0 projects

NAERINGSPH-Nærings-phd

Electrical conductivity structure of the crust on the Norwegian Continental Shelf from magnetotelluric data

Magnetotellurisk (MT) undersøkelser er en geofysisk metode som viser de elektriske egenskapene til jordskorpen ved bruk av naturlige variasjoner i det elektromagnetiske feltet. Hovedformålet med dette prosjektet er å bestemme den elektriske ledningsevnen til jordskorpen på den norsk kontinentals...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Suprabasins – sedimentary response to growth of major extensional fault systems

Suprabasins dekker geologisk forskning i et tverrfaglig samarbeid mellom norsk og internasjonal akademia og industri. Målet er nye tektoniske modeller for utvikling av norsk kontinentalsokkel, med kunnskapsbygging rettet mot Utsira-, Loppa- og Frøya-regionene. Konseptuelt orienterte studier belys...

Awarded: NOK 13.8 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Foam dynamics in the presence of oil during multiphase flow in porous rock

Skuminjeksjon er en lovende metode for å øke oljeutvinningen i modne oljefelt fordi det reduserer gassmobiliteten og gir bedre fortrengningseffektivitet enn konvensjonell gassinjeksjon. Det er økonomisk gunstig fordi senere gassgjennombrudd fører til mindre gassproduksjon og reduserte kostnader k...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

CO2 containment and monitoring techniques

COTEC (2019-2023 – utvidet pga Covid-19) er et tverrfaglig prosjekt som bruker et område i Utah USA som naturlig feltlaboratorie for å undersøke hvordan CO2 migrerer og lagres i et område med kjent geologi. Dette er av betydelig relevans for kvalitetssikring av CO2 lager som klargjøres i Nordsjøe...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Assimilating 4D Seismic Data: Big Data Into Big Models

Datamodeller av olje- og gassreservoarer brukes til å forutsi fremtidig produksjon og forutsi hvor lommer av gjenværende olje kan være plassert. Å forbedre påliteligheten av disse prediksjonene ved å inkorporere maksimalt med informasjon fra seismiske data og brønnproduksjonsdata er fokuset for d...

Awarded: NOK 16.2 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Enabling time-lapse 3D CSEM for reservoir management

Når et olje- og gass-felt tas i produksjon er det et behov for å forstå endringer i reservoaret som oppstår. Utvinning av olje i sammenheng med injeksjon av vann eller gass vil føre til at trykk, metning og distribusjon av olje og gass endres. For å velge best mulig strategi for drenasje av felte...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

SmartRocks - Artificial Intelligence improving Digital Rock Technology

I sluttfasen av prosjektet har vi implementert alle AI-verktøyene RockSeg, RockGPT, DiffusionGenerator, RockSR og andre i smartrocks.com-plattformen. Med et kommersielt fokus er vi i ferd med å signere flere lisensavtaler med selskaper som jobber eller ønsker å utvikle sine DigitalRocks analysefu...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Quantification of fault-related leakage risk

FRISK prosjektet setter søkelys på risikoen relater til forkastninger i reservoarer som skal kvalifiseres for lagring av CO2. Prosjektet har hatt god progresjon i arbeidet med å ta i bruk ny kunnskap om væskestrømning i forkastninger og bygge modeller som kan brukes for vurdering av forkastningsf...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

VISTA-programmet. VISTA tar sikte på å stimulere og støtte norske forskere og grunnforskningsmiljøer innenfor petroleumsrelatert virksomhet.

Jmf. avtale med Equinor. Langsiktig grunnleggende forskning innenfor petroleumsrelatert virksomhet. Se vedlegg 1

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Optimizing the Use of Marine Seismic Sources

Volodya Hlebnikovs Ph.D. avhandling, januar 2022 Mellom 2019 og 2021 gjennomførte Volodya Hlebnikov en industriell Ph.D. med hovedvekt på maskinlæringsbaserte prosesseringsløsninger for seismiske data. Han har vært ansatt av CGG med økonomisk støtte fra Norges forskningsråd og med akademisk ti...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 for NTNU

PES2020 for NTNU har som mål å øke antall søknader til Horisont 2020 i 2019. Som del av dette vil NTNU jobbe med å øke kvaliteten på søknader, mobilisere nye fagmiljøer og aktivt posisjonere NTNU inn i retningsgivende nettverk og konsortier i Europa. NTNU deler PES2020 i PES Åpen (støtte til enk...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Robust and accelerated full waveform inversion

Seismiske data er viktig for å karakterisere de fysiske egenskapene til undergrunnen. I innsamlingen av seismiske data sendes et signal ned i mediet. Dette signalet blir reflektert og returnert til overflaten når det påtreffer endringer i bergartene i undergrunnen. Ved å ta opp signalet når det k...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Akershus

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Potential oil recovery derived from exploration wells

Dette prosjektet hadde som mål å utvikle en metode for raskt og tilnærmet kontinuerlig bestemme den mest effektive utvinningsstrategien for et gitt oljefelt allerede i fra starten med borings- og komplementeringsfasen, og gjennom feltets levetid. En slik metode vil drastisk kunne redusere feltinf...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Akershus

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12479 A smart inflow control valve for oil production pipes to reduce pollution and maximize oil recovery

InflowControl har utviklet en autonom innstrømningsventil (AICV) som maksimerer produksjonen fra modne og nye oljefelt ved å stoppe gass- og vanngjennombrudd under oljeproduksjonen. Teknologien trenger ikke strøm eller ekstern kontroll for å betjene og bruker væskeegenskaper (viskositet og tetthe...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Telemark

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Digital Subsurface: Flow Diagnostics and Data-Driven Modeling in Optimized Reservoir Management

For å velge riktig utvinningsstrategi må man utvikle en kvalitativ forståelse av reservoaret og dets oppførsel, undersøke ulike brønnplasseringer, og vurdere forskjellige dreneringsstrategier. Høy regnetid for standard simuleringsverktøy begrenser muligheten til å systematisk utforske forskjellig...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Overburden Analysis and Seal Integrity Study for CO2 Sequestration in the North Sea

Menneskeskapt atmosfærisk karbondioksid (CO2) er en viktig drivhusgass som er ansvarlig for menneskeskapt global oppvarming. Effekten av global oppvarming kan utløse de kritiske tersklene som kalles vippepunkter hvis oppvarmingen øker til lik eller større enn 1,5oC. Å krysse den kritiske terskele...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Nanofluids for IOR and Tracer Technology

Prosjektet er et forskerprosjekt med relevans for økt (IOR) og ny tracer teknologi ved bruk av nanofluider, dvs. hvordan utvalgte nanomaterialer kan gi utvinning fra reservoarer eller forsterke integriteten til reservoarer, for eksempel i neste omgang for lagring av CO2. Laboratoriemodeller har b...

Awarded: NOK 15.9 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Decision-driven big data and analytics for the digital subsurface

DIGIRES er et Petromaks-2 og industriprosjekt som tar sikte på å utvikle neste generasjons digitale arbeidsflyter for utvikling og styring av oljereservoarer. Sådan adresserer DIGIRES nye utfordringer i petroleumsindustrien knyttet til prosessering og integrering av et stort antall data med model...

Awarded: NOK 17.2 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Improved Subsurface Resolution by Controlled Marine Seismic Stimulation

Tradisjonelle impulsive marine kilder består av en matrise av luftkilde-elementer som er spesielt designet slik at forholdstallet mellom maksimumsenergien og nivået på energien som etterfølger denne er så høyt som mulig. Denne typen kilde har et amplitudenivå på den lav-frekvente energien som ikk...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Preventing loss of near-well permeability in CO2 injection wells

CO2-lagring innebærer pumping av CO2 inn i porøse undergrunnsbergarter via brønner. En viktig forutsetning for god gjennomføring av slike prosjekter er at injeksjonen kan foregå sikkert og effektivt, og dette krever god strømning av CO2 fra brønnen og inn i steinformasjonen. CO2-injeksjon har vis...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Machine learning in geoscience

I dette prosjektet har vi utviklet EarthNET som er en cloud-nativ plattform laget for å styrke geologers arbeid med AI teknologi. EarthNET leverer datadrevet beslutninger til geologer, reservoaringeniører og E&P beslutningstakere, som gir dem muligheten til å forstå undergrunnen og evnen til å op...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Advanced Lower Completion Tool

Avansert verktøy for analyse av nedre kompletteringer (ICDSIM - Inflow Control Device SIMulator) Nedre komplettering er den delen av brønnen som ligger i produksjonssonen. Når vi ønsker å produsere olje, vil vi helst ikke ha innblanding av gass eller vann. For å unngå at vann og gass blir bla...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til NORCE (tidl. Uni Research Teknisk-industriell) (2017-2020)

-

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2017-2024

Location: Vestland

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til NORCE (tidl. IRIS) (2017-2020)

...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Rogaland

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til SINTEF Industri (2017-2020) (Tidl. SINTEF Petroleum AS)

...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til IFE (2017-2022)

Dette PhD-arbeidet er en kombinasjon av to ulike temaer. Første delen som ble gjennomført ved IFE omhandlet pyrolyse av silangass for bruk i produksjon av energimaterialer. Dette arbeidet startet i 2018 og ble utført i hovedsak fram til 2020. Andre delen ble utført ved Universitetet i Oslo og fok...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Akershus

SFF-Sentre for fremragende forskn

Porous Media Laboratory, Porøse-medier laboratoriet

Porøse media er faste materialer som er full av hull. Hvis disse hullene henger sammen, kan væsker eller gasser strømme gjennom dem. Hvordan de gjør dette utgjør porøse mediers fysikk. Når det er flere ikke-blandbare væsker som konkurrerer om de samme porene og det er overflatespenning mellom væs...

Awarded: NOK 148.1 mill.

Project Period: 2017-2027

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

DOREMON - Downhole Reservoir Monitoring

For å opprettholde oljereservoarproduksjonen er det nødvendig å opprettholde trykket nede i reservoaret ved innsprøyting av vann eller gass. Fordi vann og gass er lettere og tyngre enn olje, respektivt, benyttes dette til å konsentrere oljen rundt produksjonsområdet. Opprettholdelse av trykket kr...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Geomechanical software for multi-well injection optimisation of complex fields

Moderne metoder for å definere injeksjonshastigheter for å opprettholde korrekt reservoartrykk er basert på storskala modeller av undergrunnsgeologi. Beregningsmodeller med 10 til 100 millioner datapunkter er bygget fra seismiske data og berg-egenskaper tilgjengelige fra isolerte boreprøver. Imid...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Bayesian inversion of 4D seismic waveform data for quantitative integration with production data

Med utviklingen av nye innovative seismiske metoder bør det være mulig å ytterligere å øke oljeutvinningen fra eksisterende felt. Dette er fornuftig fra et miljømessig og et økonomisk perspektiv. Seismiske metoder gjør det generelt mulig å avbilde sedimentære basseng og reservoarer (knyttet til ...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Vestland