0 projects

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

The corona crisis and its economic consequences

Prosjektets ambisjon var å dokumentere omfanget, dynamikken og sosioøkonomiske kjennetegn ved korona-krisen og dens utvikling med fokus på arbeidsmarkedet. Målet var også å studere effektene av ulike krisetiltak, sammen med analyser av økonomisk status på tvers av enkeltpersoner, familier, bedrif...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Sustaining the welfare and working life model in a diversified society

Prosjektets mål har vært å (i) undersøke effekter av eksponering for etnisk mangfold på tillit, og (ii) studere hvordan kulturelle faktorer i innvandreres opprinnelsesland påvirker integrasjonen over generasjoner i Norge med særlig fokus på overføring av kjønnsnormer og politisk deltakelse og (ii...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Driving towards the low-emission society

Prosjektets mål har vært å skaffe nøyaktig og pålitelig kunnskap om effektene av både eksisterende politiske virkemidler og mulige fremtidige virkemidler som kan støtte overgangen til null- og lavutslippsbiler i Norge. Prosjektet har studert hvordan ulike politiske virkemidlene påvirker hvor mang...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Long-term effects of school-wide interventions and school environment using longitudinal register data

Prosjektets ambisjon er å undersøke langsiktige effekter av to skoleomfattende programmer: Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen (PALS) og Olweus Antimobbeprogram. PALS er en modell for forebygging av atferds- og mestringsproblemer og forbedring av læringsmiljøet. PALS er...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2014-2021

Location: Oslo

U2020-Norsk utdanningsforskning 2009-2018

Student performance, educational attainment and labour market success: Disentangling the effects of social background and schools

Prosjektet studerer variasjonen i kunnskapsnivå blant norske skoleungdommer, målt ved karakterer og resultater på nasjonale prøver. Hovedutfordringen er å skille mellom resultatforskjeller som kan tilskrives sosial bakgrunn og forskjeller som skyldes skol ens bidrag til læringsutbytte. Segregerin...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Oslo

NMR-VELFER-Sekretariatet for NMRs velferdsforskningsprogram

Inequality of opportunity and socio-economic outcomes from an intergenerational perspective

...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Oppvekstvilkår, tidlig arbeidsløshet og marginalisering

Prosjektet inneholder en omfattende empirisk kartlegging av marginalisering i forhold til arbeid og utdanning i ungdomsårene, og en statistisk analyse av faktorer som påvirker marginaliseringsrisikoen. Prosjektet vil også undersøke om det er slik at en uh eldig debut på arbeidsmarkedet i ungdomså...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo