0 projects

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Norwegian Child Welfare in a Comparative Perspective - Knowledge, decision-making & ethnicity in policy and practice

Dette prosjektet gjennomfører komparative analyser som identifiserer og analyserer prinsipper og praksis i tre moderne barnevernssystemer. Fokuset er på fire hovedspørsmål fra ulike innfallsvinkler: Mål 1. Hva er et lands ansvarsområder og hvordan håndterer landet multikulturalisme? 2. Hvor...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2010-2017

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Designing Political Representation - A study of the variation in context and consequences of political quotas in India

Political quotas, redistricting and getting-out-the-vote campaigns are some of the strategies implemented to increase the political representation of underrepresented groups. Such reforms are usually based on the explicit or implicit expectation that incr eased political representation will trans...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Improving competition policy

The aim of the project is to build a better knowledge base for the formulation of competition policy. First, we will analyse how existing rules and procedures and the current organization of the enforcement agency may lead to adverse outcomes, and how cur rent methods may be improved. An importan...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Cyber Satire and the Quest for Alternative Communicative Spaces New Media in Zimbabwean Diasporas

Prosjektet Cyber Satire tok utgangpunkt i politiske satiretegninger i zimbabwiske medier og zimbabwiske eksilmedier på internett. Ett av målene med prosjektet har vært å analysere politisk satire på internett, nærmere bestemt politiske satiretegninger, og undersøke hvordan dette har fungert i zim...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Emosjoners betydning for sosialt arbeid

Tradisjonelt har betydningen av emosjoner i sosiale relasjoner ofte blitt neglisjert til fordel for mer kognitive forklaringer på oppførsel og sosial dynamikk. Likevel har det de senere år blitt mer og mer tydelig at emosjoner ikke bare spiller en rolle i sosiale relasjoner, men også gjerne styr...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Østfold

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Attentive glimpse as retrieval associate: Components of objects' shape property-shape cue and recognition proficiency

Prosjektet er tredelt: Søkelyset rettes mot hvordan gjenkjenning av Del 1) velkjente figurer, Del 2) plasseringen av velkjente figurer og Del 3) ukjente figurer påvirker oppmerksomheten til mennesker med en praktisk/pedagogisk eller total blindhet. - Er det noe som popper opp, og som derfor kreve...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUPERFORM - Explaining the EU´s performance in NATO: EU-NATO relations and challenges facing the EU as a security actor (ECRP-2010)

EUPERFORM er et internasjonalt prosjekt med et overordnet mål om å bidra til ny forskningsbasert kunnskap om EUs rolle og innflytelse i internasjonale organisasjoner, og å studere dette gjennom bl.a. begrepet 'performance'. NUPIs bidrag til prosjektet har vært å studere EUs rolle i og samarbeid m...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Reframing the secular: Norwegian Muslims and vernacular practices of the secular

'Reframing the secular: Norwegian Muslims an vernacular practices of the secular' is a proposed ethnographic study based on informal and semi-structured interviews of as well as participant observation among young Norwegians of Muslim background (aged 20- 35 years, and of both sexes) aimed at gat...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Norsk Sosiologforenings nasjonale fagseminar 2010: Norge i verden og verden i Norge

I 2010 er det globalisering som står på programmet. Den første dagen retter vi oppmerksomheten mot norske aktører i verden, tematisk fra fred- og sikkerhetsspolitikk til olje. Den andre dagen retter blikket mot den nasjonale arena, der hvor ?verden? komm er til oss, også hvordan den norske major...

Awarded: NOK 91,475

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap, Kristiansand 2010

Målet er å lage en konferanse med bred appell til forskjellige forskningstradisjoner innenfor statsvitenskapen. Dette gjøres ved å basere seg på den tradisjonelle faginndelingen i fagdisplinen, og å supplere med mer aktuelle og overgripende tema. Dette me dfører at konferansen i 2010 vil deles in...

Awarded: NOK 42,999

Project Period: 2010-2011

Location: Agder

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Det 32. norske forskermøte for økonomer 2010 på Universitetet i Agder, Kristiansand

Forskermøtet 2010 skal avholdes på Universitetet i Agder 5.- 6. januar. Forskermøte 2010 skal ha følgende plenumsforedrag: 1. Samuel Pufendorf - Den moderne økonomis bestefar ved professor Arild Sæther, UiA 2. Økonomenes møte med finanskrisen - eller var det omvendt? professor Jochen Jungeil...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

På stedet hvil? Nasjonal fagkonferanse i sosiologi og statsvitenskap om utviklingstrender og status i forskningen om transport og miljø

Det er nå over 20 år siden de grønne vintrene førte klimapolitikken opp på den internasjonale og nasjonale politiske dagsorden, ikke minst med sterke potensielle virkninger for transportpolitikken, og dermed for koordinering av politikkområder. Men hvil ke effekter har denne type styringsutford...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Moral Spectator: Engagement in Morally Transgressive Characters in the Television Series Dexter, The Sopranos and The Wire

How come we as spectators fail to sympathize with morally transgressive antagonists, but may sympathize with morally transgressive protagonists? This project will combine 1) philosophical study of a) existing empirical research in media psychology and b) writings on the puzzle of imaginative res...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Party Politics in Palestine: Hamas and the Politicization of Resistance

Populærvitenskapelig framstilling (2010-14) Massebasert parti Overordnet viser forskningsresultatene fra prosjektet at Hamas stort sett oppfører, organiserer og utvikler seg tråd med de partiteoretiske forventningene. Som så ofte er tilfelle for nye partier begynte også Hamas med radikale mål ...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Localizing Global dynamics through Labour: Class as a new regime of value in Bali, Indonesia.

Prosjektet sin målsetnad er å undersøke forholdet mellom rask økonomiske vekst og framveksten av sosial lagdeling (klasse) på Bali, Indonesia. Hovudfokus er på dynamikkar involvert i nye arbeidsmoglegheiter/typar av arbeid og korleis prosessar av inkludering og ekskludering på den nye arbeidsmark...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Multiple-Documents Literacy: Understanding, Assessing, and Improving Students' Learning from Conflicting Information Sources

Multiple-documents literacy refers to the ability to locate, evaluate, and use diverse sources of information for the purpose of constructing and communicating an integrated, meaningful representation of a subject, issue, or situation. In Norway and many other countries, researchers, educators, ...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The law and economics of relational contracts

Contracts form the web of the economy. The ability of parties to enter into voluntary contractual agreements is essential for economic exchange and prosperity. There are basically two devices that govern contracts: Contract law and norms. Contract law se ts the legal rules of exchanging parties'...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Rogaland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Consortium of international market research, annual conference, May 26-29, 2010

The project is principally to organize the CIMaR 2010 conference, with participants from about 25-30 countries. Invitations will be sent early Fall 2009, with subsequent follow-up rounds, paper submissions/reviews and carry out the conference in late May 2010. An integral part of the project i...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Power-Sharing, Democracy and Civil Conflict

Nothing to report.

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Transnational /Global Feminism: Issues, Contestations, Challenges

In this seminar 25-26 May 2010 at the University of Bergen, four leading international feminist scholars working from within different disciplines and different geographical areas will discuss the current grounds for global/transnational feminist thought: Valentine Moghadam, Breny Mendoza, Chand...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Nasjonal fagkonferanse: Pedagogikk - profesjon og vitenskap

I den siste stortingsmeldingen for lærerutdanning, Stortingsmelding nr. 11 (2007-2008): Læreren - rollen og utdanningen, blir det lansert et "nytt" pedagogikkfag i lærerutdanningen. Det nye faget skal hete Pedagogikk og elevkunnskap. Det er en klar intens jon om at dette faget skal utformes på en...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2010-2010

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Antropologiens grenser

Norsk Antropologisk Forenings årskonferanse er den eneste faste nasjonale fagkonferansen i norsk sosialantropologi. Konferansens formål er å virke som forum for faglig utvikling gjennom å stimulere til meningsbrytning mellom antropologer i og utenfor akad emia. Til årets konferanse er det også in...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Nasjonalt doktorgradsseminar i rettsvitenskap, UiT 2010

Det nasjonale doktorgradsseminaret i rettsvitenskap arrangeres av Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø 20.-22. september 2010. Tema for seminaret er "Rettsvitenskapens bruk av andre fagdisipliner". Dagens rettsvitenskap er preget av en åpen h oldning til andre fag. I mange sammenheng...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

Energy, Industry and Politics: Energy-technology as the Driver of (Sustainable) Economic Growth -- Past, Present and Future

A number of books have been written on the extraction and use of different natural resources: Coal, cod, tobacco, salt, etc. Also, there exists a rather technical literature on energy/energy production. But there are few books dealing with the production of energy on a more general level and its...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Søknad til konferansestøtte for Norsk Nettverk for Organisasjonsforskning (NEON) 18.-20.11.2009

Den stadig pågående internasjonalisering og globalisering, godt hjulpet av teknologiske og politiske endringer, er i ferd med å viske ut betydningen av tradisjonelle landegrenser. Samhandling på tvers av tradisjonelle territorielle grenser får økt betydni ng både for private, offentlige og frivil...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Agder

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUROCORES: Transformation of European Universities (TRUE). Individual Project 1.

-

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Reasserting indigenous life-styles in the European North: Ideology and Post-Soviet reality in the case of the Russian Sámi

This project addresses political and economic tensions experienced by tundra-based communities in the Russian Northwest. In particular, it aims to investigate the problematic situation of the Sámi people in the Kola Peninsula in their relations with state institutions, with external investors in...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUROCORES: Transformation of European Universities (TRUE). Individual Project 7.

TRUE prosjektet ser på hvordan europeiske universiteter endrer seg organisatorisk. Dette delprosjektet fokuserer på hvordan lærestedene fungerer som strategiske organisasjoner og har også sett på hvordan landskapet for høyere utdanning endrer seg i Europa . Generelt i prosjektet er finner vi at u...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

EUI - The Age Bias of the Welfare State: A New Redestribution - Utenlandsstipend

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Ukjent Fylke

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

EUI - Comparing tax policy change in Scandinavia: welfare capitalism reformed?

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Ukjent Fylke