0 projects

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Remote Control Centre for Autonomous Ship Support

Dette prosjektet tar sikte på å etablere et fjernkontrollsenter for ombordstøtte til autonome skip, noe som er svært relevant for de tematiske områdene ?Ubiquitous data and services? og ?Digitalisation of traditional industries? i utlysningen. Det vil i arbeidet bli lagt spesielt vekt på sub-områ...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Møre og Romsdal

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

InhibioCaps: Encapsulation of Inhibio formulations for sustained antifouling effect.

Marin begroing er uønsket akkumulering av marine organismer på overflaten til gjenstander som ligger i sjøvann, noe som på mange områder begrenser funksjonen. Hovedløsningen for å bekjempe begroing har vært å benytte antifouling(AF)-maling med utlekking av toksiske substanser kalt biosider, noe s...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av ny trålkonfigurasjon

Den overordnede idéen er å utvikle og teste en ny tauekonfigurasjon for trål der man fordeler tauekreftene på en bedre måte. Det vil si at man opptar en vesentlig del av tauekreftene i flere kabler. Kablene avlaster de to tradisjonelle hovedwirene til tråldørene. Behovet for spredekrefter skal re...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

A management tool for coastal aquaculture based on knowledge on nearshore ocean circulation dynamics

Lakselus er et stort problem for oppdrettsindustrien, med store økonomiske konsekvenser. MATNOC's mål er å hjelpe oppdrettsindustrien med å redusere spredning av lakselus. For å oppnå dette har prosjektet fokus på to områder: 1) å forbedre forståelsen av transportprosesser nær kysten og represent...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Kystnær beredskap

I prosjektet "Kystnær beredskap", et innovasjonsprosjekt for næringslivet (2020-2023), har nå det tredje og siste året, blitt gjennomført med ulike aktiviteter. Det har blitt jobbet videre med testing av sensor og system for algedeteksjon, ulike konsepter for beredskapsfartøy er designet, og det ...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Tetherless robot for biofouling prevention and inspection in salmon farming

Begroing er uønsket vekst av organismer på not. Dette er en av hovedutfordringene i lakseoppdrett, og håndteres hovedsakelig ved hjelp av hyppig høytrykksspyling av nota mens den står i sjø. Denne operasjonen er arbeidskrevende og har negativ innvirkning på fiskens helse og velferd. NetClean 24/7...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Decision support for fishing vessels based on marine ecosystem models and fishery data

Fishguider har de siste to årene hatt følgende populærvitenskapelige fremstillinger: • Vandringsmodellen for NVG-sild er publisert av (Kelly, C., Michelsen, F. A., Kolding, J., and Alver, M. O., 2022). • Ensemble Kalmanfilter-metodikken er publisert av (Kelly, C., Michelsen, F. A., Kolding, J....

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Møre og Romsdal

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

K.G. Jebsen-senter for dyphavsforskning

Universitetet i Bergen (UiB) har ved hjelp av en gave fra stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen etablert et tverrfaglig marint forskningssenter som har som mål å være et ledende internasjonalt senter for forskning i dyphavene. Senteret bygger på suksessen, erfaringene, fasilitetene og grunnstammen a...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Value-Chain Innovation towards a Sustainable & Competitive Norwegian Seaweed Industry

SeaVALUE skal gi bærekraftig verdiskapning i Norge gjennom distruptiv endring av den tradisjonelle verdikjede av tang. SeaValue skal ved hjelp av sosialt ansvarlig industriell forskning og innovasjon på økologisk høsting, verdiskapende sortering og formalinfrie bevaringsstrategier, og gi full bio...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Fibre Rope Mooring

Hovedelementene kan listes som følger: 1. Forskning som muliggjør en detaljert utforming av et fortøyningssystem basert på en kombinasjon av polyestertau, klumpvekter, oppdriftselementer og kjeder for OO Star floaters, to vanndyp (150m og 800m) og to klima (Nordsjøen og tropisk). 2. Forskning bas...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Ocean Week 2019

Havet er en viktig leverandør av nødvendige og verdifulle ressurser. Vi trenger ny kunnskap og friske perspektiver på havene. Ocean Week vil stimulere ny kunnskap, økt samarbeid og innovasjon på mange felt innenfor havromsvitenskap –teknologi og samfunnsvitenskap. Dette er viktig for å sikre smar...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Neste generasjons analyseverktøy for overvåkning av hav- og kystområder

Overvåking av Norges kyst- og havområder er i stor grad basert på flybåren overvåking. Spesialtilpassede fly med et vidt spekter av sensorer blir utstrakt benyttet til f.eks. kartlegging av fiskeriaktiviteter, karakterisering av oljesøl og søk-og-redningsoppdrag. Om bord i flyene sitter operatøre...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

OCEAN TAG: Tag for Identifisering, Posisjonering og Sporing av objekter under vann.

Livet i havet er vårt felles ansvar. Fiskeridirektoratet (FD) sier i sin handlingsplan for 2021 - 2026 at i et langtidsperspektiv, utover handlingsplanens fem år, er det overordnete målet for FD at deres opprydningstiltak skal bli overflødige. Over tid ønsker FD at systemer, materialer og teknisk...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Sailbuoy for krill

Seilbøyen (sailbuoy.no) har bevist sin operasjonelle robusthet gjennom å krysse Atlanterhavet uten menneskelig medvirkning. Den er en liten farkost som blir drevet fram ved vindkraft og der solenergi fornyer energien som trengs til datainnsamling og kommunikasjon. Seilbøyen kommuniserer over sate...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

RedWin 2 - REDucing cost of offshore WINd by integrated structural and geotechnical design 2

I løpet av det siste tiåret har teknologiske utviklinger gjort offshore vindkraft til en konkurransedyktig og foretrukket energikilde internasjonalt, som i dag er blitt et viktig eksportmarked for norsk industri og kompetanse. Dette har vi fått til gjennom tilpasning av etablerte verktøy og metod...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 for NTNU

PES2020 for NTNU har som mål å øke antall søknader til Horisont 2020 i 2019. Som del av dette vil NTNU jobbe med å øke kvaliteten på søknader, mobilisere nye fagmiljøer og aktivt posisjonere NTNU inn i retningsgivende nettverk og konsortier i Europa. NTNU deler PES2020 i PES Åpen (støtte til enk...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Milestone project: Empowering a win-win-win servitisation business model through the digitalisation of ship machinery maintenance data.

Politikk vedrørende marineforsikringer og klassereguleringer har ikke blitt forstyrret i løpet av de siste to hundre årene. Kalkuleringer av forsikringspremier tar for eksempel utgangspunkt i grunnleggende risikofaktorer som hovedsakelig er basert på fartøystype, opprinnelsessted, eierskap, tonna...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Agder