0 projects

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Cloud-based, Fluid and PVT Management and Equation of State Model Utilization Tool

Når man produserer olje og gass, beveger reservoarfluidene seg gjennom steinen og inn og opp i brønnen, før de blir bearbeidet på overflaten til forskjellige salgsprodukter (for eksempel naturgass, NGL og råolje). Alle disse produktene består av kjente hydrokarboner de fleste av oss har lært om p...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Combining Deep Learning and Transformations for Seismic Data Processing

Under seismisk innsamling registreres reflekterte bølger fra undergrunnen av sensorer i seismiske kabler i vannsøylen. De målte dataene i disse sensorene brukes til å lage bilder og finne egenskapene til de undersjøiske bergartene. For å oppnå et rent bilde av undergrunnen, fjerner avansert signa...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Calibrated rock physics model for quantitative seismic analysis of two-phase fluid saturations

Undergrunnovervåkningsteknikker som gjør det mulig å identifisere forskjellige væsker i jordskorpen har blitt betydelig forbedret i løpet av de siste tiårene. Imidlertid, når blandinger av flere fluidfaser er til stede, er det fremdeles mangel på kunnskap om hvordan man kan kvantifisere mengden a...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Demonstrasjon av Hydrophilic Probe

"The Hydrophilic Probe" er et nytt verktøy for oljeindustrien som vil kunne føre til langt mer effektiv og miljøvennlig avgrensing av nye funn. Når et nytt funn - olje eller gass - blir gjort er det ofte vanskelig å vite størrelsen. Er funnet stort nok til å bygges ut? Dersom en ikke finner olj...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Fluid modelling, uplift and erosion of the Greater Barents Sea

Det vi kaller 'Det Utvidede Barentshavbassenget' strekker seg fra området mellom Finnmark og Svalbard i vest, og til det russiske Karahavet og Petsjorahavet i øst. Dette området har en sammensatt og variert geologisk historie som vi ønsker å forstå. Vi undersøker hovedsakelig avsetninger fra tria...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

AVO og inversjon ved modellering av det komplette elastiske bølgefetltet

Under aktive seismiske målinger blir reflekterte bølger fra undergrunnen registrert av sensorer på ulike avstander (offset) fra kilden. Etter omfattende bearbeiding og bildebehandling kan måledataene på disse ulike offsetene brukes til å finne reservoaregenskaper ved hjelp av en metode som kalles...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Seismic data compression using constrained dictionary learning and imaging in compressed domain

Under en marin seismisk undersøkelse sendes det ut seismiske bølger nær havoverflaten. Jordens respons overvåkes for å utlede informasjon om geologien i undergrunnen. Dette blir gjort ved å innhente data over tid fra sensorer plassert på et område. Derfor kan de målte dataene sies å være i tidsd...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian P&A Laboratories

Bestandighet av brønner, også kalt brønnintegritet, er avgjørende både for sikker utnyttelse av petroleumsressurser, forlating av petroleumsreservoarer, utnyttelse av dyp geotermisk energi, undergrunnslagring av hydrogen og CO2 og sikker lagring av radioaktivt avfall. Brønner som er forlatt på e...

Awarded: NOK 77.0 mill.

Project Period: 2019-2028

Location: Trøndelag - Trööndelage

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Academia agreement NTNU-Equinor/Akademiaavtalen NTNU-Equinor

Samarbeidet mellom Equinor og NTNU dekkes av Akademiaavtalen NTNU-Equinor for perioden 2014-2018, med omfang på NOK 12.000.000 per år i gavestøtte fra Equinor til forskning og utdanning ved NTNU, med prioritering av olje- og gassrelaterte disipliner. Hovedfokus er støtte til forskningsprofessorat...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

RagnaRock Geo utvikler kunstig intelligens verktøy for seismisk tolkning

RagnaRock Geo benytter maskinlæring for å utvikle et tolkningsverktøy som skal assisterer lete-eksperter når de tolker 3D-kart av undergrunnen (seismikk). RagnaRock Geo har vist at tolkningsverktøyet deres kan spare 6 måneder av den tradisjonelle tolkningsprosessen. Programvaren har generert stor...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Electrical conductivity structure of the crust on the Norwegian Continental Shelf from magnetotelluric data

Magnetotellurisk (MT) undersøkelser er en geofysisk metode som viser de elektriske egenskapene til jordskorpen ved bruk av naturlige variasjoner i det elektromagnetiske feltet. Hovedformålet med dette prosjektet er å bestemme den elektriske ledningsevnen til jordskorpen på den norsk kontinenta...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Geophysics and Applied Mathematics for Exploration and Safe Production

GAMES-prosjektet fokuserer på å utvikle innovative lete- og produksjonsmetoder for norsk sokkel. Vi utvikler nye geofysiske og statistiske metoder som også kan anvendes andre steder, samt for andre typer anvendelser som baserer seg på rom-tid prediksjon og overvåkning. Når sedimentære bergart...

Awarded: NOK 17.5 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Suprabasins – sedimentary response to growth of major extensional fault systems

Suprabasins-prosjektet retter seg mot geologisk forskning i en tverrfaglig fellessatsing mellom norsk og internasjonal akademia og industri. Arbeidsmål dekker ny kunnskap om geologien i områder med petroleums-systemer, på Utsira-, Loppa- og Frøya-høydene. Konsept-studier utforsker moderne og eldr...

Awarded: NOK 13.8 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Foam dynamics in the presence of oil during multiphase flow in porous rock

Skuminjeksjon er en lovende metode for å øke oljeutvinningen i modne oljefelt fordi det reduserer gassmobiliteten og har bedre fortrengningseffektivitet enn konvensjonell gassinjeksjon. Det er økonomisk gunstig fordi senere gassgjennombrudd fører til mindre gassproduksjon og reduserte kostnader k...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

SmartRocks - Artificial Intelligence improving Digital Rock Technology

En av de viktigste teknologiske utfordringene i det 21ste århundre er å fremskaffe tilstrekkelig energi og rent vann til en voksende verdens befolkning, og samtidig hindre farlige klimaendringer. Denne utfordringen innebærer forståelse og optimalisering av strømning under bakken: olje og gass (p...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Enabling time-lapse 3D CSEM for reservoir management

Når et olje- og gass-felt tas i produksjon er det et behov for å forstå endringer i reservoaret som oppstår. Utvinning av olje i sammenheng med injeksjon av vann eller gass vil føre til at trykk, metning og distribusjon av olje og gass endres. For å velge best mulig strategi for drenasje av felte...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Assimilating 4D Seismic Data: Big Data Into Big Models

Datamodeller av olje- og gassreservoarer brukes til å forutsi fremtidig produksjon og forutsi hvor lommer av gjenværende olje kan være plassert. Å forbedre påliteligheten av disse prediksjonene ved å inkorporere maksimalt med informasjon fra seismiske data og brønnproduksjonsdata er fokuset for d...

Awarded: NOK 16.2 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Optimizing the Use of Marine Seismic Sources

Volodya Hlebnikovs Ph.D. avhandling, januar 2022 Mellom 2019 og 2021 gjennomførte Volodya Hlebnikov en industriell Ph.D. med hovedvekt på maskinlæringsbaserte prosesseringsløsninger for seismiske data. Han har vært ansatt av CGG med økonomisk støtte fra Norges forskningsråd og med akademisk ti...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 for NTNU

PES2020 for NTNU har som mål å øke antall søknader til Horisont 2020 i 2019. Som del av dette vil NTNU jobbe med å øke kvaliteten på søknader, mobilisere nye fagmiljøer og aktivt posisjonere NTNU inn i retningsgivende nettverk og konsortier i Europa. NTNU deler PES2020 i PES Åpen (støtte til enk...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

VISTA-programmet. VISTA tar sikte på å stimulere og støtte norske forskere og grunnforskningsmiljøer innenfor petroleumsrelatert virksomhet.

Jmf. avtale med Equinor. Langsiktig grunnleggende forskning innenfor petroleumsrelatert virksomhet. Se vedlegg 1

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Robust and accelerated full waveform inversion

Seismiske data er viktig for å karakterisere de fysiske egenskapene til undergrunnen. I innsamlingen av seismiske data sendes et signal ned i mediet. Dette signalet blir reflektert og returnert til overflaten når det påtreffer endringer i bergartene i undergrunnen. Ved å ta opp signalet når det k...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Potential oil recovery derived from exploration wells

Dette prosjektet hadde som mål å utvikle en metode for raskt og tilnærmet kontinuerlig bestemme den mest effektive utvinningsstrategien for et gitt oljefelt allerede i fra starten med borings- og komplementeringsfasen, og gjennom feltets levetid. En slik metode vil drastisk kunne redusere feltinf...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12479 A smart inflow control valve for oil production pipes to reduce pollution and maximize oil recovery

InflowControl har utviklet en autonom innstrømningsventil (AICV) som maksimerer produksjonen fra modne og nye oljefelt ved å stoppe gass- og vanngjennombrudd under oljeproduksjonen. Teknologien trenger ikke strøm eller ekstern kontroll for å betjene og bruker væskeegenskaper (viskositet og tetthe...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Vestfold og Telemark

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Digital Subsurface: Flow Diagnostics and Data-Driven Modeling in Optimized Reservoir Management

For å velge riktig utvinningsstrategi må man utvikle en kvalitativ forståelse av reservoaret og dets oppførsel, undersøke ulike brønnplasseringer, og vurdere forskjellige dreneringsstrategier. Høy regnetid for standard simuleringsverktøy begrenser muligheten til å systematisk utforske forskjellig...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Nanofluids for IOR and Tracer Technology

Prosjektet er et forskerprosjekt for økt (IOR) og ny tracer teknologi ved bruk av nanofluider, dvs. hvordan nanopartikler kan påvirke dråper eller stabiliser emulsjoner, og hvordan dette kan brukes til IOR- og tracer teknologi. I dette prosjektet har laboratoriemodeller delvis blitt kombinert med...

Awarded: NOK 15.9 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Machine learning in geoscience

I dette prosjektet har vi utviklet EarthNET som er en cloud-nativ plattform laget for å styrke geologers arbeid med AI teknologi. EarthNET leverer datadrevet beslutninger til geologer, reservoaringeniører og E&P beslutningstakere, som gir dem muligheten til å forstå undergrunnen og evnen til å op...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Advanced Lower Completion Tool

Avansert verktøy for analyse av nedre kompletteringer (ICDSIM - Inflow Control Device SIMulator) Nedre komplettering er den delen av brønnen som ligger i produksjonssonen. Når vi ønsker å produsere olje, vil vi helst ikke ha innblanding av gass eller vann. For å unngå at vann og gass blir bla...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Decision-driven big data and analytics for the digital subsurface

DIGIRES er et Petromaks-2 og industriprosjekt som tar sikte på å utvikle neste generasjons digitale arbeidsflyter for utvikling og styring av oljereservoarer. Sådan adresserer DIGIRES nye utfordringer i petroleumsindustrien knyttet til prosessering og integrering av et stort antall data med model...

Awarded: NOK 17.2 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Improved Subsurface Resolution by Controlled Marine Seismic Stimulation

Tradisjonelle impulsive marine kilder består av en matrise av luftkilde-elementer som er spesielt designet slik at forholdstallet mellom maksimumsenergien og nivået på energien som etterfølger denne er så høyt som mulig. Denne typen kilde har et amplitudenivå på den lav-frekvente energien som ikk...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til NORCE (tidl. IRIS) (2017-2020)

...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Rogaland