41,709 projects

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Trettifjerde nordiske forskermøte i helseøkonomi (Nordic Health Economists Study Group meeting)

De årlige nordiske forskermøtene i helseøkonomi startet i Sverige i 1980 og blir arrangert etter tur av de fem nordiske land. I år er det således det 34. møtet i rekken og det er Norges tur til å arrangere. Forrige gang møtet ble arrangert av helseøkonomi miljøet i Oslo, var i 1988. Etter dette h...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Oslo

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Forskningskoordinator Pål Erling Martinussen (20%)

...

Awarded: NOK 0.24 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Harkness Fellowship in Health Care Policy and Practice 2012-2013

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

IMPROVING UTILITY ASSESSMENT METHODS FOR PRIORITY SETTING IN HEALTH CARE

Det overordnede målet til dette prosjektet er å fremskaffe kunnskap som kan brukes for å prioritere tiltak i helsesektoren. Hvordan kan myndigheter bestemme at en ny medisin skal være på blå resept eller at en ny kirurgisk metode skal innføres? Hvorfor burde vi prioritere nettopp disse tiltakene ...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2012-2018

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Assisted housing and user pathways: Risks and promises

Aldringen av befolkningen er en utfordring for alle velferdsstater, men de foretrukne løsningene ofte forskjellige, fordi de etablerte institusjoner og tenkemåter er ulike. Noen søker primært løsninger i staten, andre i familien eller i privat sektor. Skandinavia er det fremste eksemplet på en of...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

A cultural taboo? The muted issue of alcohol abuse

Overforbruk av alkohol er en viktig faktor ved mange akutte skader og helseproblemer som behandles i helsetjenesten og en viktig årsak til mange sykdommer globalt og nasjonalt. Det er godt dokumentert at barn som vokser opp med foreldre med alkoholproblemer har stor risiko for belastende oppvekst...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Akershus

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Collaborative practices with older people living at home with mental health problems: A person-centred approach

Samarbeidsmøter Det er blitt avholdt en rekke samarbeidsmøter i prosjektperioden. Det er gjennomført flere samarbeidsmøter enn skissert i prosjektskissa. Forskergruppa ble etablert umiddelbart etter oppstart, og bestod av prosjektleder, stipendiat og vitenskapelig assistent. Denne gruppa møttes...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Vestfold

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Equal Footing: Collaborative practices in mental health care and substance abuse services as multifaceted partnerships

In this period focus has been on data collection and dissemination of results. The competence groups is established, and we have had 3 meetings. There have been 2 meetings in the steering group. The collection of data is in good progress. 1) Focus groups with professionals, is done, and 2) indiv...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Buskerud

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

A new health service for integrated care at home

Trondheim kommune har siden 2012 arbeidet med HelsaMi, tjenestedesignprosjektet "A new health service for integrated care at home". Trondheim kommune er prosjekteier og prosjektet er et samarbeid mellom St. Olavs Hospital HF og SINTEF. Hovedmålsettingen med HelsaMi har vært å utvikle en helhetli...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Konferansestøtte til PATAT 2012 (the 9th International Conference on the Practice and Theory of Automated Timetabling), Son 28.-31. aug 2012

PATAT 2012 (the 9th International Conference on the Practice and Theory of Automated Timetabling) er en sentral internasjonal konferanse innen forskning på optimert planlegging og ressursstyring. Den første PATAT-konferansen ble arrangert i 1995 og siden har det vært arrangert konferanser på nye...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Dementia: Use of health-care resources and carer burden over time

Dette prosjektet har undersøkt bruken av helseressurser og pårørende belastning blant personer med Alzheimers sykdom og Lewylegeme demens. Det er blant annet belyst hvilke faktorer som er kostnadsdrivende, hvordan pårørende belastningen er og hvor langt tid etter diagnosen pasientene får fast syk...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2012-2020

Location: Rogaland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Keeping patients out of hospital by improving patient trajectories in primary care - methodological development and effect

Bakgrunn for prosjektet er at data innsamlet i ulike register og journalsystem gir gode muligheter for å studere pasientforløp. Hvis disse kobles og knyttes til ulike mål på effekt og kvalitet blir det mulig å identifisere hvilke forløp som er mest fordelaktig både fra et pasient- og systemperspe...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Quality, accessibility and coordination of health care in Norway for people with chronic illnesses - seen from the users point of view

Medisinsk usikkerhet - forstått som en situasjon hvor sikker medisinsk kunnskap om sykdommers årsaker, diagnostisering, behandling og/eller prognose er mangelfull - gjelder all klinisk medisinsk praksis. For noen tilstander er graden av usikkerhet spesielt stor. Selv om moderne biomedisin har rev...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Troms - Romsa - Tromssa

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Online collaboration tools for user involvement and continuity of care: Implementation research in community mental health

Forskningsprosjektet har utviklet, implementert og pilot-testet et internettbasert verktøy for å fremme mestring og samhandling innen psykisk helse. Utviklingen har støttet seg på forskning knyttet blant annet til ehelse, recovery og positiv psykologi. Verktøyet, ReConnect (tidligere kalt PsyCon...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Troms - Romsa - Tromssa

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Health Services and Needs in Prostitution

-

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Utilization of health care services at the end of life

Målsettingen med prosjektet har vært å beskrive bruken av helse- og omsorgstjenester, og tilhørende kostnader i de siste leveårene, og å identifisere faktorer som påvirker forbruksmønsteret både på individ- og systemnivå. Forutsetningene for kvalitativ god terminalomsorg utenfor sykehus er også b...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2012-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Program for helseøkonomi i Bergen (HEB) Arrangementsstøtte til prosjekt 127144

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Helseøkonomisk forskningsprogram i Oslo (HERO) Arrangementsstøtte til prosjekt 127143

Konferansen ble i 2013 arrangert av Helseøkonomi Bergen. De vil rapportere med program og deltakerliste

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

The effects of DRG-based financing on hospital performance: productivity, quality and patient selection

En analyse av produktivitetsutviklingen i perioden 1999-2014 viser en samlet vekst pp omlag 25 % i denne 15-årsperioden. En stor del av denne veksten ser ut til å komme umiddelbart etter sykehusreformen i 2002, men det er også en svak vekst de siste 5-7 årene. Det har i denne perioden være en kra...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Contested spaces. Exploring how policy and practice shape Norwegian nursing homes.

Sykehjem er en institusjon som faller mellom to stoler - det er verken et sykehus der man behandles eller et hjem der man råder over egne hverdagsrutiner. Prosjektet belyser hvordan sykehjemmene preges av styringsbetingelser («ovenfra»)og arbeidspraksiser («nedenfra»). Vi utforsker sykehjem gjen...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Resultatevaluering av Omsorgsplan 2015

Hovedmålene i Omsorgsplan 2015 er: - Etablering av 12 000 nye årsverk i omsorgstjenesten I perioden 2008-2015. - Gi tilskudd til 12000 omsorgsplasser i perioden 2008-2015. - Bygge flere tilpassede botilbud, øke dagtilbudet og bedre kunnskapen og kompetansen om demente. - Sikre tilstrekkelig, ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Care for the needy - demand and allotment of services

Det er gjennomført en analyse av faktorer som påvirker funksjonsdyktigheten til innbyggerne i kommunene. Resultatene viser bl. a. at velstående kommuner, som bevilger et høyt beløp pr. innbygger til omsorgstjenester, ender opp med en større andel innbyggere med lav funksjonsdyktighet enn lavinnte...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Agder

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Harkness Fellowship in Health Care Policy and Practice

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Modeling and evaluating evidence based continuing education in nursing home dementia care

This project addresses key issues of the Research Council of Norway's Research Program on Health and Care Services 2011-2015 focusing on improving quality of care in elderly with complex chronicle diseases, organization, management, prioritising and trans ition of evidence based high quality and ...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Application for a Research Centre for Habilitation and Rehabilitation Models and Services (CHARM)

CHARM (Research Centre for Habilitation and Rehabilitation Models & Services) har bygget opp en sterk kompetanseplattform innenfor (re)habiliteringstjenester i den hensikt å fremskaffe forskning av høy kvalitet på tvers av helsetjenestenivåer og samfunnsområder med implementering av brukernes per...

Awarded: NOK 25.0 mill.

Project Period: 2011-2018

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Disease prestige and informal priority settings. A collaborative case study of brain diseases

Det har lenge vært kjent at sykdommer har ulik anseelse innenfor medisinske kultur. Dette prosjektet har for det første bidratt med ny kunnskap om prosessene som er involvert i produksjon, reproduksjon og endring av slike hierarkier. For det andre har prosjektet skapt kunnskap om hvordan sykdomme...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2011-2018

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Remuneration and organization in general practice: Effects on recruitment, practice profile, and task division between care levels

Noen nøkkelfunn fra diskret valgeksperiment delprosjekt A: Svært få unge leger ønsker å jobbe i de minste distriktskommunene. Studien viser at ytterligere lønnsøkninger (fra dagens nivå) trolig vil ha begrenset effekt som et virkemiddel for å få flere unge leger til distriktene i Norge. Forbedri...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2011-2017

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Meeting migrants in health care: An in-depth study of experiences related to patient and provider diversity (The MEMIHC studies)

Dette prosjektet har nå pågått i seks år, og har så langt ført til nærmere 30 konferanseinnlegg, seks vitenskapelige artikler og flere presentasjoner i massemedia. Det har to deler, i en gjør vi detaljert videoanalyse av virkelige lege-pasientsamtaler, i den andre intervjuet vi immigrantleger i N...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2011-2018

Location: Akershus

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Quality and Safety within elderly health and care services (EHCS) - The role of transitions and interactions

Det blir stadig flere eldre med kroniske og sammensatte sykdomstilstander. Dette medfører et økende behov for samhandling mellom tjenestenivåer og mellom helsepersonell. Samhandlingsutfordringene defineres som et område med risiko for uønskede hendelser, hvor eldre fremstår som en sårbar pasientg...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Rogaland

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Chronic Disease Management - Implementation and coordination of health care systems for depressed elderly people

Målet med prosjektet var å undersøke om implementering av the Chronic Care Model (CCM) kunne forbedre eldre deprimerte personers psykiske helse. Prosjektet har anvendt et deltagende design for å beskrive, implementere og evaluere. Implementeringen bestod av utdanning og anvendelse av modellen for...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Buskerud