0 projects

KLIMAFORSK-Stort program klima

Natural and societal consequences of climate-forced changes of Jostedalsbreen Ice Cap

JOSTICE-prosjektet kom for alvor i gang i 2021. Vårens feltarbeid på Jostedalsbreen ble utført i perioden 11.-24. april. På grunn av covid-restriksjonene ble mannskapet delt i tre kohorter, hvor to opererte på skift på den sentrale og sydlige delen av breen, mens en kohort opererte i nord. Der bl...

Awarded: NOK 17.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Development of a care pathway for patients with hand osteoarthritis

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle et nytt, trygt og gjennomførbart pasientforløp for pasienter med håndartrose. Prosjektet omfatter tre del-studier: I den ene del-studien (RCT) undersøker vi om et ergoterapeutledet forløp i spesialisthelsetjenesten er like trygt, effektivt og kostnadseffek...

Awarded: NOK 11.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

GUIDed Assisted-Living and Social Interaction Platform

GUIDed er et forsknings- og utviklingsprosjekt som utvikler tjenester som gjør eksisterende teknologiske løsninger både mer relevante og enklere å forstå og bruke for eldre brukere. Vi legger til et lag med digitalt innhold, såkalt ?utvidet virkelighet? (AR, augmented reality) i både bruksanvisni...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Blockchain based ElectricitY trading for the integration Of National and Decentralized local markets

Digitalisering og Blockchain-teknologier åpner nye paradigmer for å designe strømmarkeder og for å utvikle nye forretningsmodeller for integrering av lokalt-til-regionalt samspill, etablering av lokale fleksibilitetsmarkeder, samt Peer-to-Peer (P2P) handel av elektrisitet for «prosumenter». BEYON...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Empowering cities as agents of food system transformation.

The aim of the project is to create a strong platform in order to straighten the link between rural and urban areas , exchanging good practices for developing innovative urban system policies. The project wants to explore synergies between rural and urban area in order to reach the goal of the F...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2019-2020

Location: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

EPC based Digital Building Twins for Smart Energy Systems

Prosjektet skal utvikle en metode for innhenting og bruk av data fra energisertifikater i modellering og planlegging av energibesparelser i store bygg. Modelleringen vil gjøres gjennom utviklingen av digital tvillinger. Digitale tvillinger skal så presist som mulig gjøre simulering av energibruk ...

Awarded: NOK 0.72 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

ForestValue – FunEnzFibres (From fundamentals to valorization: Enzymatic oxidation of cellulosic fibres and underlying mechanisms)

Cellulose fra trevirke kan brukes til å erstatte mange produkter som i dag lages av fossile råstoffer. Nedbryting av cellulose til sukker, som så kan brukes til å for eksempel framstille annen generasjons biodrivstoff, er godt kjent. Andre anvendelser av cellulose går ut på å benytte seg i større...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Maternal hemodynamics in hypertensive disorders of pregnancy- a human and animal model under antihypertensive therapy

Forskningsprosjektet HyperDIP ønsker å bidra til å forbedre kvinners hjerte- og karhelse. Preeklampsi (svangerskapsforgiftning) og andre svangerskapskomplikasjoner kjennetegnet av nyoppstått høyt blodtrykk er potensiell farlige for både den gravide og hennes ufødte barn. Kvinner som har gjennomg...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

PathoSeq: Food safety with high precision - Pathogenomics for the food industry

Helgenomsekvensering (WGS) er en metode for å lese av en organismes totale arvemateriale. Sammenlignet med tradisjonelle metoder gir WGS overlegent mer sensitive, spesifikke og presise svar på for eksempel hvor nært beslektet en bakterie funnet i mat eller en matbedrift er med et pasientisolat. M...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Solid-solid interfaces as critical regions in rocks and materials: probing forces, electrochemical reactions, friction and reactivity.

Materialstyrken til stein og granulære materialer er ofte nært knyttet til prosesser som foregår der to partikler er i kontakt med hverandre. Disse kontaktsonene mellom faste korn er de mest reaktive områdene i materialer, der mineraler kan vokse eller løses opp i kontakt med vann eller andre væs...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Hydropower induced supersaturation in freshwaters: effects on ecosystems, mitigation and solutions

Ferskvann i naturen er sjelden mettet med mer enn 100% luft. Gassovermetning, det vil si mer enn 100% metning av luft, kan likevel forekomme naturlig, for eksempel under kortvarige episoder nedstrøms fossefall. Gassovermetning kan også oppstå i vannkraftverk når luft løses i vann under høyt trykk...

Awarded: NOK 11.1 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Optimized hydraulic behaviour in well construction

Ved boring av olje- og gassbrønner pumpes det en borevæske ned borestrengen og opp på utsiden av borestrengen. Denne borevæsken skal holde trykket i brønnen under kontroll, hindre kollaps av hullet og transportere borekakset opp til overflaten, såkalt hullrensing. Boreindustrien opplever operas...

Awarded: NOK 16.4 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

PLATON - a PLATform for Open and Nationally accessible climate policy knowledge

Målet med kunnskapsplattformen PLATON er å øke og spre kunnskapen om hvordan Norge kan nå sine klimamål. Prosjektet skal fremskaffe nye forskningsresultater i tillegg til å samle og systematisere kunnskap som allerede finnes på kunnskapsfronten. Data, statistikk og modellverktøy som ligger til gr...

Awarded: NOK 48.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: SysMed-COPD - Systems Medicine-based clinical decision support for COPD patients

KOLS er en sykdom som dreper 3,4 mill mennesker over hele verden. Foreløpig er det ingen molekylære diagnostiske verktøy for KOLS-sykdommen, og diagnostisering er avhengig av legens erfaring, basert på kliniske data som respirasjonsevne. Hovedutfordringen er å skille KOLS fra andre luftveissympto...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

MIXsTRUCT - Impact of MIXotrophs on the sTRUCTure of the marine pelagic food web

I en teskje med sjøvann finner man ca tusen encellede alger, titusen bakterier og hundretusen virus. Disse danner grunnlaget for alt liv i havet, og er avgjørende for klimaet på jorda. Vi har modeller som beskriver mikroorganismers rolle i havet ganske godt, men rollen til miksotrofe organismer e...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Optomechanical quantum sensors at room temperature (QuaSeRT)

Dette prosjektet er en del av konsortiet QuaSeRT (Optomechanical quantum sensors at room temperature), som har partnere innen både eksperimentell og teoretisk fysikk fra universiteter i Italia, Frankrike, Østerrike, Nederland og Tyskland. Prosjektets mål er grunnforskning på måleinstrumenter/sens...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestfold og Telemark

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Subsurface Carbonate CO2 Storage and Security

Det eksperimentelle prosjektet fokuserte på karbonlagring i underjordiske porøse reservoarer. De fleste planlagte CCS-prosjekter bruker sandsteinsformasjoner for å lagre injisert karbondioksid, men sandstein er bare en av flere tilgjengelige bergarter som kan lagre CO2. Vårt prosjekt studerer CO2...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Impacts of climate change on Norwegian nature based tourism

Climtour-prosjektet studerer virkninger av klimaendringer på norsk naturbasert reiseliv. Det overordnede målet med prosjektet er å bringe frem ny kunnskap om vilkår for en bærekraftig tilpasning til klimaendringer i naturbasert reiseliv i Norge. Prosjektet studerer både vandreturisme og hytteturi...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

FLASH-Predicting the FLow behavior of ASH mixtures for production of transport biofuels in the circular economy

Det er et økende behov for biodrivstoff i Norge og i resten av verden. Biodrivstoff kan produseres fra bærekraftige kilder som skog og avfall fra skogbruk, jordbruk, industri og husholdning. Det er viktig å utvikle en effektiv prosess som tar høyde for utfordringene i forbindelse med omdanning av...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

Analyzing past and future energy industry contractions: Towards a better understanding of the flip-side of energy transitions

Forbruket av fossile drivstoff må reduseres raskt dersom global oppvarming ikke skal overstige 1.5°C eller 2°C. De fleste klimascenarioene som når 1.5°C-målet forutsetter at kull, det «skitneste» fossile drivstoffet, fases ut fullstendig innen 2050. Er dette mulig? I så fall, hvordan? Contract...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Vestland

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Unravelling the secrets of oxidative biomass decomposition

Enzymatisk depolymerisering av robuste polysakkarider som kitin og cellulose er viktig i det globale karbonkretsløpet og av stor vitenskapelig og kommersiell interesse. Bedre forståelse av naturens verktøy for å bryte ned cellulose og kitin, slik som vi finner i plantecellevegger, trevirke, insek...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Parallel adaptation to changing environments in wild Arabidopsis populations

Tilpasning er en fundamental evolusjonær prosess som gjør at arter kan takle endringer i sitt miljø. Vi vet fremdeles lite om hvordan tilpasning skjer i naturlige bestander på genom-nivå, som består av individuelle gener og ikke-kodende DNA. I den genetisk vel-studerte modellplante-slekten Arabid...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

SUMFOREST: Decision Making Support for Forest Ecosystem Services in Europe: Value Assessment, Synergy Effects and Trade-offs

I 2017 bevilget det europeiske forskningsprogrammet FP7 ERA-NET SUMFOREST midler til forskningsprosjektet «Decision Making Support for Forest Ecosystem Services in Europe: Value Assessment, Synergy Effects and Trade-offs». Prosjektet besto av ni forskergrupper i åtte land (Belarus, Finland, N...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

BYFORSK - EE settlement - Embodied Energy, Costs and Traffic in Different Settlement Patterns

En frittstående enebolig i spredtbygde områder trenger ikke bare mer energi til oppvarming enn en leilighet i bymessig blokkbebyggelse. I områder med spredt bebyggelse trenger man også mye mer veier, parkeringsplasser og infrastruktur som vann, avløp, strømnett osv. Dessuten blir kostnader for ko...

Awarded: NOK 12.6 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10821 Standardiserte Turbin-Generator Moduler i faste trykkhøyder ved design av vannkraftverk

Foreliggende STGM-Hydropower vannkraft konsept skal representere en ny annerledes og mer kostnadseffektiv løsning med å ta ut energien enn de tradisjonelle løsningene som for de aller fleste kraftverk i verden er basert på en rørgate fra et inntak eller magasin til et kraftverk i bunn. Vannkra...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Vestland

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11040 SOMMA Sensor Optical Multi-purpose Mid-IR Applications

De siste årene har den negative effekten av såkalte klimagasser som karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O) på det globale klimaet blitt tydelig og rapporteres regelmessig i nyhetene. Mindre kjent er at noen gasser, spesielt perfluorkarboner (PFC), har et mye høyere potensial for å bid...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

New structured substrates for downstream processing of complex biopharmaceuticals

Viruslignende partikler (VLP) og virusvektorer (VV) revolusjonerer medisinen ved å tilby målrettede vaksiner. Produksjon av VLP og VV er kostbar og tidkrevende. En av hovedårsakene er at rensing ved kromatografi, den nyeste teknikken, har ulemper ved ytelsen. Vi utvikler nye målrettede overflatem...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Epigenetic and transcriptional effects of optimizing 1-C nutrients to improve healthy growth in Atlantic salmon

Forbedring av fiskehelsen via epigenetisk regulering av genomet er en ny tilnærming innen fenotypisk plastisitet. Ernæringsbaserte epigenetiske forandringer kan føre til livslange fenotypiske endringer i økonomisk viktige egenskaper for akvakulturen. Tidlige utviklingsstadier og smoltifiseringspr...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

SusAn 117 Freewalk Develop economic sound free walk farming systems for animal welfare, health and manure quality appreciated by society

Forskingsprosjektet FREEWALK har som mål å bidra til utvikling av betre driftssystem for storfe, og er et samarbeid mellom forskingsmiljø i åtte europeiske land (Sverige, Tyskland, Italia, Nederland, Østerrike, Slovenia, Slovakia og Norge). Prosjektet fokuserer spesielt på byggetekniske løsninger...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

Trapped in a cold-adapted body: the causes and consequences of phenotypic change in a rapidly warming Arctic

Det er knyttet stor usikkerhet til om arter klarer å tilpasse seg klimaendringene raskt nok. Svalbard er et av de stedene på kloden med raskest økning i temperatur. I vårt prosjekt har vi belyst effekten av klimaendring på fysiologien, adferden og bestandsdynamikken til svalbardrein. Vår studie v...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Viken