0 projects

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Dare2C - Durable Aluminium Reinforced Environmentally-friendly Concrete Construction

DARE2C prosjektets hovedmål er å utvikle nye betongtyper som er mer miljøvennlig og har lengre levetid enn dagens kvaliteter. Prosjektet er todelt; 1) Målet er å bruke bauksittavfall (rødslam), en av verdens største industrielle avfallsstrømmer, som klinkererstatning og/eller som et supplerende s...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

BYFORSK - EE settlement - Embodied Energy, Costs and Traffic in Different Settlement Patterns

En frittstående enebolig i spredtbygde områder trenger ikke bare mer energi til oppvarming enn en leilighet i bymessig blokkbebyggelse. I områder med spredt bebyggelse trenger man også mye mer veier, parkeringsplasser og infrastruktur som vann, avløp, strømnett osv. Dessuten blir kostnader for ko...

Awarded: NOK 12.6 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Maintenance Manager

Vedlikeholdsplanlegging utføres vanligvis manuelt i jernbanesektoren. Det er tidkrevende og komplekst, for det finnes mange ulike vedlikeholdsoppgaver og mange ting som skal klaffe. Verkstedet må ha riktig personell, inventar og spesialutstyr tilgjengelig. Dessuten må vedlikeholdet gå minst mulig...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Reisestøtte til planlegging av samarbeid mellom Uni. Ottawa og HSN

EU sitt drivstoffdirektiv påpeker at 10% av markedsandelen til drivstoff skal være fornybar, og nasjonale strategier og internasjonale forpliktelser legger opp til økt bruk av nye typer drivstoff innen transportsektoren. Dette innebærer en stor omstilling av næringslivet, men også nye investering...

Awarded: NOK 16,999

Project Period: 2017-2018

Location: Vestfold og Telemark

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Conference on Future Perspectives on Carbon Capture and Storage

Entering into the final year and approaching the end of the FME SUCCESS Centre, the partners have started preparing for the important milestone of summing up the Centre results. In this context, the SUCCESS Board and partners see great value in presenting all the Centre findings, but also wish to...

Awarded: NOK 73,524

Project Period: 2017-2018

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Mid-Infrared CRyptophane-enhanced On-chip Sensor

Siden den plutselige økningen av atmosfærisk metan i 2014 og 2015 har metanutslipp blitt ett alarmende tema for både det vitenskapelige og bredere publikum. MICRO-Sense prosjektet vil adressere dette temaet ved å utvikle en ny integrert metansensor som skal optimaliseres for dronebasert identifik...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Pressure control and conformance management for safe and efficient CO2 storage - Accelerating CCS Technologies

De største lagringsrelaterte utfordringene for akselerert bruk av CCS er kapasitet, kostnad og tillit. Pre-ACT var et industri-drevet forskningsprosjekt som adresserte disse utfordringene gjennom fokus på forbedrede strategier for overvåking og kontroll av poretrykk. Pre-ACT utviklet metoder og ...

Awarded: NOK 23.9 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11040 SOMMA Sensor Optical Multi-purpose Mid-IR Applications

De siste årene har den negative effekten av såkalte klimagasser som karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O) på det globale klimaet blitt tydelig og rapporteres regelmessig i nyhetene. Mindre kjent er at noen gasser, spesielt perfluorkarboner (PFC), har et mye høyere potensial for å bid...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Sirkulær Samfunnsarena

Sammendrag Samfunnsarena var et nettverk som fungerte som et økosystem rundt prosjektpartnerne Polyteknisk Forening (ansvarlig), Tekna og Samfunnsviterne. Nettverket samlet og koblet næringsliv og forskningsmiljøer og var støttet av Norges forskningsråds Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA). ...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

The 9th Trondheim CCS Conference

Det søkes om arrangementsstøtte til gjennomføring av The 9th Trondheim CCS Conference - TCCS-9, som gjennomføres i tidsrommet 12.-14. juni, 2017. Konferansen er et bidrag i å akselerere implementeringen av CCS gjennom at det etableres en møteplass for å løfte frem og diskutere pågående arbeid og ...

Awarded: NOK 0.65 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10788 Optimizing storage of renewable energy

Prosjektet er et samarbeid mellom HydrogenPro, det galvaniseringselskapet Elplatek og det Danske Teknologisk Institut. Hensikten er å utvikle og demonstrere optimaliserte høyytelse elektroder for storskala høytrykks alkaliske elektrolysører. Målet er å doble produksjonskapasiteten til en elektro...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Sensor Technology for Green and Safe Jet-Engines (STEGS)

Memscap har som mål å utvikle en ny trykksensorfamilie for trykkmålinger opp til 70 bar. Disse trykksensorene skal utvikles med hensyn til kravene fastsatt av luftfartsindustrien for motorkontroll på jetmotorer, FADEC (Full Authority Digital Engine Control). For å møte de strenge kravene til foru...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Vestfold og Telemark

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Development of cost and energy efficient digital hydraulic winch system

MacGregor jobber sammen med partnerne Universitetet i Agder, Diinef og Imenco Bauer Hydraulics om å anvende digitale, hydrauliske høy-moment motorer til å drive store vinsjer for bruk i offshore og maritim operasjoner. Vinsjene kan typisk løfte fra 100-900 t, og de kompenserer for skipets eller p...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Agder

ENERGIX-Stort program energi

Hyper visiting researcher Ishimoto from IAE Japan

Dr. Yuki Ishimoto er i Norge som gjesteforsker fra IAE i Japan relatert til prosjektet Hyper, NFR KPN-prosjekt 255107 "Liquefied hydrogen production from surplus wind/hydro power and fossil sources in Norway, Hyper" Vitenskapelig mål for gjesteforskeroppholdet har vært å evaluere storskala verdi...

Awarded: NOK 0.31 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

3-DMON - A novel portable monitoring system for radiation protection

Den økte bevisstheten om potensiell helserisiko ved eksponering for mange former for stråling, har frembragt et behovet for nøyaktig strålingsovervåking, særlig for eksponert personell, men også i noen tilfeller for allmennheten. Et slikt behov finnes innen mange felt, for eksempel nukleærmed...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Energy for domestic hot water in the Norwegian low emission society

Forskningsprosjektet "Energi til tappevann i det norske lavutslippssamfunnet" har korttittelen VarmtVann2030, og har vart fra 2017 til 2021. I dette prosjektet har byggeiere og leverandører samarbeidet med SINTEF og NTNU om å øke kunnskapen om bruk av varmt tappevann i Norge. Basert på dette har ...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

H2 production at IntermediAte temperAture

I AH2A prosjektet har SINTEF og UiO sammen med internasjonale partnere jobbet med å utvikle en protonledende elektrolysør med driftstemperatur på 600 °C for produksjon av hydrogen ved hjelp av varme og damp fra jordvarme og solenergi, eller spillvarme fra industrianlegg. Cellene består av tynne, ...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Flexible propulsors for marine applications

Prosjektet har oppnådd flere av de opprinnelige målene. Spesielt vellykket fra et vitenskapelig synspunkt var testene med modellskala propeller laget av resin uten forsterkninger. Resultatene ble gjort offentlig tilgjengelig, og de har ofte blitt sitert av andre forskere siden de ble publisert. M...

Awarded: NOK 11.5 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Enabling technology for the Development of moving bed Temperature swing adsorption process for post combustion CO2 capture

I prosjektet har vi videreutviklet en fangstprosess (MBTSA) der man benytter et pulver med høyt overflateareal som selektivt binder CO2 sterkere enn de andre komponentene i gassen man ønsker å rense for CO2. I prosessen vil pulveret, etter å ha fanget CO2 i en kolonne, flyte videre til en annen v...

Awarded: NOK 10.7 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

WOCA - Wood Based Carbon Electrodes

Den metallurgiske industrien forbruker store volumer karbonelektroder i produksjonen av f. eks. aluminium, stål og ferro-legeringer. I dag består disse elektrodene av 75-85% kull/koks og 15-25/ kulltjærebek. Kulltjærebeken, som brukes som bindemiddel i elektrodene, inneholder betydelige mengder p...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

SiNoCO2 - Silicon production with no CO2 emissions

Prosjektnavnet SiNoCO2 forteller egentlig målet med prosjektet. Vi skal forske på metoder for å produsere silisiumlegeringet UTEN direkte CO2 utslipp fra smelteovnene som produserer silisium. Veldig enkelt sagt betyr dette at vi skal «lukke silisiumovnen». Vi vil da få en avgass fra ovnene som i...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Permeable dekker med betongstein - en løsning på urbane overvannsutfordringer

Permeable dekker kan brukes i urbane området for å håndtere stadig større mengder nedbør. Prosjektet har dokumentert hvordan permeable dekker med betongstein kan bidra til å redusere mengden og forsinke avrenningen av overvann. Testfeltet på Sveberg består av 6 ulike forsøksfelt, hver på rundt 1...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling til NILU (2017-2020)

I eksperimentell toksikologi, pågår det et paradigmeskifte mot økt bruk av in vitro modeller, i samsvar med 3 R prinsippet for å redusere, erstatte eller forbedre dyreforsøk. Det er viktig å utvikle nye, avanserte in vitro modeller, som vil kunne karakterisere fare og risiko raskere og billigere,...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Investigating Wool Keratin Chemical Recycling as a Part of Applying a Circular Business Approach

Hovedmålet med Re-generated Wool prosjektet er å undersøke muligheten for kjemisk resirkulering av lavkvalitets norsk ull og andre keratinrike biprodukter som fjær til høyverdimateriale som kan brukes i tekstilapplikasjoner. Prosjektet klarte å utvikle en ny prosess for å løse opp de keratinrike ...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

GALf - Galling in Aluminium forming

Raufoss Technology og Steertec Raufoss er ledende norske bedrifter som prosesserer og former aluminiumdeler. Aluminiumdeler fra de to bedriftene er å finne i nesten 30% av alle europeiske biler og 5% av alle biler produsert på verdensbasis, slik som Mercedes Benz, Audi og BMW. Forming av alumi...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Innlandet

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Technical innovations for upscaling and commercialization of the Sorption-Enhanced Reforming technology

Hydrogen - fremtidens energibærer I dag produseres hydrogen hovedsakelig i storskala ved dampreformering av naturgass (SMR). Separat CO2-fangst kreves for å unngå utslipp fra slik reformering. Det er derfor nødvendig å utvikle teknologi med potensial for å redusere kostnadene knyttet til CO2-fan...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Mikrogjødsling - fra årsbehov til dagsbehov

Utvikling av gjødslingsrådssystemer er et viktig FoU-område i landbruket. Dette har tidligere vært basert på jordanalyser som grunnlag for årsbudsjett, med vårgjødsling ved såing samt en til to tilleggs-gjødslinger. Med dette gjødslingsregimet er det vanskelig å dosere riktige mengder i forhold t...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Induced-seismicity geomechanics for controlled CO2 storage in the North Sea

I løpet av perioden 2017-2020 gjennomførte fem verdensledende forskningsorganisasjoner fra Europa og Australia forskningsprosjektet "Induced-seismicity Geomechanics for Controlled CO2 Storage in the North Sea" (IGCCS) for å relatere indusert-seismisitet til geomekanisk respons, og for å demonstre...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

COST-EFFECTIVE SEA LICE VACCINE; DEVELOPMENT AND EFFICACY EVALUATION

Lakselus er kostnadsmessig det største sykdomsproblem på oppdrettslaks. Oppdrettsnæringen er i dag helt avhengig terapi produkter for å kontrollere luseproblemet. Resistensutvikling har medført redusert effektivitet av behandlinger mot disse parasittene, og derav et presserende behov for nye bære...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Novel molten/solid composite oxygen transport membranes for CO2 capture

Prosjektet MOC-OTM fokuserer på utvikling av nye komposittmaterialer for oksygen-separasjonsmembraner som kan brukes ved relativt lave temperaturer (< 600 °C). Disse nye membranene kan implementeres i karbonfangst-relaterte teknologier (CCS), som f.eks i oxy-fuel forbrenning og gi høyere energief...

Awarded: NOK 11.4 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo