0 projects

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Zero Emission Citizen (ZEC): Klimakalkulator for kartlegging av innbyggernes klimafotavtrykk

- Tenk om ditt personlige klimafotavtrykk ble beregnet, automatisk og nøyaktig, med utgangspunkt i dine forbruksvaner, banktransaksjoner, matinnkjøp og strømregning. Vi må endre adferd og raskt innføre virkemidler skal vi nå klimamålene og unngå katastrofe. I dag mangler det verktøy for å spore...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Debt problems, ill-health and labour market marginalisation

Populærvitenskapelig framstilling En sentral utfordring for det norske samfunnet er det høye og stadig økende lånevolumet blant husholdene. Myndighetene uttrykker bekymring over potensialet for omfattende gjeldsproblemer. Et hovedmål for velferdsstaten er å beskytte innbyggerne mot negative effe...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

VIM- VipiCash Intelligent Monitor A monitoring tool for global remittance and Aid Markets using Artificial Intelligence technology

Objektiv: Visjonen til dette prosjektet er å utvikle et intelligent overvåkingsverktøy for å tolke store mengder data fra flere kilder og kundetransaksjonsmønstre for å gi personlig informasjon og råd til kunder og velferdsorganisasjoner som muliggjør informerte beslutninger om pengeoverføring...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Extreme windstorms and related damage

Ekstrem vind og relaterte skader er en viktig faktor i det norske samfunnets generelle vær- og klimasårbarhet og stormskader (inkludert vind og stormflo) utgjør over halvparten av de private forsikringsutbetalingene knyttet til naturskade. Planlegging og avbøtende tiltak for å redusere vindrelat...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Machine Learning for Transparent and Sustainable Investing

Det siste året har vi jobbet mye med å øke datasettet som brukes i maskinlæringsmodellen vår. I tillegg til å bygge signaler basert på tradisjonelle selskaps-, markeds- og ESG-data fra proprietære dataleverandører, så har vi selv utviklet innovative datasett om makroøkonomiske pengestrømmer. Diss...

Awarded: NOK 14.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

EXAIGON - EXplainable AI systems for Gradual industry adoptiON

Kunstig intelligens («artificial intelligence» på engelsk, derfor ofte forkortet AI) er i ferd med å bli allestedsnærværende, og AI er disruptiv for bransjer som helsevesen, transport, produksjon, robotikk, detaljhandel, bank og energi. I følge en fersk europeisk studie vil AI kunne bidra med opp...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Ansvarlig kunstig intelligens for personlig økonomisk planlegging

Maskinlæring (ML) og bruken av kunstig intelligens (AI) blir stadig viktigere teknologier i bank og finans. Potensialet knyttet til bl.a. avansert analyse og økonomisk modellering er så kraftig at teknologi og endrede arbeidsprosesser i seg selv kan bli en driver for forretningsutvikling. Målet f...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Hvordan vil bruk av AI i kunderelasjonen påvirke Sparebanken Sør sin evne til å opptre som en etisk, samfunnssansvarlig relasjonsaktør

Flere sentrale teknologer, teknologiske miljøer og samfunnsaktører peker på at teknologisk utvikling i større grad enn tidligere må ha fokus på hva et samfunn ønsker å oppnå med teknologi - hva det overordnede målet for teknologien som settes ut i verden bør være - snarere enn hva teknologien kan...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Co-created development of smart learning games in the financial sector

Den norske modellen viser at virksomheter vokser når folk i virksomheten vokser. Årtier med fokus på å bygge tillit, kompetanseutvikling og å finne kollektive løsninger virker. Å ivareta dette i et stadig mer digitalisert arbeidsliv og et stadig mer individualisert samfunn, vil ha avgjørende bety...

Awarded: NOK 11.4 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

SKATT-Skatteøkonomi

11th Norwegian-German Seminar on Public Economics

The 11th Norwegian-German Seminar on Public Economics is another joint initiative of CESifo, NoCeT, and OFS, takes place in Munich, Germany, and brings together about 25 researchers plus some local non-presenting participants from the CESifo network in Munich. Traditionally, there are 10 to 12 pa...

Awarded: NOK 75,000

Project Period: 2019-2020

Location: Vestland

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Consequences of Investments for National Security (COINS)

Utenlandske investeringer innebærer at et selskap fra ett land investerer i et selskap i et annet land, og gjerne en investering så stor at det leder til kontroll over selskapet. Slike investeringene kan ha positive effekter, som overføring av kunnskap, teknologi, og økonomisk vekst. I lys av øke...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Public Procurement of Critical Services - Analysis of Effects on Societal Safety

Hovedmålet i ProCritS, som er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, Universitetet i Oslo og NTNU samfunnsforskning, har vært å undersøke effekten offentlige anskaffelsesprosesser har på organisasjoner som utfører kritiske tjenester innen samfunnssikkerhet og beredskap. Forskningsresultat...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Rogaland

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12894 An advanced investment tool based on machine learning and big data

Prosjektets hovedmål har vært å utvikle effektive metoder for finansielle porteføljer og forlenge tidshorisonten for investeringer med kontrollert risiko. Avanserte maskinlæringsmetoder kombinerer tradisjonell tidsserieanalyse med tilbakekoblingsmekansimer og resultatene som oppnåes er mye bedre ...

Awarded: NOK 0.41 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RaCE: Managing Radical Technology-Driven Change in Established Firms

Bedfrifter på tvers av bransjer opplever fundamentale endringer i de eksterne omgivelsene, spesielt på grunn av teknologisk utvikling. Ledere gir uttrykk for at det haster med å omstille bedriften slik at en kan konkurrere med innovate nykommere og globale plattformselskaper som Google, Amazon og...

Awarded: NOK 19.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Smart Bolighandel

Prosjektet har i rapporteringsperioden jobbet med følgende hovedpunkter. 1) Analysemetode for å bedømme tilstanden til en bruktbolig. Her er det jobbet med flere modell-alternativer hvor samlebetegnelsen er BoligScore. Dette er avanserte NLP/maskinlærings metoder som trenes på historiske tilstand...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Akershus

NAERINGSPH-Nærings-phd

Essays on bank regulation, mortgages and effects on the real estate market TEST

Norske banker står midt i en situasjon med stadig større internasjonal konkurranse, og et risikobilde i endring. I denne situasjonen er de avhengig av å gjøre riktige strategiske valg, og søke kunnskap om hvordan strategiske valg påvirker lønnsomhet, hvordan risiko i boliglån varierer ut fra geog...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Deep Learning approaches to credit scoring

Modeller for å predikere fremtidig mislighold er en sentral del av moderne bankdrift og nært knyttet til en banks inntjening og resultat. Å innvilge et lån til en kunde som i ettertid viser seg å misligholde lånet, vil kunne innebære et tap for banken. Å avvise en lånesøker som ikke ville ha misl...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Møre og Romsdal

NAERINGSPH-Nærings-phd

Investoratferd blant norske investorer. Beslutningstaking under usikkerhet, biases og betydningen av endring i rammebetingelser.

Status ultimo 2021 Ved utgangen av året 2021 er status at data på investorer i det norske aksjemarkedet er anskaffet og analysearbeidet er påbegynt. Data har blitt renset og kvalitetssikret og oppsummerende statistikk produsert. Dette har dannet grunnlag for å spisse forskningsspørsmål og starte...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Akershus

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Teknoløft Sogn og Fjordane

Teknoløft Sogn og Fjordane bygger næringsretta kapasitet og kompetanse innan robotikk, stordata, digitalisering og automatisering ved Høgskulen på Vestlandet og Vestlandsforsking. Dette gjer vi gjennom å utdanne doktorgradskandidatar og forske i samarbeid med næringslivet. Prosjektet samarbeide...

Awarded: NOK 26.2 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Vestland

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Incentives, access to capital, and innovation

Bedrifter er avhengige av ekstern kapital for å finansiere innovasjon og vekst. Dette forskningsprosjektet øker vår forståelse av nøkkel mekanismene for effektiv eierstyring, selskapenes gjeldsgrad og innhenting av kapital, og deres innovasjonsaktiviteter. Vi studerer først effektene av aksjon...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

ClimINVEST: bringing scientists and investors together to co-design tailored information on climate change to support financial decisions

Effektene av klimaendringer, som endringer i nedbør og temperaturer, samt ekstremvær merkes i alle sektorer og er allerede en økonomisk belastning for bedrifter, investorer og andre aktører. Ekstreme klimahendelser som springflo og hetebølger kan skade fasiliteter og forstyrre forsyningskjedene. ...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Financial, political and regulatory risk in Norwegian direct foreign investments

Hvordan blir direkte investeringer i utlandet (FDI) beskyttet mot ikke-finansielle risikoer (politiske og regulatoriske risikoer)? Svaret på dette spørsmålet er nyttig for investorer som vurderer å investere i multinasjonale selskaper med investeringer i utviklingsland (MNE). Svaret er også vikti...

Awarded: NOK 0.67 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Akershus

NAERINGSPH-Nærings-phd

On the use of Deep Learning for Automation of Accounting

Kunstig Intelligens inntar regnskapskontoret Kunstig intelligens har i de siste årene hatt stor innvirkning på tvers av flere bransjer og fagfelt. Vi har sett eksempler på intelligente systemer som er flinkere til å diagnostisere pasienter enn leger, er sikrere sjåfører, og er bedre sjakkspill...

Awarded: NOK 0.78 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Autonomous Teams

Team, og spesielt autonome kryssfunksjonelle team, blir i økende grad brukt som organisasjonsdesign. Slike team har potensial til å være en svært effektiv og fleksibel arbeidsform i bransjer som kjennetegnes av raske markedsendringer med komplekse og uforutsigbare oppgaver, som finans, forsikring...

Awarded: NOK 18.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

OPTISITE

I Optisite har vi hatt som mål å utvikle en programvare som gjør at brukeren raskt kan finne fram til de beste løsningsforslagene, både når det gjelder bokvalitet og arealutnyttelse, når en tomt skal utvikles. Før Spacemaker var tomteplanlegging en tidkrevende, dyr og manuell prosess, i stor ...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Project SIGHT

Byggeindustrien er en av verdens eldste, største og minst digitaliserte sektorer. Men mangel på moderne metoder for prosjektledelse koster bransjen anslagsvis $ 1,6 billioner årlig, og industrien bidrar til over 35% av unødvendig avfall og skadelige utslipp i Europa. De utdaterte manuelle og vis...

Awarded: NOK 14.1 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Prisdannelsen i råvaremarkedene - implikasjon for verdsettelse av råvarebaserte selskaper

Råvarebransjene omfatter viktige eksportindustrier i Norge og i de nordiske landene. Disse virksomhetene utgjør en vesentlig andel av aksjemarkedene, og velfungerende råvaremarkeder er viktig for å utnytte Nordens komparative fortrinn. Riktig forståelse av prisdannelsen og de sentrale prisdrivern...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2017-2025

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Forms of Ethics, Shapes of Finance: Ethnographic Explorations of the Limits of Contemporary Capital

Prosjektet har fokusert på Statens pensjonsfond utland - bedre kjent som Oljefondet – som regnes som verdens største statlige investeringsfond. Dette fondet forvaltes av Norges Bank på vegne av det norske folk på bakgrunn av en lov vedtatt at Stortinget og et mandat utstedt av Finansdepartementet...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Digital service innovation through open innovation strategies

Nasjonalt og internasjonalt næringsliv er nå inne i et sterkt digitalt skifte, og flere teknologi- og industribarrierer er i ferd med å falle. Denne utviklingen medfører et stadig økende press på etablerte aktører til å akselerere innovasjonstakten og søke nye forretningsmodeller for fremtiden. M...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Funksjonell forbedring og pilotering av trådløs integrerbar radonmåler - iCanary

I de fleste hus er det vanlig å ha installert røykvarslere og karbonmonoksidalarm, og de fleste huseiere vil tenke at dette er tilstrekkelig for å sikre tryggheten og helsen til familien. Men det mange ikke måler og monitorerer er et element som kan ha veldig stor påvirkning på helsen og velværen...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo