119 projects

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Internet of Bio-NanoThings for Prediction and Prevention of Infectious Diseases

Vi vil skape et kommunikasjonsnettverk mellom implanterbare enheter og de naturlige cellene ved å koble sanse-, aktiverings- og databehandlingsprosesser til å sense, behandle, kontrollere og utveksle helseinformasjon om kroppen i sanntid for å forsvare den mot infeksjoner. Vi fokuserer på påvisni...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

STUD: Tap.IT AS

Tap.IT er en sensorløsning som benytter seg av maskinlæring og "IoT" i den hensikt om å løse problemer relatert til håndtering av drikkevare i service og restaurant bransjen. Vi er nå inne i en fase hvor teknologien utviklet i 2020 blir testet live hos en rekke brukersteder, hensikten er å få ...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

MP: SentiSystems - the brains of autonomous operation

SentiSystems er spesielt nyttig for automatiske, ubemannede og autonome plattformer for kjøretøy som bevegelige roboter, droner og ubemannede undervanns- og overflatefartøyer. Eksempler på applikasjoner er dronebasert fotogrammetri og luftbåren 3D digital laserbasert kartlegging og modellering, r...

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

MP: Self-learning diagnostics and prognostics system

I dag utfører 98% av verdens skip forebyggende vedlikehold uten tilknytning til skipskomponenters faktiske status. Akkurat som de forhåndsdefinerte verkstedintervallene i biler, vedlikeholdes skipskomponenter regelmessig basert på en forhåndsdefinert timeplan. En slik tilnærming fører til unødven...

Awarded: NOK 0.28 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Møre og Romsdal

FORNY20-FORNY2020

STUD: Woit - Tracking system for strength training at health clubs

Dagens usikkerhet for helseklubbene og idrettslag er knyttet til innsatsen, progresjonen og kvaliteten på enkeltpersoners og/eller idrettsutøveres gjennomføring av styrketreningen. Treningsplanene er manuelle og papirbaserte. De brukes til å planlegge, utføre og logge treningen, i tillegg til man...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

MP: INT3D - Intuitive interpretation and mapping in digital 3D environments

I flere områder i samfunnet er 3D modellering av det naturlige og mennesker-skapte miljøet stadig viktigere. Visualisering av disse modellene på en datamaskin lar oss bedre planlegge, forstå og kommunisere romlige forhold. Eksisterende programvare gjør det imidlertidig ikke enkelt for brukere å k...

Awarded: NOK 0.48 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

STUD: Tryio - Connecting food companies with the right consumers for sensory consumer testing

Tryio er en digital plattform som kobler matbedrifter med de riktige forbrukerne til sensoriske forbrukertester. Mange matprodusenter holder regelmessig forbrukertester for å teste konsept, smak, konsistens, design, emballasje og totalinntrykk av produkter. Et problem i industrien er vanskelighe...

Awarded: NOK 0.97 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SEquences and Their Applications

I trådløse kommunikasjonsmiljøer er interferens med multiple tilganger og flerbane interferens to hoved problemer som påvirker signaloverføring. Krav i ulike kommunikasjonsmiljøer har ført til forskjellige kriterier i sekvensdesign. Vanligvis bør sekvenssett som brukes i kommunikasjon systemer ha...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

STUD: Rubato Booking

Rubato Booking er en digital bookingplattform for artister og arrangører i musikkbransjen. Tjenesten gjør det enkelt for arrangører og artister å gjennomføre bookinger på en sømløs og tidsbesparende måte. Arrangører får en oversikt over hvilke artister som finnes på markedet, kan ta kontakt med a...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

Digital Innovation Support Ecosystem at the Norwegian TTOs

Dette prosjektforslaget tar sikte på å takle utfordringer relatert til digital innovasjonsstøtte ved norske TTO-er ved å påvirke forskningsinstitutsektoren direkte. Prosjektet tar sikte på å møte TTOs felles struktur og kompetansebehov ved å fokusere på strukturell forbedring, kompetanseheving og...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

STUD: EnableMagic - We are creating an open and connect world of Innovation and entrepreneurship!

Problement innovasjons økosystemer opplever i dag går ut på at de mangler verktøyet for å sikre oversikt, kommunikasjon, ressursalokering og innsikt fra sine miljøer. Dette gjør at økosystem forvalteren ikke får den innsikten dem trenger for å forbedre ressursbasen, rappotere fremgang samt proakt...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Public Warning System (PWS)

Aktiviteten i prosjektet har vært stor særlig etter ferien i år. Det første halvår var vi svært hemmet av koronatiltakene som myndighetene hadde iverksatt. Disse hindret oss i å reise rundt nasjonalt og internasjonalt for å møte potensielle brukere av vårt system som kan være med i videre utvikli...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

5G Management and Orchestration for Data and Network Integration

I løpet av det neste tiåret vil kommunikasjonsteknologien bli dominert av femte generasjon (5G) mobilnettverk, som for tiden er under distribusjon i mange land. Selv om 5G for øyeblikket består av en forbedring av ytelsen til 4G, forventes de fremtidige versjonene av 5G å revolusjonere trådløs ko...

Awarded: NOK 14.2 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

ViSiBeam - the Vital Signs Birth Monitor

ViSiBeam er et nytt overvåkingssystem for fostertilstand under fødselen. Den er basert på en oppfinnelse fra NTNU som gjør det mulig å bruke en liten og brukeruavhengig ultralydsonde med lav kostnad for kontinuerlig overvåking av blodstrøm i fosterets hjerne. ViSiBeam vil gjøre det mulig for leg...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

BevariiE - utvikle verdens sikreste og mest miljøvennlige digitale lagringsmedium

Piql's ambisjon er å etablere seg som verdens "gullstandard" innenfor sikker langtidsbevaring av verdifull digital informasjon (data), - og BevariiE- (Bevar inn i Evigheten) prosjektet vil gi et vesentlig bidrag for å nå dette målet som vi er på vei mot. BevariiE prosjektet har som mål å forhi...

Awarded: NOK 20.1 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Infrastructure for drone-based research, mapping and monitoring in the coastal zone

Norge har mer enn 100.000 km kystlinje, inkludert alle øyer og skjær, der kun en brøkdel av artene og naturtypene er kartlagt. Her finnes truede arter av sjøfugl og pattedyr, livsviktige naturtyper som tjener som oppvekstområder og matfat for utallige arter, samt store kommersielle ressurser. ...

Awarded: NOK 60.0 mill.

Project Period: 2020-2029

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

MP: SpecBase - An innovative software tool for automated and efficient quality assurance for clinical mass spectrometry analysis

Liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) er ansett som en gullstandardmetode innen fagfeltet analytisk biokjemi. Til tross for dette er manglende verktøy for automatisering og integrering av LC-MS inn i den analytiske arbeidsflyten med på å forsinke kliniske laboratorier fra å ta i bruk de...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

MP: Evaluating key elements to establish a globally oriented sales & development company with a pipeline of validated eHealth applications.

Avdeling for Digital Helseforskning består av forskere, stipendiater og egne seksjoner for innholds- og løsningsutvikling samt administrasjon. De har i mange år arbeidet med å utvikle, teste og implementere digitale løsninger som kan styrke pasienters kunnskap om egen helse, styrke egenmestring, ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Mobai Commercialisation Project

Kan vi stole på den nye ansiktsteknologien til bruk i systemkritiske tjenester? Ansiktsbiometri er et milliardmarked i dag med betydelig vekst. Et problem med bruk av biometri er risikoen for flere nye typer angrep. Systemer for ansiktsgjenkjenning risikerer å bli lurt av noen med masker eller...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Innlandet

FORNY20-FORNY2020

Juridisk Fokusgruppe II

Juridisk Fokusgruppe har satt sammen et prosjekt med klare ambisjoner: Styrke den juridiske kompetansen i TTOene og styrke fokus og forståelsen for juridiske spørsmål i en TTOs aktiviteter. Juridisk Fokusgruppe består av 4 jurister fra henholdsvis Inven2 AS, NTNU Technology Transfer AS og VIS - ...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

AiBA - Author Behavioural Analysis, to keep children safe online

Et tverrfaglig team av forskere, med utspring fra Norwegian Biometric Laboratory ved NTNU, har utviklet en ny og nøyaktig teknologi som kan oppdage personer med uønsket adferd som feks cyber grooming og toxicity og falske profiler på internett. Teknologien består av algoritmer basert på maskinlæ...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Distributed fibre optic sensing for production optimization

I løpet av det andre året fortsetter planlegging og konkretisering av eksperimentene. I samarbeid med industrideltakerne i prosjektet fastlegges oppsettet og testscenariene, som for eksempel væskesammensetning og strømningshastighet. Det er viktig at det vi studerer er relevant og nyttig for indu...

Awarded: NOK 16.4 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

MicroSounder: a new MEMS component for airborne ultrasound applications

Det er ingen mangel på bevegelsessensorer. Etter revolusjonen innen mikroelektronikk og MEMS har vi nå akselerometre til lav pris, gyroer, GPS, 3D-kameraer, Time-of-flight sensorer, ultrawideband radar (UWB) fyrtårn og radarer. For nøyaktig 3D-plassering ved triangulering eller ekkolokalisering o...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Logic Grouting

Sementbasert forinjeksjon er viktig prosedyre under driving av tunneler i bergmasse under grunnvannsnivå. Injeksjon av sement i sprekker opprettholder grunnvannsnivået under og etter tunneldrivingen og reduserer komplikasjoner relatert til innlekkasje under driving. Forinjeksjon er tidkrevende, k...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

FORNY2020-FINANSGRUPPEN - Kompetanse og infrastrukturmidler

Den norske KA-bransjen, i den form den eksisterer i dag, har lagt bak seg over 10 år med erfaring. Praksisen og erfaringene i de enkelte regionene er likevel forskjellig. Hovedformålet med prosjektet er å løfte teknologioverføringskontorenes (TTO) kompetanse gjennom å dele «best practice», kartle...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Aktiviteter som forsterker effekten av resultatene fra 5G-VINNI og bidrar til kunnskapdeling om 5G og H2020-prosjektarbeid.

En workshop har blitt gjennomført med det norske forsvaret og nasjonal sikkerhets myndighet (NSM) med temaet 5G og Edge Cloud, hvor resultater og arbeid i 5G-VINNI var sentralt for temaet som ble diskutert. Workshopen bidro til kunnskaps overføring mellom Telenor, forsvaret og NSM, e.g. innen kra...

Awarded: NOK 0.64 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Machine Piloted Unmanned Systems (MPUS)

NTNU har i første periode av MPUS bidratt inn i arbeidspakke H1, H2, H3 og H5. I forbindelse med H1 har NTNU gitt Kongsberg Seatex tilgang på temperaturdata fra flere flyvinger utført av NTNU. sensorintegrasjonsrammeverket for å kunne ta arbeidet i H1 inn i H2 og H3, samt å støtte H4, H5 og reali...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Navigation System Integrity Assurance for Safety-Critical Autonomous Operations

Utvikling av autonome systemer på tvers av sikkerhetskritiske applikasjoner som for eksempel autonom operasjon av selvkjørende biler, overflatefartøyer (f.eks. ubemannede passasjerferger) og luftfartøy (f.eks. flyvende drosjer og luftambulanser), øker etterspørselen etter navigasjonssystemer med ...

Awarded: NOK 15.2 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Cooperative Human Activity Recognition and Localization for Healthcare and Wellbeing

FN har vedtatt en arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Et av målene i planen er å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. Faren for at vi ikke når dette målet er stor av flere grunner. Vi blir alt flere eldre mennesker...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Agder

FORNY20-FORNY2020

Kompetanseheving kommunikasjon hos norske kommersialiseringsaktører

Kommunikasjonsarbeidet i norske kommersialiseringsaktører (TTO/KA) er i ferd med å profesjonaliseres. Bevisstheten rundt kommunikasjon som et viktig strategisk verktøy for TTO/KA-ene og våre prosjekter er større en noen gang. Likevel preges fortsatt kommunikasjonsarbeidet av at man har lite r...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Vestland