0 projects

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Dentists and Incentive Remuneration – Effects on Service Production and Quality

The aim of the project is to study the effect of different types of contract on dentists’ service production. The study is carried out in the county of Østfold and includes almost the whole population of public dental officers in this county. In 2000 a pi lot scheme was introduced, in which publi...

Awarded: NOK 0.32 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Oslo

HTF-Helsetjenester og helseøkonomi

Changing medical practices - - A study of cross-disciplinary collaboration, learning and innovation in a Norwegian University hospital

Researchers from the University of Oslo, Rikshospitalet, the Norwegian School of Management, the University of Tromsø and the IKON group (WBS) will collaborate with the Ph.D candidate in order to secure the quality and progression of the project. Health c are face profound challenges for learning...

Awarded: NOK 0.72 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Oslo

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Convergence or Divergence? A Cross-National Comparison of Primary Health Care in Norway, Britain and the Czech Republic.

We are said to live in the age of globalisation, in which different societies are growing more alike. This perception of contemporary society is reflected in the area of health service research. The dominant theory is as follows: Many countries are curren tly reorganizing their health services in...

Awarded: NOK 0.63 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Troms - Romsa - Tromssa

HTF-Helsetjenester og helseøkonomi

Forskerkonferanse om ledelse og organisering i helsetjenesten. Konferansen arrangeres 14. og 15. oktober 2004.

...

Awarded: NOK 99,187

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Overlevelse som kvalitetsindikator for sykehus - statistiske utfordringer

Prosjektet utrede anvendeligheten av 30 dagers overlevelse som kvalitetsindikatorer i norske sykehus og er en doktorgradsstudie innen medisinsk statistikk og registerepidemiologi. Datamaterialet består av samtlige pasienter på norske somatiske sykehus i p erioden 1997-2001 med hoveddiagnose hjert...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2004-2012

Location: Oslo

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Anorektisk helsetjeneste: En serie brukerbaserte studier av helsetjeneste karriere og behandlingstilbud til kvinner med alvorlige spise...

Formålet er å beskrive og forstå kvaliteter i helsetjenestekarriære og helsetjenestetilbud til anorexia nervosa (AN) pasienter slik de erfares fra brukernes side. Følgende tema prioriteres: 1. Helsetjenesteatferd og brukerkarriere 2. Møtet med hel setjenestene 3. Behandling ved Modum ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2004-2013

Location: Oslo

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Mellom linjene i psykiatrien. Samarbeidsformer og kommunikasjonsbetingelser mellom første-, andre- og tredjelinjetjenesten i psykiatrien.

Oppgavene innenfor psykisk helsearbeid har i de siste årene blitt fordelt på nytt mellom første-, andre- og tredjelinjetjenesten. Antall sengeplasser på psykiatriske sykehus og sykehusavdelinger bygges ned, isteden satses det på utbygging av distriktspsyk iatriske sentre og kommunale tilbud. Både...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Troms - Romsa - Tromssa

HTF-Helsetjenester og helseøkonomi

Et helsevesen i endring. En studie av erfaringer med endring i ledelsesstrukturen.

Ved årsskiftet 2001 ble enhetlig ledelse - også kalt enkelt ledelse - innført som prinsipp i norsk helsevesen. Lederposisjonen er åpen for alle relevante profesjoner (lege, sykepleier, jordmor m.v). Hver avdeling/enhet skal ledes av en person, men lederen skal også ha et lederteam knyttet til se...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Oslo

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Informasjon og medbestemmelse i vedrørende individuell plan for skrøpelige gamle, gir bedre livskvalitet og helse, samt færre opphold....

Pasienter over 70 år opptar en stor andel av sengene i somatiske sykehus. Disse pasientene har en sammensatt helsesvikt og et krympende nettverk og er derfor svært skrøpelige. Prosjektet vil undersøke effekten av et systematisk informasjonsprogram til den ne pasientgruppen sett i forhold til oppl...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Medisinske vikarer i helseinstitusjoner. Konsekvenser for arbeidsmiljø, fagfellesskap og karriereveier

Privat utleie av helsepersonell er et nytt helsepolitisk fenomen i Norge. I andre europeiske land har medisinske vikarbyråer lenge vært en integrert del av helsefeltet. En lovendring med virkning fra 2001, ga adgang til å etablere vikarbyråer. Media har g repet det nye fenomenet, og skapt et innt...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo

HTF-Helsetjenester og helseøkonomi

Institusjoner og faglig utvikling i norsk barne- og ungdomspsykiatri. Utformingen av en offentlig politikk for barn med psykiske problemer.

Prosjektet er en studie av den historiske utviklingen av barne- og ungdomspsykiatrien i Norge 1945-2000, og den politiske prosessen som ligger bak denne utviklingen. Prosjektet har tre hovedproblemstillinger. Målet er å studere formingen av de institusjon elle rammene, relasjonene til andre hjelp...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

HTF-Helsetjenester og helseøkonomi

Styringsmessige konsekvenser av statlig overtakelse av spesialisthelsetjenesten

Gjennom behandlingen av Ot.prp. nr 66 (2000-2001) besluttet Stortinget at staten overtar ansvar for og eierskap til spesialisthelsetjenesten fra 1. januar 2002. Innebygd i reformen ligger en forutsetning om at sykehusene og de andre institusjonene innen s pesialisthelsetjenesten skilles ut fra fo...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

HTF-Helsetjenester og helseøkonomi

Barnepsykiatriens røtter: Perspektiver og praksis knyttet til psykisk avvikende barn i mellomkrigstiden.

Prosjektet skal analysere forutsetningene for etablering av barne-og ungdomspsykiatrien i mellomkrigstiden. Analysen vil være historisk-sosiologisk og komparativ. Trekk ved utformingen av feltet i Norge kontrasteres via sideblikk til trekk ved den svenske og danske konteksten. Det benyttes et pe...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Vestland

HTF-Helsetjenester og helseøkonomi

Samfunnsøkonomisk evaluering av mammografiscreening

Prosjektets tema vil være å undersøke kostnader og gevinster knyttet til organisert mammografiscreening av kvinner i Norge. Besparelser i form av endret behandling som følge av screeningen er et felt som studien vil bestå av. I tillegg vil en del av prosj ektet omhandle hvorvidt kvinnene opplever...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Vestland

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Christiania Dollhus - mellom dårekista og asylet

Prosjektet går ut på å utdype hypotesene om utskilling av gale som egen sosial kategori, og å kartlegge overgangsformer i institusjonsutviklingen. Christiania Dollhus, opprettet av Fattigcommissionen i stiftelsen Prinds Christian Augusts Minde i Storgata i Oslo er antakelig det eneste gjenværend...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Hjelp for psykiske helseproblemer - klinikk og samfunn

Hvem som søker og får hjelp for psykiske helseproblemer hos ulike instanser og på ulike nivåer er ingen entydig funksjon av type psykisk lidelse eller intensitet av plager. Prosjektets problemstillinger vil bli belyst ved at en sammenlikner en undersøkels e i et generelt befolkningsutvalg fra to ...

Awarded: NOK 0.95 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

HTF-Helsetjenester og helseøkonomi

Psykisk helsevern i et kontekstuelt perspektiv. En 10-års oppfølgningsstudie av hjelpsøkning og holdninger (135172/330)

En har tidligere studert endringer i (Lofoten 1983-1990) og determinanter bak såkalt formell hjelpsøking i Lofoten og Oslo (1990) da variable som målte "pathways to care" både var sentralt i tverrsnittstudien fra 1990: Kommunediagnose i en bydel i Oslo og fire kommuner i Lofoten og i Nordkystund...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Oslo

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Forskningsleder på programmet "Helsetjenester og helseøkonomi"

...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 1999-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Program for helseøkonomi i Bergen (HEB)

Program for helseøkonomi i Bergen, HEB, er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen og Norges Handelshøyskole (NHH). Formålet er å utvikle et sterkt fagmiljø for helseøkonomisk forskning i Bergen. Informasjon om helseøkonomimiljøet HEB finnes p å: http://www.sefos.uib.no/HEB/

Awarded: NOK 58.2 mill.

Project Period: 1998-2012

Location: Vestland

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Helseøkonomisk forskningsprogram i Oslo (HERO)

HERO er et femårig program for utforsking av helseøkonomiske problemstillinger. Forskningen foregår i spenningsfeltet mellom krav om samfunnsøkonomisk effektivitet i helsesektoren og de verdier beslutningstakere i helsesektoren tradisjonelt bekjenner seg til. Informasjon om helseøkonomimiljøet H...

Awarded: NOK 57.4 mill.

Project Period: 1998-2012

Location: Oslo