0 projects

GENDERNETPLUS-GENDER NET Plus Cofund

Social-ecological relations and gender equality: Dynamics and processes for transformational change across scales

I dette prosjektet undersøker vi om - og i så fall - hvordan FNs bærekraftsmål 5 om likestilling mellom kjønn og mål 13 om klimahandling sees i sammenheng i internasjonal, europeisk, nordisk og norsk politikk. Videre undersøker vi hvordan koblinger mellom disse bærekraftsmålene kommer til uttrykk...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Nordland - Nordlánnda

ENERGIX-Stort program energi

Conference on High Temperature Heat Pumps, Trondheim 2019

SINTEF applies for 100 kNOK in funding support for arranging a conference on High Temperature Heat Pumps (HTHPs) in Trondheim, October 2019. The intention is to contribute in accelerating the implementation of industrial HTHPs, which is highly attractive since it can replace fossil fuel based ene...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

International Workshop on Cyclic Behaviour of Sand for Application in Offshore Energy

In the emerging offshore wind energy industry, one of the key focus is to achieve economic wind farm design for profitability. The traditional offshore energy sections also aims at making the offshore design smaller, smarter and greener. NGI has more than 50 years active involvement in offshore f...

Awarded: NOK 20,272

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Velvære i byen: Lavutslipp eller lykke?

Kan reduserte utslipp og lavere energibruk forenes med trivsel og vinn-vinn for både miljøet, lommeboka og hjertet? Det er vedtatt meget krevende energi- og klimamål for årene som kommer, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette vil ikke bare kreve tekniske og forvaltningsmessige endringer...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Safe Pipelines for Hydrogen Transport

På havbunnen i Norge har vi et 8800 km langt nettverk av rørledninger for transport av olje og gass. Om dette også kunne brukes til transport av hydrogengass, vil det være et svært viktig bidrag til utviklingen av fornybarsamfunnet. Hydrogen er det grunnstoffet det finnes mest av i universet. ...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Optimising the biocarbon value chain for sustainable metallurgical industry

Programplanen til ENERGIX fremhever viktigheten av bærekraft og bærekraftige verdikjeder, inkludert biomasse baserte, som bidrag til reduserte CO2 utslipp og et karbonnøytralt samfunn i 2050. For biomasse er det en forventning om total utnyttelse av biomassen. Den metallurgiske industrien i Norge...

Awarded: NOK 19.4 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

The value of end-use flexibility in the future Norwegian energy system - Flexbuild

I prosjektet FLEXBUILD analyserer vi sluttbrukerfleksibilitet i bygninger og hvordan dette påvirker resten av energisystemet. Termisk fleksibilitet som lastflytting, lokalt varmelager og utskiftning av panelovner med andre varmeteknologier ? fjernvarme, varmepumpe, bioenergi ? og elektrisk fleksi...

Awarded: NOK 13.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

"Silicon-based anodes towards market penetration"

Batterimarkedet for Li-ion vokser raskt og forventes å være i raskt endring i det neste tiåret. Markedet vil gå fra en forbrukerelektronikk dominert til en fase dominert av elektroniske kjøretøy (EV). En ekstraordinær økende etterspørsel etter batterier betinger imidlertid nye og tilgjengelig rå...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Stimuleringsmidler til EU-prosjektet AtlantOS

H2020 prosjektet AlantOS tar sikte på å optimalisere og integrere innsamling av data som beskriver Atlanterhavets fysiske og kjemiske miljø, dets økologiske status og utvikle et enhetlig og harmonisert observasjonssystem innenfor rammeverket av GOOS (Global Ocean Observing System) og GEOSS (Globa...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Klimaendringer - et undervsiningsprogram på viten.no

I dette formidlingsprosjektet skal det utvikles et undervisningsprogram om klimaendringer på det etablerte nettstedet viten.no. Programmet skal gi elvene oppdatert og forskningsbasert kunnskap om klimaendringer som bidrar til dybdelæring. Programmets målgruppe er elever på ungdomstrinnet og vider...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

The 10th Trondheim Conference on CO2 Capture, Transport and Storage (TCCS-10)

Det søkes om arrangementsstøtte til gjennomføring av The 10th Trondheim CCS Conference – TCCS-10, som går i tidsrommet 17.-19. juni, 2019. Konferansen er et viktig bidrag i å akselerere implementeringen av CCS gjennom at det etableres en møteplass for å løfte frem og diskutere pågående arbeid og ...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

SafeGuard - New well monitoring technology for CCS sites

Fishbones Jetting/Drilling teknologi utviklet av Fishbones AS er foreslått å bli tilpasset til å fungere som permanent og lett tilgjengelig brønn-basert overvåkings- og varslingssystem for brønner som penetrerer eller omgir et valgt CO2-sekvestreringssted. Fishbones Jetting/Drilling-teknologien ...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Rogaland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Lystgassutslipp fra plasma-aktivert nitrogen-anriket digestat

N2 Applied utvikler teknologi for plasmabehandling av husdyrgjødsel og digestater fra biogassproduksjon. Dette forventes å bli en økonomisk konkurransedyktig prosess for nitrogenforsyning til planteproduksjon som samtidig eliminerer uønsket lukt og tap av ammoniakk ved spredning av husdyrgjødsel....

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

LiCoSi - Lignin Compatibility with Silicon Furnaces

Elkem ønsker å bidra til nullutslippssamfunnet og har som målsetning å være verdens mest bærekraftig produsent av silisiumlegeringer Som et ledd i dette har Elkem en målsetning om å nå 40% fornybart biokarbonreduksjonsmateriale i blandingen av reduksjonsmaterialer som brukes til produksjon av sil...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Agder

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Mission Innovation Workshop 2019

Mission Innovation (MI) is a global initiative of 23 countries and the EU to accelerate global clean energy innovation. Activities are organized under 8 Innovation Challenges, called global calls to action aimed at accelerating RD&D in technology areas where MI members believe increased internati...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Access to seeds: from Emergencies to Seed System development (ACCESS)

At bønder har tilgang til godt såfrø av egnede sorter er grunnleggende viktig for matsikkerheten i verden. ACCESS er et tverrfaglig samarbeid mellom forskere fra landbruksforskning, utviklingsforskning, økonomi, statsvitenskap og jus. Vi forsker på småbønders tilgang til såfrø i Øst-Afrika. Prosj...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Co-producing Gender-responsive Climate Services for Enhanced Food and Nutrition Security and Health in Ethiopia and Tanzania

Dette prosjektet bruker en tverrfaglig tilnærming til forskning som vil forbedre matsikkerheten og ernæringen blant fattige husholdninger som står overfor klimaendringer i utvalgte områder i Etiopia og Tanzania. I senere år er det investert mye i utvikling av klimatjenester for å gjøre samfunn mi...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

FORINNPOL-Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk

Centre for the study of innovation policy for industrial transformation, sustainability and digitalization (INTRANSIT)

INTRANSIT er et åtteårig forskningssenter som ser på omstillingsprosesser i norsk næringsliv. Målet er å forstå hvordan omstilling til en mer bærekraftig og smartere norsk økonomi kan fremmes. INTRANSIT ser spesielt på omstilling i etablerte næringer, som olje og gass, maritim industri, akvakul...

Awarded: NOK 42.0 mill.

Project Period: 2019-2026

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

PLATON - a PLATform for Open and Nationally accessible climate policy knowledge

Målet med kunnskapsplattformen PLATON er å øke og spre kunnskapen om hvordan Norge kan nå sine klimamål. Prosjektet skal fremskaffe nye forskningsresultater i tillegg til å samle og systematisere kunnskap som allerede finnes på kunnskapsfronten. Data, statistikk og modellverktøy som ligger til gr...

Awarded: NOK 48.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Terrestrial ecosystem-climate interactions of our EMERALD planet

Planter regulerer kretsløpene av karbondioksid og vann, justerer atmosfærens sammensetning og påvirker hvordan landskapet tar opp i seg og reflekterer sollys. Vegetasjonen endres som følge av klimaendringer, og den både formes av - og former - omgivelsene. Vegetasjonen spiller derfor en viktig ro...

Awarded: NOK 30.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Quantification of fault-related leakage risk

FRISK prosjektet setter søkelys på risikoen relater til forkastninger i reservoarer som skal kvalifiseres for lagring av CO2. Alle FRISK partnerne har hatt god progresjon i arbeidet med å ta i bruk ny kunnskap om væskestrømning i forkastninger og bygge modeller som kan brukes for vurdering av for...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

SANOCEAN-South Africa - Norway co-operation on ocean research including blue economy, climate change, the env

Blue growth opportunities in changing kelp forests.

BLUECONNECT skapte strategiske forskningspartnerskap og verdifulle opplæringsmuligheter mellom Sør-Afrika og Norge sentrert rundt kunnskapsbasert forvaltning av tareskogressurser under skiftende havforhold. Prosjektet kvantifiserte økosystemtjenester levert av tareskoger i Sør-Afrika, Norge og gl...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

FUTURUM: Et museum om fremtiden

NTNU Vitenskapsmuseet, NTNU Bærekraft, NTNU Energi og NTNU Havrom skal i samarbeid med utvalgte fagmiljø og eksterne aktører lage en nyskapende utstilling som vil åpne under NTNUs Vitenskapsfestival 2019. Dette tiltaket skal prege festivalen med nye formidlingsmetoder for opplevelser, kunnskap og...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 for NTNU

PES2020 for NTNU har som mål å øke antall søknader til Horisont 2020 i 2019. Som del av dette vil NTNU jobbe med å øke kvaliteten på søknader, mobilisere nye fagmiljøer og aktivt posisjonere NTNU inn i retningsgivende nettverk og konsortier i Europa. NTNU deler PES2020 i PES Åpen (støtte til enk...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Norsk senter for berekraftig klimatilpassing - Noradapt

...

Awarded: NOK 25.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Havyard - Zero-Emission ROPAX Vessel

Batteri blir i dag brukt til å gjøre skip utslippsfrie på korte strekninger. Men selv med verdens største batteripakker kan et stort skip som kystruten bare seile mellom en og to utslippsfrie timer. Så hvordan kan man da få store skip til å gå lenger distanser og med høy hastighet og uten utslipp...

Awarded: NOK 19.3 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Møre og Romsdal

JPIWATER-Water challenges for a changing world

Model-based global assessment of hydrological pressure

De Forente Nasjoners klimapanel har fastslått at virkningen av meteorologiske og hydrologiske ekstremer er en trussel mot viktige samfunns¬funksjoner. Til tross for framgang i klimaforskning og strategier for tilpasning til klimaendringer er bruk av denne informasjonen begrenset på grunn av flere...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

SANOCEAN-South Africa - Norway co-operation on ocean research including blue economy, climate change, the env

Southern Ocean phytoplankton community characteristics, primary production, CO2 flux and the effects of climate change

Nye oseanografiske data og kunnskap om kysten og iskanten i Kong Håkon VII Hav, Antarktis, Sørishavet. I dag mangler vi kunnskap og observasjoner fra havområdet rundt Antarktis, om de pågående klimaendringene og de konsekvensene det kan få for dyr og natur. Raske endringer i det marine miljøet...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

ENERGIX-Stort program energi

Reform of EU Internal Energy Market Policies: Implications for the Norwegian Energy Policy Strategy

REMAP har analysert reformen av EUs energi- og klimapolitikk i 2019 med hovedfokus på endringer i kraftmarkedsdesign for engrosmarkedet og dets konsekvenser for handel med kraft til og fra Norge. Et effektivt og integrert kraftmarked har vært et viktig politisk mål for å realisere høyest mulig sa...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Integrated Transport and Energy Modelling

I prosjektet Integrated Transport and Energy Modelling (ITEM) har Institutt for energi¬teknikk (IFE) og Transportøkonomisk institutt (TØI) studert mulighetene og forutsetningene for klimavennlig teknologi og energibruk i veitransporten, og vi har spesielt analysert hvordan transportsektoren kan e...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken