0 projects

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

ReWrite: New knowledge to navigate the rewriting of human/nature relations through genome editing in the search for sustainable food

Det å finne bærekraftige måter å produsere mat på har blitt en krevende samfunnsmessig utfordring. Ny genteknologi kan tas i bruk for å avle frem nye sorter av dyr og planter som har økt motstandsdyktighet mot tørke, flom og ekstreme temperaturer, samt mot den økende forekomsten av sykdom, parasi...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Beyond Dodos and Dinosaurs: Displaying Extinction and Recovery in Museums

Mens utryddelsen av dodoen og de utdøde dinosaurene er de første tingene mange mennesker tenker på når de hører ordet "utryddelse", befinner vi oss nå med all sannsynlighet midt i jordens sjette store dyreutryddelsesperiode. Fordi vi har blitt bevisste på dette pågående permanente tapet av dyr og...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Rogaland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

RETHINKING CANCER SURVIVORSHIP Exploring the foundations of research on how humans experience and voice cancer in a Norwegian context

Siden oppstart av prosjektet har vi ansatt en phd og en postdoc og disse er godt gang i med dataproduksjon og begynnende analyser. Phd-kandidaten følger doktorgradsprogrammet ved Medisinsk Fakultet, UiO, og har fått godkjent tre kurs, alle relevante for delprosjektet hun er del av. Hun har i til...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

WAGE: Work, Labour and greening the economy

Et grønt skifte krever at samfunn verden over beveger seg mot et energiregime basert på lavutslippsteknologier. Utslippene fra petroleum og petroleumsindustri er den viktigste bidragsyteren til menneskeskapte klimaendringer, og land som Norge, Nigeria, USA og Canada har bygget mye av sin økonomis...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

TekLab - An International Network for Academic Development of Immersive Media

This is a popular science presentation of the project 285012 TekLab - An International Network for Academic Development of Immersive Media. TekLab was granted funds for activities in the period 01.09.2018 - 15.09.2019. The primary objective of this project was to strengthen the existing resea...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Algorithmic Cultures and the Digitalization of the public sector

AlgoCult-prosjektet har støttet et forskningsnettverk med mål om å studere bruk og implikasjoner av algoritmer i digitaliseringen av offentlig sektor. Algoritmer og automatisert beslutningstaking blir presentert for publikum som en måte å åpne prosessene for kunnskapsproduksjon for innbyggerne, f...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Kontrollromsnett: Tverrfaglig nettverk for kontrollromsforskning

Kontrollrom er essensielle i samfunnet for å styre kritisk infrastruktur. De gjør seg i økende grad gjeldende i nye sektorer, og i den kulturelle logikken som etablerer seg med at stadig mer av livet leves gjennom teknologi. Ctrl-net har samlet deltakere fra en rekke fag, fra blant annet filosofi...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Human Rights and Dignity in the Global Refugee Crisis

Det internasjonale, tverrfaglige nettverket HUMAN RIGHTS AND DIGNITY IN THE GLOBAL REFUGEE CRISIS: POLICIES AND TECHNOLOGIES TRANSFORMING THE HUMAN RIGHTS DISCOURSE ON REFUGEES (HUMDIG) springer ut av behovet for å forstå hvordan reaksjonene fra vestlige demokratier til den pågående flyktningkris...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Investigating the impact of Artificial Intelligence on the Journalism's Social Contract - Issues of Machine Ethics in Modern Journalism

I følge den siste Reuters Digital News-rapporten fra 2019, blir 88% av nyhetene lest online. Likevel, antall mennesker som unngår å lese nyhetene helt, er minst 32%, ifølge den samme rapporten. Online nyhetslevering støttes ofte av kunstig intelligens (AI)-teknikker. Vi forstår ikke hvilken innvi...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Futurum: A network for neighbourhood transformation

Futurums mål er å utvikle et nettverk for og med de som arbeider med bærekraftige byutvikling. Futurum vil tilby en møteplass for innbyggere, planmyndigheter og forskere som jobber med bærekraftige transisjoner i det bygde miljøet. Kunnskap som skal produseres der den skal anvendes. Futurum tar v...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Changing Nature. A lexical and argumentative analysis of public debates on nature (1998-2017)

Forskning har vist at vår forståelse av naturen og dens verdi har endret seg dramatisk siden 90-tallet. Disse endringene viser seg i hvordan vi forstår forholdet mellom mennesker og naturen, og hvordan vi verdsetter naturen. Samtidig har ekspertkunnskap fått en viktigere rolle i offentlige debatt...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

New Frontiers of Speech: Remaking Philosophy of Language for the Information Age

SAMKUL-nettverksprosjektet, New Frontiers of Speech: Remaking Philosophy of Language for the Information Age, satt sammen et nettverk av forskere for å undersøke nye forskningstemaer i anvendt språkfilosofi og taleetikken i sammenheng med de raske endringene innen informasjonsteknologi i løpet av...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Critical Data Network

Bruk av data er grunnleggende for moderne samfunn, men er også noe som krever vår oppmerksomhet. Dette for å unngå uheldige virkninger som for eksempel overdreven bruk av overvåkning, filterbobler på nett (algoritmer som styrer nettsøk) og den påvirkning som stordata analyser har på det politiske...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

In the Clouds

Dette radikalt tverrfaglige prosjektet utforsker de kulturelle forutsetningene for en av de sentrale metaforene i dagens IT-samfunn: skyen. «In the Clouds» bringer sammen forskere og kunstnere i en felles utforskning av «skyer» som et teknologisk og kulturelt fenomen, inklusive deres seneste mani...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Rogaland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Skolen som mulighetsarena (SSM) Demokratiforståelse og forebygging av gruppebaserte fordommer

Forskningsprosjekt For å utvikle skolen som mulighetsarena for demokratiforståelse og forebygging av gruppebasert hets og fordommer har formålet med prosjektet vært å gi ny kunnskap om hvilke felles mekanismer som ligger bak ulike fordommer i skolen i dag, og hvordan dette har vært håndtert tidl...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Intervju for NRK 2 av Olav Høgetveit om 3ROceans-prosjektet

Det humanistiske fakultet ved NTNU har i perioden 2016 – 2020 fått 10 mill. kr. i støtte fra Norges Forskningråd til prosjektet «The high seas and the deep oceanns: Representations, resources an regulatory governace(3Roceans). Prosjekt 259419 Formidlingstøtte. Det humanistiske fakultet, NTNU s...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Interkulturell lærerkompetanse i klasserommet - motvekt mot gruppebaserte fordommer i skolen?

Psykologiske, samfunnsvitenskapelige og humanistiske fagtradisjoner forstår begrepet fordom ulikt, noe som får betydning for hvilke handlinger som blir foreslått for å motarbeide fordommer. Prosjektet argumenterer for at fordommer er et kontekstuelt fenomen som står i kontinuerlig spenning mellom...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Prevention of prejudice and promotion of inclusive school environment through increased diversity competence.

Utdanning er et møte mellom mennesker og har derfor alltid en viss karakter av uforutsigbarhet, og innebærer samtidig også risiko og potensielt ubehag. Når elever gir uttrykk for fordommer eller kommer med hatefulle ytringer basert på stereotype oppfatninger av grupper, kan denne risikoen oppleve...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Negative holdninger mot jøder, homofile og muslimer. Fordommer blant ungdom og hvordan de håndteres i den flerkulturelle skolen

Prosjektet Fordommer blant ungdom og hvordan de håndteres i den flerkulturelle skolen har munnet ut i to doktorgradsavhandlinger som på hver sin måte belyser spørsmål om fordommer og kontroversielle temaer i skolen. Erika Braanen Sterri har ved hjelp av kvantitative analyser av data fra en spø...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Muslim Voices - Muslimske stemmer

MuslimVoices setter lys på hverdagsreligion blant unge muslimer i Norge. Det er et visuelt formidlingsprosjekt på sosiale medier. I en diskusjon om religiøs ekstremisme blir ofte «vanlige» unge muslimer glemt. Målet er å gi unge muslimer en plattform til å ytre egne tanker og meninger om islam...

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Working Multilingually

"Hva språk har å si" er en film om språk, mangfold og arbeid. Det er både fordeler og utfordringer ved språklig mangfold på arbeidsplassen. Språklig mangfold står i tett sammenheng med rekruttering av arbeidskraft, internasjonalt samarbeid og behovet hos kunder, pasienter og andre. Det både øker ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

SHIFTING BOUNDARIES: Definitions, Expressions and Consequences of Antisemitism in Contemporary Norway

Forskningsprosjektet SHIFTING BOUNDARIES. Definitions, Expressions and Consequences of Antisemitism in Contemporary Norway tok sikte på å etablere ny empirisk, metodologisk og teoretisk innsikt i ulike manifestasjoner og effekter av antijødiske holdninger i Norge i dag. Prosjektet tok utgangspunk...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Negotiating Jewish Identity - Jewish Life in 21st Century Norway

Lyden fra en samtale på jiddisch, jødiske butikker i Hausmannskvartalene ? hundre år tilbake i tid og den den jødisk minoriteten var et tydelig innsalg i bybildet. Da Norge ble okkupert i 1940 ble jødenes butikker, småbedriftene og leiligheten fratatt dem som ledd i arrestasjoner og deportasjoner...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

BYFORSK - Sustainable diverse cities: Innovation in integration

Hvordan håndterer byer økt immigrasjon og større kulturelt mangfold? Hvordan kan vi leve sammen i byer med slike forskjeller? Sustainable diverse cities: Innovation in integration har utforsket hvordan møter oppstår, arter seg og hvordan integrerende samhandling kan bidra til deltakelse og medvir...

Awarded: NOK 10.8 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Intangiblization, Materializations and Mobilities of Kven Heritage: Contemporary Articulations in Family, Museums, and Culture Industries

Dette prosjektet dreier seg om å undersøke hvordan kvensk/norskfinsk kulturarv kommer til uttrykk i dag. Prosjektet gjøres av UiT Norges arktiske universitet i samarbeid med Vadsø museum-Ruija Kvenmuseum og Nicolaysen Film AS. Prosjektet ledes av Trine Kvidal-Røvik (UiT). Forskergruppen består...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Forskningskommunikasjon i nye digitale medier

Dette prosjektet, om forskningskommunikasjon i nye medier, har gått ut på å opprette og drifte i ett år en podcast og en blogg tilknyttet forskningsprosjektet "What should not be bought and sold?" ved Universitetet i Oslo. Podcasten og bloggen er blitt publisert på www.moralistene.no. I løpet av ...

Awarded: NOK 78,999

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Formidlingsprosjekt FORFOOD

Matjord er en viktig og begrenset ressurs, vi trenger den til å produsere mat til en stadig økende befolkning. Jordressursene konkurrerer likevel med andre interesser, som boligbygging, infrastruktur, gruvedrift, energi, karbonnøytralisering og naturvern. Nedbygging av matjord har konsekvenser fo...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Reiser til Tadmor: Historie og kulturarv i Palmyra og Midtøsten (formidling av SAMKUL-prosjektet NeRoNE)

Reiser til Tadmor: Historie og kulturarv i Palmyra og Midtøsten var et formidlingsprosjekt om Midtøstens historie og kulturarv i et nettverksperspektiv. Prosjektet hadde utgangspunkt i forskningsprosjektet Mechanisms of cross-cultural interaction: Networks in the Roman Near-East (NeRoNe), som var...

Awarded: NOK 0.51 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Birthday Parents

Har den norske bursdagsfeiringen gått av skaftet? Hva kan være grunnene til at noen ikke feirer bursdag? Bursdager har stor betydning i norsk hverdagsliv, og man legger mye energi i hvilke gaver man gir, hvilke gjester man inviterer og hvordan man organiserer den. Vi fikk med utgangspunkt i fors...

Awarded: NOK 0.65 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

A Narratology of Criminal Cases

Prosjektets viktigste målsetning er å bidra til en bedre forståelse av fortellingens rolle i norske straffesaker ved hjelp av narratologisk teori og analyse. Prosjektet er inndelt i fire oppgaver: 1. Å utvikle en teoretisk informert oversikt over alle fortellingstypene som inngår i en norsk straf...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Vestland