0 projects

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Optimizing Lipid Production by Planktonic Algae - LIPIDO (N-INNER)

Prosjektet er en del av et klynge av nordeuropeiske forskningsmiljøer som skal studere det biologiske og tekniske fundamentet for å bruke mikroalger til produksjon av biodiesel. Dette er knyttet til forståelse av det biologiske fundamentet for lipidproduk sjon i alger. Arbeidet vil skje ved en tr...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Miljøstiftelsen Bellonas arbeid med den europeiske teknologiplattformen for Zero Emission (ZEP)

ZEPs målsetning for de nærmeste årene er å få på plass økonomiske rammebetingelser, finansieringskilder og regelverk som sikrer gjennomføring av Flagship-programmet, dvs etablering av 10-12 demoprosjekter for fullskala CO2-håndtering. For å gjennomføre de tte arbeidet har ZEP opprettet fire arbei...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Low Energy Commercial Buildings - Factor 2-4-10 reduction

While the energy use in Norwegian residential buildings is decreasing, the energy use in commercial buildings is increasing. This may be due to a range of different factors like lack of knowledge of integrated energy design, higher comfort requirements, m ore use of glass, etc. To build new kno...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Studentutveksling ved Montana State University

...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Vestland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Utvikling av membraner for kraftproduksjon ved trykkretardert osmose

Et saltkraftverk vil utnytte den potensielle blandingsenergien mellom ferskvann og sjøvann ved at blandeprosessen foregår ved høyt trykk ved bruk av semipermeable membraner. For å kunne produsere kraft ved trykkretardert osmose (TRO) er det viktig at memb ranene har egenskaper som sikrer høy vann...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Innovativt konsept for kostnadseffektivt distribuert energiproduksjon fra biomasse og bioslam - Fase 2

Norsk Inova ønsker å utvikle et brenselfleksibelt små-skala konsept for energigjenvinning av lavaverdig biobrensel slik som GROT, returvirke og sortert bygningsavfall samt bioslam. Denne type anlegg skal anvendes for distribuert energiproduksjon (nærvarme /fjernvarme). Prosjektet er en videreføri...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Telemark

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Prosjekt utprøving av ny teknologi for produksjon av biodrivstoff

I prosjektet "Cost efficient production of renewable liquid biofuel and biochemicals from Scandinavian wood materials", er det lagt ned en omfattende innsats for å utvikle teknologi for omdanning av trevirke til biodrivstoff. Her har arbeidet vært konsen trert om masseproduksjon med dampeksplosj...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Biodrivstoff i skip. Hvordan utløse bio-kompatibel motorteknisk innovasjon. Kartlegging og vurdering av kritiske suksessfaktorer

Prosjektet skal hovedsakelig identifisere tekniske virkemidler for å øke bruken av biodrivstoff i den nasjonale skipsfarten. Likeledes skal prosjektet søke å presentere, og gjennomføre aktiviteter, slik at en utløser maritim motorteknisk innovasjon. Så ve l utvikling av nye motorer som ombygging ...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

SUP: Offshore Wind Energy in Norway: Setting the Basis

Norway has massive offshore energy resources. Offshore wind energy by means of floating structures may open a third energy era in Norway, following hydropower and petroleum. The resource is renewable and lasting. The project objective is to improve the ex isting knowledge in the design, interconn...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Optimizing Lipid Production by Planktonic Algae - LIPIDO (N-INNER)

The UiO part of the LIPIDO project will contribute to the main objectives of the project mainly through sub-goals 1 and 2: " Screening the most promising algal species for temperate environments " Optimizing their growth and lipid yield as functions of gr owth conditions As such, this will contr...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Energiegffektiv avvanning og tørking av slam, vått avfall og faste biobrensler. Norsk deltakelse i IEA-annex.

Prosjektet består i norsk deltakelse i et IEA Annex under IETS; ?Energy Efficient Drying and Dewatering Technologies? og ledelse av Subtask B. Proposal for dette Annexet er vedlagt. Endelig beslutning om Annexet igangsettes skal avgjøres i ExCo-møte 8-9/1 1 i Amsterdam. Annexet er planlagt å løpe...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Utforming og design av en HyNor-hydrogenstasjon på Romerike (HyNor Romerike)

Knutepunkt Romerike i HyNor vil etablere hydrogenproduksjon og hydrogenfyllestasjon på Romerike basert på lokalt produsert fornybar energi. Knutepunktet tar sikte på implementering i 2009, og søker i denne omgang om midler til utforming og design av hyd rogenproduksjon og fyllestasjon i 2008. A...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Akershus

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Demonstrasjonsanlegg for produksjon av syntetisk biodiesel fra biogass (BIP-M)

Norge har med dagens produksjonsteknologi, relativt begrenset mulighet til å produsere biodrivstoff fra norske råstoff. Det er derfor viktig for Norge å satse på ny teknologi som gjør det mulig for oss å bedre utnytte våre egne råstoff, og teknologi som e r tilpasset norske forhold. Syntetisk di...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Innlandet

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Solar Hydrogen (INNER prosjekt 22)

Secure and abundant energy supply is one of the most important challenges for the global society development on our planet. Hydrogen is the preferable base of an environmentally acceptable energy system, which will be able to eventually replace the fossil fuels on a time scale of 20-50 years. Th...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Energibygg-Demonstrasjon av polybetong i elementbygg

Polybetong As har gjennom et samarbeid med Lothe Bygg AS utviklet en ny type elementer for bygningsbransjen. Elementene består av materialet "polybetong" som er en kombinasjon av PS (ca. 80 vol %) og betong (ca. 20 vol %). Gjennom et samarbeid med SINTEF og Universitetet i Stavanger (UiS) har P...

Awarded: NOK 0.71 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

CO2 Capture: Enabling Research and Technology

The NTNU and SINTEF team behind this proposal comprises strong and renowned groups within CO2 capture that are among the most active and productive in the world, also on the fundamental side. We see that what is presently needed in order to achieve real p rogress, is a formidable collaborative an...

Awarded: NOK 15.4 mill.

Project Period: 2007-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Modulært Bio-Mikrokraftverk

Hensikt: Produsere elektrisk kraft og vannbåren varme fra overhetet damp generert ved forbrenning av biobrennstoff i en dampkjel. Beskrivelse: Overhetet damp genereres i en dampkjel som fyres med fast, flytende eller gassformig biobrennstoff. Dampen eksp anderer i en unik patentsøkt veivakselfri...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

U.S.-Norway Summer School, Haugesund

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Thermophysical properties of CO2/H2O mixtures Condensation processes relevant for oxy-fuel cycles

Condensers for separation of CO2 and steam are central devices in oxygen-fired power plants with CO2 capture, so called Oxy-Fuel processes. The project aims at studying the fluid flow dynamics, the heat transfer process, and the condensation process for C O2/H2O mixtures in order to provide neces...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Rogaland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Increasing energy efficiency in solar panels

Essential new elements and innovation technology of the product Passive cooling systems have been extensively studied and developed for computer processors (CPU). However, none have been developed specifically for mounted PV solar panels. We are developing a new system, specifically suited to coo...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Akershus

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Sikkerhet, regelverk, standardisering og koordinering av aktiviteter

Identifisere aktørene De ulike aktørene/bedriftene som arbeider med teknologi tilknyttet å nyttiggjøre hydrogen som energibærer identifiseres. Dette kan omfatte både de bedrifter som har konkrete prosjekter, de bedrifter/virksomheter som har planer og de bedrifter som kan tenkes å være en fremtid...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Akershus

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

State of the art investigation of design and operational aspects of CO2-Offshore pipeline transport systems

A very important part of the Norwegian industry is based on export of oil and gas. The one consequence with big impact and focus is the emission of CO2, and how to reduce it. In addition to exporting fossil fuels, we have the opportunity to become a lead player in exporting technology, within t...

Awarded: NOK 0.48 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Utviklingsprogram for CO2/H2O kondensering og separasjon

I forbindelse med Nebb Engineerings arbeid med utvikling av prosesser for energianlegg med CO2-fangst har man erfart problemer med å beskrive de fysikalske og termodynamiske egenskapene for blandingen, spesielt ved lavere trykk og temperaturer. Dette har medført at beregningsunderlaget for proses...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Akershus

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Geological storage of CO2, the marine component.

The project will review the present understanding on processes involved if CO2 seeps from geological formations, through the benthic boundary layer, toward the oceanic water column. And, how the marine biota will be influenced by elevated CO2 concentratio n, and the possibility of monitoring and ...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Validation of CO2 Capture

In absorbers for removal of CO2 from exhaust from natural gas fired power stations the liquid/gas flow ratio is very low. Problems may easily arise with wetting of the packing material. This reduces mass transfer. In order to counteract this effect good i nitial distribution of liquid is essentia...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Modeling of the effects of CO2 leaks from pipelines and process facilities

When processing and transporting significant quantities of CO2 there is a potential for leaks of CO2 to plant or surroundings. CO2 is denser than air and will replace air near the ground. Significant leaks may represent a significant hazard to people down wind, and even moderate sized leaks may f...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Trykktank for testing av effekter som følge av eventuelle lekkasjer til havbunn i forbindelse med geologisk lagring av CO2.

Eventuell utlekking av CO2 til havbunnen fra geologiske lagre kan ha effekter på det marine miljøet. Siden en eventuell frigjøring av CO2 ville skje på flere hundre meters dyp, vil alle prosesser skje under det trykk som foreligger på dette dypet. CO2 i v ann gir økt surhet (lavere pH) og selv om...

Awarded: NOK 0.54 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Rogaland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Reduksjon av utslipp fra ildsteder og neste generasjon forbrenningskammer

Prosjektet har som hovedmål å utvikle beregningsmetoder og teknologi for miljø-, brukervennlige og kostnadseffektive forbrenningskammer. Arbeidet vil gi: - nye metoder for bestemmelse av virkningsgradsberegning og utslipp basert på norske forhold og fyr ingsvaner sett i forhold til europeiske o...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Subsurface storage of CO2 - Risk assessment, monitoring and remediation (SSC - Ramore)

Large scale underground storage of CO2 off the coast of Norway is internationally pioneering and stimulates for further development of international leading expertise in the area, expertise which in turn will represent a sound fundamental basis for large scale in situ CO2 reservoir storage experi...

Awarded: NOK 21.7 mill.

Project Period: 2007-2013

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Advanced sample preparation and characterisation of fuel cell materials for increased fuel cell durability

This project relates to an 5-months scientific stay for PhD-student Axel B. Ofstad from Department of Materials Science and Engineering, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, Norway to Los Alamos National Laboratory (LANL), NM, USA. The PhD-student?s work at LANL will...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage