0 projects

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

FINEX: Financial Exclusion, Islamic Finance and Housing in the Nordic Countries

Noen muslimer mener at visse elementer i det moderne finansielle systemet ikke er forenelig med religiøse normer. Noen tolker Koranens forbud mot riba til å bety et forbud mot renter i en moderne forstand. Andre mener imidlertid at Koranens forbud mot riba egentlig handler om en form for ågerrent...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Unpacking the modern working class: Life chances, social cohesion and recognition in an age of migration

Med det overraskende valget av Donald Trump, så vel som Brexit-valget, kom spørsmål om den moderne arbeiderklassen igjen på agendaen. Dette er en kategori som er dårlig forstått i dagens samfunnsvitenskap, ikke minst i Norge. For å beskrive dagens arbeiderklasse, deres politiske orientering, livs...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Sci-Code. Big Data Driven Intelligent Tutorial Platform

Stimulerende utdanning - optimalisering av læring Norsk utdanning vil smertefullt merke økt disrupsjon innen læringsteknologi, og norske bedrifter som mangler effektive verktøy for omstilling og kunnskapsformidling står i fare for å tape stort. Sci-Code tar læring til neste nivå for utdanningsin...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Sustaining the welfare and working life model in a diversified society

Prosjektets mål har vært å (i) undersøke effekter av eksponering for etnisk mangfold på tillit, og (ii) studere hvordan kulturelle faktorer i innvandreres opprinnelsesland påvirker integrasjonen over generasjoner i Norge med særlig fokus på overføring av kjønnsnormer og politisk deltakelse og (ii...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Under Pressure? Migration and Labor Market Integration in Norway

Innvandrere generelt og flyktninger spesielt har ofte vansker med å få innpass i arbeidslivet. Dette er problematisk både for innvandrernes velferd, levekår og integrering, og for samfunnets behov for høy sysselsetting. UPMIN-prosjektets generelle målsetting er å kaste lys over hvordan institusjo...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Siserone - Kommersialiseringsprosjekt

Siserone har utviklet et appverktøy for digitale kulturstier, og skal bringe den norske kulturarven inn i en digital tid. I kommersialiseringsprosjektet vil det produseres digitale kulturstier i samarbeid med fire klienter for å gjøre deres eksisterende tilbud mer engasjerende og tilgjengelig. Ve...

Awarded: NOK 0.88 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Societal transformation in conflict contexts

I samfunn hvor det er krig eller alvorlig undertrykkelse, hva er det som motiverer enkeltpersoner til å iverksette tiltak for sosial rettferdighet når det innebærer stor risiko og usikkerhet? Hvordan inspirerer slike små, men ofte heroiske hverdagslige handlinger utført av vanlige mennesker, stør...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Resiliency at Work (R@W) by and for at-risk young people: Digital innovations that promote social inclusion, health and employment

Frafallet på videregående skoler i Norge er høyt, noe som har negative konsekvenser for unges helse og deltakelse i arbeidslivet, og kan bidra til utenforskap på lang sikt. Videre kan de betydelige forskjellene i sysselsetning mellom etnisk norske og innvandrere forklares via forskjeller i utdann...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

CresCat - Produksjonsplatformen for kultur- og konferansearrangementer

CresCat AS er en oppstartsbedrift som springer ut fra Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH). Vi jobber med utvikle en ny måte å samarbeide og dele informasjon i produksjonen av kultur- og konferanserarrangementer. Vår løsning er en digital plattform som sikrer at alle parter involvert i produksjo...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

InnArbeid - Behovsdrevet innovasjon for inkludering av personer med utviklingshemming i arbeidslivet ved bruk teknologi

Det er en nasjonal målsetning å legge til rette for at hele befolkningen skal kunne delta i arbeidslivet, også personer med utviklingshemming. Det er imidlertid vanskelig å finne egnede arbeidsplasser, og mange går av den grunn direkte over på uførepensjon etter videregående skole. Hensikten ...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Agder

FORNY20-FORNY2020

Travelogue

Reiseregninger er en tidkrevende og vanskelig prosess som involverer mange ansatte i en bedrift, og selv moderne systemer legger opp til at den ansatte skal sitte på kontoret etter endt reise og fylle ut reiseregningen. Nye muligheter innen mobilteknologi, kunstig intelligens og lovverk gjør at...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Global Labour in Rural Societies

Prosjektet "Arbeidsinnvandring til rural regioner" ("Global labour in rural societies", Glarus) utforsket den økende arbeidsinnvandringen til rurale regioner, i Norge som ellers i den vestlige verdenen. Prosjektet kombinerte tre forskningsfelt som tidligere i liten grad har vært helhetlig integre...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Kompetanse for bedre tjenester - betydning av kompetansesatsing rettet mot ansatte som møter brukere som kan være truende og voldelige

Mennesker med psykiske lidelser og/eller ruslidelser er oftere å finne på statistikker over ofre for vold og trusler, enn som utøvere. Likevel blir ansatte som jobber med denne brukergruppen tidvis utsatt for vold og trusler i forbindelse med sin tjenesteutøvelse. Konsekvensene av dette kan være ...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Disadvantaged in the housing market: Effects of public interventions

Bidrar de boligsosiale virkemidlene til at folk bor bedre enn de ellers ville ha gjort, og i så fall på hvilken måte? Prosjektets overordnede målsetning har vært å evaluere effekten av de boligsosiale virkemidlene i Norge som er ment til å bistå vanskeligstilte i å oppnå bedre og mer stabile bofo...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

BYFORSKnett - Kunnskapsnettverk for utvikling av nye boligkonsepter for bærekraftige byer (KUBB)

Målet med nettverket KUBB er å etablere en tverrfaglig arena rundt utvikling og realisering av nye boformer med et større innslag av fellesskapsløsninger. Vi ser en økende interesse og utbredelse av alternative boformer i andre land (Sverige, Danmark, Nederland, UK, m.fl.) og erfaring viser at de...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Waiting for an uncertain future: the temporalities of irregular migration

Gjennom å undersøke tid og temporalitet, etnografisk og teoretisk, har WAIT-prosjektet produsert ny og kritisk kunnskap om de kulturelle forutsetningene for, og implikasjonene av, migrasjon i vår tid. Prosjektet har undersøkt hvordan lovverk, kulturelle normer og maktforhold strukturerer tid på b...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

BYFORSKnett - Vellykket byfortetting og bruk av urban kulturarv

Fortetting - eller som det ofte omtales: den kompakte by ? er blitt en primær strategi i mange byers ønske om å gjøre deres by mer bærekraftig, mer attraktiv å leve i og mer attraktiv å investere i. Samtidig er det en strategi med mange mulige konflikter og utfordringer. Det hevdes at kulturarven...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Globalizing Minority Rights: Cosmopolitanism, Global Institutions, and Cultural Justice

En rekke sentrale rettigheter er allmenne (eller nesten allmenne) individuelle rettigheter, for eksempel ytringsfriheten eller stemmerett for alle borgere over 18 år. Men de fleste liberale stater, inkludert Norge, anerkjenner i tillegg rettigheter som ikke har karakter av å være individuelle ret...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SYKEFRAVÆR-Forskn.om årsaker til sykefrav

Utenlandsopphold (3mnd) for Silje Mæland hos professor Daniella Mazza Monash University og dr. Bianca Brijnath Curtin University

Formålet med utenlandsoppholdet er å tilbringe tid i et forskningsmiljø som holder høyt akademisk nivå. Silje Mæland er forsker II ved Uni Research Helse, Stress, helse og rehabilitering forsker allmennlegers og andre aktørers innvirkning på sykefravær og uføretrygd. Professor Mazza og dr. Brijna...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

BYFORSKnett - Bynett Sør - et nettverk for bærekraftig byutvikling

Bynett Sør er et nytt nettverk som skal fremme kunnskapsbasert byutvikling med utgangspunkt i byene på Sørlandet. Det aller meste av forskningen som legges til grunn for byutviklingsstrategier i dag er basert på storbyer, uten at det er verifisert at denne forskningen har overføringsverdi til sm...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2016-2017

Location: Agder

BIONÆR-Bionæringsprogram

BYFORSKnett - Social justice and the smart city

Det er i dag lite kommunikasjon mellom de som forsker på byen som et samfunn eller som et politisk system, og de som jobber mer brukerorientert eller teknisk. Det er videre behov for mer kunnskap om smart byutvikling og sosial bærekraft for å utvikle gode løsninger for fremtidens byer. Norsk byut...

Awarded: NOK 99,865

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Labor Markets, Firm Behavior and Public Policy

Dette prosjektet består av tre delprosjekter. Hvert delprosjekt omhandler ulike justeringer i økonomien som kan forebygge langsiktige konsekvenser av utfordringene for norsk økonomi som følger av en forventet reduksjon i framtidige oljeinntekter og en aldrende befolkning. Det første prosjektet...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

The effect evaluation of combined cognitive and vocational interventions after traumatic brain injury: a randomized controlled trial

Mange arbeidstakere som får traumatisk hodeskade (Traumatic Brain Injury, TBI) opplever langvarige somatiske, kognitive og emosjonelle symptomer som gjør det vanskelig å komme tilbake i arbeid eller opprettholde stabile arbeidsforhold. Selv om flere studier har undersøkt medisinske, psykologiske ...

Awarded: NOK 14.4 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Coordination, Capacity and Legitimacy: Organizing for Climate Change, Immigration and the Police

I COCAL tok vi sikte på undersøke koordinering mellom ulike organisatoriske enheter i offentlig sektor, og da særlig på det sentraladministrative nivået. Tanken var å tegne et bedre bilde av sammenhengen mellom styringskapasitet og styringslegitimitet på politiske områder preget av såkalte «gjens...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

11th Nordic Conference in Behavioral and Experimental Economics

Det søkes støtte til gjennomføring av 11. Nordic Conference in Behavioral and Experimental Economics, ved Handelshøyskolen BI/Nydalen 30. september og 1. oktober 2016. Konferansen ambulerer mellom de Nordiske land, og avholdes for 11. gang i 2016. Konferansen er en etablert arena for diskusjon ...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

BYFORSKnett - Urban Eco Labs

-

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Sites of Access. Entry opportunities into employment for people with disabilities

Forskningen har etterhvert funnet mye kunnskap om hvordan arbeidslivet utestenger funksjonshemmede. Dette er åpenbart viktig kunnskap. Dette prosjektet tar derimot utgangspunkt i et annet faktum, nemlig det at mange funksjonshemmede faktisk er inkludert i arbeidslivet. Prosjektet studerer derfor ...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Det er i møte med bruker verdien av NAVs arbeid først og fremst oppstår. -En kvalitativ studie av veiledningens suksesshistorier.

Brukerens møte med NAV er en spesiell kontekst for veiledning. Brukerne er ofte i en sårbar situasjon der jobbutsiktene kan være usikre. Veiledningssituasjonen er utfordrende ved at veilederen skal balansere mellom forvalterrollen med et regelverk og en veilederrolle der en skal stimulere bruker ...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Innlandet

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Migration for welfare: nurses within three regimes of immigration and integration into the Norwegian welfare state

Innvandring og velferd henger tett sammen på flere måter. Samtidig som innvandrere benytter seg av ulike velferdstjenester, bidrar de også til at disse tjenestene fungerer og bemannes. Ikke minst er helse- og omsorgssektoren avhengig av innvandret arbeidskraft. I dette prosjektet har vi undersøkt...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

FRONT LINE INNOVATIONS IN THE WELFARE SERVICES

INNOWEL handler om tjenesteinnovasjon i NAV og skal svare på disse spørsmålene: - Hva er tjenesteinnovasjon og (hvordan) foregår det på organisasjonsnivå i NAV? - Hvilken rolle spiller organisasjonen, ledelsen og arbeidsorganiseringen for tjenesteinnovasjon/utvikling i førstelinjen? - Hvordan ...

Awarded: NOK 10.6 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo