0 projects

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Party-Interest Group Relationships in Contemporary Democracies: Character, Causes and Consequences

Det er en utbredt oppfatning at forholdet mellom partier og interesseorganisasjoner påvirker demokratiets virkemåte. Likevel har slike relasjoner fått relativt liten oppmerksomhet i statsvitenskapen. Hovedmålet med dette prosjektet har derfor vært å øke vår forskningsbaserte kunnskap om temaet ve...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Sustainable European welfare societies: Assessing linkages between social and environmental policy

Politikere peker på viktigheten av å sikre velferdsstatens bærekraft. Likevel gjør de det sjelden klart hva det innebærer å skape en bærekraftig velferdsstat. Likeledes, selv om vi vet at klimaendringer påvirker mennesker og samfunn, har forskere først nylig begynt å interessere seg for klimaendr...

Awarded: NOK 11.1 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Transnational Lives in the Welfare State (TRANSWEL)

Stadig flere mennesker bor delvis i ett land og delvis i et annet og lever det som kan kalles transnasjonale liv. Denne levemåten skaper både muligheter og utfordringer -- for menneskene det angår så vel som for statene de delvis bor i. TRANSWEL-prosjektet tok for seg liv som leves delvis i to no...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

The welfare state and fairness in markets

Nesten alle utviklede økonomier kombinerer en markedsøkonomi med en velferdsstat. To viktige funksjoner for velferdsstaten er å håndtere de inntektsulikhetene som oppstår i markedene og å tilby forsikring for den risiko enkeltindivider eksponeres for i markedet. Velferdsstatens legitimitet avheng...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Vestland

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Emerging Leaders 2015 og 2016

Future activities and operations in the Arctic call for a broad understanding of the opportunities and challenges to ensure sustainable development. Emerging Leaders calls for young professionals and Ph.D. students/post docs to meet with representatives from academia, business and the public sect...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Nettverk for forskning om voldtekt, seksuelle overgrep og gråsonekrenkelser

Vi søker med dette videreføring av Voldtektsforskningsnettverket for årene 2014-2016. Formålet til nettverket er å styrke fagutvikling og samarbeid mellom forskere som forsker på kjønn, seksualitet, overgrep, velferd og sosial og kulturell endring, og m ellom forskere og praktikere på feltet. ...

Awarded: NOK 70,999

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

The Spring School in Behavioral Economics

The Choice Lab ved Norges Handelshøyskole organiserer i midten av mars 2014 The Spring School in Behavioral Economics i samarbeid med Rady School of Management ved UC San Diego. Målet med arrangementet er å introdusere doktorgradsstudenter til et nytt og spennende forskningsfelt som gir viktige ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2014-2015

Location: Vestland

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Positioning Women for Research professorship (POWER): Early intervention at PRIO

I likhet med instituttsektoren i Norge for øvrig mangler PRIO kjønnsbalanse på forskningsprofessornivå. På prosjektets oppstart, utgjorde kvinner utgjør bare 14 % av de ansatte med professorkompetanse. Målet var at 3 kvinnelig forskere ville oppnå professor tittelen innen prosjektets slutt. Vi ha...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Elites and society - elite unity and elite/mass correspondence or widended gaps?

For å besvare problemstillingene som ble reist i begynnelsen av prosjektet ble det gjennomført en større survey-undersøkelse av toppledere i ti ulike sektorer i det norske samfunnet - Lederskapsundersøkelsen 2015. Spørreskjemaet ble utarbeidet av forskergruppen ved Institutt for samfunnsforskning...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen

Universitetet i Bergen har ledet studien «Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen" som har fått midler gjennom Forskningsrådets Balanseprogram. Prosjektet, med kortnavnet Balanse-Bergen, var et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Hav...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Vestland

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Kjønnsbalanse i forskningsledelse og topplederstillinger i SINTEF

"Kjønnsbalanse i forskningsledelse og topplederstillinger i SINTEF" er et utviklingsprosjekt med nyskapende tiltak som vil utfordre og endre sider ved arbeids- og ledelseskulturen i fagmiljøene. Hensikten med prosjektet er å skape bedre kjønnsbalanse i organisasjonen gjennom aktiv satsning på kar...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Emerging Leaders 2014

Programmet samler unge deltakere fra akademia, næringsliv og forvaltning som sammen gjennomfører et program med forelesninger, workshop og kulturelle opplevelser over ei uke. Forelesningene vil ta utgangspunkt i Arctic Frontiers (AFT) årlige tematikk. I 2 014 vil fokus være på helse, miljø og sam...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

EUROPA-Europa i endring

Integration and division: Towards a segmented Europe?

EuroDiv har hatt som mål å undersøke hvordan den europeiske krisen endrer og påvirker EU og Europa og hvilke implikasjoner dette har for Norge som er nært assosiert ikke-medlem av EU. Prosjektet har sett på hvordan eventuelt økt differensiering i Europa vil kunne etablere segmenteringsmønstre med...

Awarded: NOK 24.0 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Oslo

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Republikanisme. Antologi og seminar

Antologien om republikanisme vil vise hvordan det finnes en annen frihetstradisjon enn liberalismen i klassisk europeisk og amerikansk politisk idéhistorie, nemlig republikanismen. Republikanismen ønsker folkestyre, og ser politisk makt som sprunget ut av flertallet av frie borgere innenfor ramm...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Poverty and Shame: Perspectives and Practices Concerning Anti-Poverty Measures

Prosjektet fokuserer på tjenester og tiltak rettet mot fattige mennesker i både utviklingsland og rike velferdsstater. Det bygger på tidligere forskning som viser at opplevelsen av skam knyttet til fattigdom er lik tross enorme forskjeller i fattigdommens karakter. I dette prosjektet er fokuset h...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Labor migration and the moral sustainability of the Norwegian welfare state

Vi har foretatt flere web-baserte surveyer gjennom Norstat og «Norsk Medborgerpanel» (UiB) for å undersøke hvorledes immigrasjonen innad i EU påvirker befolkningens holdninger til velferdsstaten. Gjennom ulike surveyeksperimenter har vi avdekket at immigrasjonen svekker folks omfordelingspreferan...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

CESSDA

...

Awarded: NOK 72.0 mill.

Project Period: 2013-2022

Location: Vestland

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Grunnloven til debatt

Prosjektet involverer forskningsbidrag fra flere relevante fagmiljø ved UiB som jus, historie, sammenliknende politikk, medievitenskap o.a.. Prosjektet ledes av Universitetsmuseet. Overordnet mål er å skape engasjement og diskusjon om rettsstaten og dem okratiet. Slik vil vi bidra til å skape e...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Vestland

ESSURVEY-European Social Survey

Kontingent til ESS ERIC

...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2013-2022

Location: Ukjent Fylke

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Health Inequalities, Economic Crisis, and the Welfare State

Hvordan innvirker det å bli arbeidsledig på helse i ulike typer velferdsstater i Europa under den store resesjonen? Analyser av paneldata fra European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) tyder på negative individuelle helseeffekter av arbeidsledighet. Disse negative effekte...

Awarded: NOK 13.1 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Oslo

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Network governance: A tool for understanding Russian policy-making?

I dette prosjektet anvendte en gruppe forskere fra Norge, Russland, Tyskland, Finland og Storbritannia teori om nettverksstyring (også kalt samstyring) som et analytisk verktøy til å analysere føderale, regionale og lokale politiske prosesser i Russland. Ved å rette oppmerksomheten mot det komple...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Oslo

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

Norwegian Network on the Anthropology of Mobilities

Norwegian Network on the Anthropology of Mobility, er et nettverkssamarbeid mellom Universitetet I Oslo ved Kulturhistorisk Museum;NTNU ved Institutt for sosialantropologi og Høyskolen I Oslo og Akershus, ved Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring NOVA. Prosjektet er et av ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

7th Nordic Conference on Behavioral and Experimental Economics

The first Nordic Conference on Behavioral and Experimental Economics was held at the University of Oslo in 2006, and has since established itself as an important meeting place for economists in this area. It has attracted participants from all the Scandin avian countries, and recently also more b...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2012-2012

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Nettverk for forskning om voldtekt, seksuelle overgrep og gråsoner

Bakgrunnen og formålet til "Nettverk for forskning om voldtekt, seksuelle overgrep og gråsoner" er å styrke fagutviklingen og samarbeidet mellom forskere som forsker på kjønn, seksualitet, overgrep, velferd og sosial og kulturell endring. Forskere vil ha bakgrunn fra forskning på både minoritets...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

New directions in studies of social differentiation, power, class, status and elite

Det ble i november 2012 avholdt en internasjonal seminar ved UiB om prosopografisk forskning og studier av eliter. Prosopografi betyr at man undersøker de felles bakgrunnskarakteristika for en utvalgt gruppe av historiske aktører ved hjelp av en kollektiv studie av deres livsløp. Metoden er lite ...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Support for the Affluent Welfare State: Interests, Fairness, and Social Capital in Context

Prosjektets resultater gjenfinnes i ett stort antall publikasjoner. Fire av disse kan her nevnes for at illustrere viktige funn. Det første bidraget bruker eksperimentdata fra vår norske spørreundersøkelse (TnS Gallup) for å undersøke framingeffektene ved reformpress. Ved å bruke eksperimentde...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Youth and Vocational Education in Post-industrial Norway. The integration & alienation of vocational learners in a youth culture perspective

Prosjektet er en etnografisk utforskning av samspillet mellom læringsbiografi, kollektive elevkulturer og strukturerte læringsomgivelser i utdanningsprogrammet Teknikk og Industriell Produksjon (TIP) i videregående skole. Jeg har fulgt to Vg1-klasser og en Vg2-klasse over et skoleår, og studien o...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Outsourcing of Scandinavian welfare societies? Consequences of private and nonprofit service provision for active citizenship

Et av de mest aktuelle samfunnsspørsmålene i dag er hvem som skal drive velferdstjenestene, og hvordan tjenesteoppdrag skal fordeles og styres. Det er liten uenighet om at det offentlige skal betale for de mest sentrale tjenestene innen undervisning, helse og sosiale tjenester i Skandinavia. Det ...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - Comparing tax policy change in Scandinavia: welfare capitalism reformed? Utenlandsstipend

...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Ukjent Fylke

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Responding to welfare state services: An analysis of users, media, and public institutions

Prosjekt har undersøkt innbyggerne og medienes forhold til velferdstjenestene. Vi har først undersøkt hvordan innbyggernes synspunkter på en rekke velferdstjenester kommer til uttrykk via brukerundersøkelser og mediene. Deretter har vi rettet søkelyset mot hvordan velferdsprodusenter og politiker...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Vestland