0 projects

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Kutting og tilbakeføring av halrm ved frøavl av timotei, engsvingel og rødkløver.

I 2001 utgjorde timotei, engsvingel og rødkløver 89% av det totale norske frøavlsarealet på 31.174 daa. Frøeng av disse artene sås med bygg eller vårhvete som dekkvekst. Det har hittil vært antatt at både kornhalmen i etableringsåret og frøhalmen i engå ra må fjernes etter tresking for å ikke å...

Awarded: NOK 0.86 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Kalve- og ungdyrhelse i Norge.

Prosjektet består av to hovedkomponenter. En oversiktsundersøkelse med ca. 130 tilfeldig utplukkede melkekubesetninger og ca. 90 ammekubesetninger. I disse besetningene tas relevante prøver av kalver og ungdyr to ganger i året for å avdekke forekomst av v irus, bakterier, parasitter og immunstatu...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Plantevern i økologisk fruktdyrking.

Det samla arealet med økologisk fruktproduksjon utgjer knapt 2% av det totale arealet av frukt i Noreg. Skal ein nå norske styremakter sitt mål om auke i fruktdyrkinga må lønsemda i produksjonen aukast. Resultat frå undersøkingar i økologisk eplefelt har vist at skadegjerarar som eplekurv, kjølel...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Milk protein response to abomasal or intravascular amino acid or glucose infusion in dairy cows with high or low genetic merit.

One of the main purpose in improving our knowledge of nutrient requrements and supplementation to ruminants is to optimise resource utilization and minimize production costs. During the last years, our knowledge of dietary protein evaluation for diary cows has increased, and in Norway a new semi...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Akershus

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Osteochondrose hos hest.

Osteochondrose (OC), har stor betydning i norsk husdyrhold. OC defineres som en fokal svikt i den enchondrale forbeiningsprosessen som gir sykdom på flere dyrearter og på menneske. Den eller de utløsende faktorene som fører til nekrose av vekstbrusk med påfølgende mangelfull forbeining og dann...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Totalfloraens betydning for clostridium perfringens- og campylobacter jejuni-kolonisering av tarmen hos slaktekylling.

Tarmfloraen hos slaktefjørfe har stor betydning for matbåren smitte av mennesker, samt helse og produksjon hos fjørfeet. Tarmfloraen er et produkt av blant annet fôring, ytre miljø, smitte, bruk av antibakterielle midler, miljø i tarmen og et samspill mel lom disse faktorene. I tillegg til samspi...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Trygge avlinger og god plantehelse ved hjelp av indusert sykdomsresistens.

Plantene har et forsvarsystem som blir aktivert når de gjenkjenner en angripende sykdomsorganisme. Det samme forsvarssystemet blir også aktivert med visse stoffer som kommer fra eller som likner stoffer fra sykdomsorganismer, eller med molekyler som likne r de molekylene som deltar i signaloverfø...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Control of apple fruit moth (Agyresthia conjugela Zeller) by attractive volatiles emitted from rowan (Sorbus aucuparia L.)

An ongiong co-operation between the Norwegian Crop Research Institute and Chemical Ecology Group, SLU Alnarp has given some most promising results. The goal is to identify volatile compounds from rowan, Sorbus aucuparia, which guide mated females of apple fruit moth, Argyrestia conjugella, to ov...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Vekselbering i eple - årsaker og tiltak.

Norsk epledyrking har ein positiv klang i samfunnet som produsent av sunne produkt med høg matvarekvalitet i eit kulturlandskap med fruktbløming som både turistar og fastbuande set stor pris på. Men trass i dette er norsk kjernefruktdyrking inne i ei negativ utvikling der tal dyrkarar, arealet d...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Vestland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Forbedring av pelletskvalitet ved bruk av fôr med høyt innhold av norske råvarer gjennom optimal utnyttelse av fôrteknologi.

Praktisk talt alt kraftfôr blir i dag pelletert, da dette gir en økonomisk gevinst i form av bedre næringsverdi og lettere håndtering. Imidlertid er varierende og dårlig pelletskvalitet et uløst problem i norsk kraftfôrproduksjon. Formålet med dette prosj ektet er å få en bedre forståelse av fakt...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Bedre potetkvalitet ved riktig vekstavslutning - Effekter av ulik risdreping og avmodning på avling, tørråte og kvalitet av poteter.........

Godt avmodnede poteter gir normalt den beste kvaliteten, både til matpoteter og til industriformål. Umodne poteter har både svakere skall og dårligere lagringsevne, og ved fritering gir de lavere utbytte, mørkere produktfarge og trolig mer akrylamid. Prob lemet med umodne poteter er spesielt stor...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Selen - optimalt planteopptak, uten tap!

Siden selen (Se) er av fundamental betydning for menneskers og dyrs helse er den lave Se-statusen og -tilgjengeligheten i skandinaviske jordsmonn bekymringsfull. Tilført Se via gjødsel akkumuleres i de øverste, organisk rike sjiktene i jordsmonnet og kun en begrenset del tas opp i planten. Hvor...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Helse og produksjon hos kommersiell slaktekylling oppdretta utan ionofore koksidiostatika i fôret.

Formålet med prosjektet er å undersøkje om eit ikkje-antibiotisk driftsopplegg for kommersielt slaktekyllingoppdrett kan erstatte dagens opplegg som er basert på bruk av koksidiostatika med antibiotisk effekt. Dette inneber samanlikning av ulike driftsopp legg hos kommersielle slaktekyllingoppdre...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Optimalisering av avling og fruktkvalitet i jordbær ved påvirkning av klima.

Vekst- og avlingsfaktorer ved tidligproduksjon av jordbær i plasttunnel skal undersøkes, med målsetting å oppnå en lønnsom og forutsigbar produksjon med god og homogen fruktkvalitet før den tidlige frilandsproduksjonen på friland starter. Den anvendte delen av prosjektarbeidet skal konsentr...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Ukjent Fylke

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Videreutvikling av bioskiva - Et produkt for økologisk plantevern.

Formålet er å videreutvikle, teste og optimalisere produktet ”Bioskiva” som er en hygienisert næringsskrive for plantedyrking og økologisk plantevern. Bioskiva produseres av Bioskiva a.s. som er lokalisert til gården Vestråt på Ørlandet i Sør-Trøndelag. E ieren Svein Lilleengen driver økologisk m...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

NKJ 118 - Behaviour and welfare of dairy cattle housed in large groups.

Loose housing of dairy cattle under extensive conditions is becoming increasingly popular in the Nordic countries. This type of housing often involves large dynamic groups with a heterogeneous age composition. In groups of calves, the knowledge of the eff ects of group size, continuos introductio...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

NKJ 119 - Studies on the new Nordic populations of Phytophthora infestans to improve potato late blight forecasting and control.

The epidemiology of Phytophthora infestans (P.i.) in potato has changed dramatically because of sexual reproduction that became possible after introduction of both pathogen mating types in Europe in the late 1970’s. From 1845 untill this period only one m ating type was present in Europe. In the ...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Grønn omsorg med husdyr i landbruket for mennesker med psykiske lidelser.

Formålet er å dokumentere effekter av dyreassistert terapi (AAT) med husdyr i landbruket på mennesker med psykiske lidelser, spesielt angst og depresjoner. Prosjektet skal dokumentere erfaringer gårdbrukere, helseinstitusjoner og kommuner vil ha nytte av. Ingen vitenskapelige erfaringer (men en ...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

NKJ 117 - Modification of rearing conditions to improve welfare of layers: Basic and applied ethological studies.

Although recent international legislation recommends loose housing systems for egg-laying hens, there are severe problems with fearther pecking, cannabilism and nervousness even in these alternative housing systems. Difficulties in eliminating these beha vioural problems may be related to the fa...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Økologisk dyrking av veksthusgrønnsaker.

Norske myndigheter har satt seg som mål at ti prosent av jordbruksarealet skal være økologisk i løpet av 2010. For grønnsaker er ambisjonen at 15% av markedet skal dekkes av økologisk produkter. Dette gjelder også veksthusgrønnsaker, hvor den økologiske p roduksjonen i dag knapt er registerbar i ...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Ukjent Fylke

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Alternative proteinrike kraftfôrråvarer.

Hovedmålet med dette 5-årige utviklingsprosjektet er å bedre matvaresikkerheten og effektivisere norsk kraftfôrproduksjon ved å ta i bruk større mengder av egenproduserte proteinrike kraftfôrråvarer til våre tradisjonelle husdyr, og dermed også redusere f aren for overproduksjon av fôrkorn. Denne...

Awarded: NOK 30.7 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Økologisk produksjon av storfekjøtt

Prosjektet vil omfatte ca. 30 NRF slakteokser og inkluderer produksjonsforsøk og vomfysiologiske studier hos okser. Alle oksekalvene vil få økologisk fôring, godkjent etter retningslinjer gjeldende fra 1.1.2001, fra fødsel og fram til kalvene er 6 måneder gamle. Fra 6 måneders alder og fram til s...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Risiko og risikohåndtering i økologisk jordbruksproduksjon

Myndighetene har som målsetning at ti prosent av det totale jordbruksarealet skal være omlagt til økologisk areal innen 2009. Ved beslutninger på bruksnivå om å legge om til og å opprettholde økologisk drift må bl.a. lønnsomhet og risiko vurderes. Analyser av risiko i økologisk drift har vært fr...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Forecasting inculum development and release by the apple scab pathogen for improved disease management.

Our principal objective is to improve management of apple scab through development of accurate models of inoculum development and release, and thereby reduce fungicide use and yield loss. Apples are an important fruit crop in Norway, and worldwide. All ma jor apple varieties are highly susceptibl...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Utvikling av plantevernmetode for beskyttelse av jordbær (Fragaria xananassa) mot skader påført av jordbærsnutebillen (Anthonomus rubi)

Jordbærsnutebillen er en insektart som påfører jordbærplanter betydelig skade. Billen overvintrer i gammelt løv etc. og oppsøker jordbærplanter om våren. Etter parring legger hunbillen et egg i en blomsterknopp før den snitter stilken til knoppen slik at den tørker inn. I konvensjonelt landbr...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Saueavl med kunstig sædoverføring.

Veterinære restriksjonar, først som følgje av mædiutbrot og seinare ytterligare aktualisert med scrapie, har skapt ein ny situasjon for avlsarbeidet på sau. Vêrar kan i hovudsak ikkje lenger flyttast mellom avlsgrupper (vêreringar), og i dei hardast ramma områda skal desse avlsgruppene ikkje ver...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Prosesserte slaktebiprodukter som råvare i fôr til hund og katt.

Felleskjøpet er en betydelig produsent av tørrfôr fôr til hund og katt. Fôret er hovedsakelig basert på norske råvarer, man når det gjelder animalske protein- og fettråvarer bortsett fra fiskemel, ser vi oss tvunget til å anvende importerte råvarer. Dette på grunn av at tradisjonelt norskproduse...

Awarded: NOK 0.33 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Optimalt vekstskifte for sikker økologisk grønnsaksproduksjon.

I dag foregår kun 1,5 prosent av grønnsakproduksjonen etter økologiske retningslinjer. Det er således langt fram til de politiske målsettingene om 15 prosent dekning med økologisk dyrkede grønnsaker. Skal dette lykkes må flere av våre dyktigste "konvensjonelle" grønnsakdyrkere legge om sin drift ...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Tilgang på sink, mangan og kopper innen økologisk mat- og fôrkornproduksjon på Sør-Østlandet

Prosjektet tar sikte på å kvantifisrere det potensialet jordas stedegne mineralmateriale har til å forsyne kornplantene med mikronæringsstoffene sink, mangan og kopper. En ønsker å utvikle metoder som gjør at mikronæringsstoffene i jorda kan utnyttes bedr e. <.zeta.> bruke vekster med dyptgående ...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Effekten av klimavariasjon, reintetthet og demografi på produksjon innen reindriften i Finnmark.

Som følge av overbeite, ugunstige klimatiske forhold og en økning i rovviltbestanden, har reindriften i Finmark slitt med store tap og følgelig lav produksjon i de senere år. Den relative betydningen av de ulike faktorene og hvordan disse faktorene virker sammen, er imidlertid lite forstått. Et s...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Troms - Romsa - Tromssa