0 projects

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - NTNU Samfunnsforskning

...

Awarded: NOK 30.1 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - Telemarksforsking

...

Awarded: NOK 16.5 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Telemark

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - SNF

...

Awarded: NOK 17.3 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Vestland

EUROSTARS-EUROSTARS

E!2560 Adaptation, development and piloting new non-intrusive corrosion detection methodology

Tidlig korrosjonsdeteksjon på belagte metalloverflater gir mulighet for tidlig intervensjon som beskytter sikkerhet og investeringer. Prosjektet vil tilpasse og pilotere et autonomt system for non-intrusive korrosjonsdeteksjon basert på Field Kelvin Probe-teknologi (FKP) patentert av Norce. Syst...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

HECTAPUS: Heating and Cooling Transition and Acceleration by use of Latent Heat Storage

The “HECTAPUS” project aims at investigating the potential for use of Phase Change Materials (PCM) storage for accelerating the heating and cooling transition. Among the thermal energy storage technologies, the use of PCM is a promising technology for short term storage of heat or cold for period...

Awarded: NOK 0.47 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Early stage technology transfer at Simula

Simulas hovedmål er utvikling av kunnskap om grunnleggende vitenskapelige utfordringer med reell samfunnsverdi. Helt siden oppstarten i 2001 har Simula adressert dette overordnede målet gjennom å konsentrere virksomheten om tre nøkkelområder: forskning, utdanning og innovasjon. Forskningsvirksomh...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES for HEIC Radiation Sensor with ANN

State-of-the-art x-ray and gamma-ray detection systems rely on offline processing of pulse-heights or pulse-shapes which limits accuracy and reduces the speed. The project aims for accurate and fast real-time data processing with next-generation artificial neural networks using the signal wavefor...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2023-2023

Location: Oslo

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU FHI

...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2023-2030

Location: Oslo

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU IFE

...

Awarded: NOK 53.0 mill.

Project Period: 2023-2030

Location: Akershus

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU NIVA

...

Awarded: NOK 37.0 mill.

Project Period: 2023-2030

Location: Oslo

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU Nordlandsforskning

...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2023-2030

Location: Nordland - Nordlánnda

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU NR

...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2023-2030

Location: Oslo

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU Ruralis

...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2023-2030

Location: Trøndelag - Trööndelage

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU SINTEF Nord

...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2023-2030

Location: Troms - Romsa - Tromssa

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Rammeavtale PES Norsk Regnesentral 2023-2024

Rammeavtalen NR-2023-2024-RA-PES skal styrke Norsk Regnesentrals (NR) posisjon mot Horisont Europa (HEU). I samsvar med tidligere utarbeidet strategi og handlingsplan ønsker NR og instituttets norske partnere å ta del i utviklingen av HEU-initiativer. Dette innebærer å få instituttet og deres par...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES Horisont Europa rammebevilgning for 2023 og 2024 for Høgskulen på Vestlandet

HVL følger opp sentrale signaler gjennom «Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2023 – 2032» og «Strategi for norsk deltakelse i Horisont Europa og Det europeiske forskningsområdet» for å styrke arbeidet, og øke innhenting av midler fra EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, og...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES Horisont Europa - rammebevilgning 2023-2024

Ikke relevant

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Horisont Europa PES rammebevilgning 2023-2024

NTNU har høye ambisjoner for deltakelse i Horisont Europa, uttrykt i ny utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet, egen internasjonal utviklingsplan og en ny ERC utviklingsplan. NTNU vil i 2023 og 2024 gjennomføre en rekke prosjektetablerings- og posisjoneringsaktiviteter med mål om å styrke N...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES Horisont Europa rammebevilgning 2023–2024 – Havforskningsinstituttet.

Havforskningsinstituttet (HI) har som mål å øke sin inntjening fra Horisont Europa i de kommende årene. PES-støtte er derfor et viktig virkemiddel for instituttet for å kunne nå dette målet. HI støtter opp om arbeidet om å øke norsk deltagelse i EU-prosjekter og hente inn midler basert på kunnska...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES Horisont Europa rammebevilgning for NIVA 2023-2024

ikke aktuelt

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Prosjektetableringsstøtte _NIBIO 2023 og 2024

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) prioriterer internasjonalt forskningssamarbeid høyt. En vesentlig del av dette samarbeidet er organisert som prosjekter, sammen med europeiske kollegaer, både fra forskningsinstitusjoner og fra næringslivet. Vi arbeider med å utvikle samarbeid med forskermil...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Akershus

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Posisjonerings- og prosjektetableringsstøtte Horisont Europa 2023 og 2024

Deltagelse i det europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet i perioden frem mot 2027 er viktig for Nofima, og vår ambisjon er videre økning i deltakelsei årene som kommer. Vi ønsker å delta for å bidra til å styrke konkurransekraft for norsk akvakultur, fiskeri og matindustri gjennom faglig...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Nansensenteret: PES-Horisont Europa rammebeviligning for 2023 og 2024.

Nansensenterets formål og strategi - som et nasjonalt miljø- og klimainstitutt - har et spesielt ansvar relatert til klima- og miljøforskning, innovasjon og tjenesteutvikling. Vår visjon er å «Pioneering environmental and climate research», og med ambisjon om å være «A leading European research c...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Søknad om PES Horisont Europa rammebevilgning for 2023 og 2024 – Norsk Treteknisk Institutt

Treteknisk har satt som mål å bidra til at treindustrien kan utvikle fremtidens byggeprodukter i tre og med lavest mulig utslipp av klimagasser. Ved å være en relevant kompetansepartner med innsikt i den internasjonale forskningsfronten skal Treteknisk bidra til at norsk treindustri forbedrer sin...

Awarded: NOK 0.77 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Rammebevilgning PES2023- 2024 for Simula Research Laboratory

Simula Research Laboratory har en omfattende strategisk satsing for deltagelse Horizon Europe, noe som blant annet førte til 20 prosjektsøknader og så lang 5 innvilgede prosjekter i programperioden 2022-2023. Dette ønsker vi å videreføre i fortsettelsen av Horizon Europe og planlegger et betydel...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Rammesøknad for PES-midler 2023-2024 for Norges Geotekniske Institutt (NGI)

NGI har store ambisjoner om å øke returen fra Horisont Europa, noe som blant annet er synliggjort i strategien vår, NGI25. Det har vært jobbet systematisk med dette de siste årene, og enda mer systematiske planer foreligger for 2023-2024. Målet er å delta i inntil 30 søknader disse to årene, i ul...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES-ramme 2023-2024 NILU

NILU er et klima- og miljøinstitutt med lang tradisjon for internasjonal samarbeid innen forskning, utvikling og politikkstøtte. Våre kjerneområder er knyttet til atmosfæreforskning (prosesser i atmosfæren, atmosfære's rolle i Jordens kretsløp, effekter av forurensning som spres gjennom atmosfære...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Akershus

PETROMAKS2-Stort program petroleum

APOS 2.0 - Digital life cycle management of interoperable safety systems

Viktigheten av å opprettholde en trygg, effektiv og pålitelig energisektor har blitt stadig tydeligere. I dette prosjektet skal vi hjelpe energisektoren med å forbedre oppfølging av sine sikkerhetssystemer gjennom å innføre digitale løsninger som tilrettelegger for deling og utveksling av nødvend...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Buskerud

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

SporeHybrids - Combination of bacterial spores displaying light reactive proteins with upconverting nanoparticles.

Microbial spores, such as those from the Gram-positive bacterium Bacillus subtilis have the capacity to absorb substances such as ions, proteins and can be coated with polymers. Furthermore, through genetic engineering, the surface of spores can be decorated with heterologous proteins. SporeHybri...

Awarded: NOK 97,000

Project Period: 2023-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FINANSMARK-Finansmarkedet

The 4th BI Conference on Corporate Governance

Centre for Corporate Governance Research (CCGR) og Handelshøyskolen BI var vertskap for den fjerde BI-konferansen om eierstyring og selskapsledelse (BICCG 2023), 8.-9. juni 2023. Konferansen gikk over to dager: den første dagen (8. juni) ble viet til sosiale aktiviteter og uformelle diskusjoner, ...

Awarded: NOK 0.28 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Oslo