0 projects

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Compact Offshore Steam Bottoming Cycles Phase 2: COMPACTS2

Produksjon av kraft på fleste plattformer skjer ved å bruke deler av gassen som pumpes opp fra havbunnen som drivstoff til gassturbiner. I den varme eksosgassen fra gassturbinene er det mye nyttig varme igjen. Ved å installere en bunnsyklus som gjenvinner varmen fra gassturbinen til å drive en da...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Gas monitoring of transformer oil

I Norge får vi 98% av vår elektriske kraft fra fornybare kilder, og i hovedsak fra vannkraft. Før den elektriske kraften kan benyttes, må kraften transporteres fra kraftverket til forbrukerne. Transformatoren er en sentral komponent i denne transporten. Den omformer spenningen mellom ulike nivåer...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Energy upgrading of wooden dwellings to nearly zero energy level

KPN-prosjektet "Energioppgradering av småhus i tre til nesten nullenerginivå" (OPPTRE) hadde som mål å foreslå et nivå for renovering av boliger til nesten nullenergibygg (nZEB) med kostnadseffektive konsepter og løsninger, høy arkitektonisk kvalitet og et lavt klimafotavtrykk og drivere og barri...

Awarded: NOK 10.5 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Ice monitoring, forecasting, mapping, prevention and removal toolbox

Ising på kraftledninger kan skape store problemer for overføringsnettet. Disse problemene fører til store kostnader for reparasjon og vedlikehold i tillegg til tapte inntekter. Det er også stor risiko for montører som må utføre reparasjon og vedlikehold under tøffe klimatiske forhold. Ising på kr...

Awarded: NOK 12.3 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

MVO: Management and strategic leadership of the SET Plan Instruments EERA JP CCS and ETIP ZEP

Den Europeiske Strategiske Energi Teknologiplanen (SET-planen) er sentral for forskning, innovasjon og implementering av energiteknologier i Europa. Organiseringen av SET planen involverer 1.Landene i Europa, 2. EU kommisjonen, 3. F&U miljøer og 4. Industri. Forskningsmiljøene representeres i den...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Søknad til Bellonas arbeid i den europeiske nullutslippsplattformen ZEP

CO2-fangst og -lagring (CCS)spiller en svært viktig rolle innen EUs energi-, industri- og klimapolitikk. IPCCs klimarapporter sier eksplisitt at Parisavtalens mål ikke kan nås uten CCS i svært stor skala. Anbefalinger om insentiver og politikk for utrulling av CCS er Bellonas hovedprioritering i ...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Green Values - Fremtidens Energistyring

Vi utvikler fremtidens intelligente energiløsning for bygg og industri. Optimalisering av energieffektivitet uten å gå på kompromiss med bygningens operasjonelle behov, krever styring av svært komplekse systemer. Ved hjelp av svært detaljert sanntids-energi- og IOT-data, vil vi ved hjelp av kunst...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Nano TiO2 modified photocatalytic wood in urban architecture

The use of timber has a long tradition in Norwegian building design but has had its limitations in urban architecture due to technical deficiencies regarding biodegradation and fire safety. During the last years, however, Norwegian architects have been showing a strong interest to use wood as faç...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Nye superisolasjonsløsninger og -produkter for norske bygg

Prosjektet "Nye superisolasjonsløsninger og -produkter for norske bygg" (SuperIsol) vil utvikle systemløsninger for bruk av nye isolasjonsprodukter med svært lav varmeledningsevne, såkalt superisolasjon. Systemløsningene skal være enkle og attraktive å ta i bruk, og tilpasset nordiske forhold og...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestfold og Telemark

FORNY20-FORNY2020

Phade - Photochromically Adept - Fremtidens solavskjerming

Solblending og oppvarming av inneklimaet er økende problemer som følger med den stadig tiltagende bruken av glass som bygningsmateriale. Dette resulterer i en sterk vekst i solavskjermingsmarkedet, som i dag domineres av persienner, markiser og vinduer eller solfilm med permanent redusert gjennom...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

Leopard - Wearable particle detector enabling safer working environments

Partikler eller støv som asbest, aluminium og sement utgjør en stor trussel for vår helse når dette innåndes. Støvpartikler kan forårsake pusteproblemer, astma, KOLS eller kreft og i tilfelle en mulig tidligere død. NILU eller Norsk Institutt for Luft Forskning AS har forsket på partikler og st...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Performance of advanced daylighting systems for functional lighting in buildings at high latitudes

Bruk av dagslys inne i bygninger har alltid hatt stort fokus og vært en viktig oppgave for arkitekter og andre prosjekterende gjennom alle tider. Store takhøyder, store vinduer og overlys er ønskesituasjonen for mange, men endringer i bygningskroppen som resultat av energieffektivisering har ført...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Bridging biological and soft matter technologies to reveal the molecular mechanism of a bacterial colonization factor

Strukturbiologi har i nyere tid levert noen av de viktigste gjennombruddene i biologi. Feltet ble drevet frem av røntgenkrystallografi og teknologiske gjennombrudd i produksjon av røntgenstråling fra synkrotroner. Proteiner som består av cirka 50% hydrogenatomer forblir usynlige for røntgenkrysta...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Modeling of high temperature, high pressure geothermal energy production system

En betydelig fornybar energikilde er varmt vann/damp under høyt trykk som hentes opp fra reservoarer i jordskorpen, og som kan benyttes eksempelvis til produksjon av elektrisk kraft. Prosjektet ser på problemstillinger knyttet til oppløste mineraler i dampen som kan felles ut når trykk og tempera...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Catalytic layers for advanced rotary alkaline water electrolysers

Hydrogen er en industrigass som i dag hovedsakelig lages av fossile hydrokarboner. Hydrogen kan også lages av vann og strøm i en elektrolysør. Hvis strømmen er fornybar, blir også hydrogenet fornybart. Produksjon av strøm fra sol og vind øker kraftig. Hele kraftmarkedet er i endring, mye strøm er...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Vestfold og Telemark

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: Responsibility, practice and the public good across Digital Life

Senter for Digitalt liv Norge (DLN) er et nasjonalt bioteknologisenter som skal fremme fremragende forskning på tvers av bioteknologi, matematikk, informatikk og fysikk. Det forventes stort innovativt og økonomisk potensial fra bioteknologisk forskning i framtida. De offentlige pengene investert ...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Innovative enzyme technology for sustainable biofuels

Omdanning av (ikke-spiselig) biomasse, slik som halm og tre («lignocellulose») til andre generasjons biodrivstoff er en viktig del av overgangen til en mer bærekraftig fremtid. Enzymatiske omdanning av cellulose til fermenterbar sukker er et nøkkeltrinn, og representerer en stor kostnad, spesielt...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

Enhancing the value of climate data - translating risk and uncertainty utilizing a Living Labs approach

EVOKED prosjektet skreddersyr presentasjon- og spesifikasjon av klimadata, tilpasset den enkelte brukers kunnskap og behov, og øker dermed verdien av dataene. EVOKED har som målsetning å forstå brukerens behov og forutsetninger for derved å forbedre dialogen mellom klimaforskerne og de lokale akt...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

3rd Biennial CO2 for EOR as CCUS Conference 2017

"3rd Biennial CO2 for EOR as CCUS Conference" is a Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS) conference provided by University of Bergen, Rice University, Petroleum Research School of Norway (Nasjonal forskerskole i petroleumsfag (NFiP)), NorTex Petroleum Cluster and Royal Norwegian Consulat...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nettverk for FoU-basert utvikling ? "Sirkulær økonomi som utgangpunkt for tverrsektoriell, bærekraftig og FoU basert industriutvikling i Nor

Flere bedrifter fra Nordland innen prosessindustri, havbruk og avfall har med Sintef Helgeland i spissen, fått tildelt BIA-midler fra Forskningsrådet for sin satsing på forskningssamarbeid om sirkulær økonomi. Med utgangspunkt i konkurransefortrinnene til næringslivet i Nordland innenfor ressurst...

Awarded: NOK 0.51 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Nordland - Nordlánnda

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til NORCE (tidl. IRIS) (2017-2020)

...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Rogaland

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til NINA (2017-2022)

Anne Mehlhoop: Den menneskelige påvirkningen på naturen er stor og økende over hele verden. Arealbruk knyttet til teknisk infrastruktur, som veibygging eller kraftnettsystemer, fører til forringelse av naturlig habitat og bidrar til 23 % av menneskeskapte klimagassutslipp globalt. Resultatet er ...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling til NERSC (2017-2020)

Globalt havnivåendringer er en sentral indikator på et varmere klima. Havnivået er en viktig indikator overvåke tilstanden til jordens klima og endringer i ulike komponenter av klimasystemet, som for eks. Temperaturøkningen i havet og smelting av landis og isbreer. Klimaprojeksjoner viser at de...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Vestland

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til NGI (2017-2021)

Bruken av brannslukningsskum som inneholder fluorholdige "forever-chemicals" på flyplasser og militærbaser har resultert i utslipp til jord som forårsaker forurensning av grunnvann og videre spredning av disse kjemikaliene i miljøet. "Forever-chemicals " er persistente, bioakkumulerende, mobile o...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling til Nofima (2017-2020)

...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Miljøgifter i vei avrenning og renseeffekt av grøfter i Ås kommune

Dekkslitasjepartikler fra vei avrenning Mens slitasje på slitebanen er kjent for å være en av de største kildene til mikroplast i miljøet, er overvåking av dens fremdeles hemmet av mangelen på analytiske metoder som er i stand til å gi konsentrasjoner i miljømatriser. Slitepartikler av slite...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Viken

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

National Laboratories for an Energy Efficient Industry

Det nasjonale laboratoriet HighEFFLab skal være den ledende plattformen for eksperimentell forskning innen energieffektivisering av industrielle prosesser, og skal tilby avansert forskningsutstyr for utvikling og demonstrasjon av innovative løsninger for industrien. HighEFFLab skal støtte opp und...

Awarded: NOK 50.0 mill.

Project Period: 2017-2027

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til SINTEF AS (2017-2020) (Tidl. Stiftelsen SINTEF)

Åse Lekang Sørensen - Utvidet stipendiat-periode grunnet 2 foreldrepermisjoner. Stipendiatperiode utvidet med 2 mnd. pga korona. Planlagt disputas august 2023. Frida Sveen Hempel - Jobber ikke lenger i SINTEF - Planlagt disputas våren 2023 - en artikkel publisert i 2022. Pål Vegard Johnsen - Disp...

Awarded: NOK 21.0 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til NIVA (2017-2021)

Vurderingen av økosystemenes helse er av stor interesse for å få innsikt i virkningen av menneskelige aktiviteter. Helsen til et økosystem kan ses på som summen av påvirkningen på organismer som okkuperer dette økosystemet. En av de største bekymringene for negative virkninger på det akvatiske øk...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Identification of measures to achive a more optimalized sewer network considering the challenge of I/I of non sewer water

Det er antatt at fremmedvann skaper store utfordringer for mange kommuner. Fremmedvann er vann som finner veien inn i avløpsrør, som er ment bare skulle transportere bort kloakk. Fremmedvann kan være drikkevann fra lekkasjer på vannledningsnettet, grunnvann eller overvann. Fremmedvann fører til ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Viken