0 projects

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

The Marine Technology Laboratories - Required Upgrading and Developments (Phase II)

Det Marintekniske senteret på Tyholt i Trondheim, har vært medvirkende til utvikling og etablering av den Norske Maritim næringen. Senteret består av tre institusjoner, NTNU (Institutt for Marinteknologi), SINTEF Ocean (en del av SINTEF), og AMOS (Center of Excellence-Autonomous Marine Operations...

Awarded: NOK 69.0 mill.

Project Period: 2016-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Towards Improved Training and Performance

New technologies, automated devices, and computerized systems have improved the overall productivity and efficiency of systems, nevertheless, have also brought new challenges to individuals and teams. The roles and goals of human within systems have transformed in various dimensions, which requi...

Awarded: NOK 65,000

Project Period: 2016-2018

Location: Vestfold og Telemark

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: Development of salmon lice viral vectors as a tool to regulate sea lice biology

Lakselus er en parasitt som påfører oppdrettsnæringen store kostnader hvert år. Beregninger viser at rundt 10 % av produksjonsprisen er knyttet til kostnader for behandling av lakselus. I tillegg er det store kostnader forbundet med lusetelling, og oppdretterne trues med dagbøter og eventuell uts...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Fleksibel og kostnadseffektiv bølgesensor

Populærvitenskapelig presentasjon Skipstrafikken langs kysten trenger pålitelige opplysninger om vær, vind og sjøtilstand i overflaten. Innhenting av disse målingene gjøres gjerne ved hjelp av forankrede målebøyer med sanntids dataoverføring til brukere på land og sjø. På målebøyene monteres u...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Sjø basert lukket produksjonssystem for laks, montert i en flytende stålplattform

I prosjektet som ønskes utviklet, ønsker man å designe, modellteste og bygge et fullskala lukket produksjonssystem med dukposer tilpasset grid med 4 celler i stålmerd . Fordeler med et slikt oppsett er; a) stålmerdkonstruksjoner har store gangbaner og flyter stabilt i sjøen. Dette gir en trygg ...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av operasjonsstøtteverktøy for sikrere og mer miljøvennlig avlusingsoperasjon i lakseoppdrett

I lakseoppdrettsnæringen gjennomføres det daglig krevende og risikofylte operasjoner langs den norske kyst. Flere operasjoner er komplekse, der resultat kan være rømming, betydelig tap av biomasse eller skade på mennesker. Uønskede hendelser i bransjen har gjerne sammensatte bakenforliggende års...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Analyseverktøy til fortøyningsoperasjoner i havbruk

For å ivareta sikkerhet for personell under fortøyningsoperasjoner i havbruk er det viktig med god planlegging og vurdering av risikofaktorer. Oppdrettsnæringa i Norge er i stor utvikling og trenden er at produksjon foregår i stadig større enheter og flyttes til (ofte mer værutsatte) lokaliteter ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2015-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Sleping i sjøen av lukket merd med ferskvann for badebehandling av laks

Behandlingsmetoden i havbruksnæringen har ofte utfordringer med hensyn til logistikk, da ferskvann i de fleste tilfeller må transporteres til oppdrettsanleggene. I prosjektet er det planlagt å utvikle et konsept for flytting av store volum av ferskvann. En membrankonstruksjon med form som ellips...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Electronic section tagging for purse seine fishing

Ved fiske med ringnot er det viktig å hale flåtelna og grunntelna synkront inn. Hvis dette ikke blir gjort, er det fare for både skade på nota og skade på fangst. I dag gjøres dette med visuelle merker. Disse merkene er tidvis vanskelige å se fordi de blir skjult av notlinet og krever konstant op...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av sikrere og mer effektive trålfartøy

Formålet med et hovedprosjekt er å ved hjelp av produktutvikling komme fram til både radikale og inkrementelle innovasjoner for å lage et sikrere tråldekk samt å klare å redusere trålers energibruk. Denne problemstillingen er kompleks. Det er mange aktører som har meninger om temaet. Problemstil...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

NTNU Ocean Week 2015 arrangementsstøtte

Under NTNU Ocean Week vil forskere og næringsaktører fra Norge og utlandet orienterer hverandre om de siste utviklingene innenfor sine fagfelt og bruke minglingsmulighetene til å skape nye koblinger. Fokus er på tverrfaglig kunnskapsoverføring og -utvikling. Det legges hovedvekt på teknologisk in...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Managing trawl catches by improving the hydrodynamic performance of sorting grid sections and codends

De store tetthetene av atlantisk torsk i Barentshavet de siste årene sammen med kapasitetsproblemer av eksisterende sorteringsristseksjonene har medført at trålflåten ofte tar for store fangster. Disse store fangstene kan føre til redusert fiskekvalitet, og øke risikoen for at fisk dumpes på have...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

SimFisk: Realistisk simulator for opplæring, trening og teknologiutvikling i fiskerinæringa

SimFisk-prosjektets mål er å utvikle en simulator for realistisk opplæring og ferdighetstrening av mannskap, og testing av nye teknologikonsepter for fiskeflåten. En slik fiskerisimulator er unik nasjonalt og internasjonalt. Prosjektet omfatter havfiskeflåten og kystfiskeflåten, og leverandørindu...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Møre og Romsdal

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Understanding and predicting size selectivity and escape mortality in commercial zooplankton fisheries: case study on Antarctic krill

Antarktisk krill betraktes som en av de minst utnyttede fiskeriressursene på verdensbasis. Størrelsen på årlige kvoter følger føre-var prinsippet, og har stort potensial for å kunne økes når mer kunnskap om populasjonsdynamiske prosesser, biomasse og betydning for økosystemet er bedre kartlagt. ...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Development of a significantly more efficient and ECO-friendly FIshing VEssel (ECOFIVE)

Verifikasjon av foreløpige beregninger og ideer hvor LNG (Liquid Natural gas) benyttes som drivstoff, og hvor skrog/propeller optimaliseres for lav fart (tauekondisjon). Tentativt utviklingsmål er å oppnå 20-30% lavere energiforbruk og 30-40% lavere energikostnad, i tillegg til et lavere utslipp...

Awarded: NOK 0.88 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

An information system for efficient and sustainable fisheries

ESUSHI prosjektet har utviklet informasjons og analysetjenester for bruk i fiskeri. Ved å tilpasse, sammenstille, analysere og visualisere store datamengder om fangst, miljø og havkjemi kan fiskere og redere gjennom grafiske interaktive grensesnitt: 1) Se på all registrert fangst for sitt rederi...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Møre og Romsdal

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

RedSlip: Reducing slipping mortality in purse seines by understanding interactions and behaviour

Gjeldende praksis for å slippe ut uønskede fangster fra snurpenot (slipping) kan drepe en stor del av den frigjorte fisken. NFR-prosjektet RedSlip har hatt som mål å redusere dødeligheten ved å bedre forståelsen av hvordan snurpenota fungerer og hvordan makrell (Scomber scombrus) oppfører seg ...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Hybrid energisystem for små fiskefartøy

I følge Norsk sjømatråd eksporterer Norge daglig rundt 36,6 millioner måltider med sjømat. Dette er mat som er bærekraftig høstet og som har et lavt karbonavtrykk sammenliknet med de fleste alternative kildene til animalsk protein. Allikevel er det potensial for å gjøre denne maten enda mer miljø...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Seeing further: broadband acoustics for improved measurements of demersal fishes

et er vanskelig å se fisk nær bunn på grunn av sterkt bunnekko, og dette hindrer bruk av akustiske verktøy for å detektere, måle og observere. Ny teknologi muliggjør bruk av mye bredere frekvensbånd som gjør bruk av sofistikerte akustiske pulser og signalprosessering mulig. Dette gir høyere f...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Acoustic kayak drone

Vi har laget en ubemannet kajakkdrone utstyrt med elektromotor og vitenskapelig ekkolodd montert på en nedsenkbar kjøl. Kajakkdronen kan sjøsettes både fra forskningsskip, og fra land ved hjelp av en ombygd båthenger. Styringen av farkosten skjer gjennom trådløs kommunikasjon, der man enten fjern...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Norske innspill til Waterborne sitt pågående posisjoneringsabeid

Waterborne (European Tehnology Platform of the Waterborne Industries) har fokusert på de tradisjonelle maritime næringer som verftsindustri og skipsfart. Lanseringen av EUs Blue Growt strategi, innebærer at man nå skal søke å høste synergieffekter gjennom interaksjon mellom flere næringer i kysts...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Nytt fartøykonsept for marine operasjoner

Forprosjektets målsetting er å identifisere gode samarbeidspartnere for et hovedprosjekt, og i samråd med disse utarbeide en plan og en søknad for IPN rettet mot forskningsprogrammet MAROFF. Videre vil det i forprosjektet vurderes patentering av de ideer og skisser som ligger til grunn for denne...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Elektronisk bolkemerking for ringnot - forprosjekt

Ved fiske med ringnot er det viktig å ta inn grunntelna og flåtelna like raskt, slik at disse holdes synkrone. Hvis dette ikke blir gjort, er det fare for både skade på nota og neddreping av fangst. I dag gjøres dette med visuelle merker, men disse merken e er tidvis vanskelige å se fordi de blir...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

RobustNot. Levetid til oppdrettsnøter i lakseoppdrett: Dokumentasjon av degradering og slitasje for utvikling av robuste oppdrettsnøter.

Prosjektet innebærer industriell forskning og utvikling, og sentralt i dette er å øke kunnskapen rundt levetid til not. Dette innebærer å studere hvilke prosesser som har størst betydning for degradering (aldring) og slitasje av notlin, og hvordan egenska pene til notlin kan forbedres i så måte. ...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Rogaland

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

VRI Troms 2014-2016

Troms fylkeskommune satser på forskning, utvikling og innovasjon. Fylkeskommunen har brukt nesten 10 mill. kroner på VRI-programmet i perioden 2014 ? 2016. Erfaringene fra VRI 3 i Troms er at prosjektet har vært vellykket med hensyn til samhandling og å fremme forskningsbasert innovasjon i region...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Forprosjekt - Preventive tiltak for redusert smittespredning mellom havbruksanlegg via fartøy

Målet med det planlagte hovedprosjektet er å utvikle og demonstrere teknologi og beslutningsstøttesystemer for kontroll og varsling av smittespredning mellom havbruksanlegg via fartøy. Prosjektet er forankra i fellesutlysningen for HAVBRUK og MAROFF. Leve randørindustrien som deltar i prosjektet ...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

PISCADA Cloudløsning for oppdrettsnæringen

Piscada har fått flere henvendelser rundt styring av systmer med Cload-løsning og hvorvidt slike teknologi kan utvikles for havbruksanlegg. Det oppleves som stor etterspørsel etter slike tjenester både hos store og små aktører i Norge. Vi ser at vi har gr unnlaget til å utvikle en generell hovedp...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Tilstandsbasert vedlikeholdsplanlegging for eksponerte oppdrettsanlegg

Formålet med prosjektet som skal etableres er å designe, utvikle og demonstrere en prototyp av beslutningsstøttesystem for tilstandsbasert vedlikehold av eksponerte havbruksanlegg. Innovative beslutningsstøttesystemer for planlegging av vedlikehold er he lt avhengige av at man kombinerer data fr...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

FLO FLO brønnbåtkonsept

A) Bakgrunn: - Værforholdene ved en del av dagens lokaliteter kan være utfordrende for å opprettholde drift. - Nye krav til smittevern - Miljøhensyn - Regularitet - Effektive operasjoner, spesialenheter for transport, avlusing, sortering osv. - Effektiv l ogistikk, direkte lossing til slakteri - ...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Fra mær til marked

Hav Line AS er et selskap om skal bygge, eie og drive en eller flere båter for innpumping av levende laks og ørrett, slakting, pakking og transport av laksen og ørreten til utvalgte markeder. Bakgrunnen for forprosjektet er en utredning fra INAQ AS som vi ser at det finnes et betydelig potensial ...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Vestland