0 projects

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Disclosure - A life course perspective on barriers and facilitators for disclosure in violence-exposed individuals in Norway

Vold er en av våre store folkehelseutfordringer, med betydelige konsekvenser både for de som er direkte berørte, og for samfunnet som helhet. Selv om mange opplever vold og seksuelle overgrep i løpet av livet, er det relativt få som forteller om dette til andre. For at vi skal kunne forebygge vol...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIMOA-2021-NKVTS

Vi hadde i 2021 utgifter til open access

Awarded: NOK 44,000

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIMOA2020

Vi hadde i 2020 utgifter til open access.

Awarded: NOK 44,000

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Implementing a user involved education- and health system interactive task-shifting approach for child mental health promotion in Uganda

Hvordan kan flere barn få hjelp med psykiske helseproblemer i et land med 20 millioner barn og kun 7 barnepsykologer? Landet det er snakk om er Uganda. Til tross for økonomisk vekst, lever fortsatt 42% under fattigdomsgrensen. Barn som vokser opp i fattigdom har en økt sårbarhet for både fysiske...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIMOA2019

Vi hadde i 2019 utgifter til open access.

Awarded: NOK 87,000

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Stress responses and health complaints in hospital personnel during the Covid-19 pandemic

FORMÅLET MED PROSJEKTET Formålet med studien er å få ny kunnskap om hvilke belastninger helsepersonell på sykehus opplever i løpet av en pandemi, hvilke konsekvenser opplevelsene har for den enkelte og peke på viktige tiltak for å redusere stress og helseplager. Under en pandemi er helsepersonel...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Jubileumskonferanse for Nordisk Nettverk for Forskning om Kvinnelig Omskjæring (FOKO) 2021

Det nordiske nettverket for forskning om kvinnelig omskjæring (FOKO) ble opprettet i 2001 for å skape en møteplass der nordiske forskere kunne diskutere dette spisse, politisere og etisk utfordrende og nyskapende teamet i en trygg og kompetent settingen. FOKO er et uformelt nettverk av PhD studen...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

GENDERNETPLUS-GENDER NET Plus Cofund

Violence against women migrants and refugees: analysing causes and effective policy response

Formålet med studien har vært å undersøke vold mot kvinner i migrasjon og flukt for bedre å forstå hvilke særlige utfordringer kvinner har som flyktninger og migranter før og etter ankomst til Norge. Prosjektet er gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) som d...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Mer EU-finansiering til NKVTS

Internasjonal finansiering blir stadig viktigere for NKVTS og i 2019 sikter vi mot å levere søknader verdt NOK 5 mill. ved å finne muligheter for våre satsningsområder (Vold og overgrep i nære relasjoner/Katastrofer, terror og stressmestring/Tvungen migrasjon og flyktningehelse) gjennom en bredt ...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

PROTECT: Prospective Research On Terrorist Events and Collective Trauma-A cross-border study of health service utilization and prescriptions

Formålet med PROTECT (Prospective Research On Terrorist Events and Collective Trauma) er å utvikle kunnskap for å styrke helsetjenestens beredskap mot terrorangrep og lignende katastrofer. Forskningen viser at en betydelig andel av de som rammes ikke får tilstrekkelig helsehjelp. Prosjektet har v...

Awarded: NOK 14.1 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA 2017 for NKVTS

Vi hadde 92 670 kroner i utgifter i 2017.

Awarded: NOK 46,000

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Preparing an international study of health service utilization in the aftermath of terrorist attacks

Det overordnede målet med dette forprosjektet var å forberede en internasjonal studie som vil gi kunnskap om bruk av helsetjenester hos de som rammes av terrorangrep, og slik styrke helsetjenestens beredskap mot terrorangrep. I samsvar med forprosjektets delmål er det gjennomført workshops og møt...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

The Utøya & Paris Terrorist Attacks - a comparative analysis of research experiences to strengthen public health preparedness

Over the past few years, devastating terrorist attacks have occurred across Europe. There is an urgent need for coordinated efforts across Europe to develop outreach strategies to provide high quality care and support for terror victims. The 2011 Norway attacks and 2015 Paris attacks killed man...

Awarded: NOK 77,000

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Research Network for Terror Attack Responses

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har betydelig kompetanse om oppfølging etter katastrofer gjennom forskning etter bl.a. Tsunamikatastrofen i Sør-øst Asia og terrorangrepet 22. juli 2011. Forskere ved NKVTS har gjennom denne aktiviteten opparbeidet et stort internasjonalt net...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Developing an ERC Starting Grant project proposal on health care services after terrorism

The proposed project seeks to develop a strong application for an ERC Starting Grant for an innovative and high quality research project which will generate invaluable data that may guide the planning and implementation of post-disaster health services across Europe.

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Physical and psychological health care for girls and women with Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C)

Studien hadde tre mål: 1. å identifisere behov for fysisk og psykisk helsehjelp i forbindelse med kjønnslemlestelse, basert på helsearbeidere og minoritetsgruppenes perspektiver. 2. å undersøke hvordan personer fra berørte minoritetsgrupper som praktiserer kjønnslemlestelse søker fysisk og psyk...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA for NKVTS 2014

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress samarbeider med regionale ressursmiljøer innen vold- og traumefeltet, samt relevante kliniske miljøer, forskningsinstitusjoner og faginstanser, nasjonalt og internasjonalt. NKVTS driver ikke klinisk virksomhet, men kunnskapen som produseres v...

Awarded: NOK 20,000

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

2011 Norway attacks:Longitudinal patterns and predictors of health care utilization among survivors of the Utøya massacre and their parents.

Studien Hensikten med studien er å kartlegge hvordan det går med de som ble utsatt for terroren på Utøya 22. juli 2011 og deres foreldre, hvilke helse- og omsorgstjenester de har fått og deres erfaringer med helsetjenestene. Dette vil gi kunnskap om forløp og risikofaktorer som er nødvendig for ...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

2011 Norway attacks: Predictors of long-term physical and mental health in victims of the Utøya Island massacre.

Hovedmålsettingen med denne studien var å kartlegge psykiske og kroppslige plager hos rammede av terrorangrepet 22.7 og og deres foreldre. En bedre forståelse av hvordan psykologiske og somatiske reaksjoner og plager kan utvikles over tid, samt hvilke forhold som bidrar til å forverre eller mest...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Psychosocial adjustment, work environment, and sick-leave/work participation after the Oslo terrorist attack July 22nd, 2011

Alvorlige hendelser som katastrofer, ulykker eller terror på arbeidsplassen kan kaste nytt lys over hvordan ansatte reagerer på stress innenfor rammen av sitt arbeidsmiljø. Dette prosjektet har tatt utgangspunkt i terrorangrepet på Regjeringskvartalet 22. juli, 2011. Vi har studert ettervirkninge...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2013-2020

Location: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Understandig terror and violence in the lives of children and adolescents.

Bakgrunn og initiativ Arrangementet er initiert fra International Society of Traumatic Stress Studies (ISTSS) i etterkant av terrorkatastrofen i Oslo i 2011. ISTSS er det største og mest fremtredene forskningsfelleskap innen fagfeltet traumatisk stress. Fagpersoner fra ISTSS har på flere måter...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2013-2013

Location: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Trauma-Focused Cognitive-Behavioral Therapy for children: A study of process and outcome.

This study seeks to examine whether Trauma-Focused Cognitive-Behavioral Therapy (TF-CBT) results in better outcomes for traumatized youth than the treatment that is commonly provided in regular clinical practice in Norwegian Child Guidance Clinics. The fo llowing research questions are posed: Is ...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Oslo