0 projects

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Hvem snakker for hvem?

Feminisme, representasjon og etnisitet har gjentatte ganger blitt fokusert i en seminarrekke om feminisme og multikulturalisme ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning. (Seminarrekken har vært arrangert siden våren 2003 (se vedlegg): Om ?svarte? og ?hvit e? kvinners rett til å tale minoritetskvi...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Men in Prostitution: Perspectives, Identities and Problems

Konferansen vil foregå i Oslo og skal tematisere menn i prostitusjonen, både menn som kunder, menn som prostituerte og menns rolle som tredjepart, dvs. halliker og bakmenn. At vi vil fokusere på menn skyldes at det alt for ofte bare er kvinnene man ser i prostitusjonen. Dette hemmer mulighetene f...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Nettverk for forskning om homoseksualitet

Homonettverkets overordnede forskningspolitiske målsetting er å bidra til å skape/opprettholde et levende og frodig tverrfaglig homoforskningsmiljø. Vi mener at Nettverket idag fyller et viktig behov som presentasjons- og diskusjonsforum for forskn ing om (forståelser) av homser og lesber...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Den skeive vendingen. Destabiliserende trender og praksiser relatert til kjønn og seksualitet i kultur og forskning (se også 194715)

Den senmoderne kulturen preges av en oppløsning av tradisjonelle skiller, samtidig som det etableres nye estetiske, politiske og sosiale sammenhenger på tvers av disse skillene. Prosjektet vil studere et utvalg av slike sammenhenger med tanke på hvordan k jønnede og seksuelle endringer kommer til...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Søknad om del-finansiering av kortfilmen - TEMPO

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2004-2004

Location: Ukjent Fylke

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Kjønn i media - stillstand og endring

Media omtales gjerne som den 4. statsmakt, som setter dagsorden i den offentlige debatten og påvirker hvordan vi oppfatter oss selv og andre. Forskning foretatt i forbindelse med Makt- og demokratiutredningen viser at media er blant de mest kjønnsskjeve på redaktør og ledelsesnivå. Mellom 80-90 ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2004-2004

Location: Akershus

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Innvandrerkvinner og arbeid - konstruksjoner av kjønn, etnisitet og klasse i arbeidslivet

I etableringsfasen for det større internasjonale prosjektsamarbeidet vil innsatsen gå med til å få utarbeidet felles faglig plattform samt utarbeidet søknadsskisser for enkeltstående prosjekter som søkes finansiert gjennom nasjonale forskningsråd (eventue lle andre finansieringskilder). Det vil i...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2004-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Demokrati, religionsfrihet og kvinners menneskerettigheter

Problemstillinger i skjæringspunktet mellom religionsfrihet og kvinners menneskerettigheter utgjør en brennbar tematikk både internajsonalt og innenfor nasjonalstatenes rammer. Den setter sterkt preg på internasjonal feministisk debatt og blir stadig mer sentral i norsk samfunnsdebatt. I alle sam...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2004-2011

Location: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Ufullendte kvinner og menn? En kulturvitenskapelig studie av barnfrie (frivillig barnløse) par.

Prosjektet handler om barnfrihet, eller frivillig barnløshet, og om spenningen mellom de ideer som ligger i beskrivelsene barnløshet og barnfrihet. Barnløshet er i noen sammenhenger definert som et problem og mobiliserer i dag store teknologiske og medisi nske ressurser. Dette understreker kjerne...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Vestland

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Forprosjekt: Kjønna perspektiver på urfolksbevegelsen I

Hovedmålsettingen med forprosjektet er i likhet med søknad om arrangementstøtte å utarbeide noen skisser til et tverrfaglig forskningsprosjekt om kjønnede dimensjoner ved den globale urforlksbevegelsen. Sentrale problemstillinger er: Er institusjonelle o g politiske forhold på lokalt, nasjonalt ...

Awarded: NOK 34,999

Project Period: 2004-2008

Location: Troms - Romsa - Tromssa

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Maskuline kroppsvaner og helseforståelser - kjønn, kultur, tradisjon og forandring

...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2004-2005

Location: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Co-ordination Action on Human Rights Violations

Paraplyprosjektet Menn og maskuliniteter, med Helene Aarseth, Øystein Gullvåg Holter og Jørgen Lorentzen, er involvert i EU-prosjektet Co-ordination Action on Human Rights Violations. I den forbindelse skal vi bidra med materiale til arbeidspakkene nr 14, 15 og 16 i prosjektplanen, som inngår i ...

Awarded: NOK 70,000

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Kropp, estetikk og erfaring Internasjonal konferanse Høgskolen i Agder, 3.-6. juni 2004

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Agder

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Skeive strategier i idretten: Betydningen av synlig brudd på heteroseksuell praksis i en offentlig kontekst

Dette prosjektet inngår i et samarbeidsprosjekt som tematiserer queer teoris potensiale for å forstå visse destabiliserende praksiser i forhold til kjønn/seksualitet. Denne studien vil undersøke hvordan lesbiske og homofiles deltagelse i idrett organisert av Norges Idrettsforbund (NIF), kan påvi...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Samliv og seksualitet i ungdomsskolen. En studie av hvordan hetero- og homoseksualitet framstilles i undervisning.

Dette prosjektet bygger på en antagelse om at heteroseksualitet i hovedtrekk framstilles som norm og ideal i undervisning omkring temakretsen "samliv og seksualitet" (jf L97) på ungdomstrinnet i den norske skole, og på en oppfatning om at dette bør synlig gjøres og problematiseres. Gjennom feltar...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Transseksualitet - mellom kropp, kjønn og seksualiteter. Kulturanalytiske perspektiver på kjønnsambivalens

I vår kultur ser det ut til å eksistere eit krav om at det skal vere eit bestemt samsvar mellom kroppsleg kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Personar som overskrid desse grensene ved å uttrykkje kjønnsmessig ambivalens utfordrar sentrale kulturelle mønster. Med utgangspunkt i ein empirisk ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Vestland

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Homoseksualitetens vilkår og ytringsformer i Norge 1920 til 1980

Prosjektet tar sikte på å gi en nyfortolkning av meningsinnhold, praksis og kontroll knyttet til kjønn og seksualitet i perioden 1920-1980. Hovedvekten legges på homoseksualitet - såvel kvinnelig som mannlig - men undersøkelsen vil også omfatte andre form er for ikke-normativ seksualitet og kjønn...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Politisk entydighet og sosial differensiering: En komparativ studie av skandinavisk statsfeminisme

Det prosjektet som skisseres her representerer et første forsøk på å gripe "statsfeminismen" i dens kompliserte kombinasjon av en retorisk legitimering, et analytisk begrep og et politisk fenomen. Formålet er dels å undersøke begrepets teoretiske og analy tiske mulighetsrom; dels å vurdere treffs...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Rammeavtale med KILDEN om formidling

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Akershus

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Når heteroseksualiteten må forklare seg

I dette prosjektet stilles det spørsmål ved en av de mest selvfølgelige og grunnleggende sosiokulturelle ordningene i vårt samfunn; heteroseksualiteten. I motsetning til andre seksualiteter, der en stadig forsøker å finne årsaker, adekvat lovgivning og no en ganger også adekvat terapi, har hetero...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Menn og maskuliniteter

Menn og maskuliniteter er et tverrfaglig manns- og kjønnsforskningsprosjekt, hvor ulike typer av mannlig identitet og rnannlige værensformer vil bli studert. Prosjektet springer ut av feministisk teori og den etablerte kvinne- og kjønnsforskningen. Prosje ktet tar utgangspunkt i en situasjon hvor...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Gender, Complexity and Diversity in Pedagogical Institutions for Children Aged 0-10: Theoretical and Empirical Investigations

...

Awarded: NOK 0.76 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Kjønn og globalisering - omsorg over grenser

Prosjektet skal belyse to omsorgsmigrasjonsstrømninger på ulike kontinenter, og hvordan de er relatert til oppståtte omsorgsunderskudd i befolkningene. Ulike samspillsformer mellom familieinstitusjoner, velferdsstater og markeder i forskjellige kulturer a ntas å kunne forklare hva som utløser beh...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Vestland

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

KvinnforskSatsing - Søknad om Miljøstøtte til Kvinnforsk, UiTø

"KvinnforskSatsing" er miljøstøtte for å få til fagleg vidare- og nyutvikling på Kvinnforsk. For fyrste gong sidan oppstarten i 1997 er det etablert faglege nettverk kring kjønna problemstillingar som ser det som naturleg å arbeide i lag, knytte verksemd er til Kvinnforsk, og i tillegg til eigne...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Troms - Romsa - Tromssa

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Kvinners plass. Statistikk, kategorier og kjønnskonstruksjon 1875-1970

Formålet med prosjektet er å analysere det moderne husarbeidets ideologi og praksis i det 20. århundret. Husarbeidet inntar en problematisk og tvetydig stilling innenfor en moderne markedsøkonomi. Det er definert ut av økonomien fordi det ikke formidles gjennom markedet; samtidig er dette arbei...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Når kvinner krysser grenser: Russisk kvinneinnvandring til Nord-Norge

Prosjektet fokuserer på et relativt nytt fenomen i Nord-Norge, nemlig den økte innvandringen av russiske kvinner. Mange av dem lever, eller har levd, i parforhold med norske statsborgere. Reaksjonene i landsdelen både på kvinnene og parforholdene har vari ert fra omfavnelse til avvisning. Ved hje...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Troms - Romsa - Tromssa

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Maskuline kroppsvaner og helseforståelser - kjønn, kultur, tradisjon og forandring

Siktemålet med prosjektet er å utforske hvordan kroppsvaner, helse og sykdom forstås og håndteres av menn i ulike klasser, generasjoner og familier. Kunnskap om hvordan menn mestrer og forstår kropp, helse og sykdom burde ha avgjørende konsekvenser for de n framtidige familie- og helsepolitikkens...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Videreføring av nettverket Kjønn i arbeid - nye relasjoner, nye teorier?

Nettverket bygger videre på et forskernettverk som ble etablert under programmet "Kjønn i endring". Nettverkets arbeidsform består av én serie årlige nettverksmøter, samt et internt seminar og to åpne seminarer med gjesteforelesere i den planlagte treårsp erioden.

Awarded: NOK 0.26 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Familiebasert omsorg for barn: Kjønnsforhandlete praksiser som kontekstualisert samspill.

Organisering av omsorg for barn er ett av de områdene der endringer i retning større likestilling mellom kvinner og menn har hatt stor betydning. Og omsorg for barn er noe det forhandles om, både i politikken og i privatlivet, og noe det strides om, både i politikken og privatlivet. Deling er et...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Nettverk for forskning om homoseksualitet

Posjektets hovedmål i perioden blir gjennomføring av de tre hovedsatsningsområdene for nettverkets virksomhet: 1. Månedlige seminarer 2. Jubileumskonferanse 3. Web-sidene Disse tre områdene kan betegnes som delmål i nettverkets mer langsiktig e arbeid. De konkrete målsettingene blir ...

Awarded: NOK 0.32 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo