0 projects

MOBI-Mobilisering

Næringsrettet høgskolesatsing ved Høgskolen Stord/Haugesund (nHS-HSH)

Høgskolen tar mål av seg å bli en sentral aktør innen regional innovasjon gjennom å etablere et fungerende innovasjonsnettverk. HSH ønsker å fokusere den næringsrettede høgskolesatsingen inn mot fagfeltene brannsikkerhet, undervannsteknologi og gassteknologi der høgskolen har regionale og nasjon...

Awarded: NOK 0.47 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Rogaland

MOBI-Mobilisering

Næringsrettet høgskolesatsning ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (nHS for HiST)

Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) har deltatt i SMB kompetanse siden 1997. I nHS for HiST vil HiST bygge videre på ervervede erfaringer og ta utgangspunkt i regionens utfordringer - utmeisla i "Fylkesplan for Sør-Trøndelag 2000-03" og Regionalt utviklings program for Sør-Trøndelag. Hovedfokuset f...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARKSAM-Marked og samfunn

Regional kystsoneplanlegging - et redskap for en integrert kystsoneforvaltning?

Hovedproblemstillingen for prosjektet er å undersøke om regional kystsoneplanlegging bidrar til en integrert kystsoneforvaltning. Prosjektet er todelt: En studie av norsk regional kystsoneforvaltning og en komparativ studie. Den første delen omfatter en studie av norsk regional kystsoneplanleggi...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Oslo

MOBI-Mobilisering

NÆRINGSRETTET HØGSKOLESATSING _nHS ved Høgskolen i Telemark.

Prosjektet skal bidra til at Høgskolen i Telemark utvikles til en viktigere aktør og bidragsyter i regional innovasjon og utvikling. Gjennom prosjektet skal det utvikles en regional innovasjonsallianse og skapes en læringsarena for både regionale og nasjo nale FoU-miljø og regionale virksomheter....

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Telemark

MOBI-Mobilisering

Næringsrettet Høgskolesatsing ved Høgskolen i Gjøvik

Høgskolen i Gjøvik (HiG) har deltatt i Norges forskningsråds prosjekt SMB-K siden starten i 1997. Erfaringene med prosjektet har vært gode. Mange nye samarbeidsrelasjoner med regionens næringsliv er etablert som en følge av SMB-K. Det pågår en kulturendri ng ved HiG, hvor ansvaret for næringskont...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Innlandet

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Miljøhensyn på hogstflatene - en evaluering av Levende Skog-standarden som grunnlag for skogsertifisering

Strukturmessig vil prosjektet bli organisert i 2 faser. Hovedoppgavene innenfor hver fase vil være som følger: Fase 1: - Konstituering av prosjektet med prosjektgruppe, styringsgruppe og referansegruppe. - Utarbeiding av opplegg for feltkontroller. - Identifisere statistisk effektivt og foreventn...

Awarded: NOK 0.56 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Levekår i landbruksbefolkningen 2002 - status og endring 1995 - 2002

Prosjektet skal gjennomføre en generell kartlegging av levekårene i landbruksbefolkningen 2002. Analsen skal dekke de samme levekårsomårder som analysen av 1995-undersøkelsen: sosio-demografiske kjnneetegn, utdanning, boforhold og materialle goder, arbeid sforhold og arbeidsmilø, yrkeskombinasjon...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Rekruttering til landbruket - et spørsmål om landbrukets rekrutter eller rekruttenes landbruk.

Hva blir konsekvensene for landbruket dersom mange dyktige og dynamiske brukere forlater næringa og kunnskapsrike og kreative ungdommer velger andre yrker? Hvis dette hindrer fornyelse i landbruket og bygde-Norge bryter det med viktige landbrukspolitiske målsettinger. I dette forskningsprosjektet...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

KULTUREN-Program for kulturforskning

Scripting and dissemination in mediated communication.

...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Bedre potetkvalitet ved riktig vekstavslutning - Effekter av ulik risdreping og avmodning på avling, tørråte og kvalitet av poteter.........

Godt avmodnede poteter gir normalt den beste kvaliteten, både til matpoteter og til industriformål. Umodne poteter har både svakere skall og dårligere lagringsevne, og ved fritering gir de lavere utbytte, mørkere produktfarge og trolig mer akrylamid. Prob lemet med umodne poteter er spesielt stor...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Akershus

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Awarded: NOK 18.0 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Troms - Romsa - Tromssa

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Når heteroseksualiteten må forklare seg

I dette prosjektet stilles det spørsmål ved en av de mest selvfølgelige og grunnleggende sosiokulturelle ordningene i vårt samfunn; heteroseksualiteten. I motsetning til andre seksualiteter, der en stadig forsøker å finne årsaker, adekvat lovgivning og no en ganger også adekvat terapi, har hetero...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Climate Change Vulnerability in Norway: Socio-economic Perspectives on Policies and Impacts - Samfinansiering (se prosjekt 145715/720)

...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

BIOPROSP-Bioprospektering 2002 - 2006

Søk etter bioaktive lipider i innvoller fra dyphavshai

Hovedmålet er å søke, identifisere og kvantifisere bioaktive lipider i innvoller fra dyphavshai. Dyphavshai lever under ekstreme betingelser, som stiller store krav til immunsystem. Det er funnet mange bioaktive komponenter, inkludert lipider, i både brusk og lever fra hai, men det er ikke kjent ...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Møre og Romsdal

RISIT-Transportsikkerhet

Feilhandlinger, informasjonsbearbeiding og ulykkesrisiko i framføring og overvåking av transportmidler

Prosjektet tar sikte på å utvikle et generisk analyseverktøy for potensielt ulykkesgenererende feilhandlinger blant førere og operatører av transportmidler, samt bakenforliggende faktorer som påvirker sannsynligheten for slike feilhandlinger. Det teoretis ke og empiriske grunnlaget er forskning p...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

A Systematic Evaluation of the 1992 Norwegian Tax Reform Hovedprosjekt Hovedprosjekt

The far-reaching Norwegian tax reform of 1992 was designed (i) to reduce tax-induced distortions and thereby increase the efficiency of the economy, (ii) to protect the distrbutional intent of the tax system against erosion due to tax arbitrage opportunit ies, and (iii) to simplify the tax proces...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Vestland

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Computational gene identification and function prediction by genome sequence analysis

Bioinformatics is essential for the analysis of the data generated from the human and other genome sequencing projects. The functions of large proportions of the genomes are still unknown. Although biochemical experimental procedures are necessary to pinpoint the exact function of genes, computat...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Oslo

PROSUS-Et bærekraftig samfunn

Prosus - Lønn til Lafferty

...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Oslo

S-AFRIKA-Program for forskningsamarbeid med Sør- Afrika

The Dynamics of Land Reform and Poverty in Namaqualand

...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Akershus

BP-MONIT-Monitoring og implementering

MONIT

Med bakgrunn i sitt omfattende arbeid med nasjonale innovasjonssystemer har OECD foreslått at det skal igangsettes et prosjekt: ”Monitoring and Implementing Horizontal Innovation Policy (MONIT)”. Prosjektet organiseres som en fokusgruppe der deltakerlande ne utarbeider nasjonale studier med utgan...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Bjerknes Center for Climate Research, BCCR/Bjerknessenteret

...

Awarded: NOK 173.5 mill.

Project Period: 2003-2013

Location: Vestland

SFF-Sentre for fremragende forskn

Center for the Study of Civil War, CSCW/Senter for borgerkrigsstudier

Borgerkrig er den vanligste formen for krig. Borgerkriger fører til enorme lidelser, både for ofre og flyktninger, og har i tillegg store samfunnsmessige skadevirkninger, både økonomisk og miljømessig. Borgerkrig forekommer oftest i fattige land og bidrr til ytterligere å svekke deres utviklingsm...

Awarded: NOK 90.0 mill.

Project Period: 2003-2013

Location: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Medieval Studies, CMS/Senter for middelalderstudier

...

Awarded: NOK 60.0 mill.

Project Period: 2003-2013

Location: Vestland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Large Strain Testing of Fault Seals. Laboratory Experiments and Development of fault Seal Models

...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Hvordan vil regionalt produserte nisjeprodukter mottas av forbrukerne?

Forutsatt at dagens norske landbrukspolitikk med fokus på kvalitet og effektivitet videreføres i årene fremover, vil matvareprodusenter i mange norske regioner stå overfor betydelige omstillingsutfordringer. Skal disse kunne styre i forhold til de nye utf ordringene trenger de kunnskap om hvordan...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Akershus

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Politisk entydighet og sosial differensiering: En komparativ studie av skandinavisk statsfeminisme

Det prosjektet som skisseres her representerer et første forsøk på å gripe "statsfeminismen" i dens kompliserte kombinasjon av en retorisk legitimering, et analytisk begrep og et politisk fenomen. Formålet er dels å undersøke begrepets teoretiske og analy tiske mulighetsrom; dels å vurdere treffs...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

The role of microdomains in EGF receptor activation and trafficking

Signal transduction by plasma membrane receptors is important in control of cellular growth and differentiation. Accumulating evidence suggests that the function of such receptors is controlled by their subcellular localization. Cellular membranes are not uniform, but consist of functionally dif...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Molecular Mechanisms of Differentitation and Tissue Specific Gene Regulation

Based on their critical roles in sexual differantiation and reproductive function, electrolyte balance and intermediary metabolism, considerable attention has been directed at defining the machanisms that control the biosynthesis of steroid hormones. A m ajor result of such studies was the cloni...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Vestland

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Cenetic dissection ofHLA associated diseases

The HLA complex are a gene complex of huge medical importance. The most polymorphic genes in the human genome are located here and no gene complex has been found associated to as many diseases as HLA. Fine mapping the genes involved in HLA associated diseases has proven difficult. In this projec...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo

S-AFRIKA-Program for forskningsamarbeid med Sør- Afrika

Development of rhizormediation as a tratment technology in the removal of PAHs and PCBs from the environment

...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Vestland