81 projects

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Organizing an international global health congress- 12th European Congress on Tropical Medicine and International Health (ECTMIH) 2021

This application concerns support for organizing an international global health congress- the 12th European Congress on Tropical Medicine and International Health (ECTMIH) 2021 in Bergen 28/9-1/10 2021. The congress plan for 1000 participants; scientists, practitioners, students, policy makers. T...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Second generation COVID-19 vaccine on the Vaccibody platform

Koronaviruset SARS-CoV-2 har forårsaket over 250 millioner tilfeller og over 5 millioner dødsfall siden desember 2019, og det er et stort behov for vaksiner som er i stand til å forhindre sykdom og smitte og har effekt mot virusmutantene som oppstår. Nykode (tidligere Vaccibody AS) biotek firma s...

Awarded: NOK 14.7 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

SAMØKONOMI-Makroøkonomiske utfordringer

Financial Interactions Between Labor Markets and the Macroeconomy

I 2020 sank etterspørselen i mange sektorer i verden og i Norge som en sten. Fallet i etterspørsel og nedstengning av økonomier svekket betalingsevnen til både bedrifter og husholdninger, og ekspansiv finans- og lavrentepolitikk bidro raskt til å stabilisere markedene. Denne politikken har samtid...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMØKONOMI-Makroøkonomiske utfordringer

Employment, investment, and inequality in the aftermath of the Covid-19 crisis

Prosjektet vil studerer ulike elementer ved Covid- krisen og langsiktige effekter på person- og bedriftsnivå, samt ser dette i sammenheng med eierstruktur i bedriftene og hvem som taper og tjener på ulike offentlige korona-støttetiltak og den generelle konjunkturutviklingen. Ambisjonen er å bruke...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RegReSir - Regional Resilience and Sustainable Industrial Restructuring

Norsk næringsliv har stått overfor store utfordringer som en følge av COVID-19 krisen. I dette prosjektet har vi analysert hvordan bedrifter, næringer og regioner har respondert på krisen og hvordan de offentlige virkemidlene for å avhjelpe krisen virker. Et grunnleggende spørsmål har vært i hvil...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Bidrag til Covid-19 therapeutics Accelerator - gjennom Wellcome Trust

...

Awarded: NOK 58.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Ukjent Fylke

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Media Innovation Through the Corona Crisis (MICC) - how news media can build and implement innovation ability

Det er tre arbeidspakker i MICC- prosjektet. I den første arbeidspakken analyserer vi hvordan nyhetsmediene responderte på koronautbruddet våren 2020. Vi har gjennomført en rekke intervjuer blant journalister og redaktører før og under pandemien om deres innovasjonsevne, og gjort en casestudie av...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

LabRec - Labor Demand in Crisis and Recovery

Formålet med prosjektet er å studere endringer i etterspørselen etter arbeidskraft gjennom og etter den pågående korona-krisen. Den første delen av prosjektet begynner med å følge endringer i nye jobb-utlysninger basert på data fra NAV. Prosjektet sammenlikner utviklingen i etterspørselen etter a...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Adaptive measures for non-private transport to the Covid-19 Pandemic (CODAPT)

Transportsystemet er i endring. Private biler med fossilt drivstoff blir gradvis mindre dominerende i transportbildet. Denne endringen skjer sakte. I Norge har de viktigste virkemidlene for omstillingen vært støtteordninger til elbil og nullvekstmålet i storbyene. Støtteordningene til elbil bidra...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

The Coronavirus Crisis: Development of Capabilities on Measuring and Managing Its Effects in the Norwegian Service and Food Industries

Det er kjent at konsumenters etterspørsel etter varer og tjenester avhenger av økonomiske faktorer som prisen på varen, priser på andre varer, og inntekt. Videre er det også kjent at ulike typer av promoteringskampanjer og markedsføring øker etterspørselen etter varen. Sist, men ikke minst, så fi...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Smart Workspace past Covid-19

Vi har utviklet løsninger for booking av pulter med flere bookingleverandører, som Google og Microsoft365. Disse løsningene lar brukere raskt finne en tilgjengelig pult for dagen, og viser de veien dit. For å eliminere falsk bruk-problemet har vi jobbet med løsninger for automatisk booking for...

Awarded: NOK 13.5 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CONSIGN - Effects of Covid-19 on reliability Of National Supply In a Global Nexus

CONSIGNs hovedmål er å samle sanntidserfaringer fra COVID-19-pandemiens påvirkning på godstransport og forsyningssikkerhet for Norges transportavhengige næringer, og som grunnlag for å utvikle mer robuste forsyningskjeder. I samarbeid med ti næringslivsaktører studeres pandemiens effekter på fors...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

C4: COVID-19 and Human Capital: Cataclysm and Catalyzer

COVID-19 Pandemien har hatt store konsekvenser for mange Norske bedrifter, og dermed også for mange norske arbeidstagere. Et sentralt spørsmål er hvordan norske bedrifter responderer på et sjokk av denne typen. I hvilken grad responderer de ved å kutte i investeringer, kutte i investeringer i kom...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RelinC: The role of research, skilled labour and innovation in the Coronacrisis.

Utbruddet av Coronavirus har forårsaket en plutselig og gjennomgripende låsing av vitale aktiviteter i det norske samfunnet. Et sentralt spørsmål vi tar opp i dette prosjektet er: hva skjer med forsknings- og innovasjonsaktiviteter i norsk næringsliv under denne krisen? Å forstå svaret på økonomi...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Digital poliklinikk med hjemmeoppfølging

Smartere bruk av digitale løsninger skal gjøre det enklere for pasienter å få behandling hjemme hos seg selv, og redusere behovet for fysisk oppmøte på sykehuset. Nå skal en digital poliklinikk se dagens lys. Prosjektet skal bidra til digitalisering av utvalgte poliklinikker ved Oslo Universi...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

The corona crisis and its economic consequences

Utfra ferske data i offentlige registre i nær sann tid vil vi dokumentere omfanget, dynamikken og sosioøkonomiske kjennetegn ved korona-krisen og dens utvikling. Prosjektet vil studere de forskjellige krisetiltakene, sammen med analyser av økonomisk status på tvers av enkeltpersoner, familier, be...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Norways public-private cooperation for pandemic preparedness and response (PANPREP)

Globalt samarbeid er nødvendig for å løse globale kriser som Covid-19 pandemien. Dette innebærer ikke bare samarbeid mellom stater, men også mellom ulike aktører i privat og offentlig sektor, slik som myndigheter, næringsliv, internasjonale organisasjoner som FN og Verdens helseorganisasjon, sivi...

Awarded: NOK 10.4 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SPRM - Systemic Pandemic Risk Management

Koronakommisjonens tredje hovedfunn konstaterer: «Det er behov for å utvikle et sektorovergripende system som fanger opp hvordan risikoen i de ulike sektorene påvirker hverandre gjensidig.» Med andre ord at COVID-19-strategien må bero på vurdering og håndtering av systemisk risiko. «Global Assess...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Agder

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

SARS-CoV-2 infection in HIV-positive patients with or without antiretroviral therapy in sub-Saharan Africa

Bakgrunn: Befolkningen i Afrika sør for Sahara står i økende grad overfor en dobbel sykdomsbyrde som involverer samspillet mellom HIV-AIDS og ikke-smittsomme sykdommer. Risikoen for alvorlig sykdom med Covid-19-infeksjoner øker med alder, mannlig kjønn og med sykdommer som kronisk lungesykdom, hj...

Awarded: NOK 0.54 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Development of a novel high-throughput Sars-CoV-2 antibody test

Norwegian Gentian AS og Universitetet i Tromsø (UiT)/Norges arktiske universitet samarbeider for å utvikle en COVID-19 antistofftest. Testen oppdager antistoffer mot SARS-CoV-2 i humant blod, og gir kvantitativ informasjon om graden av oppnådd immunitet, selv om personen har vært ikke-symptomatis...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CoSAM - Samhandlingsapplikasjoner i helsetjenesten for kriser og daglig drift

I CoSAM-prosjektet utvikler Imatis nye samhandlingsapplikasjoner for bedre arbeidsflyt og dialog med brukerne for å jobbe smart og effektivt i helsetjenestene i Bydel Stovner og Bydel Gamle Oslo i det daglige så vel som i krisesituasjoner. COVID-19-krisen ga kommunehelsetjenesten en akutt sa...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

COVIdig - beste praksis for videoløsninger og digitalt tilsyn i helsetjenestene

COVIdigs visjon er å utnytte innovasjonsmomentet fra koronakrisen for å utvikle og innføre beste praksis for kamerabasert teknologi i helsetjenesten. COVIdig skal bruke erfaringer fra pandemien til å muliggjøre en raskere og mer effektiv utvikling, innføring og implementering av løsningene. Løsni...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Viken

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Fighting pandemics with enhanced risk communication: Messages, compliance and vulnerability during the COVID-19 outbreak

Det har vært stor variasjon i hvordan ulike lands myndigheter har kommunisert med sine innbyggere om COVID-19. Nasjonalitet påvirker altså folks sårbarhet. Samtidig vet vi fra tidligere forskning at andre sosiale faktorer også kan ha betydning. Formålet med PAN-FIGHT er å undersøke mulige sammenh...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Rogaland

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Socioeconomic risk groups, vaccination and pandemic influenza

En ny influensapandemi sto på Verdens helseorganisasjons liste over de ti mest alvorlige truslene mot global helse både i 2018 og i 2019. Dette skyldes at pandemier medfører store antall sykdomstilfeller, sykehusinnleggelser og dødsfall. I tillegg kan pandemier og alvorlige epidemier få store øko...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

An AI platform to facilitate the rapid development of T cell based diagnostic tests: applied to SARS-CoV-2

I prosjektet har NOI gjenbrukt sin egenutviklede neoantigen predikeringsplatform, NEC "Immune profiler" (NIP), til å profilere SARS-CoV-2 viruset for å identifisere potensielle områder involvert i immunogen T-celle induksjon. NIP ble brukt til å generere en detaljert oversikt over alle epitoper i...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Stress responses and health complaints in hospital personnel during the Covid-19 pandemic

FORMÅLET MED PROSJEKTET Formålet med studien er å få ny kunnskap om hvilke belastninger helsepersonell på sykehus opplever i løpet av en pandemi, hvilke konsekvenser opplevelsene har for den enkelte og peke på viktige tiltak for å redusere stress og helseplager. Under en pandemi er helseperson...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

SARS-CoV-2 infection and COVID-19 in women and their infants in Kampala, Uganda

Ugandas første bekreftede COVID-19-pasient ble identifisert 22. mars 2020. Fram til september 2021 hadde 120,000 mennesker fått påvist SARS-CoV-2 viruset som forårsaker sykdommen. Den høye befolkningstettheten og det omfattende sosiale samspillet i landets byer skaper utfordringer for landets til...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Enkel og trygg pårørendekontakt

For å bedre møte Sykehjemsetaten i Oslo sine utfordringer med å 1) opprettholde kontakt mellom beboer og pårørende, og 2) styrke kontakten mellom ansatte og pårørende og 3) ansatte og beboere, har No Isolation, Sykehjemsetaten og Storbyuniversitetet OsloMet blitt tildelt prosjektmidler fra Norges...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Information Systems for Emergency Diseases Emergency Response to the Covid-19 Pandemic – supporting global and national surveillance

Hovedmålet med dette forskningsprosjektet har vært å finne ut hvordan man tilpasser informasjonssystemer til land i forskjellige geografiske regioner, slik at de raskt kan agere på COVID-19 og fremtidige sykdomsutbrudd. Sammen med UiO og FHI er det 4 land som er involvert i prosjektet- Ghana, Ken...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Drivers of public responses toward Coronavirus outbreak and implications of social dynamics (COSD)

Formålet med dette prosjektet å studere korleis krisekommunikasjon og tiltak frå styresmaktene og andre samfunnsaktørar verkar på befolkinga under ein pandemi. Prosjektet skal undersøke reaksjonsmønster i befolkinga ut frå tiltak frå tre samfunnsaktørar: styresmaktene, bedrifter og individ. F...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Vestland