0 projects

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nettverk for FoU-basert utvikling ? "Sirkulær økonomi som utgangpunkt for tverrsektoriell, bærekraftig og FoU basert industriutvikling i Nor

Flere bedrifter fra Nordland innen prosessindustri, havbruk og avfall har med Sintef Helgeland i spissen, fått tildelt BIA-midler fra Forskningsrådet for sin satsing på forskningssamarbeid om sirkulær økonomi. Med utgangspunkt i konkurransefortrinnene til næringslivet i Nordland innenfor ressurst...

Awarded: NOK 0.51 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Nordland - Nordlánnda

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Arrangement av andre workshop i EU prosjektet HiPerCap

Som en del av EU prosjektet HiPerCap, arrangeres en to dagers workshop for å presentere resultater fra HiperCap prosjektet og diskutere andre viktige aspekter relatert til CO2 fangst spesielt i Europa og Australia. Denne workshop'n som arrangeres i Oslo i september 2017 er en oppfølger av tilsvar...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

SFF-Sentre for fremragende forskn

Porous Media Laboratory, Porøse-medier laboratoriet

Porøse media er faste materialer som er full av hull. Hvis disse hullene henger sammen, kan væsker eller gasser strømme gjennom dem. Hvordan de gjør dette utgjør porøse mediers fysikk. Når det er flere ikke-blandbare væsker som konkurrerer om de samme porene og det er overflatespenning mellom væs...

Awarded: NOK 148.1 mill.

Project Period: 2017-2027

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Salmon Blood - from waste to high value products

Lakseblod - fra avfall til verdi Lakseblod fra norsk oppdrettsindustri blir behandlet som et avfallsprodukt og er det eneste bi-produktet fra Laks som ikke er kommersielt utnyttet. Prosjektets mål er å bruke den høyst tilgjengelige råvaren lakseblod, for å produsere nye kvalitetsprodukter med ...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY20-FORNY2020

BaTMaN - a novel Bolt Tension Monitoring seNsor

Målet med prosjektet er å simulere og bygge en prototype av et nytt boltspenningssensorkonsept utviklet hos SINTEF for å verifisere måleprinsippet til sensoren. I tillegg vil en kommersialiseringsanalyse av sensorkonseptet bli utført. Forspenningen (den aksiale belastningen) av bolter kontroller...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Three Dimensional Printed Capture Materials for Productivity Step-Change

Fangst og lagring av CO2 (CCS) er en av flere teknologier som kan bidra til betydelige reduksjoner i globale CO2-utslipp. For å gjøre CO2-fangst prosessen mer kostnadseffektiv må man utvikle nye innovative løsninger. Målet for prosjektet 3D-CAPS er å ha en 10 ganger økning i produktiviteten for t...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Demonstration of Gas Switching Technology for Accelerated Scale-up of Pressurized Chemical Looping Applications

Gas switching technology tilbyr et lovende alternativ til chemical looping -applikasjoner for svært effektiv kraft- eller hydrogenproduksjon med integrert CO2-fangst. Når det gjelder demonstrasjonsaktivitetene, har en oksygenbærer på 35 vekt% aktivt innhold, testet under Gas Switching Water Spl...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Forskningsmobilisering Agder

Forskningsmobilisering Agder har følgende satsingsområder: - Ny teknologi knyttet til digitalisering, automatisering og robotisering - Ny teknologi og nye forretningsmodeller for omstilling til grønn økonomi. Målet med forskningstøttet innovasjon er skape nye og trygge eksisterende arbei...

Awarded: NOK 18.7 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Agder

FORNY20-FORNY2020

NUTRIBONE- Novel method for optimal utilization of fish bone ingredients

Produksjon av bærekraftige ingredienser er nødvendig for å møte den økende etterspørselen etter proteinkilder til akvakultur, og mat til den voksende befolkningen. Begrenset tilgang på nye ressurser innebærer at alle biprodukter og ressurser fra havet må utnyttes. Dette betyr at alle næringsstoff...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Novel molten carbonate/ceramic composite materials for sustainable energy technologies with CO2 capture and utilization

Brenselcelle basert på smeltet karbonatelektrolytt (MCFC) fungerer ved temperaturer over 550 ° C med fordeler som høy toleranse for drivstoff, høy effektivitet og lave fabrikasjonskostnader sammenlignet med andre brenselcelletyper. MOCO3 prosjektarbeid for å forbedre katodeytelsen til MCFC av nye...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Crucibles for next generation high quality silicon solar cells (CruGenSi)

CruGenSi-prosjektet startet 1.august 2017 og ble avsluttet 30.oktober 2021. Hovedmålet med prosjektet har vært å utvikle kunnskap og kompetanse på digler som brukes for å lage krystallinsk silisium ingot for solceller. Diglene kan lages ved forskjellige prosesser og råvarer som også vil påvirke ...

Awarded: NOK 17.6 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: OXYMOD - Optimized oxidative enzyme systems for efficient conversion of lignocellulose to valuable products

I OXYMOD prosjektet jobber forskere med ulik kompetanse sammen for å oppdage, forstå og videreutvikle enzymsystemer for effektiv konvertering av lignocellulose fra norsk biomasse til verdifulle produkter som sukker og aromatiske kjemikalier. Såkalte redoksenzymer har et stort potensiale i depolym...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Green high-performance and low-friction interfaces tailored by the reactivity of novel DLC coatings and ionic liquids

GreenCOAT-prosjektet handler om å designe et grønt DLC-belegg for kontaktoverflater basert på en ny DLC-teknologi som er skreddersydd for ufarlig ioniske-væsker (Ionic liquids - ILs) smøring. Kun en slik teknologi vil kunne tilfredsstille den strenge lovgivningen om miljø og klimagassutslipp, og ...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Demonstration of the Swing Adsorption Reactor Cluster (SARC) for simple and cost effective post combustion CO2 capture

The project main objective is to demonstrate the technical and economic feasibility of the Swing Adsorption Reactor Cluster (SARC) concept through dedicated experimental and modelling studies. The SARC concept consists of a cluster of bubbling/turbulent multistage fluidized bed reactors, which dy...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Coatings for Reduction of Leading Edge Erosion

Erosjon på enden av vindturbinblader reduserer turbinens ytelse, og er en av de mest kritiske nedbrytningsmekanismene (i form av vedlikeholdskostnader) som forekommer i vindturbinparker. Som eksempel antas det at kanterosjon (LEE) er den viktigste årsaken til mange av de 3800 feilene som hvert år...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Hydrogen Production by Alkaline Polymer Electrolyte Electrolysis

HAPEEL-prosjektet har bidratt til utviklingen av en ny type vannelektrolysator for hydrogenproduksjon. Den såkalte anionbyttermembran vannelektrolyse (AEMWE) -teknologien har potensial til å kombinere de lave kostnadene fra alkalisk elektrolyse med kompaktheten og fleksibiliteten fra PEM-elektrol...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

ECO-BASE: Establishing CO2 enhanced Oil recovery Business Advantages in South Eastern Europe

CO2 lagring er et viktig bidrag til å oppnå målet om å begrense global oppvarming til under 2 °C. Hvis lagring kan kombineres med kommersiell utnyttelse av CO2 (på engelsk kalt CCUS - Carbon Capture, Utilization and Storage), kan dette også gjøre lagringingen forretningsmessig lønnsomt. Økt utvin...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Research Stay for Allan Dahl Andersen at ETH Zurich 2017

Allan Dahl Andersen, forsker på TIK og koordinator for NFR-prosjektet InGRID, har oppholdt seg noen måneder ved ETH Zurich hos gruppen for Sustainability and Technology. Under oppholdet samarbeidet Allan intenst med seniorforskere på ETH for å utvikle og forbedre forskningen knyttet til InGRID-pr...

Awarded: NOK 34,000

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Fundamentals of Surface Kinetics in High Temperature Electrochemistry (FUSKE)

Prosjektet «FUndamentals of Surface Kinetics in High temperature Electrochemistry» (FUSKE) har som mål å bidra til å øke den fundamentale forståelsen av reaksjonene på grenseflaten mellom fast stoff og gassfase i høytemperatur elektrokjemiske prosesser. Elektrokjemiske prosesser er, og kommer til...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

DOREMON - Downhole Reservoir Monitoring

For å opprettholde oljereservoarproduksjonen er det nødvendig å opprettholde trykket nede i reservoaret ved innsprøyting av vann eller gass. Fordi vann og gass er lettere og tyngre enn olje, respektivt, benyttes dette til å konsentrere oljen rundt produksjonsområdet. Opprettholdelse av trykket kr...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Acorn

ACORN prosjektet har undersøkt muligheter for å bruke eksisterende infrastruktur som rørledninger, brønner og andre installasjoner til CO2-transport og injisering. Prosjektet har fokusert på «klynger» i den nordøstlige delen av Skottland. Klyngene består av CO2 utslippskilder, rørledninger og geo...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Wavefoil - reduserer drivstofforbruk og bedrer komfort for skip

Wavefoil AS er et nyetablert teknologiselskap med utspring fra Institutt for Marin Teknikk ved NTNU. Selskapet kommersialiserer en patentsøkt bølgefoil som er et resultat av sju års delvis industrifinansiert forskning. Foilene bidrar til betydelig reduksjon av drivstoffkostnader og økt komfort fo...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Møre og Romsdal

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Fabricating cellulose nanocomposites for structural coloration

Målet med prosjektet er å utvikle originale, miljøvennlige, nano-strukturerte overflater og belegg med fabrikkert optisk funksjonalitet for å kontrollere farger ved refleksjon av lys. Overflatene og beleggene vil bli fremstilt fra kostnadseffektive naturlige materialer som cellulose eller leire, ...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Efficient models for Microbially Induced CAlcite Precipitation as a seal for CO2 storage

Lagring av CO2 i Nordsjøformasjoner kan gi et betydelig bidrag til å begrense klimaendringene hvis flere gigatonn lagres per år. Slike høye injeksjonsrater er knyttet til stor trykkøkning, spesielt i nærheten av injeksjonsbrønner, som fører til en risiko for lekkasjer. En lovende metode for å sto...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Chemical Looping Desulfurization of Producer Gas from Biomass Gasification by Mn-based Solid Sorbent

Såkalt annen generasjon (2G) eller avansert biodrivstoff vil være et viktig bidrag i veien til et fornybart samfunn. Flytende drivstoffer har mange fordeler, de har høy energitetthet og det eksisterer en godt utbygd infrastruktur hvor produktene kan distribueres. Transportsektoren utgjør en stor...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Research Project GASPRO Fundamental insight into biomass gasification using experiments and mathematical modelling

Gassifisering av biomasse kombinert med katalytisk syntese har blitt identifisert som en av de mest lovende, kommersialiserbare og levedyktige teknologier for produksjon av lav-karbon biodrivstoff for transport (Fischer-Tropsch, metanol, DME etc.). Dog er det få virkelig kommersielle gassifiserin...

Awarded: NOK 12.7 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

HVDC inertia provision

Frekvensreguleringsmekanismene i tradisjonelle kraftsystemer er basert på de elektromekaniske karakteristikkene og den roterende svingmassen til synkronmaskinene i konvensjonelle kraftstasjoner. Etter hvert som fornybar energiproduksjon basert på solceller eller vindturbiner med kraftelektroniske...

Awarded: NOK 14.5 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

ValvePhysics

(Notice that we started working on this proposal already in 2016) Adding controlled airflows over aircraft wings and flaps is an emerging technique for reducing drag, reducing fuel consumption and increasing the ability to recover from stalls. The added air, either bled off the turbine or from ...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Viken

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Europe-South Korean Joint workshop on CO2 capture

NTNU is a partner of an EU project NanoMEMC2 (NanoMaterials Enhanced Membranes for Carbon Capture http://www.nanomemc2.eu/) within H2020-LCE-2016-2017 program. As this type of projects must have their first twining activity with the South Korean partner within 6 months, the activity is connected ...

Awarded: NOK 52,615

Project Period: 2017-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

OPWIND: Operational Control for Wind Power Plants

Vindkraft bygges i dag hovedsakelig som store vindparker eller klynger av vindparker, offshore eller land-basert. Det er fokus på miljøavtrykk, å redusere kostnadene og å øke lønnsomheten. Dette kan oppnås gjennom optimalisering av design, drift og vedlikehold, og styring av vindparken. OPWIND fo...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage