0 projects

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

EXEBUS: Ecological and Economic Impacts of the intensification of extreme events in the Benguela Upwelling System

Benguela oppstrømnings-systemet (BUS) langs kysten av Sør-Afrika, Namibia og Angola er ett av Jordas fire store oppstrømnings-systemer ved østkysten av verdenshavene. BUS-systemet er avgrenset av varmt tropisk vann fra Angola-Benguela-frontsonen i nord og av Agulhas-strømmen i sør. EXEBUS-prosjek...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Pollution in the coastal wetlands of East Asia: Cascading effects from littoral macroinvertebrates to migrating shorebirds

Globalt gjennomgår kystøkosystemer raske endringer med hensyn til habitatforringelse og forurensning, noe som gjelder særlig langs den østasiatiske kystlinjen på grunn av rask industriell utvikling og byvekst. Dette har ført til effekter på biologisk mangfold i kystnære våtmarker og derved på kva...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

OCEAN Sustainability Pathways for Achieving Conflict Transformation - OCEANS PACT

OCEANS PACT tar for seg marine konflikter i lys av visjonene om blå vekst, FNs bærekraftsmål og forpliktelsene til å skape et netto nullutslippssamfunn. Utgangspunktet er den økende industrialiseringen av verdens kyst- og havområder og de mange formene for konflikt som nå avtegner seg. OCEANS PAC...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Coastal Ocean Assessment for Sustainability and Transformation

I dette prosjektet, COAST Card, gjennomføres det en vurdering av bærekraft i og omforming av kystnære havområder i USA, Filippinene, Japan og India. Formålet med et prosjektet er å utvikle prinsipper for omforming av kystnære havområder som fremmer miljøet og har global anvendelse. Til dette form...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Ecosystem structuring by pulses of internal wave breaking

Vertikal blanding i havet er en viktig mekanisme som styrer hvordan marine økosystemer fungerer. Livet i havet bygger på primærproduksjon som forekommer nær overflaten, der sollys tillater vekst av planteplankton. I tillegg er næring nødvending. Den kommer fra bunnen, der vekst av planteplankton ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

MixED Layer hEterogeneitY

Havets overflate påvirkes kontinuerlig av vinden, som produserer bølger som rører og blander den øverste delen av havet. Denne kontinuerlige omrøring skaper et overflatelag i havet, som er kalt for blandelaget. I blandelaget er egenskaper som temperatur, saltinnhold og næringsstoffer jevne over h...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Hypoxia effects on fish in west Norwegian fjords: harnessing the power of multidisciplinary studies

Verda har lenge hatt otte for oppvarming og tap av oksygen i havet. Oksygen er nøkkelelement i stoffskifteprosessar hos dyr. Men oksygentap kan også føre til endring i vertikalvandring og redusere volum av fisken sine habitat, endre fisken sin fysiologi, utfordre immunsystemet og gjere fisk meir ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Vestland

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Enhanced Ocean Colour Remote Sensing for Optically Complex Waters

Klimaet på jordkloden er i endring, og havet, som dekker 71% av jordoverflaten, spiller en stor rolle. I kystnære strøk er det langt flere partikler i vannet enn på åpent hav, noe som gjør vannets optiske egenskaper mer komplekse. Både typer partikler og konsentrasjonen av dem i vannet kan gi sva...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Analysis techniques for quantifying nano-and microplastic particles and their degradation in the marine environment

Følgende er en oppsummering av SINTEF Oceans aktiviteter og resultater i JPI Oceans-prosjektet ANDROMEDA. Prosjektet hadde som mål å utvikle en instrumentplattform for avansert karakterisering av nanoplast (NP; <1 µm) og små MP (sMP; 1-10 µm). SINTEF Oceans hovedfokus i prosjektet var utvikling o...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Role of oceandynamics and Ocean-Atmosphere interactions in Driving cliMAte variations andfutureProjections of impact-relevant extreme events

ROADMAP sitt mål er å utvide den nåværende forståelsen av hvordan havets tilstand (slik som overflatetemperatur og sjøisdekket) og dynamikk (slik som havstrømmer) påvirker den atmosfæriske sirkulasjonen i ekstratropiske områder på den nordlige halvkule, samt tilhørende vær og ekstremer i klimaet....

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Running the gauntlet of PAthogens and ClimatE (PACE): impacts from infectious diseases on wild fish in the high north

Vill laksefisk har vært en integrert del av Norsk kulturhistorie nesten så lenge man har kunne dokumentert at mennesker har bodd i Norge. Oppdrett av laks har de siste 40 årene gått fra å være en bi-næring for kystnære bønder til å bli en bærebjelke i norsk økonomi. Dette har ført til en enorm øk...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Fluxes and Fate of Microplastics in Northern European Waters

Prosjektet FACTS skapte ny kunnskap og forbedre vår forståelse av kilder, transport, forekomst og skjebne til små mikroplaster i de nordlige marine farvannene. FACTS kombinerte de nyeste metodene for å beskrive transport og geografiske kilder til mikroplastforurensning. Vi har også undersøkt hvor...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Akershus

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Effects of multiple stressors on coastal copepods: MULTICOP

Hvordan påvirker forhøyete kobbernivåer livet i havet, når det også er andre stressorer tilstede? Forurensning er en av dagens mest presserende miljøutfordringer for livet i havet. Forurensende stoffer påvirker dyrene i havet sammen med naturlige stressfaktorer som predasjon og sult. I vårt pros...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Mapping of Algae and Seagrass using Spectral Imaging and Machine Learning

MASSIMAL utvikler nye metoder for å kartlegge undervannsvegetasjon som ålegras, tang, tare og ruglbunn. Denne type vegetasjon danner artsrike enger og "blå skoger" i havet, og bidrar med primærproduksjon, karbonfangst, og opptak av næringssalter i havet. Menneskelig aktivitet, klimaendringer og o...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Asian Scientific Alliance for Plastic Pollution and Value Network Management

Plastforurensning er en global miljøutfordring, og utviklingsland i Asia står for over 85% av landbaserte plasttilførsler til havet. Årsakene til plastforurensningen er imidlertid globale. Forskjellige kilder bidrar til avfallsgenerering og forurensning, inkludert husholdninger, industri og jordb...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Effects of seismic sound on zooplankton

På hvilken avstand påvirkes dyreplankton av seismiske undersøkelser? Det er noe dette fireårige forskningsprosjektet (ZoopSeis) har fokusert på. Havet er ikke så stille som ofte skildret. Naturlige prosesser, som vind og bølger, og dyr, i tillegg til menneskelige aktiviteter, produserer lyder. Ma...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Fluxes and Fate of Microplastics in Northern European Waters

Dette er et lite prosjekt som inngår i et større europeisk prosjekt under JPI-oceans paraplyen, «Fluxes and Fate of Microplastics in Northern European Waters» (FACTS), koordinert av Universitetet i Aalborg. FACTS vil gi økt kunnskap og forbedre vår forståelse av kilder, transport, forekomst og ...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Environmental DNA (eDNA) mapping and monitoring of marine fjord resources and biodiversity.

Økende press fra menneskeskapt aktiviteter i fjordene, inkludert havbruk, krever økt forvaltningsinnsats for å sikre bærekraftig bruk av marine ressurser. Et eksempel er økosystembasert helhetlig forvaltning. For dette formålet er det viktig å kartlegge og overvåke marine ressurser på riktig måte...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Are rare earth elements emerging contaminants of concern in the marine environment in Norway? (ELEMENTARY)

De 15 lantanoid-elementene og yttrium utgjør gruppen »sjeldne jordelementer og yttrium« (REY). Disse er essensielle for den grønne omstillingen og er definert som teknologisk kritiske elementer siden de er viktige bestanddeler i mange teknologiske produkter, som batterier, magneter, lyskildekompo...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Beyond freshwater generation: Mineral extraction from seawater desalination brine and seawater greenhouse (SG) farming

Salt-Mine-prosjektet er en del av Belmont Forums Collaborative Research Action om bærekraftig bruk av havet og marine ressurser (SDG nr. 14 og Ocean-Decade). Prosjektkonsortiet samler syv partnerinstitutter og en rekke interessentorganisasjoner fra Somalia, Kenya, Sør-Afrika og Norge. Pågående fo...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Beyond freshwater generation: Mineral extraction from seawater desalination brine and seawater greenhouse (SG) farming

Reduserer miljøpåvirkningen av avfall fra desalinization og valorisering av til saltlake Avsalting/desalinization blir stadig mer vanlig i mange land der ferskvannsmangel oppstår. Ferskvannsproduksjon fra avsaltingsprosessen nærmer seg ca 100 m3/d, tilsvarende ca 3,3 millioner tonn saltproduksjo...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

A green-blue link made browner: how terrestrial climate change affects marine ecology

Det er en utbredt forventning om at et varmere klima vil fremskynde hendelser på våren, som blomstring, fuglevandring og insektsutvikling, fordi temperaturen tillater det. Hva da, når vi finner det motsatte? Gjennom historiske analyser av gytetidspunkt hos Nordøstarktisk torsk (skrei) fant vi en ...

Awarded: NOK 18.1 mill.

Project Period: 2019-2027

Location: Vestland

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Arctic Marine Evolution: using local adaptation to infer future evolutionary responses of Calanus copepods to a changing environment

Det å prøve å forutse effektene av klimaendringer på norsk og arktisk mangfold av marine arter står sentralt i en bærekraftig bruk og vern av Norges rike marine ressurser. I økende grad anerkjenner forskerne imidlertid at modellprediksjoner om virkningen av fremtidige klimaendringer på organismer...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Uncovering key players for regulation of phytoplankton function and structure: lessons to be learned from algal virus-haptophyte coexistence

1. Som beskrevet tidligere har gjennomført omfattende infeksjonseksperimenter (både akutte og persistente systemer) hvor vi beskriver infeksjonsmønsteret (forskjellige karaktertrekk) til de ulike virus-vert systemene som beskrevet tidligere. Manuskriptet som beskriver disse forløpene, er nærmest...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

The fundamental role of mesopelagic fishes for the structure and change of Northeast Atlantic marine ecosystems

Når en forlater kysten og beveger seg ut mot det åpne havet så er det ingen bunn eller tareskog å gjemme seg i. Der må små fisker og andre organismer i pelagialen leve et liv med evig gjemsel, hvor det tryggeste valget er å svømme nedover mot mørket. Mørket gjør det også vanskelig å finne mat, og...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Impacts of salmon farming on Atlantic cod stocks Salcod

Fiskere og folk i fjordene langs Norskekysten, har gjentatte ganger hevdet at gytetorsken ikke lengre kommer inn til sine tradisjonelle gyteområder når lakseoppdrettsanlegg blir etablert der. Siden bestanden av kysttorsk er minkende og sårbar, har mange også uttrykt bekymring for om dette kan vær...

Awarded: NOK 16.7 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Dynamics of Sexual Selection in a Changing Ocean: Integrating Life History and Local Adaptation

Norges lange kystlinje, med stor forskjell i klima mellom nord og syd, er et ypperlig naturlig laboratorium for å studere klimaeffekter på fisk og annet liv i havet. Slike studier kan hjelpe oss å forutsi hva klimaendringer vil bety for livet havet. I prosjektet DYNAMAR undersøker vi effektene av...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Microplastics: Long-term Effects of plastics and Additive Chemicals on marine organisms

Den økende mengden mikroplast som følge av fragmentering og nedbrytning av marin forsøpling er godt dokumentert, men miljørisikoen ved plastrelaterte kjemikalier fremstår som en mye mindre kjent trussel mot det marine miljøet, spesielt på lang sikt. MicroLEACH’s mål er dermed å undersøke langtids...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Assessing risks of cumulative impacts on the Barents Sea ecosystem and its services

Barentshavet endres i raskt tempo på grunn av et varmere havklima og redusert isdekke. Spesielt var endringen stor i tiåret 2004-2014. Subarktiske arter som torsk og hyse utvidet da sine leveområder til også å omfatte i det nordlige Barentshavet, siden det varmere klimaet her gir mer gunstige for...

Awarded: NOK 20.4 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

MIXsTRUCT - Impact of MIXotrophs on the sTRUCTure of the marine pelagic food web

I en teskje med sjøvann finner man rundt tusen encellede alger, titusen bakterier og hundretusen virus. Disse danner grunnlaget for alt liv i havet, og er avgjørende for klimaet på jorda. Vi har modeller som beskriver mikroorganismenes rolle i havet ganske godt, men rollen til miksotrofe organism...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Vestland