0 projects

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Autonome Systemer innen Transport og Industrielle prosesser

AUTOSTRIP er inne i sitt femte år og fokuserer nå på hvordan man avslutter prosjektet og viderefører alle de aktivitetene som er satt i gang. Det etter hvert bygget opp en brukbar stab av forskere som supplerer den vitenskapelige staben ved USN. Flere nye prosjekter er etablert og godt i gang. De...

Awarded: NOK 28.1 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestfold og Telemark

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

KAPASITETSLØFT FOR BÆREKRAFTIG OG INNOVATIV SJØMATPRODUKSJON

KABIS-prosjektets skal forsterke og målrette den havbruksorienterte forskning og høyere undervisning i regionen slik at denne bygger opp under, og styrker, innovasjonsarbeidet og omstillingen som nå pågår for å utvikle miljøvennlige oppdrettssystemer. Dette gjelder bl.a. landbaserte resirkulering...

Awarded: NOK 24.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

A novel nanoparticle-based approach for mucosal delivery of therapeutics

Nanopartikkel-baserte legemidler har et uforløst stort potensiale og kan i fremtiden bli avgjørende for behandling av en lang rekke sykdommer som kreft, infeksjonssykdommer samt diabetes. Flere slike strategier er nå under klinisk utprøving og kan bli godkjent for bruk innen kort tid, men adminis...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Advanced Lower Completion Tool

Avansert verktøy for analyse av nedre kompletteringer (ICDSIM - Inflow Control Device SIMulator) Nedre komplettering er den delen av brønnen som ligger i produksjonssonen. Når vi ønsker å produsere olje, vil vi helst ikke ha innblanding av gass eller vann. For å unngå at vann og gass blir bla...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Digitized Fluid Transport

Boreoperasjoner krever store volumer av borevæsker, med spesifikke kravt til innhold og kvalitet. Transport av væske mellom rigg og landanlegg innebærer både en betydelig direkte kostnad samt utslipp av CO2. I motsetning til logistikkoperasjoner i landbaserte industrier, er logistikk av borevæ...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

Immunotoxin for treatment of metastatic colorectal cancer

Forskere ved Oslo Universitetssykehus har utviklet et immuntoksin, MOC31PE, som består av en antistoff-komponent som gjenkjenner et overflatemolekyl som er overtrykt på en rekke kreftceller, koblet til et toksin (PE) som dreper kreftcellene etter gjenkjennelse. Det er gjennomført flere vellykkede...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

NANO CARRIER - Porous Silicon Nano particles will be produced and studied, in vitro and in vivo for cancer diagnostics, therapy and imaging.

Bakgrunn: Nacamed har patent på en effektiv produksjon av nanopartikler av silisium. Disse nanopartiklene kan benyttes innenfor en rekke områder i medisinen, der problemstillingen kan være å få et legemiddel til å virke på rett sted, i riktig tidsrom, eller på riktig måte. Denne typen partikler ...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

HD-technology for Steeply Inclined and Vertical Flow: Production Optimization for Wells, Risers and Pipelines

HD-teknologien i OLGA-simulatoren for flerfasetransport i rørledninger har blitt utvidet til annulær- og churnstrømning, som er viktige strømningsregimer i stigerør og brønner. De nyutviklede strømningsmodellene gir "HD-nøyaktighet" for bratte og vertikale rør. Mindre usikkerhetsmarginer betyr hø...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

LedaFlow model accuracy improvements required for tighter design to help lower project development and operations costs

Forståelse av flerfase strømningsoppførsel i langdistanse flerfase transport rørledninger har blitt ansett som et nøkkelelement for utvikling av nye olje- og gass oppdagelser. Spesielt er utvikling på dypt vann og i arktiske områder mere komplekst på grunn av tekniske- og miljømessige utfordringe...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

High data-rate wireless communication for deep medical implants

Inven2, OUS og en tysk samarbeidspartner skal verifisere en dataoverføringsteknologi som muliggjør overføring av høyoppløselig video fra sensorer dypt inne i kroppen uten bruk av energi i sensoren. Den trådløse kommunikasjonsteknologien baserer seg på at et kommunikasjonssignal sendt fra utside...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Novel therapy for ischemic reperfusion injury

Pasienter med hjerteinfarkt blir idag behandlet med en intervensjon som har som mål å fjerne blokkeringen som forsårsaket hjerteinfarket, slik at blodtilførselen til hjertet reetableres. Denne prosedyren (PCI) reduserer dødelighet, men er assosiert med en sekundærskade, reperfusjonsskade, som beg...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Paravacc - en effektiv vaksine mot paratuberkulose

Paratuberkulose er ett av de største problemene innen husdyrproduksjon i verden i dag med stor innvirkning på produksjonsøkonomien. En effektiv vaksine mot paratuberkulose vil være av stor nytte også for Norge og andre land hvor sykdommen per i dag er under kontroll, siden sykdommen er svært smit...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Completion time saving tool

I samarbeid med AkerBP, har Toolserv utviklet en ny metode og teknologi for montering av kontrollinjer på produksjonsrør for bruk i oljebrønner. Metoden og teknologien vil muliggjør at klammene kan monteres på effektivt sammen med kontrollinjen. Dette vill bli utført automatisk ved hjelp robot ...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

sepcease - ny ultralydteknologi for tidlig diagnose av sepsis

Sepsis er en hyppig årsak til dødsfall, og skyldes en bakteriell infeksjon som spres i blodet og som fører til at blodsirkulasjonen kollapser og blodårene blir «lekk». Dette resulterer i skade av mange livsviktige organer. Globalt er det minst 120 millioner pasienter hvert år som utvikler alvorli...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Airborne geo-intelligence: Revolutionizing geotechnical site investigations for large infrastructure projects

NGI har utviklet en ny unik metode for å kombinere luftbåren elektromagnetiske undersøkelser sammen med data fra borrehull og ulike statistiske tilnærminger for å lage geotekniske modeller med høy presisjon. Teknologien reduserer den geologiske usikkerheten tidlig i infrastruktur prosjekter, noe ...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

Lokale prosjektmidler 2018 og 2019

Kjeller Innovasjon (KI) har jobbet med kommersialisering av forskning i over 20 år. Vi har etablert mer en 115 bedrifter som årlig omsetter for rundt 6 milliarder. Vi har de siste to-tre årene utviklet et nytt team med bred næringslivs- og oppstartserfaring, knyttet til oss flere industriaktører,...

Awarded: NOK 48.1 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

Lokale prosjektmidler for Bergensmodellen 2018 og 2019

Lokale prosjektmidler (LPM) fra Forskningsrådets FORNY2020 program er et svært viktig tilskudd for Bergen Teknologioverføring til å kunne nå målsetningene om økt innovasjon og kommersialisering fra forskning ut fra ledende forskningsmiljø på Vestlandet. BTO søkte på vegne av et konsortium beståe...

Awarded: NOK 48.1 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Norinnova Søknad FORNY2020 Lokale Prosjektmidler 2018/2019

Norinnova Technology Transfer AS (NTT) er Nord-Norges største innovasjonsselskap og har bidratt til over 80 bedriftsetableringer med utspring i forskningsmiljøene i regionen. Det har bidratt til å skape over 700 arbeidsplasser og det er til sammen hentet inn over 800 millioner kroner i egenkapita...

Awarded: NOK 27.5 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY20-FORNY2020

Technology Transfer in Rogaland

Validé tilbyr moderne teknologioverføringstjenester og driver et svært vellykket og effektivt innovasjonsstøttesystem. Validé driver innovasjonsøkosystemet i Rogaland ved å tilby tjenester gjennom sine forretningsenheter: teknologioverføring, oppstart inkubator, investering og gjennom ulike progr...

Awarded: NOK 21.6 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Rogaland

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Energihuben

2022 begynte med overføring av prosjektledelse fra Peter Breuhaus til Anders Riel Müller. Den offisielle overføringen var i februar 2022. I mai 2022 arrangerte prosjektet en strategiworkshop med regionale partnere for å diskutere strategisk orientering og prioriteringer for gjenværende prosjektpe...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2018-2025

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Development of a Field Gradient Sensor (FiGS®) for autonomous subsea vehicles

FORCE Technology Norway (FTN) introduserer en revolusjonerende måte å inspisere subsea strukturer og rørledninger ved å kombinere deres innovative feltgradientsensor (FiGS®) med Autonome Undervannsfarkoster (AUVer) gjennom prosjektet «Development of a Field Gradient Sensor for AUVs». For å møte d...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Kinetic Hydrate Inhibitor Removal, Recovery and Reuse from Produced Water and Rich MEG Streams

En av hovedutfordringene med flerfasetransport av naturgass i lange rørledninger langs sjøbunnen, fra brønnhodet til prosessanlegget, er å hindre dannelse av gasshydrater (islignende plugger) under transporten. Tradisjonelt reduseres risikoen ved å injisere store volum med Mono Ethylene Glykol (M...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

FORNY2020-TTO-Lokale_Prosjektmidler_2018-2019

Vårt mål er å skape "impact" ved å spre teknologi for en bedre verden gjennom teknologioverføring og kommersialisering. Ved å verdiutvikle forskningsbaserte ideer til attraktive forretningsmuligheter, bringer vi forskningen fram til markedene. I følge med de omstillingsbehovene Norge står ovenfor...

Awarded: NOK 52.9 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Lokale Prosjektmidler SINTEF TTO 2018 og 2019

SINTEF har stor suksess med kommersialisering av egne forskningsresultater gjennom teknologisalg, lisensiering og selskapsetableringer. Spin-off selskap fra SINTEF realiserte i 2015 verdier for nesten 2 milliarder NOK gjennom tre høyprofilerte exits. Som resultat av dette ble SINTEF TTO kåret ti...

Awarded: NOK 48.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

FORNY2020 - Lokale prosjektmidler for 2018 og 2019

Innoventus Sør AS er Sørlandets innovasjonsselskap og representerer region Agder. Forretningsideen til selskapet «Vi skal bidra til kommersialisering av nyskapende ideer som gir vekst og sysselsetting». Kjerneområdet er rettet til kommersialisering av forskningsbaserte ideer, programansvarlig for...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Agder

FORNY20-FORNY2020

Inven2 FORNY2020 lokale prosjektmidler 2018-19

Inven2 kommersialiserer forskningsresultater fra Universitet i Oslo, Oslo Universitetssykehus og de andre helseforetakene i Helse Sør-Øst. Lokale prosjektmidler er et essensielt virkemiddel for å kunne avgjøre hvilke resultater som forventes å bli et nyttig produkt i et reelt marked. Det muliggjø...

Awarded: NOK 48.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Søknad om lokale prosjektmidler, ARD Innovation AS

ARD Innovation AS er NIBIOs og NMBUs felles satsing for økt innovasjon, kommersialisering av forsking og samarbeid med næringsliv og offentlig sektor for å skape innovasjoner og kommersialiseringer fra forskningen i tilsluttede organisasjoner og i samarbeid med næringsliv og offentlig sektor. Mål...

Awarded: NOK 12.3 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

Nord innovasjon AS: Lokale prosjektmidler 2018-19

Nord innovasjon AS er kommersialiseringsaktør for Nord universitet. Prosjektet gjelder bruk av Lokale prosjektmidler fra FORNY-programmet til kommersialiseringsprosjekter knyttet til konkrete forskningsresultat med kommersielt potensial.

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Nordland - Nordlánnda

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Development of new technology to reduce unwanted uptake of large molecule compounds and nano formulations in liver

De siste hundre år har det vært en rivende utvikling av medisiner, og antall sykdommer som kan kureres, er stadig økende. Til tross for dette er det fortsatt mange sykdommer som det ikke finns adekvate medisiner mot. Eksempler på slike sykdommer er flere typer kreft, mange virus-infeksjoner, og g...

Awarded: NOK 0.38 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY20-FORNY2020

Phade - Photochromically Adept - Fremtidens solavskjerming

Solblending og oppvarming av inneklimaet er økende problemer som følger med den stadig tiltagende bruken av glass som bygningsmateriale. Dette resulterer i en sterk vekst i solavskjermingsmarkedet, som i dag domineres av persienner, markiser og vinduer eller solfilm med permanent redusert gjennom...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Viken