0 projects

FINANSMARK-Finansmarkedet

Using scenarios to assess climate risks in the financial sector

Klimascenarier benyttes ikke utelukkende av politiske beslutningstakere, men i økende grad også av finanssektoren som følge av økt etterspørsel etter, og regulering av, klimarelatert informasjon om selskaper og investorer. Rapportering om klimarelatert risiko og stresstesting av scenarier er blan...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Oslo Macro Conference

Oslo Macro Conference 2021 ble avholdt 19. og 20. august 2021, i Professorboligen, UiO, med deltagelse fra internasjonalt anerkjente forskere. Smitteverntiltak innebar at de fleste internasjonale deltagerne deltok på Zoom med publikum fra akademia og politikkinstitusjoner til stede i salen. M...

Awarded: NOK 16,000

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Darkness on the horizon? Exploring the response to contestation of trade policy in Europe

TradeCont fokuserer på håndteringen av fordelingsmessige konsekvenser som følger av økonomisk globalisering. Selv om frihandel fører til økonomisk vekst og velstandsøkning i samfunnet som helhet, vil selv de mest ivrige tilhengere innrømme at globalisering skaper både vinnere og tapere. Dermed st...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Skatt og velferdsstatens finansiering

Hensikten med denne søknaden er å finansiere utvidet kontakt med utenlandske forskerer, arrangere konferanser og doktorgradskurs for derigjennom bidra til nettverkseffekter og høyere forskningskvalitet. Disse tiltakene vil heve kvaliteten på forskningen ved senteret og øke kontaktflaten mot int...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

VIM- VipiCash Intelligent Monitor A monitoring tool for global remittance and Aid Markets using Artificial Intelligence technology

Objektiv: Visjonen til dette prosjektet er å utvikle et intelligent overvåkingsverktøy for å tolke store mengder data fra flere kilder og kundetransaksjonsmønstre for å gi personlig informasjon og råd til kunder og velferdsorganisasjoner som muliggjør informerte beslutninger om pengeoverføring...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Immigration, Inequality and the Welfare State: A Modern Macroeconomic Approach

Innvandring er blitt et av de store politiske spørsmålene som former samtiden. Innvandringsbølgen i 2015, som følge av krig i Midtøsten, var et stort sjokk for Europeiske økonomier og hart skapt debatt blant samfunnsvitere, politikere og i dagspressen. Mange verdenshjørner er forttsatt fattige og...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Forsikringsseminaret ved Matematisk institutt 2020

-

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Redesigning the Dividend Withholding Tax & Closing the Loopholes

Et samarbeid mellom europeiske journalister, kjent som CORRECTIV, avdekket i oktober 2018 den største europeiske skattesvindelen noensinne gjennom de såkalte cum-ex files. Cum-ex og beslektede strategier, kjent som cum-cum og cum-fake (heretter cum-opplegg) er opplegg som gir investorer mulighet ...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Individual Investors and Asset Prices

En sentral del av finansiell økonomi dreier seg om prisdannelse i markedet. I dette prosjektet analyserer vi samspillet mellom individuell investoratferd og aktivapriser. Vår artikkel "What do the portfolios of individual investors reveal about the cross-section of equity returns?" viser at inves...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

The link between household and firm finance: family firms, family networks, and family resource constraints

Vi undersøker hvordan et plutselig likviditetssjokk i den personlige økonomien til bedriftens eiere forplanter seg til bedriften. Den spesifikke situasjonen vi studerer er hvordan endret formuesbeskatning av familiens privatbolig slår inn i familiebedrifters økonomi. Resultatene, som baserer seg ...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Statistical modelling and inference for (high-dimensional) financial data

I løpet av de siste 10 årene etter finanskrisen i 2008, har en rekke nye statistiske modeller blitt introdusert for å bedre beskrive finansdata, spesielt med tanke på å kunne predikere f.eks. konkurser og fremtidige avkastninger, samt å kvantifisere finansiell risiko. Typisk har modeller som er b...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Media competition and media policy

Målet med dette prosjektet er å analysere hvordan teknologisk fremgang og digitalisering kan føre til kvalitative endringer i mediemarkedskonkurransen, og hvilke konsekvenser dette kan ha for utformingen av mediepolitiske virkemidler. En sentral konsekvens av digitaliseringsprosessen er at ko...

Awarded: NOK 10.7 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Hvordan vil bruk av AI i kunderelasjonen påvirke Sparebanken Sør sin evne til å opptre som en etisk, samfunnssansvarlig relasjonsaktør

Flere sentrale teknologer, teknologiske miljøer og samfunnsaktører peker på at teknologisk utvikling i større grad enn tidligere må ha fokus på hva et samfunn ønsker å oppnå med teknologi - hva det overordnede målet for teknologien som settes ut i verden bør være - snarere enn hva teknologien kan...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Agder

NAERINGSPH-Nærings-phd

Ansvarlig kunstig intelligens for personlig økonomisk planlegging

Maskinlæring (ML) og bruken av kunstig intelligens (AI) blir stadig viktigere teknologier i bank og finans. Potensialet knyttet til bl.a. avansert analyse og økonomisk modellering er så kraftig at teknologi og endrede arbeidsprosesser i seg selv kan bli en driver for forretningsutvikling. Målet f...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Rogaland

SKATT-Skatteøkonomi

11th Norwegian-German Seminar on Public Economics

The 11th Norwegian-German Seminar on Public Economics is another joint initiative of CESifo, NoCeT, and OFS, takes place in Munich, Germany, and brings together about 25 researchers plus some local non-presenting participants from the CESifo network in Munich. Traditionally, there are 10 to 12 pa...

Awarded: NOK 75,000

Project Period: 2019-2020

Location: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Analytical Research in Financial Accounting Workshop 2020

-

Awarded: NOK 31,000

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Consequences of Investments for National Security (COINS)

Utenlandske investeringer er enkelt sagt at et selskap i ett land investerer i et selskap i et annet ? og gjerne en investering så stor at det leder til kontroll over selskapet. Selskaper ønsker å vokse og å tjene mer, og hvis de finner et utenlandsk selskap som de tror vil gjøre det bra i fremti...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12894 An advanced investment tool based on machine learning and big data

Prosjektets hovedmål har vært å utvikle effektive metoder for finansielle porteføljer og forlenge tidshorisonten for investeringer med kontrollert risiko. Avanserte maskinlæringsmetoder kombinerer tradisjonell tidsserieanalyse med tilbakekoblingsmekansimer og resultatene som oppnåes er mye bedre ...

Awarded: NOK 0.41 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Is this Russias Kodak moment? Russian perspectives on the energy transition

Begrepet "Kodak-øyeblikk" dreier seg om utfordringen med å forutse at nye teknologier og markedsmønstre vil undergrave etablert forretningsvirksomhet. Dette kommer fra det store amerikanske selskapet Kodak som lagde film for fotoapparater og mente at digitale kameraer ikke ville true deres marked...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Russias Politicized Economy, Elite Dynamics and the Domestic-Foreign Policy Nexus

I 2020 gjennomførte Russlands president Vladimir Putin en grunnlovsendring slik at han kan regjere til 2036. Ved valget til Statsdumaen i 2021 sikret hans støtteparti Forent Russland konstitusjonelt flertall. Det er imidlertid mange trekk som peker på hvor liten kontroll han synes å ha. Det har a...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Innlandet

NAERINGSPH-Nærings-phd

Essays on bank regulation, mortgages and effects on the real estate market TEST

Norske banker står midt i en situasjon med stadig større internasjonal konkurranse, og et risikobilde i endring. I denne situasjonen er de avhengig av å gjøre riktige strategiske valg, og søke kunnskap om hvordan strategiske valg påvirker lønnsomhet, hvordan risiko i boliglån varierer ut fra geog...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

PLATON - a PLATform for Open and Nationally accessible climate policy knowledge

Målet med kunnskapsplattformen PLATON er å øke og spre kunnskapen om hvordan Norge kan nå sine klimamål. Prosjektet skal fremskaffe nye forskningsresultater i tillegg til å samle og systematisere kunnskap som allerede finnes på kunnskapsfronten. Data, statistikk og modellverktøy som ligger til gr...

Awarded: NOK 48.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Transatlantic Relations in times of Uncertainty. Drivers and Mechanisms of EU-US relations (TransAt)

Transatlantiske relasjoner har vært en hoved-pillar i internasjonale relasjoner siden andre verdenskrig, og utgjør i dag selve kjernen i det som ofte refereres til som den vestlige liberale verdensordenen. I lys av USAs endrede utenrikspolitiske orientering, økt internasjonal usikkerhet og de man...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Innlandet

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The demand and supply of public education

Utdanning spiller en sentral rolle for å sikre folks velvære og har en viktig sosial gevinst. Flere studier viser en sammenheng mellom utdanning og økonomisk vekst, og økonomisk og sosial ulikhet. Den økte betydningen av skolegang gjenspeiles av kongruente økninger i investeringer i form av tid o...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2018-2025

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Deep Learning approaches to credit scoring

Modeller for å predikere fremtidig mislighold er en sentral del av moderne bankdrift og nært knyttet til en banks inntjening og resultat. Å innvilge et lån til en kunde som i ettertid viser seg å misligholde lånet, vil kunne innebære et tap for banken. Å avvise en lånesøker som ikke ville ha misl...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Møre og Romsdal

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Spatial Inference on Oil and Economic Development

Verdien av olje- og gassproduksjon utgjør mellom to og fem prosent av verdens totale inntekt. Målet med prosjektet er å lære mer om hvordan oljeproduksjonen og disse massive inntektene påvirker den sosiale og økonomisk utviklingen innad og på tvers av lokale områder og regioner, ved hjelp av nye,...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

New Evidence for the Debate on Wealth Taxation

Omtale av 5 papere: 1. Wealth Taxation and Household Saving: Evidence from Assessment Discontinuities in Norway a. Formuesskattens effekt på sparing står helt sentralt i vurderinger av denne type beskatning, og forventningen er at formuesskatt fører til redusert. Fra et teoretisk ståsted er ikk...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

Optimal Taxation: A Modern Macroeconomic Approach

Grunnpilaren i den modern velferdsstaten er ulike former for overføringer og sosialforsikring, finansiert gjennom skattesystemet. Gjennom skatter og overføringer forsøker myndighetene å øke velferden gjennom redistribusjon og forsikring. Den optimale utformingen av velferdsstaten er imidlertid fo...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

A Norwegian Regional General Equilibrium Modelling System NoReg

Norsk regional generell likevektsmodell NOREG NOREG 2 er en ny regional generell likevektsmodell som kombinerer den tradisjonelle anvendte generelle likevektsmodellen, som har vært brukt i norsk økonomisk planlegging siden 1960-tallet, med regional modellering helt ned til kommunenivå. Modellen ...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2018-2028

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate Change Modeling and Prediction of Economic Impact

Globale klimaendringer er nå anerkjent som en av de største samfunns-utfordringene i vår tid, og har allerede hatt en stor påvirkning på land, lokal-samfunn og individer verden over. Å takle denne utfordringen på best mulig måte krever gode og nøyaktige svar på følgende spørsmål: (1) Hva er e...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo