0 projects

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Longitudinal perspectives on local, central and supranational public bureaucracies

Ved administrative reformer skjer det endringer i byråkratier, og etater blir omorganisert, slått sammen eller splittet. Slike endringer kommer ofte ved endringer i regjeringer og departementenes politiske ledelse. Også ved ulike kriser, som pandemier, og for å håndtere nye utviklingstrekk, som ø...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Systems leadership and growth

En rekke skifter, inkludert digitalisering, gjør at bedrifter må finne stadig nye måter å skape verdi på. Før kunne bedrifter erobre og beholde markedsposisjoner gjennom å produsere standardiserte varer og tjenester stadig mer effektivt. Nå er markedene i ferd med å brytes opp mellom en rekke akt...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Kapasitetsbeskyttelse av offentlige digitale tjenester

Dette prosjektet heter «Kapasitetsbeskyttelse av offentlige digitale tjenester», med forkortelsen CapGuard, basert på engelsk navn «Capacity Guard of public digital services». De fleste it-systemer har beskyttelse mot fiendtlige angrep, men i dette prosjektet skal vi forske på og beskytte sent...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Connecting ORAL health and home care services for homebound patients in Norway (CORAL)

God munnhelse betyr mye for vår generelle helse og livskvalitet. Konsekvenser av dårlig eller redusert munnhelse kan føre til alvorlige infeksjoner, store smerter og dårlig ernæring. I prosjektet CORAL er hovedmålet å utvikle ny kunnskap om behov for og organisering av tannhelsetjenester til eldr...

Awarded: NOK 13.4 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

H-SEIF - Harvesting value from big data and digitalization through a Human Systems-Engineering Innovation Framework

H-SEIF er et samarbeidsrammeverk som hjelper ingeniører og designere med å lage innovative systemer som kan brukes for og av mennesker. Første fase av Human Systems Engineering Innovation Framework handlet om å utvikle Teknologi med empati. Selskapene identifiserte at de trengte et rammeverk so...

Awarded: NOK 14.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Public leadership, organizational performance, and trust in government

Administrative ledere i offentlige organisasjoner spiller en viktig rolle i styringen av demokratiske samfunn. De sikrer at politiske beslutninger blir iverksatt på en effektiv og upartisk måte. De er «ansiktet» for organisasjonen sin i offentligheten, og de anses vanligvis som svært innflytelses...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Faster Assembly by Learning

Digital transformasjon er en uunngåelig prosess som omfatter enhver virksomhet og krever en proaktiv holdning og endringsvilje. Covid-19-pandemisituasjonen synliggjorde relevansen av dette, gjennom økt bevissthet og implementering av digitale rutiner og verktøy for arbeidslivet. Norsk og internas...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Innlandet

NAERINGSPH-Nærings-phd

Innovation ecosystems as a response to radical technology-driven change in established companies

Kraftbransjen i Norge står overfor et radikalt endringsbehov som følge av ny tilgjengelig teknologi. Bransjen består av selskaper som gjennom generasjoner på et lønnsomt vis har produsert ren energi fra fornybar vannkraft. Dette nærings-PhD prosjektet har som mål å bygge opp ny kunnskap om hvor...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Utvikling av nye boligtilbud tilpasset ROP-beboere med lav boevne med vekt på brukermedvirkning

Prosjektets hovedmål er å utvikle nye boligtilbud bedre tilpasset beboere med alvorlige rus- og psykiske lidelser (ROP-lidelser) kategorisert i rød gruppe i det kommunale kartleggingsverktøyet Bruker Plan. Ved å bruke aksjonsforskning som tilnærming, involveres beboere, kommunalt ansatte og bruke...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Rogaland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Digital Infrastructure for Robust and Scalable Patient Monitoring in Pandemic Response Situations

Forskningsprosjektet "Digital Infrastructure for Robust and Scalable Patient Monitoring in Pandemic Response Situations" handler om digital oppfølging av pasienter med symptomer på infeksjoner, som for eksempel Covid-19. Det antas at digital hjemmeoppfølging vil gi flere typer effekter: Pasienter...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Agder

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Measuring quality (MASQ): Exceeding the limitations of quality management in municipal health and care services

Spørsmålet om hvordan øke kvalitet og effektivitet i kommunal helse- og omsorgssektor er like gammelt som sektoren selv. Alle ønsker høy kvalitet. Men hva kvalitet er, og hvordan oppnå dette, er ikke entydig. Arbeid for kvalitetsheving, gjennom reformer, økte kompetansekrav, forberedelser til eld...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Performance improvement in medium scale Norwegian company using lean management methodologies and tools.

Prosjektets hovedmål er å forbedre ytelse ved å redusere driftsutgifter (dvs. ved å redusere unødvendige aktiviteter) i det norske selskapet Blueday Technology AS, ved å bruke de nyeste innovative metoder og verktøy. Prosjektet er fokusert på hvordan man bruker lean management i kontor- og kunnsk...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Rogaland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

INOREG: INnovations in use Of REGister data for analyzing effects of primary and municipal care in patients with chronic diseases

INOREG: INnOvasjoner i bruk av REGisterdata for å finne effekter av primær- og kommunehelsetjenester hos pasienter med kroniske sykdommer? De siste årene har det stadig kommet politiske initiativ (eks. HelseOmsorg21, Primærhelsemeldingen) som vil kreve økt forskning på hvordan multimorbiditet,...

Awarded: NOK 13.8 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

TRANSFORMATIVE CAPABILITIES OF THE ACCOUNTING PROFESSION: STUDY OF NORWEGIAN SMALL AND MEDIUM ACCOUNTING PRACTICES (TRANSACT)

TRANSACT-prosjektet tar for seg små og mellomstore regnskaps- og revisjonspraksiser (SMP) i Norge. Prosjektet studerer hvilke faktorer som påvirker lederne i disse SMPene, og deres evne til proaktivt å tilpasse seg et raskt skiftende samfunn. Dette gjelder blant annet innenfor utvikling av produk...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Nordland - Nordlánnda

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Digital technologies for post-operative remote care and rehabilitation of thoracic and cardiac surgery patients

Innføringen av digitale teknologier i helse muliggjør nye måter å levere helsetjenester på. I dette prosjektet vil vi studere bruken av digitale teknologier for avstandsoppfølging med mål å forstå hvordan slike teknologier kan skaleres for å støtte et stort antall pasienter og en rekke tjenester ...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

COM-FLEX: Competetive Flexibility

Basert på det store kartleggingsarbeidet som ble utført i 2020 har det blitt satt i gang et større organisasjonsarbeid inn mot fornybarprosjektene / mindre prosjekter i AKSO på Stord sin prosjektportefølje. Fundamentert på kartleggingen og konklusjonene der ble det besluttet at den tidligere fabr...

Awarded: NOK 17.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Improving trust-based management in Nordic urban governance and management education

Idéen om tillitsbasert styring og ledelse springer ut fra reformer i København og har spredd seg til den offentlige sektoren i Norge og Sverige. Denne modellen blir oppfattet som en innovasjon, noen ganger kalt den nye nordiske styringsmodellen, og gjerne forskjellig fra tradisjonell styring og k...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

IROS: Improving radiological services From capricious low-value care to effective high-value services

Prosjektet "Optimalisering av radiologiske tjenester" har som mål å forbedre kvaliteten på radiologiske tjenester i Norge ved å redusere unødvendige undersøkelser og undersøkelser av lav verdi for å øke undersøkelser av høy verdi. 25% av den norske befolkningen får en eller flere polikliniske rad...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Innlandet

NAERINGSPH-Nærings-phd

Interorg collaboration; From national strategizing to digital interconnectedness - a process study of the Norwegian health industry

Store og komplekse oppgaver og utfordringer, gjerne omtalt som «Grand Challenges», kan ikke løses av enkeltpersoner eller organisasjoner. Det krever derimot samhandling på tvers av fagområder, etablerte strukturer og organisasjoner. Denne studien ser på a) hvordan nasjonale strategier gir føring...

Awarded: NOK 0.62 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

MODUS: Praksisnær, effektiv, skalerbar lederutviklingsapplikasjon

Bjørnson Organisasjonspsykologene arbeider i samarbeid med Universitetet i Stavanger med å utvikle en app for lederutvikling. Formålet med appen er å oppnå bedre medarbeideroppfølging, mer motiverte og produktive ansatte, og bidra til at virksomheter bli bedre i stand til å nå målene de setter se...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Konsept for styrket demokratimedvirkning

Demokratiet er truet. Et viktig varslingssignal er det synkende nivået av demokratisk deltakelse. Det kan være flere årsaker til dette, inkludert manglende tillit til politikerne og utilfredshet med eksisterende muligheter for medvirkning. Yascha Mounk beskriver i boken «The People vs. Democracy»...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Viken

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

MIA - Measures for Improved Availability of medicines and vaccines

COVID-19 gav umiddelbare problemer for medisinforsyning i hele verden og synliggjorde sårbarheten til disse forsyningskjedene i full skala. Medisinmangel var allerede et økende globalt problem i normale tider før pandemien. Spesielt har verden sett store økninger i mangel på medisiner som ikke le...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Media competition and media policy

Målet med prosjektet er å analysere hvordan teknologisk fremgang og digitalisering kan føre til kvalitative endringer i mediemarkedskonkurransen og effektiv mediepolitikk. Videre analyserer vi hvordan ulik informasjonstilgang kan påvirke alt fra forbrukerjournalistikk til medienes politiske påvir...

Awarded: NOK 10.7 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Impact and Outcome in long-term care: introducing a measure of Care Related Quality of Life (QUALcare)

Kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre utgjør et stort og viktig tjenestetilbud i den norske velferdsstaten. Det sikrer at personer som har behov for hjelp får dette. Tjenestene er i kontinuerlig utvikling og endring. Utviklingen vi ser i Norge følger internasjonale trender, der det i øk...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Innlandet

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Implementation of evidence based fall-prevention programmes in the health care services: Quality, competency and effectiveness (FALLPREVENT)

FALLPREVENT har dette året hatt fokus på WP2 og igangsatt WP3. Den skreddersydde implementeringsintervensjonen er nå utviklet som del av WP2, og planleggingen av hvordan dette skal tas videre inn i den større studien som del av WP3 er nå igangsatt. PhD-prosjektet «Implementation of evidence-bas...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Innovativ festivalpakketering Inferno Metal Festival og Beyond the Gates

Inferno Metal Festival har i over 20 år vært et sentralt sted å oppsøke for metalfans fra hele verden. Hver påske strømmer metalfans fra over 50 land til Oslo for å feire metalmusikken og det sosiale samholdet som denne unike festivalen bygger. Norge er et Mekka for fans av ekstrem metal/Black Me...

Awarded: NOK 13.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Your green, smart and endless wardrobe

Klesindustrien er en klimaversting med høye karbonutslipp samt stort forbruk av vann og kjemikalier. Prosjektets mål er å endre hvordan man konsumerer klær, fra å kjøpe og eie enkeltplagg til å få tilgang til en nærmest uendelig delegarderobe gjennom leie. De store volumene, og også den store mil...

Awarded: NOK 23.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Severity and priority setting in health care

Prioriteringer innen helsevesenet er uunngåelige og har vidtrekkende, endog fatale, konsekvenser for pasienter og pårørende. I Norge hersker det en utstrakt, men skjør, enighet om at det er de mest alvorlig syke som skal prioriteres høyest. Alvorlighetsgrad som prioriteringskriterium har vært en...

Awarded: NOK 12.2 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Development of a care pathway for patients with hand osteoarthritis

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle et nytt, trygt og gjennomførbart pasientforløp for pasienter med håndartrose. Prosjektet omfatter tre del-studier: I den ene del-studien (RCT) undersøker vi om et ergoterapeutledet forløp i spesialisthelsetjenesten er like trygt, effektivt og kostnadseffek...

Awarded: NOK 11.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Nurse Assisted eHealth Service From Hospital to Home: Ameliorating Burden of Treatment among Patients With Non-Communicable Diseases

Prosjektet eHealth@Hospital-2-Home, med den norske tittelen «Hjem fra sykehus-med digital selvhjelp» ved Universitetet i Stavanger skal utvikle ny kunnskap om digital hjemmeoppfølging, og hvordan det kan påvirke mestringstro for egenomsorg, behandlingsbyrde, livskvalitet og reinnleggelser blant p...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Rogaland