0 projects

TRANSPORT-Transport 2025

Capacity after lockdown. A transport system for the future

Høy kapasitet og investeringer i kapasitetsøkninger i transportsystemene er både miljøbelastende og dyrt. Det gjelder for både infrastrukturkapasitet og kjøretøykapasitet. Samtidig, til tross for at transportsystemene er sprengt, er utnyttelsesgraden ofte lav. Også i trafikktoppene fins det ledig...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Cognify – En løsningsplattform for test og utvikling av fremtidens mobilitet.

Forprosjektet går ut på å avdekke forutsetninger for å utvikle en digital løsning for mobilitetsindustrien. I forprosjektet skal vi avklare marked – og utviklingsbehov, finne samarbeidspartnere og gjøre konsortiet klart for å søke Pilot-T hovedprosjekt i 2022. Forprosjektet skal avklare mulighete...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

TRANSPORT-Transport 2025

Project Swipload

Flere av utfordringene til godstransportbransjen i dag er knyttet til et uoversiktlig bilde av tilgjengelig kapasiteter og derigjennom mye manuelt arbeid. Det er mange ledd i gjennomføringen, som fører med seg utfordringer med effektivitet, kabotasje og unødvendig lav fyllingsgrad på biler - som ...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Agder

TRANSPORT-Transport 2025

Smarter Roads and Safer Rails

Deteksjon og rask varsling om farlige situasjoner i trafikken kan forhindre sammenstøt slik at store forsinkelser eller driftsstans kan unngås. Vi ønsker med prosjektet også å få bedre innsikt i trafikanters atferd og risikoforståelse og se på effekter av ulike tekniske tiltak. Før vi kan gå i g...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Viken

TRANSPORT-Transport 2025

Mobility As A SErvice - gjennom Kombinert Offentlig Privat Partnerskap

Forprosjektet skal gjennomføres i løpet av to og en halv måneder og skal legge et godt grunnlag for å starte skriving av søknaden om hovedprosjekt. Hovedaktivitetene blir å videreføre diskusjoner og samtaler som søker og noen nøkkelpartnere har hatt med private og offentlige transportaktører i Be...

Awarded: NOK 0.31 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Effektiv elektrisk drift ved batteribytte

Det er en nasjonal ambisjon å etablere bærekraftige nullutslippsløsninger for flere transportformer, herunder maritim drift og hurtigbåter. Hurtigbåter har et høyt energibehov og rutemessige utfordringer som skaper begrensninger for miljøvennlig batteridrift. Raske, effektive og sikre bytter av ...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Nordland - Nordlánnda

TRANSPORT-Transport 2025

ZELMA - Zero Emission Last Miles Aviation

The ZELMA project aims to establish itself as a consortium to support the efforts between long haul shipments and Last Mile Distributions (LMD). With the use of ESG positive (Environmental, Social, Governance) MALE-platforms (Medium Altitude Long Endurance), we envision to fulfil the needs in thi...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Viken

TRANSPORT-Transport 2025

Digitalisert sonenøkkelsystem - forprosjekt

Formålet med «Digitalisert sonenøkkel» er å utvikle, verifisere og evaluere et system for digitale sonenøkler som gir sikker og sporbar adgang til åpning av ytterdører og postkasseanlegg, og som fremmer effektivitet, bærekraft og konkurranseevne hos transportytere. Etter vedtak hos Nkom, avslut...

Awarded: NOK 0.34 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Skybasert matching-system. - Prosjektetablering med fokus på forskning

Fremtidens transportsystem bygger på bærekraft og et potensiale for samarbeid. I av 3 godstransportører kjører tomme til enhver tid, ifølge SSB. Transportører må konkurrere på leveringsbetingelser og pris for å bli foretrukket av kunder i nettverket. Informasjon om kunden er verdifull og det er k...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Agder

TRANSPORT-Transport 2025

Fremtidens transportløsninger i SITE- regionen: Pilot Autonome busser i Trysil

Trysil er et reisemål med svært høyt besøk av både norske og internasjonale gjester. Gjestens reise til Trysil og transportbehov innen reisemålet innebærer et betydelig klimautslipp. Gjestene benytter i hovedsak egen bil på reisen til Trysil. Trysils reiseliv og Trysil kommune har derfor en ty...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Innlandet

TRANSPORT-Transport 2025

Pre-project of a one-stop-shop solution for implementing and managing sustainable autonomous bus infrastructure

Byer dekker 3% av jordoverflaten, men står for 70% av globale klimagassutslipp, hvorav biler står for 14%. Som følge av utbredt bilbruk i bysentre fortsetter utslippene i byer å øke på en tid hvor de trenger å falle drastisk for å bekjempe klimaendringene. På grunn av de omfattende effektene på b...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Vestland

TRANSPORT-Transport 2025

Mobilitet er drivkraft i stedsutvikling, reiseliv og effektivisering av vareflyt. Viktigste brikke for å nå bærekraftsmålene.

Smarte Byer Norge er et non-profit selskap som i 5 år har laget arena for samskaping. Vi har satt scenen for innovasjon og networking på tvers av privat og offentlig sektor. Mellom aktører fra forskjellige bransjer og land. Vi har i flere år koblet aktører og driver det som har blitt nordens st...

Awarded: NOK 92,999

Project Period: 2021-2021

Location: Viken

TRANSPORT-Transport 2025

Forberedelser til selvkjøring: Det teknologiske økosystemet

Arrangementet har som målsetning å samle det teknologiske miljøet som forbereder Norge på selvkjøring, samt myndigheter og offentlige aktører som legger til rette og har innflytelse på prosessen frem mot implementering av ny teknologi. Formålet er å skape dialog og kunnskapsdeling i et tverrsekto...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2021-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Prosjektet tar sikte på å utvikle og teste en forretningsmodell for en bærekraftig arktisk multimodal logistikkløsning for næringslivet.

Prosjektets overordnede innovasjonsidé er å etablere en ny forretningsmodell som legger grunnlaget for en lav-/nullutslippsløsning for konkrete transportløsning som tar hensyn til alle transportmidler, utstyr, operasjoner og systemer rundt Nord-Norges største kombinerte terminal, - Narvikterminal...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Nordland - Nordlánnda

TRANSPORT-Transport 2025

Autonomous Mobility as a Service

Ruter administrerer kollektivtransporten i Osloregionen og har en uttalt ambisjon om å tilby «Mobility as a service» (Maas) med autonome kjøretøy. En pilot med autonome kjøretøyer i kollektivtransporten er lansert av Ruter i Ski, like ved Oslo. Kjøretøyene som benyttes er små (4-6 passasjerer), o...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

EASIER

Med EASIER ønsker vi å skape en kunnskapsbase og et beslutningsstøttesystem der formålet er å øke andelen av persontransporter som er aktive og bærekraftige. Til aktive og bærekraftige transportformer regner vi for eksempel gåing, sykling og kollektivtransport, samt ulike former for delt mobilite...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Pre-project for the first Norwegian electric seaplane

Luftfart er essensielt for norsk samfunn og industri som et effektivt transportmiddel for mennesker og varer over Norges uftfordrende topografi (eks. lang kyst og fjellendt terreng). Dette medfører imidlertid høye miljøkostnader på grunn av de høye CO2-utslippene knyttet til flyreiser. Faktisk øk...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Vestland

TRANSPORT-Transport 2025

Klimatilpasning og veitransport

(se kommentaKlimaendringer kan føre til store skader på veiene, og Statens Vegvesenet (SVV) og Nye veier AS (NV) vil løfte klimarisiko inn i beslutningsprosessen når vedlikeholdsprogram og behov for utbedring av eksisterende veier vurderes og når en ny vei skal bygges. Dette vil bidra til at vi s...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Automatisert tilstandsregistrering av fylkesveger

Hovedformålet med FoU-prosjektet er å utvikle og teste en prototyp av et system for automatisert tilstandsregistrering av fylkesveger (AutoRegFv) i Innlandet fylke. Ved å bruke kamerateknologi i kombinasjon med maskinlæring er målet å automatisere tilstandsregistreringer av fylkesvegnettet uten å...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Innlandet

TRANSPORT-Transport 2025

Geohazard Survey from Air – remote decision support with focus on avalanche applications

GEOSFAIR skal utforske bruken av instrumenterte droner og tilhørende beslutningsprosess ved vurderinger av skredfare mot veg. Droner kan komme seg til i vanskelig terreng og bære med seg lette instrumenter som små kamera, radarer og laserskannere. Informasjonen som disse instrumentene tar med til...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Innlandet

TRANSPORT-Transport 2025

Kjeller Science Industry Meetup - Mobilitet og Autonomi

Kjeller Innovasjon (KI) arrangerer i samarbeid med klyngen SAMS en aktuell digital konferanse: Kjeller Science Industry Meetup (KSIM). Hensikten med KSIM er å skape en møtearena som frembringer markedsdrevne FoU- og innovasjonsprosjekter på tvers av flere sektorer. Kjeller Innovasjon har dratt ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2021-2021

Location: Viken

TRANSPORT-Transport 2025

User-Centric Charging Services for Electric Vehicles

Den første delen av prosjektet har fokusert på å forstå behovene, driverne og barrierene til brukerne for elbillading. Innsikten er samlet gjennom intervjuer, brukerobservasjoner og feltstudier med en brukersentrert designforskningsmetode. Seks kundeprofiler er identifisert, inkludert nøkkeldrive...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Vestland

TRANSPORT-Transport 2025

Geofencing strategies for implementation in urban traffic management and planning

GeoSence-prosjektet vil utarbeide løsninger for bruk av geofence-teknologi og -systemer tilpasset behovene og utfordringene til europeiske byer, som kan bidra til å forbedre sikkerhet, trafikkflyt og miljøkonsekvenser i byområder. Prosjektet vil også adressere tema som brukeraksept, myndighetsper...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Fritidsbåtplattformen - en digitalt støttet plattform for tverrsektorielt samarbeid mot fritidsbåtulykker

Formålet med prosjektet er å utvikle arbeidsformer og en digital plattform som støtter tverrsektorielt samarbeid for å øke sikkerheten ved bruk av fritidsbåter. I Norge er sikkerhetsfremmende oppgaver fordelt på en rekke ulike offentlige og private aktører. Dette innbefatter de som skal 1) håndte...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Rogaland

TRANSPORT-Transport 2025

GRØNN KAI - Ny infrastruktur for utslippsfrie fartøy

Stranda hamnevesen KF ser fram til at at Geirangerfjorden skal bli utsleppsfri, og meiner at dette på sikt vil styrkje destinasjonen som grøn og berekraftig. Dette vil og bidra til å gjere Norge sitt reiselivsikon endå meir attraktivt. Stranda kommune har så langt vore proaktive og gjennom Gr...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Møre og Romsdal

TRANSPORT-Transport 2025

Reduserte livsløpskostnader for bruer – beslutningsstøtteverktøy for optimalisert vedlikehold av overflatebeskyttelse

Det overordnede målet med prosjektet er å forstå sammenhengen mellom beleggets levetid og vedlikeholdskostnader på den ene siden, og miljø-, konstruksjon-, og driftsparametere på den andre siden, for å kunne etablere kriterier for når og hvordan overflatevedlikehold skal iverksettes. Resultatet s...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Innlandet

TRANSPORT-Transport 2025

Makroperspektiv for delt mikromobilitet:Offentlig regulering for effektiv, sikker og bærekraftig mikromobilitet

Markedet for delte elsparkesykler har eksplodert. Nytten gjenspeiles i svært mange turer og god lønnsomhet enkelte steder. Få, om noen, andre transportmidler har hatt en sterkere vekst i bruk over såpass kort periode. En stor andel av sparkesykkelturene skjer i kombinasjon med andre transportmidl...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Individual Mobility Bugdets as a Foundation for Social and Ethical Carbon Reduction

Klimamålene krever at det innføres nye og effektive virkemidler som kan redusere utslipp fra transport. Samtidig er det viktig at tiltakene har en høy grad av aksept blant befolkningen. For eksempel ved at virkemidlene både oppfattes som nødvendige for å nå målsettinger, men også at de anses som ...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Inclusive Transition towards Electric Mobility

ITEM kartlegger overgangen til elektrisk mobilitet (EM) fra et sosialt-inkluderingsperspektiv. Som grunnlag for forskningen vil prosjektet ta for seg den pågående EM-overgangen i Oslo, Utrecht Bristol og Poznan. Prosjektet har utført dokumentstudier av EM relaterte planprosesser og stakeholder in...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Mobilitet 2021

Konferansen Mobilitet 2021 arrangeres digitalt 16. - 17. februar 2021. Hovedtema for konferansen er: "Rethink Mobility - Transport og reisevaner etter Covid-19". Lenke til konferansens hjemmeside: https://mobilitet2021.no/ Konferansen vil være basert på forskning og belyse viktige problemstil...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo