0 projects

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Resilience and adaptive capacity of arctic marine systems under a changing climate (RACArctic)

Økt CO2 i atmosfæren har ført til rask oppvarming i Arktis, issmelting og økt CO2 i havet, hvilket fører til at havet blir surere (et fenomen som kalles forsuring). I RACArctic-prosjektet har naturvitere, økonomer og samfunnsvitere fra Japan, USA og Norge sammenlignet fremtidige klimaendringers e...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Vestland

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Parasite control of host behaviour: Revealing a neurobiological mechanism for active manipulation

Parasittiske dyr lever i eller på andre organismer og får hele sitt energi- og næringsbehov dekt fra vertsdyrene. Parasitter viser ofte fascinerende spesialisering for å kunne overleve i nær kontakt med andre arters fysiologi og immunforsvar. Mange parasitter påvirker også vertsdyrenes atferd. E...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

CalvingSEIS: Glacier dynamic ice loss quantified through seismic eyes

Hvis vi ser bort ifra Grønland og Antarktis, kalver ca. 40 % av alle verdens isbreer. Denne dynamiske masseoverføringen fra isbre til hav er spesielt sensitiv i forhold til klimaet gjennom feedback-prosesser. I dagens bremodeller er det vanskelig å forutse et realistisk istap relatert til brekalv...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System - Knowledge Centre (SIOS-KC)

SIOS (Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System) er et regionalt observasjonssystem for datainnhenting og overvåking av Svalbard og nærliggende områders natur og miljø. SIOS Kunnskapssenter tilbyr en bedre og mer effektiv tilgang til den forskningsinfrastrukturen som inngår i SIOS. Det i...

Awarded: NOK 22.2 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Svalbard

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The 8th international symposium of charr

The 8th INTERNATIONAL CHARR SYMPOSIUM will be held in Tromsø in June 2015. This is a conference aiming to gather scientists, students and management with a special interest in the Salvelinus genus (charr fishes). The charrs have played an important role i n the fields of ecology and evolution, an...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Epigenetic variation in seagrass clones: key to success without genetic variation?

Sjøgressenger er grunnlaget for noen av de mest produktive og svært mangfoldige kystnære marine økosystemene på planeten. Deres globale nedgang har en negativ innvirkning på økonomisk viktige arter og resulterer i tap av økosystemtjenester verdt mer enn ? 16.000 ha-1 år-1. Dermed er det avgjørend...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Nordland - Nordlánnda

POLARPROG-Polarforskningsprogram

PAN-ARTIC OPTIONS: HOLISTIC INTEGRATION FOR ARCTIC COASTAL-MARINE SUSTAINABILITY

Klimaendringer, sammen med globale økonomiske endringer, har åpnet for en potensiell økning i menneskelige aktiviteter i og rundt Polhavet. Både arktiske og ikke-arktiske stater utvikler nasjonale og internasjonale forvaltningsregimer for å håndtere utfordringer, problemer, effekter og ressurser ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Vannets kretsløp: Kunnskapformidling om vann, klima, biologisk mangfold, bærekraftig forvaltning, med basis i Folgefonnsenteret

Folgefonnsenteret skal etableres i Rosendal som et nasjonalt flaggskip for tverrfaglig forskningsformidling med fokus på globale miljøutfordringer knyttet til vann, klima, biodiversitet og bærekraftig forvaltning. Vannets kretsløp er det sentrale elementet som bringer tematikken sammen, og som og...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

45th International Arctic Workshop, Bergen, 2015

Havisen i Arktis krymper. Det skyldes ikke bare med oppvarming og smelting, men også eksport av havis gjennom Framstredet som er passasjen mellom Nord-Grønland og Svalbard. Med utgangspunkt i de siste årenes endringer, vil "EastGreen" prosjektet undersøke havisen og ferskvannsbeltet langs Øst-Gr...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2015-2015

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

JPI Oceans - Deep Sea Mining - Assessing ecosystem functioning in the DISCOL site 26 years after disturbance

Dette er en av de få studiene som undersøker hvordan økosystemet fungere i en abyssal slette som tidligere ble forstyrret av dyphavs gruvedrift eksperiment. Til tross for det lave antallet av replikasjoner, viser resultatene at behandlingen av frisk phytodetritus er ikke fullt ut gjenopprettet et...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Rogaland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Bioeconomic analysis for Arctic Marine Resource Governance and Policy

Den overordnede målsetningen med hovedprosjektet er å utvikle bioøkonomiske teorier og metoder for å studere hvordan produksjon og høstingspotensiale av marine fiskeressurser i arktiske områder påvirkes av menneskeskapte endringer som klimaendringer, innførte fremmede arter, økt skipsaktivitet i ...

Awarded: NOK 0.62 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

FAABulous: Future Arctic Algae Blooms - and their role in the context of climate change

Arktis forandrer seg raskere enn noensinne. Hvilke konsekvenser dette har for alt liv i Polhavet er vanskelig å forutsi. Dette gjelder også for algene som lever både i havet og på undersiden av isen i Arktis, og som er selve grunnlaget for hele den marine næringskjeden. Men generelt er det nærlig...

Awarded: NOK 16.3 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KLIMAFORSK-Stort program klima

neXtWIM: Waves in a next-generation sea ice model

Med økende temperaturer over hele verden opplever Arktis raske endringer i forhold til sjøis. Spesielt har havisens utstrekning opplevd flere minimumsrekorder det siste tiåret, og produsert mer åpent vann i det arktiske hav, og følgelig flere bølger. Samtidig søker mange næringer - som turisme, f...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Arctic Ocean ecosystems - Applied technology, Biological interactions and Consequences in an era of abrupt climate change

Arctic ABC følger opp nye oppdagelser fra polarnatten, og har som målsetning å bidra til utviklingen av nye autonome forskningsplatformer som skal fryses inn i drivisen i polhavet. Instrumenteringen på plattformene inkluderer akustikk og optiske instrumenter, i tillegg til standard oceanografiske...

Awarded: NOK 27.4 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

NYKOS tilleggsprosjekt – samarbeid mellom Norge og Chile

Prosjektet har hatt som aktivitet utveksling av kunnskap og forskningsaktiviteter innenfor deponering av avgangsmasser fra gruveindustri i Norge og Chile. Prosjektet har vært motivert med grunnlag i en forventning om et eget forskningsprogram finasiert fra Chilenske myndigheter med parallelle akt...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Safe and efficient two-way migration for salmonids and European eel past hydropower structures

Mange av de 500 fisketrapppene i Norge fungerer godt slik at fisk kan passere fosser og kraftverksdammer, men dårlige trapper er et problem for innlandsfisk. En større utfordring både i Norge og internasjonalt er å få gytefisken og deres avkom ned igjen. Både ål, laks, ørret, harr og annen fisk k...

Awarded: NOK 13.6 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate and glacier variations since the Last Glacier Maximum in Jan Mayen - ClimJaM

Jan Mayen er lokalisert mellom kalde og varme vannmasser midt ute i Grønlandshavet og langt fra andre landmasser. Denne geografiske posisjonen i kombinasjon med at det er lite kunnskap om øyas glasiasjonshistorie, brevariasjoner og paleoklima, gjør at det har vært viktig å samle inn denne type da...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVKYST-Havet og kysten

Workshop on microplastics in marine environments: pathways, toxicity and impacts on biota

Plast søppel kommer inn i våre hav fra ulike menneskelige kilder og aktiviteter på land. Dette er et viktig miljøproblem og innebærer en risiko for helsen til marine økosystemer og menneskelige populasjoner avhengige av marine ressurser som for eksempel sjømat. Behovet for overvåking og forskning...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

The cod capelin interaction in the Barents Sea: spatial dynamics in predator prey overlap and functional response

Hva styrer torskens beiting på lodde i Barentshavet? I CODFUN-prosjektet har vi funnet noen av svarene på dette spørsmålet - svar vi trenger for å kunne fiske lodde bærekraftig - også i framtida. Barentshavet er enormt - fire ganger så stort som fastlands-Norge. Her lever noen av verdens stør...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Disentangling the role of salmon lice on the marine survival of Atlantic salmon (BaseLice)

Lakselusa, et lite marint krepsdyr som har tilpasset seg et liv som parasitt på laksefisk, truer hele den norske oppdrettsnæringens økonomiske vekst, og er i følge flere fagmiljø en viktig trussel for villaksen. I fjor ble et nytt forvaltningssystem iverksatt der tillatt produksjon av oppdrettsla...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Scenario, fishEry, ecologicAl-economic modelling and VIability nEtWork

SEAVIEW nettverket vil videreutvikle og presentere metode innen økologisk-økonomisk og såkalt viability modellering. Målet er å støtte opp om økosystembasert fiskeri, marin biodiversitets-scenarier og forvaltningsstrategier. SEAVIEW vil benytte nettverkets flerfaglige kunnskap samt kontrasterende...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

TIGRIF: TIdewater Glacier Retreat Impact on Fjord circulation and ecosystems

Tidevannsbreer er breer med fronter som ender rett i havet, oftest i fjorder. Global oppvarming har ført til tilbaketrekkingen av de fleste tidevannsbreer verden rundt. Tidevannsbreer har en betydelig innflytelse på fjordsirkulasjon. I sommerhalvåret vil smeltevannselvene som kommer ut under bref...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Seeing further: broadband acoustics for improved measurements of demersal fishes

et er vanskelig å se fisk nær bunn på grunn av sterkt bunnekko, og dette hindrer bruk av akustiske verktøy for å detektere, måle og observere. Ny teknologi muliggjør bruk av mye bredere frekvensbånd som gjør bruk av sofistikerte akustiske pulser og signalprosessering mulig. Dette gir høyere f...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Lower trophic level mixed fishery; implications for ecosystem and management

Det er en stadig økende etterspørsel fra oppdrettsnæringen for råvarer til fôrproduksjon, og høsting av organismer på lavere trofisk nivå kan være en ny kilde for marint protein og fett. Før et potensielt fiske kan starte, må det etableres et solid vitenskapelig grunnlag for å beregne bærekraftig...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Multi-species dynamics above and beneath the sea-surface

For effektiv og bærekraftig forvaltning av marine ressurser er det viktig å ta hensyn til flerbestandsdynamikk. Ulike arter og bestander påvirker hverandre både over og under havoverflaten, og fiskernes fangst- og landingsbeslutninger knytter det som skjer i markedet, over havet, til det som skje...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

ECOsystem dynamics in the NORwegian SEa - new methods for understanding recent changes

Det primære målet med prosjektet EcoNorSe var å forbedre vår forståelse om samspillet og dynamikken i Norskehavet økosystem ved å utvikle og bruke moderne metoder for å identifisere og kvantifisere dietten av disse økologisk og økonomisk viktige pelagisk fiskebestander. Fleste av ambisiøse mål ...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Salmon migrating through a maze in a changing world: building a management regime for a multi-stock system affected by mixed-stocked fishing

Tanavassdraget er et av verdens største laksevassdrag med mer enn 1 200 km lakseførende strekning, inklusive de totalt 25-30 sideelvene på norsk og finsk side. I mange år utgjorde fangstene av Atlantisk laks i Tanaelva mer enn 50 % av all elvefangst i Norge og over 20 % av elvefangstene i Europa....

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Combined effects of multiple organic stressors from jellyfish blooms and aquaculture operations on seafloor ecosystems

Havets helsetilstand blir svakere som følge av varmere klima og menneskelig aktivitet. Dette kan føre til en reduksjon av tilgjengelige økosystemtjenester. Denne nedgangen er særlig tydelig i kystnære områder hvor utslipp fra kommunale avløpssystemer, landbruk, havbruk, og industrielle kilder før...

Awarded: NOK 18.1 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVKYST-Havet og kysten

18th International conference on Pollutant Responses in Marine Organisms (PRIMO 18): Trondheim Norway, 24-27, May 2015

En rimelig bevaring og bærekraftig utviklingsstrategier må erkjenne at arter inkludert - planter, dyr og mikroorganismer, med tilhørende genetisk mangfold i disse artene, og i ulike terrestriske og akvatiske økosystemer er alle en del av en biologiskmangf old i planet Jorden. Derfor, bærekraftig ...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Acoustic kayak drone

Vi har laget en ubemannet kajakkdrone utstyrt med elektromotor og vitenskapelig ekkolodd montert på en nedsenkbar kjøl. Kajakkdronen kan sjøsettes både fra forskningsskip, og fra land ved hjelp av en ombygd båthenger. Styringen av farkosten skjer gjennom trådløs kommunikasjon, der man enten fjern...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Vestland