0 projects

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Forstå hvordan jeg har det! Teknologistøttede helse-, pleie- og omsorgstjenester for personer med sterkt begrensede kommunikasjonsevner

Mennesker med alvorlig grad av psykisk utviklingshemming, cerebral parese og/eller autisme eller andre omfattende funksjonsnedsettelser kan ha store vansker med å uttrykke seg - både gjennom språk, gestikulering, mimikk og lyder. De kan derfor ha problemer med å formidle om de har smerter, angst ...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Resiliency at Work (R@W) by and for at-risk young people: Digital innovations that promote social inclusion, health and employment

Frafallet på videregående skoler i Norge er høyt, noe som har negative konsekvenser for unges helse og deltakelse i arbeidslivet, og kan bidra til utenforskap på lang sikt. Videre kan de betydelige forskjellene i sysselsetning mellom etnisk norske og innvandrere forklares via forskjeller i utdann...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Tjenesteshop - brukerstyring av kommunale tjenester

Tjenesteshop er en brukervennlig og lett forståelig teknologisk løsning som setter tjenestemottakeres autonomi og opplevelse av livskvalitet i fokus. Samtidig tror vi løsningen har potensiale for effektivitetsgevinster og kostnadsreduksjoner i offentlige tjenester. Tjenesteshop innebærer å ta ...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Vestfold og Telemark

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Prioritizing Care: emerging dilemmas in the Norwegian care service landscape (PriCare)

I prosjektet PriCare var hovedmålet å utvikle ny kunnskap og innsikt i (re)design av helse- og omsorgstjenesten i norske kommuner, med særlig fokus på dilemmaer, konsekvenser og prioriteringsutfordringer for hele omsorgskjeden. Prosjektet har tatt utgangspunkt i to overordnede problemstillinger:...

Awarded: NOK 14.6 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Innlandet

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Kvalifiseringsstøtte for ERC Advanced Grant

Avansert lysmikroskopi er en hjørnestensteknologi innen de fleste livsvitenskaper, og hurtige fremskritt innen denne teknologien - aktualisert ved Nobelprisen i kjemi til tre pionerer innen lysmikroskopi - byr på nye muligheter. NALMINs mål er å tilby den mest avanserte lysmikroskopi til norske f...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

HELSE-EU-Helse EU posisjoneringsmidler

EATRIS Norway: from bench to bed ? state of the art infrastructure and organization bridging the gap between basic and clinical research

EATRIS (The European Infrastructure for Translational Medicine) er en europeiske ESFRI-infrastruktur for translasjonsforskning og legemiddelutvikling og består per i dag av mer enn 90 ledende institusjoner fordelt på 13 nasjoner. Norge ble formelt medlem av EATRIS ERIC i 2016, og det norske EAT...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Physical and psychological health care for girls and women with Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C)

Studien hadde tre mål: 1. å identifisere behov for fysisk og psykisk helsehjelp i forbindelse med kjønnslemlestelse, basert på helsearbeidere og minoritetsgruppenes perspektiver. 2. å undersøke hvordan personer fra berørte minoritetsgrupper som praktiserer kjønnslemlestelse søker fysisk og psyk...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Implementing Collaborative Skill-Based Interventions between State and Community Child-Welfare Services in Norway:Improving Child Well Being

Implementering av Omsorgs- og endringsmodellen (OEM) i barnevernet er et internasjonalt samarbeid med hovedmål å styrke livskvaliteten, mental helse og omsorgstilbudet for barn og ungdom under beskyttelse av barnevernet. OEM legger stor vekt på kompetansebygging for personalet som underbygger bed...

Awarded: NOK 12.7 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CoMed: Automatisert produksjon av medisinsk-teknisk utstyr med menneske-robot-samarbeid

Hovedprosjektets overordnede idé er å utvikle nye løsninger for lønnsom produksjon, sammenstilling, test og kvalifisering av medisinsk-diagnostisk utstyr i Norge, basert på innovative konsepter og teknologi for menneske-robot-samarbeid. Det endelige målet er å ta fram produksjonsteknologi som...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Omstilling til ny og verdiskapende produksjonsteknologi for helsenæringen.

Omstilling til ny og verdiskapende produksjonsteknologi for helsenæringen. K Lerøy Metallindustri AS, Lonevåg, har 40 ansatte og produserer ulike mekaniske / finmekaniske komponenter. På grunn av stor reduksjon i aktiviteten i olje og gass- næringen satser K Lerøy nå på nye markedsområder, bl...

Awarded: NOK 0.36 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Medisinsk kitosan-Industrialisering av moderne kitosanteknologi mot helse- og dentalsektoren. Forprosjekt

Hovedkonklusjonen fra forundersøkelsen er at Chitinor og Labrida kan møte et betydelig globalt markedsbehov med nye kitosanbaserte produkter i det medisinske markedet, er man er på «riktig trend» mhp. bruk av biopolymere i medisin/ odontologi. Labrida og Chitinor og har en interessant, men tidlig...

Awarded: NOK 0.42 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ProdTek Ultralyd - Produksjonsteknologi for ultralydprober

Produksjon av medisinsk utstyr stiller i dag store krav til kvalitet, prosesser, materialer og kostnader. GEVU og Medistim har som mål å forbedre sine produksjonsprosesser slik at produksjon av medisinsk utstyr i Norge kan forbli internasjonalt konkurransedyktig.

Awarded: NOK 89,440

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

PROMEDS - Produksjonsteknologi for medisinske sensorer

Sensocure AS utvikler medisinske sensorer for å dekke behov for tidlig og sikker diagnostikk av organdysfunksjon. Firmaet har utviklet mikro-biosensoren IscAlert, som ved å måle vevstrykket av karbondioksid i organet i sann tid, kan overvåke blodforsyningen til organer. Produksjonen av denne sens...

Awarded: NOK 0.39 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

FORKLON - Forundersøkelse for etablering av protein-basert medisinsk produksjon

Diatec Monoclonals er en bedrift som ved celledyrkning i bioreaktorer produserer monoklonale antistoff (proteiner med målsøkende egenskaper) til anvendelser innen diagnostikk og medisinsk terapi. Hovedmål for dette forprosjektet har vært å kartlegge grunnlaget for etablering av ny infrastruktur o...

Awarded: NOK 0.39 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Automatisert og skalerbar prosess for produksjon av radiofarmaka

Forprosjektet "Automatisert og skalerbar prosess for produksjon av radiofarmaka" er et samarbeid mellom Isotoplaboratoriene ved Institutt for Energiteknikk (IFE), Syklotronsenteret (Norsk medisinsk syklotronsenter AS) samt et norsk legemiddelselskap. Hensikten med forprosjektet er å kartlegge fel...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ThorMed Production of alpha emitters for cancer treatment

Kreftbehandling med radionuklider er ny form for kreftbehandling som er under utvikling av flere selskaper verden over. Behandlingen har vist seg å være meget effektiv mot en rekke kreftformer. Bruk av radionuklider som gir alfa stråler (heliumkjerner), såkalte "alfaemittere" er en av de loven...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Produksjonsteknologi og prosess for Hurtigtester

Forprosjektet ønsker å utvikle et hovedprosjekt for å opprette produksjonsteknologi og prosess av hurtigtester i Norge, som er kommersielt tilgjengelig for diagnostiske bedrifter nasjonalt og internasjonalt. Resultatet av forundersøkelse skal lede til et hovedprosjekt som skaper mulighetene til p...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

BP-17 - A national centre for manufacturing excellence in biopharma

For flere bransjer er mangel på anlegg for produkttesting og småskala-produksjon en av utfordringene knyttet til skiftet mot en mindre oljeavhengig norsk økonomi. Med utgangspunkt i dagens produksjonsenhet på Elverum og produksjonsutstyr anskaffet fra Folkehelseinstituttet (FHI), er prosjektets m...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Innlandet

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

International Care Of the Dying Evaluation (CODE): quality of care for cancer patients as perceived by bereaved relatives

Omsorg ved livets slutt er en av kjerneoppgavene for helse- og omsorgstjenestene. I dette internasjonale prosjektet ble pårørendes erfaringer brukt til å forbedre omsorg og pleie til døende kreftpasienter. Kreft er en av de viktigste dødsårsakene verden over, og antallet krefttilfeller er øken...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Mid-domain beta-Amyloid; A new blood based diagnostic test for early stage Alzheimers disease

Alzheimers sykdom (AD) medfører en drastisk innvirkning på pasientenes liv gjennom progressiv tap av kognitive evner og av generell livskvalitet. I Europa alene medfører det over 280 mrd Euro i årlig utgifter relatert til AD og ca 10% av befolkningen over 65 år er i dag rammet av sykdommen, et ta...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

BACK AND NECK PAIN RESEARCH FORUM, OSLO 2017: the 15th International Forum on Back and Neck Pain Research in Primary Care.

Rygg- og nakkesmerter er den sykdommen/plagen som rammer flest og koster mest både i Norge og i et globalt perspektiv. Mesteparten av behandlingen foregår i primærhelsetjenesten av ulike faggrupper, slik som allmenpraktiserende leger, fysioterapeuter, kiropraktorer mm. I Norge er det mange forske...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

HELSE-EU-Helse EU posisjoneringsmidler

e-helseløsninger for personsentrerte, helhetlige og proaktive hjemmeoppfølgingstjenester for personer med kronisk sykdom og langvarige behov

m&eHealth har som målsetning å styrke norske aktørers konkurranseevne innen helserettet forskning på EUs forskningsarena. m&eHealth jobber spesielt med FoU-utfordringen for å sikre effektiv samhandling, avstandsoppfølging og hjelp-til-selvhjelp for personer med kroniske sykdommer og langvarige be...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSE-EU-Helse EU posisjoneringsmidler

BIG data MEDical solution - BIGMED

Prosjektet Helse-EU bygger på visjonen fra BIGMED, en norsk IKT fyrtårnprosjekt. Med BIGMED som utgangspunkt har Helse-EU definert søknader til H2020 på områder hvor det er behov for internasjonalt samarbeid og for å løse komplekse kliniske og IKT relaterte problemer for å skalere løsninger som e...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

SOCIAL HEALTH BOTS Mastering mental health issues through smart personalised automatic assistance

Målet med prosjektet SOCIAL HEALTH BOTS (2017-2021) har vært å etablere ny kunnskap for å gi bedre og mer effektive informasjon til ungdom (alder 16-26 år) om psykisk helse gjennom smart bruk av online chatbots. Prosjektet har kartlagt utfordringene og mulighetene automatiske robottjenester har i...

Awarded: NOK 13.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til studentforskning i medisin, UiO

Rammebevilgning for studentforskning og forskerlinjer ble opprettet for å motvirke svikten i rekruttering av medisinere, odontologer og psykologer til forskning. Forskningsrådet bidrar med midler til finansiering av studentforskning i medisin (fire fakulteter), odontologi (to fakulteter) og psyko...

Awarded: NOK 25.9 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Oslo

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til studentforskning i medisin, UiT

Rammebevilgning for studentforskning og forskerlinjer ble opprettet for å motvirke svikten i rekruttering av medisinere, odontologer og psykologer til forskning. Forskningsrådet bidrar med midler til finansiering av studentforskning i medisin (fire fakulteter), odontologi (to fakulteter) og psyko...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Living well with chronic pain: using person-centered e-health design to support self-management

Nesten en tredjedel av den voksne befolkningen i Norge lever med langvarige smerter, og slike smerter er den vanligste årsaken til sykefravær og uføretrygd. Nasjonale myndigheter, helsepersonell og pasienter etterspør bedre tilbud for mennesker med langvarige smerter. Forskning viser at digital...

Awarded: NOK 19.1 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Design and implementation of a low cost smart system for pre­diagnosis and telecare of infectious diseases in elderly people

Formålet med prosjektforslaget er å bygge et IKT-basert rammeverk for å støtte tidlig diagnose av smittsomme sykdommer. Prosjektet omfatter design, utvikling og implementering av en maskinvareplattform som kan støtte kommunikasjonen av det gjennomgripende systemet med det sentrale skymiljøet. Den...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Viken

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til studentforskning i medisin og odontologi, UiB

Rammebevilgning for studentforskning og forskerlinjer ble opprettet for å motvirke svikten i rekruttering av medisinere, odontologer og psykologer til forskning. Forskningsrådet bidrar med midler til finansiering av studentforskning i medisin (fire fakulteter), odontologi (to fakulteter) og psyko...

Awarded: NOK 24.6 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Vestland

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til studentforskning i odontologi, UiO

Rammebevilgning for studentforskning og forskerlinjer ble opprettet for å motvirke svikten i rekruttering av medisinere, odontologer og psykologer til forskning. Forskningsrådet bidrar med midler til finansiering av studentforskning i medisin (fire fakulteter), odontologi (to fakulteter) og psyko...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Oslo