelsykdom som gir livstruende hjerterytmeforstyrrelser. Fysisk aktivitet kan trigge disse hjerterytmeforstyrrelsene og hjertetans skjer ofte på offentlig...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Biomarkers to predict individual risk of dementia in Parkinsons disease

Parkinsons sykdom rammer over 1,2 millioner mennesker i Europa og er den nevrologiske lidelsen som i fremtiden forventes å øke mest i utbredelse. Opp mot 80 % av pasienter med Parkinsons sykdom utvikler demens, som i stor grad påvirker pasientens livskvalitet, pårørendebelastning og helsekostnade...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Rogaland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

HEALTHx2: patient-centered approaches for studying the effectiveness and reproductive safety of antidepressant medication in perinatal women

Psykiske lidelser er ikke uvanlige blant gravide og nybakte mødre. Et betydelig antall kvinner kan ha behov for antidepressiv behandling i tiden rund graviditet. For å beskytte både mor og barn, er det nødvendig å veie fordelen av antidepressiv behandling for moren opp mot risiko av sykdommen, sa...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Mechanistic understanding of epigenetic inheritance to improve the outcome of in vitro fertilization in the clinic

For at et nytt individ skal utvikle seg fra et befruktet egg til et embryo er det avgjørende at de rette områdene av genomet (DNA-molekylet), og genene som ligger i disse områdene, blir aktivert. Kontrollen over det befruktede egget skal overføres fra egget til det nydannede embryoet. En nøkkel...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Forskerdrevet fagkonferanse for GLOBVAC programmet 2020

...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Prenatal BRCA1 methylation and breast and ovarian cancer risk.

Der vises til tidligere rapporter. I 2022 har vi kunnet ferdigstille den ene hoved-delen av prosjektet; undersøkelse av methylering i brystkreft-type-1 genet (BRCA1) som årsak til trippel negativ brystkreft (TNBC) samt høygradig malign malign eggstokkreft, to av de mest alvorlige kreftformene hos...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The intrauterine redox state and telomere length in the newborn

Det har ikke vært noen endringer i forhold til det som var beskrevet før.

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Purification, characterization, and structure determination of a novel antibiotic highly active against Streptococcus pneumoniae

Forekomsten av antibiotikaresistente bakterier øker over hele verden. Dette forringer nytten av antibiotika, en gruppe stoffer som har reddet millioner av liv og muliggjort utviklingen av moderne medisin. Baksiden av medaljen er at deres utbredte bruk bidrar til en økning i forekomsten av antibio...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT (STAMI)

...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

School and community-based student-driven dengue vector control and monitoring in Myanmar: A cluster randomized controlled trial

Dengue er den vanligste og mest utbredte virussykdommen som spres av mygg og forårsaker mer enn 390 millioner infeksjoner og 20.000 dødsfall hvert år. Det finnes ingen effektive vaksiner, medisiner eller behandlinger for dengue. Derfor kontrolleres dengue-overføring hovedsakelig gjennom myggkontr...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Viken

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Modernizing the GP scheme: towards sustainable health policy

Fastlegen spiller og skal spille en viktig rolle i det samlede helsesystemet, og fastlegen har en nøkkelrolle i et samhandlingsperspektiv. Det er hos fastlegen befolkningen får dekket sine primærlegebehov, og fastlegen skal bidra til at dette skjer med kontinuitet. I prosjektet studerer vi fa...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Promoting Labour market participation of the chronically ill - a comparative study

Personer med kroniske sykdommer har høyere risiko for å bli arbeidsledig og færre muligheter på arbeidsmarkedet enn personer uten slike lidelser. Politiske målsettinger knyttet til gruppene med kroniske lidelser og deres arbeidsmarkedstilknytning har vært uttrykt siden 1960-tallet og har blitt f...

Awarded: NOK 14.8 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

PROTECT: Prospective Research On Terrorist Events and Collective Trauma-A cross-border study of health service utilization and prescriptions

Formålet med PROTECT (Prospective Research On Terrorist Events and Collective Trauma) er å utvikle kunnskap for å styrke helsetjenestens beredskap mot terrorangrep og lignende katastrofer. Forskningen viser at en betydelig andel av de som rammes ikke får tilstrekkelig helsehjelp. Prosjektet har v...

Awarded: NOK 14.1 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

- Nye innovasjoner og bedrifter fra hjerneforskning

Nansen Neuroscience Network ble opprettet i 2010 på initiativ fra to av våre fremste akademiske institusjoner, Universitetet i Oslo og NTNU. Foreningen ble stiftet av 23 medlemmer den 11. mai 2010. Nettverket er organisert som en non-profit uavhengig medlemsforening, registrert med vedtekter i Fo...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

ME/CFS forskerkonferanse 2018

ME/CFS Forskerkonferanse 26.-27. november 2018 Vertskap Folkehelseinstituttet, Nasjonal Kompetansetjeneste for CFS/ME og Norges ME-forening. Forskerkonferansen omfatter en åpen konferanse for forskere over 2 x 1/2 dag. Målgruppen for forskerkonferansen er både etablerte ME/CFS-forskere og fors...

Awarded: NOK 83,053

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo