41,709 projects

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Field Experiments to improve integration, trust, and gender equality

Hovedprosjektet vil bygge kunnskap om hvordan sosiale interaksjoner henger sammen med gruppedynamikk og tillit, og hvilken rolle de spiller når det gjelder diskriminering av kvinner og etniske minoriteter. Prosjektet er basert på et tett samarbeid med Forsvaret, og nærmere bestemt rekruttskolen K...

Awarded: NOK 29,624

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Aktivt medborgerskap i et pluralistisk samfunn – Hvordan kan ideelle og kommersielle velferdsaktører bidra?

En mer sammensatt og krevende befolking har mer ulike preferanser, prioriteringer og kvalitetsforståelser. Dette utfordrer den norske og skandinaviske tradisjonen med enhetlige tjenester av høy kvalitet; der innbyggere gis rettigheter utfra sine behov, men ikke nødvendigvis bredde i det substansi...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Truth and Reconciliation in a Democratic Welfare State: The Indigenous Sami, the Kven/Norwegian Finns Minority and the majority in Norway

Prosjektet TRUCOM ser på hvordan den norske sannhets- og forsoningskommisjonen, som ble opprettet for å granske statens fornorskningspolitikk av samer, kvener/norskfinner (og skogfinner som er tatt inn senere), tolket og iverksatte sitt mandat, samt hvordan dette gjenspeiles i kommisjonens sluttr...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

The ‘politics’ of a changing institutional ecology: coordination, prioritization and labour in Norwegian health, care and welfare services

Dette strategiske og miljøbyggende forskningsprosjektet bidrar til å utvikle tjenesteforskning som forskningsfelt gjennom en flerfaglig og sammenlignende utforskning av hvordan tjenestesamhandling er politisert, prioritert, organisert, praktisert og erfart på ulike nivå og av ulike aktører i den ...

Awarded: NOK 24.0 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Vestland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Modeller for medborgersamskaping

Er det mulig å legge bedre til rette for innbyggerengasjement? Dette har forskere, kommuner, frivilligsentraler og sosiale entreprenører undersøkt i forskningsprosjektet MEDSAM - modeller for medborgersamskaping. De siste årene har samskaping blitt trukket frem som en løsning på velferdsutfordri...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Agder

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Childhood gap, Parenting Styles and Life Time Inequality

Forskjeller viser seg tidlig i livet, gjerne før skolestart og forsterkes over tid til voksen alder, og bringes over til over til neste generasjon. Hvor mye kan forklares av foreldrelotteriet; hvor mye de investerer av tid og krefter, er essensielt for å forstå hvorfor forskjellene i persistens o...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2018-2025

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

NORDFORSK samarbeid - Bidrag til Joint Nordic-UK Research Programme on Integration and Migration

...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Norwegian part of the 2017/2018 European Values Study

Studien av et mulig verdikonservativt tilbakeslag i Norge synes å ha lite for seg. Høyrepopulismen i Norge er først og fremst tuftet på innvandringsmotstand, og det er Kristelig Folkepart, ikke Framskrittspartiet som representerer verdikonservatismen i Norge. Studien av det verdikonservative tilb...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The acceptability of child protection interventions A cross-country analysis

I løpet av høsten 2021 så har prosjektet publisert en rekke fagartikler deriblant «Processes and determining factors when family court judgments are made in England about infants entering care at birth» av June Thoburn. Fagartikkelen er en del av Acceptability prosjektet og forsker på beslutnings...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Living Integration: at the Crossroads between Official Policies, Public Discourses and Everyday Practices

Prosjektet har utviklet ny kunnskap om integrering i norsk sammenheng. Det har utforsket erfaringer, praksiser og forståelser knyttet til det å innlemme og det å bli innlemmet som innvandrer og innflytter i et nytt samfunn. Kunnskap om hvordan integrering som et komplekst samfunnsfenomen kan virk...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

FINEX: Financial Exclusion, Islamic Finance and Housing in the Nordic Countries

Noen muslimer mener at visse elementer i det moderne finansielle systemet ikke er forenelig med religiøse normer. Noen tolker Koranens forbud mot riba til å bety et forbud mot renter i en moderne forstand. Andre mener imidlertid at Koranens forbud mot riba egentlig handler om en form for ågerrent...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Societal transformation in conflict contexts

I samfunn hvor det er krig eller alvorlig undertrykkelse, hva er det som motiverer enkeltpersoner til å iverksette tiltak for sosial rettferdighet når det innebærer stor risiko og usikkerhet? Hvordan inspirerer slike små, men ofte heroiske hverdagslige handlinger utført av vanlige mennesker, stør...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Immigration and Support for the Welfare State: Local and Institutional Responses

Gjennom fire ulike delprosjekter har vi studert hvordan økt innvandring henger sammen med holdninger til innvandring, støtte til partier som ønsker å begrense innvandring, og oppslutning om fagforeninger og andre trekk ved velferdsstaten. Prosjektet har resultert i seks vitenskapelige artikler, h...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Governing and Experiencing Citizenship in Multicultural Scandinavia

Hva er sammenhengene mellom statsborgerskapslovgivning og menneskers opplevelse av tilhørighet og fellesskap? Governing and Experiencing Citizenship in Multicultural Scandinavia (GOVCIT) prosjektet har utforsket sammenhenger mellom statsborgerskap og integrering. Dette både ovenfra og ned: ved å ...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2015-2023

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Law and Society in the 21st Century: The functions of law in a global society

The Department of Criminology and Sociology of Law will in 2015 be the host of a Nordic/international conference in sociology of law.Law increasingly transcends national boundaries, with closer interactions between national, inter- and transnational legal regimes, actors and practices. This appl...

Awarded: NOK 89,999

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Digital Inclusion Network

Internett gir tilgang til et bredt spekter av informasjon, det legger til rette for samtaler, nettverksmuligheter med likesinnede brukere og koordinering av interessegrupper. Internett gir forventninger om en mer levende, mangfoldig og konkurransedyktig offentlighet, flatere hierarkiske beslutnin...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Disruption, Social Capital and Resilience: A Longitudinal and Comparative Approach

Terror kan forstås som en politisk motivert taktikk som innebærer trusler om vold eller bruk av vold, og der et mål om publisitet spiller en sentral rolle. Terror rammer ofrene direkte, men kan også ha samfunnsmessige konsekvenser i form av endringer i tillit og i politiske holdninger. Prosjektet...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Party-Interest Group Relationships in Contemporary Democracies: Character, Causes and Consequences

Det er en utbredt oppfatning at forholdet mellom partier og interesseorganisasjoner påvirker demokratiets virkemåte. Likevel har slike relasjoner fått relativt liten oppmerksomhet i statsvitenskapen. Hovedmålet med dette prosjektet har derfor vært å øke vår forskningsbaserte kunnskap om temaet ve...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Transnational Lives in the Welfare State (TRANSWEL)

Stadig flere mennesker bor delvis i ett land og delvis i et annet og lever det som kan kalles transnasjonale liv. Denne levemåten skaper både muligheter og utfordringer -- for menneskene det angår så vel som for statene de delvis bor i. TRANSWEL-prosjektet tok for seg liv som leves delvis i to no...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2014-2024

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Sustainable European welfare societies: Assessing linkages between social and environmental policy

Politikere peker på viktigheten av å sikre velferdsstatens bærekraft. Likevel gjør de det sjelden klart hva det innebærer å skape en bærekraftig velferdsstat. Likeledes, selv om vi vet at klimaendringer påvirker mennesker og samfunn, har forskere først nylig begynt å interessere seg for klimaendr...

Awarded: NOK 11.1 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

The welfare state and fairness in markets

Nesten alle utviklede økonomier kombinerer en markedsøkonomi med en velferdsstat. To viktige funksjoner for velferdsstaten er å håndtere de inntektsulikhetene som oppstår i markedene og å tilby forsikring for den risiko enkeltindivider eksponeres for i markedet. Velferdsstatens legitimitet avheng...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Vestland

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Emerging Leaders 2015 og 2016

Future activities and operations in the Arctic call for a broad understanding of the opportunities and challenges to ensure sustainable development. Emerging Leaders calls for young professionals and Ph.D. students/post docs to meet with representatives from academia, business and the public sect...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Troms - Romsa - Tromssa

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Nettverk for forskning om voldtekt, seksuelle overgrep og gråsonekrenkelser

Vi søker med dette videreføring av Voldtektsforskningsnettverket for årene 2014-2016. Formålet til nettverket er å styrke fagutvikling og samarbeid mellom forskere som forsker på kjønn, seksualitet, overgrep, velferd og sosial og kulturell endring, og m ellom forskere og praktikere på feltet. ...

Awarded: NOK 70,999

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

The Spring School in Behavioral Economics

The Choice Lab ved Norges Handelshøyskole organiserer i midten av mars 2014 The Spring School in Behavioral Economics i samarbeid med Rady School of Management ved UC San Diego. Målet med arrangementet er å introdusere doktorgradsstudenter til et nytt og spennende forskningsfelt som gir viktige ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2014-2015

Location: Vestland

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Positioning Women for Research professorship (POWER): Early intervention at PRIO

I likhet med instituttsektoren i Norge for øvrig mangler PRIO kjønnsbalanse på forskningsprofessornivå. På prosjektets oppstart, utgjorde kvinner utgjør bare 14 % av de ansatte med professorkompetanse. Målet var at 3 kvinnelig forskere ville oppnå professor tittelen innen prosjektets slutt. Vi ha...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Emerging Leaders 2014

Programmet samler unge deltakere fra akademia, næringsliv og forvaltning som sammen gjennomfører et program med forelesninger, workshop og kulturelle opplevelser over ei uke. Forelesningene vil ta utgangspunkt i Arctic Frontiers (AFT) årlige tematikk. I 2 014 vil fokus være på helse, miljø og sam...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Troms - Romsa - Tromssa

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen

Universitetet i Bergen har ledet studien «Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen" som har fått midler gjennom Forskningsrådets Balanseprogram. Prosjektet, med kortnavnet Balanse-Bergen, var et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Hav...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Elites and society - elite unity and elite/mass correspondence or widended gaps?

For å besvare problemstillingene som ble reist i begynnelsen av prosjektet ble det gjennomført en større survey-undersøkelse av toppledere i ti ulike sektorer i det norske samfunnet - Lederskapsundersøkelsen 2015. Spørreskjemaet ble utarbeidet av forskergruppen ved Institutt for samfunnsforskning...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Kjønnsbalanse i forskningsledelse og topplederstillinger i SINTEF

"Kjønnsbalanse i forskningsledelse og topplederstillinger i SINTEF" er et utviklingsprosjekt med nyskapende tiltak som vil utfordre og endre sider ved arbeids- og ledelseskulturen i fagmiljøene. Hensikten med prosjektet er å skape bedre kjønnsbalanse i organisasjonen gjennom aktiv satsning på kar...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUROPA-Europa i endring

Integration and division: Towards a segmented Europe?

EuroDiv har hatt som mål å undersøke hvordan den europeiske krisen endrer og påvirker EU og Europa og hvilke implikasjoner dette har for Norge som er nært assosiert ikke-medlem av EU. Prosjektet har sett på hvordan eventuelt økt differensiering i Europa vil kunne etablere segmenteringsmønstre med...

Awarded: NOK 24.0 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Oslo