0 projects

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Norsk treteknisk institutt

...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Østlandsforskning

...

Awarded: NOK 0.38 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Innlandet

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Forsvarets forskningsinstitutt

...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Akershus

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NORSUS

...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Østfold

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU SINTEF Narvik AS (tidl. Norut Narvik)

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Nordland - Nordlánnda

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU TEKNOVA, NORCE

...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Agder

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Nersc

...

Awarded: NOK 15.8 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NINA

...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NIBIO (tidl. Skog og landskap)

...

Awarded: NOK 0.64 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Akershus

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Fafo

...

Awarded: NOK 0.58 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NUPI

...

Awarded: NOK 14.0 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU CMR, NORCE

...

Awarded: NOK 0.72 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NGI

...

Awarded: NOK 36.4 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Sintef Energi AS

...

Awarded: NOK 59.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Tel-Tek

...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Telemark

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Folkehelseinstituttet

...

Awarded: NOK 60.8 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NVE

...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU SIFO

...

Awarded: NOK 0.66 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NIBR

...

Awarded: NOK 0.37 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NIVA

...

Awarded: NOK 49.3 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NIBIO

...

Awarded: NOK 43.4 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Akershus

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU SINTEF Ocean AS (tidl. SINTEF Fiskeri og havbruk AS)

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU IRIS, NORCE

...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Rogaland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NORSAR

...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Akershus

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Sintef Petroleum AS

...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Havforskningsinstituttet

...

Awarded: NOK 34.9 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Nifes

...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Simula Research Laboratory

...

Awarded: NOK 32.9 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU CICERO

...

Awarded: NOK 35.6 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NILU

...

Awarded: NOK 40.6 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Akershus