0 projects

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Support for FP7 Marie Curie IEF - NANOMEGA

As nanotechnology and materials science have progressed, large quantities of engineered nanoparticles (NPs) have been produced. NPs promise to revolutionize our lifestyles by improving many industrial and consumer products. However, there is considerable concern about their unknown impact on hum...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Akershus

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Support for FP7 Marie Curie Actions ITN - NanoToes

Life Sciences and Nano Sciences interact in two areas: in the evaluation of health and environmental effects derived from engineered nanomaterials, and in development and biological/clinical evaluation of nanoparticles with intended biological effects for application in medicine and biotechnolog...

Awarded: NOK 0.43 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Akershus

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Toppfinansiering - ITN NETADIS - Claudia Battistin

see attached DOW

Awarded: NOK 0.66 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Reisestøtte for deltagelse på IEA EOR 2012 , Regina Canada 26-30 august 2012.

Vi søker om Reisestøtte for deltagelse på IEA EOR 2012 , Regina Canada 26-30 august 2012. IEA ble grunnlagt i 1974 som et samarbeid mellom OECD-landene for raskt og effektivt kunne håndtere og redusere sin avhengighet av olje. IEA har idag 28 land som m edlemmer. IEA EOR Symposium/Workshop er f...

Awarded: NOK 79,953

Project Period: 2012-2012

Location: Rogaland

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Characterisation of human exposure pathways to novel flame retardants

The project is part of the Marie Curie Initial Training Network "Indoor Contamination with Flame Retardants: Causes and Impacts - INFLAME", project no. 264600 within EUs 7th Framework Programme. The Norwegian Institute of Public Health (NIPH), Department of Exposure and Risk Assessment contribut...

Awarded: NOK 0.44 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Oslo

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Additional funding for the Marie Curie ITN EDA-EMERGE

EDA-EMERGE aims to train a new generation of young scientists in the interdisciplinary techniques required to meet the major challenges in the monitoring, assessment and management of toxic pollution in European river basins considering the enormous compl exity of contamination, effects and cause...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Toppfinansiering - MC NeurogPlaceCellADs - Alex Surget

see attached DOW

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Toppfinansiering - Nilsbo - Cornelis Borgesius

see attached DOW

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Toppfinansiering - Entorhinal Silencing

see attached DOW

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Toppfinansiering - Entorhinal Circuits

se vedlagt DOW

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Utbygging av NGA bredbånd i Beitstad , Steinkjer kommune i Nord-Trøndelag.

Målet med prosjektet er utbygging av Next Generation access (NGA) bredbånd til et område hvor mange mangler og har utilfredsstillende bredbåndstilbud pr i dag. Utbyggingsområdet Beitstad i Steinkjer kommune omfatter ca 800 husstander. 640 husstander har meldt interesse for å kople seg til til d...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Breibandaksess Vest-Telemark til udekka husstandar.

Situasjonen i Vest-Telemark etter fleire rundar med breibandutbygging er at det ikkje er att store samanhangande område der det manglar tilbod om breiband via ADSL, fiber eller radio. Dei delane som nå står att, har typisk så lang avstand til telefonsent ral at signal på kobberkablane ikkje når ...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Telemark

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

B4B - Samla breibandutbygging til fire bygder utan breiband i Sogn og Fjordane

Prosjektet skal syte for breibanddekning til alle som bur i Solheimsdalen og Angedalen i Førde kommune og til alle som bur på Lefdal/Midthjell og Vollset i Eid kommune.

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Vestland

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

European Business Workshops on Inclusive Design 2012

Norsk Designråd arrangerer i år den tredje internasjonale konferansen med fokus på inkluderende design og innovasjon på Norsk Design og Arkitektursenter , DogA i Oslo 7.- 8. juni 2012. Denne gangen blir det mer enn bare en konferanse om inkluderende des ign, men plenums foredrag kombinert med p...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

SAGA TOPP-IS finansiering for 2 korte ESR-stipendiater

SAGA - Shapes, Geometry Algebra http://www.saga-network.eu/ er et Initial Training Network koordinert av SINTEF, ved Tor Dokken. for perioden 1. november 2008-31. oktober 2012 Nå ved slutten av ITN har SINTEF fått overført ubrukte ESR-månedsverk fra and re partnere, - 8.5 månedsverk fra Univers...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Synteseprosjekt Energi og samfunn

Prosjektet skal lage en sammenfattende syntese av lange linjer i energiforskningen ved Senter for energi og samfunn, NTNU, langs tre dimensjoner: (1) Energimoral, (2) Energistandarder og (3) Energiomlegging.

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbåndsbygging i Andebu

I perioden 2008 til 2010 ble det med midler fra Høykom bygd ut trådløst bredbånd i store deler av Vestfold. Andebu kommune ble med i et prosjekt i slutten av perioden. Dette ga deknig til to områder i kommunen der innbyggerne samlet underskrifter og var s vært aktive pådrivere for at utbygging sk...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Vestfold

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Hydroelastic effects and dynamic response of propellers and thrusters

The project aims at solving the in-service problems of azimuthing thrusters related to failure of bevel gears, shaft bearings and seals, which are believed to be caused by large dynamic loads occurring in extreme waves, during intermittent propeller venti lation, and strongly oblique flow. The na...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Høykom2011 - Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune har en stor portefølje over regstrerte bredbåndsprosjekter. En oversikt på disse her: http://www.stfk.no/Tjenester/Verdiskaping_og_innovasjon/IKT-program/IKT-infrastruktur/Bredbandsprosjekter-i-regi-av-Sor-Trondelag-Fylkeskommu ne/ Ut fra denne listen har vi valgt ut ...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Utvikling av norske standarder for universell utforming av IKT

Prosjektet vil bestå delvis av utvikling av nasjonale standarder for universell utforming av IKT og dels av deltakelse i europeiske standardisering på dette området. Standarden for tilgjengelige nettsteder foreslås delt i 3 hoveddeler: * Tilgjengelighet skrav * Prosesskrav * Krav til testing...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Akershus

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Web og universell utforming: Håndverk, innovasjon eller kunst?

Universell utforming (uu) skal være en del av utviklingsprosesser, og ikke bare materialiseres gjennom et sett med standardiserte og tekniske valideringskriterier. For å kunne designe for alle trengs verktøy og teknikker som tar høyde for ulike forutsetni nger, og hvordan forutsetningene kan inte...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

De alternative drivstoffenes implementering. Hva har vi lært om barrierene?

Prosjektet vil gi en populærvitenskapelig fremstilling av de lange sporene i norsk sammenheng, relatert til den internasjonale utviklingen, om implementeringen av alternative drivstoffer i transportsektoren. Dette vil vi belyse gjennom ervervet barriereku nnskap. Det vil gis en oversikt over sa...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Vestland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Synteserapport: Spillet omkring klimaforhandlingene

(Se skisse) Internasjonale avtaleverk er et omfattende forskningsfelt som inkluderer problemstillinger knyttet til blant annet nasjonal og overnasjonal juss, diplomatiske forhandlinger, muligheter for håndheving, grad av deltakelse, politiske føringer og faktisk måloppnåelse. Midler fra RENERGI...

Awarded: NOK 0.34 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Silisiumbasert solcelleindustri i Norge - bygget opp fra billig strøm, høy metallurgkompetanse og langsiktig forskning

For å legge til rette for en bærekraftig utvikling er et av nøkkelpunktene å legge om fra fossile til fornybare energikilder. For å oppnå dette har Forskningsrådet over tid bevilget penger til forskning på fornybar energi. I denne sammenheng kan produksjo n av strøm fra solceller bli et viktig bi...

Awarded: NOK 0.31 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Akershus

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Lange spor - Resultatdokumentasjon av langsiktig forskning innen termisk solenergi

På 70- tallet var det stor forskningsaktivitet innen solvarme på Blindern og på NTH. Det ble her utviklet ett nytt solvarmekonsept. Etter mer enn 10 års utviklingsarbeid ble bedriften Solarnor etablert i 1995. I 2005 ble Aventa etablert. Aventa har sitt utspring fra Solarnor og har derfor lang ...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Akershus

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Synteserapport: Samspillet mellom informasjon, kunnskap og forbrukeradferd

(Se skisse) Mange RENERGI-finansierte prosjekter gjennomføres i samspill mellom forskere, bedrifter og forbrukere for eksempel ved at de prøver ut virkemidler (Se skisse). Prosjektene "Do customer information programs influence energy consumption?" og "D esigning information measures to promote ...

Awarded: NOK 0.32 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Standardisering av prosess for brukermedvirkning innen IKT prosjekter

Dette prosjektet bygger bl.a.på et prosjekt finansiert av IT Funk om "Brukermedvirkning - for alle" der bl.a. Standard Norge har gitt innspill. Prosjektet konkluderte med at det utvikles en overordnet standard for brukermedvirkning som skal være til hjelp for offentlige oppdragsgivere og andre s...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Akershus

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Synteserapport Forbrukerfleksibilitet

Prosjektet skal bidra til syntetisering av resultater fra tidligere EFFEKT- og RENERGI-prosjekter hvor fokus har vært på strømkunder og et mer fleksibelt strømforbruk. Forbrukerfleksibilitet har blitt stadig mer aktuelt bl.a. pga. økt fokus på klimaendrin ger, etablering av SmartGrid, utviklingen...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Fornybar energi på lag med naturen

Selv om fornybar energi fra vann, vind, sol og bioenergi vil være avgjørende for å nå Norges klimamålsettinger, kan produksjonen medføre både negative og positive virkninger på økosystemer. Prosjektet syntetiserer kunnskapen oppnådd gjennom flere forsknin gsprosjekter medfinansiert av Norges Fors...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Verdifullt vedlikehold - metoder for optimalt vedlikehold av vannkraftproduksjon. Synteseprosjekt:Lange spor i energiforskning

Synteseprosjektet ?Verdifullt vedlikehold? metoder for optimalt vedlikehold av vannkraftproduksjon? vil utvikle en popularisert framstilling av tekniske og faglige utfordringer i forbedring av de metoder og verktøy vedlikehold. Et viktig overordnet mål vi l være å gi både ungdom og unge voksne so...

Awarded: NOK 0.36 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo